wszystkie testy - Rachunkowość - sbox

advertisement
wszystkie testy.doc
(76 KB) Pobierz
1. Rachunkowość tworzą m.in. takie podsystemy jak:
a) księgowość, ewidencja operatywna
b) rachunek kosztów, ewidencja operatywna
c) księgowość, sprawozdawczość finansowa
d) księgowość, rachunek ekonomiczny
2. Zasada współmierności kosztów i przychodów w rachunkowość i przejawia się między innymi w
funkcjonowaniu kont:
a) Kosztów wg rodzaju
b) rozliczeń międzyokresowych kosztów
c) zysków i strat nadzwyczajnych
d) rozliczeń międzyokresowych przychodów
3. Licencje i znaki towarowe są składnikami:
a) aktywów trwałych
b) aktywów obrotowych
c) kapitałów własnych d)wartości niematerialnych i prawnych
4. W ewidencji aktywów obrotowych do innych środków pieniężnych zalicza się m.in.
a) waluty obce zgromadzone na rachunku bankowym b) należności
c) weksle obce płatne do 3 miesięcy
d) czeki obce
5. W bilansie w kapitałach obcych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wykazuje się m.in:
a) zobowiązania publicznoprawne
b) kapitał zapasowy
c) fundusz socjalny
d) kredyty bankowe
6. Wartość firmy (goodwill) w rachunkowości jest rozumiana jako:
a) suma wartości wszystkich składników majątku danej firmy wycenionych wg.
wartości godziwej
b) różnica między ceną nabycia danej jednostki gospodarczej a niższą od niej
wartością godziwą przyjętych aktywów netto
c) wartość wszystkich wyemitowanych akcji danej firmy wg kursu giełdowego
d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
7. Amortyzacja środków trwałych w rozumieniu rachunkowości finansowej oznacza:
a) przenoszenie wartości zużycia środków trwałych za dany okres do kosztów
działalności danego okresu
b) okresowe korygowanie wartości środkowych trwałych
c) zmniejszenie wyniku działalności operacyjnej o wartość zużycia środków trwałych
w danym okresie
d) umorzenie środków trwałych
8. W układzie kalkulacyjnym kosztów uwzględnia się takie pozycje kosztów jak:
a) koszty sprzedaży
b) koszty przyszłych okresów
c) koszt własny wytworzenia produktów
d) koszty wg rodzaju
9. Wartość gruntu użytkowanego przez jednostkę na podstawie prawa wieczystego użytkowania,
wykorzystywanego do prowadzenia zasadniczej działalności powinna w księgowości być wykazana:
a) jako środek trwały
c) jako aktywa długoterminowe
b) w ewidencji pozabilansowej
d) jako wartość niematerialna prawna
10. Do obligatoryjnego prowadzenia rachunkowości na zasadach uregulowanych ustawą o rachunkowości
zobowiązane są:
a) jednostki działające na podstawie prawa bankowego
b) wszystkie jednostki, które są zarejestrowane jako podmioty gospodarcze
c) wszystkie spółki kapitałowe
d) banki oraz podmioty działające na podstawie prawa o swobodzie działalności
gospodarczej
1. Konta aktywów wykazują na koniec roku obrotowego:
a) wyłącznie salda debetowe
b) wyłącznie salda kredytowe
c) saldo kredytowe lub nie wykazują salda
d) saldo debetowe lub nie wykazują salda
2. W bilansie majątkowym jednostki gospodarczej do pasywów zalicza się:
a) środki pieniężne, materiały, zobowiązania wobec pracowników
b) wartości niematerialne i prawne, udziały, należności długoterminowe
c) wartości niematerialne i prawne, inwestycje długoterminowe, kredyty bankowe
d) zobowiązania długoterminowe, rezerwy, zysk netto
3. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych ma na celu ustalenie, czy określona w dokumencie operacja
gospodarcza:
a) miała rzeczywiście miejsce i została rzetelnie przedstawiona,
b) została udokumentowana właściwym rodzajem dowodu
c) została przedstawiona w sposób technicznie prawidłowy z zachowaniem obowiązujących
wymogów
d) jest zgodna z obowiązującym prawem
4. Odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup samochodu dostawczego zalicza sięw danym roku obrotowym
do:
a) kosztów finansowych
b) pozostałych kosztów operacyjnych
c) środków trwałych w budowie
d) żadna nie jest prawidłowa
5. Do aktywów obrotowych podmiotu gospodarującego zaliczamy między innymi:
a) nabyte licencje
b) zaliczki na programy komputerowe
c) środki pieniężne
d) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
e) należności od odbiorców
f) programy komputerowe
g) środki pieniężne na rachunkach bankowych
h) weksle własne z terminem płatności do 30 dni
6. Koszt własny wytworzenia produktu obejmuje:
a) koszty bezpośrednie produkcji i koszty zarządu
b) koszt własny sprzedaży i koszty zarządu
c) koszty bezpośredniej produkcji
d) koszty bezpośrednie produkcji i koszty wydziałowe
7. Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego w banku jest kosztem:
a) działalności operacyjnej
b) finansowym
c) pozostałej działalności operacyjnej
d) ogólnego zarządu
8. Karę zapłaconą przez przedsiębiorstwo za zanieczyszczanie wód spowodowane nadmiernym stężeniem
substancji odpadowych z produkcji zaliczymy w rachunkowości do:
a) nie wlicza Siudo kosztów danego okresu
b) kosztów finansowych
c) pozostałych kosztów działalności operacyjnej d) strat nadzwyczajnych
10. Obowiązek stosowania w kolejnych latach tych samych metod rachunkowości wynika z
zasady:
a) memoriałowej b) ciągłości
c) kontynuacji
d) istotności
1. W Polsce obowiązek prowadzenia rachunkowości dotyczy:
a. Wszystkich tych jednostek, które zarejestrowały prowadzenie działalności gospodarczej,
b. Banków oraz spółek kapitałowych,
c. Przedsiębiorstw osób fizycznych oraz przedsiębiorstw państwowych,
d. Jednostek budżetowych oraz spółek,
2. Jednostka produkcyjna stosuje ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym. Stosowanie tego układu
pozwala na:
a. Ustalenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej,
b. Obliczenie bezpośrednich kosztów jednostkowych wykorzystywanych produktów,
c. Ustalenie struktury kosztów rodzajowych,
d. Ustalenie kosztów ogólnej zarządu,
3. Kont pasywów mogą wykazywać na koncie roku obrotowego;
a. Salda debetowe,
b. Saldo debetowe oraz saldo kredytowe,
c. Nie wykazują salda,
d. Salda kredytowe,
4. Bilans danego podmiotu jest dokumentem informującym o:
a. Stanie finansowym tego podmiotu,
b. Wartości składników majątku,
c. Wynikach finansowych poszczególnych obszarów działalności tej jednostki,
d. Strukturze majątku,
5. Do aktywów obrotowych podmiotu gospodarczego zaliczamy m.in..:
a. Należności od odbiorców,
b. Środki pieniężne na rachunkach bankowych,
c. Programy komputerowe,
d. Weksle własne z terminem płatności 30 dni,
6. Wynik finansowy netto roku obrotowego w sprawozdaniu finansowym jest wykazywany jako składnik:
a. Aktywów,
b. Pasywów,
c. Kapitałów własnych,
d. Kapitałów obcych w sytuacji, gdy jest to strata,
7. Przychody finansowe powstają jako skutek:
a. Wpływów środków pieniężnych przy zaciągnięciu kredytu bankowego,
b. Otrzymanej dywidendy od udziałów w innych jednostkach,
c. Otrzymanych odsetek od lokat bankowych,
d. Sprzedaży posiadanych obligacji skarbowych
1.Które jednostki mają obowiązek prowadzenia rachunkowości finansowej
a) wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą
b) jednostki oparte na przepisach na temat ubezpieczeń
c) spółki akcyjne i osób fizycznych
d) banki, spółdzielnie
2. Co wchodzi w skład pasywów
a) kapitał, kredyt bankowy
b) fundusz socjalny, zobowiazanie
c) inwestycje dlugoterm, środki pieniężne
d) należności...
3. W jakich częściach aktywów dochodzi do amortyzacji
a) wszystkie aktywa trwałe
b) rzeczowe aktywa
c) wartości niematerialne i prawne
d)...
4) Jakie są podsystemy rachunkowości
a) rachunek kosztów
b) sprawozdawczość finansowa
c) analiza ekonomiczna
d) rachunek sald i kosztów
5) W skład rocznego sprawozdania wchodzi(główne elementy)
a) bilans majątkowy
b) informacja dodatkowa
c) rachunek zysków i strat
d) zestawienie zmian w kapitale własnym
6) Kara za zanieczyszczanie rzeki przez nadmierne zużycie środków ubocznych produkcji to
a) koszt finansowy
b) zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych
c) pomniejsza wynik finansowy działalności gospodarczej
d) strata nadzwyczajna
7. Do krótkoterminowych inwestycji zaliczamy
a) środki pienięzne w obcej walucie na rachunku bankowym
b) bony czekowe
c) obligacje
d) nieruchomości i lokaty
1.Ile wyniesie wynik netto jeśli:
zysk brutto z działalności gospodarczej wynosi 6000
przychody finansowe 400 ; koszty finansowe 200
podatek dochodowy 40%
straty nadzwyczajne 500 ; zysk nadzwyczajny 1000
przychody ze sprzedaży produktów 100
a)4020 b)3600
c)3900
b)
c)
2.Majątek trwały to m.in.
a)
inwestycje, wartości niematerialne i prawne, zapasy
wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku trwałego
wartości niematerialne i prawne, należności krótkoterminowe.
3.Która z niżej podanych operacji zmieni sumę bilansową. ???
a)
wypłata dywidendy
b)
przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału własnego
c)
zakup gotówkowy towaru
4.Papiery wartościowe wykazane w „Finansowym majątku trwałym” spółki są:
a)
własnymi papierami wartościowymi tej spółki
b)
obcymi papierami wartościowymi tej spółki
c)
nie powinny być ujęte w tej grupie majątkowej.
5.Zasada współmierności dotyczy:
a)
aktywów i zobowiązań
b)
środków trwałych i amortyzacji
c)
kosztów i przychodów.
6.Przychody oznaczają.
a)
cenę sprzedaży netto dóbr i usług
b)
koszty wytworzenia sprzedanych dóbr
c)
stan należności od odbiorców dóbr i usług.
7.Wielkość gotówkowego udziału wspólnika do majątku spółki wymaga zaksięgowania
a)
Dt Kasa Ct Kapitał udziałowy
b)
Dt Finansowy majątek trwały Ct kapitał udziałowy
c)
Dt Kasa Ct Zobowiązania
8.Konto „przychody finansowe” wykazuje na koniec roku po zamknięciu ksiąg ???
a)
saldo Dt
b)
saldo Ct
c)
nie ma salda
raczej nie ma salda...a jak już ma to po stronie credyt
9.Największą wartość bilansową zapasu końcowego towarów w warunkach inflacji daje metoda
wyceny:????
a)
LIFO
b)
FIFO
c)
ceny przeciętnej
10.Środki trwałe w bilansie wycenia się w/g:
a)
wartości początkowej
b)
wartości księgowej netto
c)
wartości rynkowej
a
b
c
11.Metoda SOYD zakłada:
stałą stopę amortyzacyjną
zmienną podstawę liczenia amortyzacji
zmienną stopę amortyzacyjną
12.Metoda niższej ceny nabycia lub wrtości rynkowej może być zastosowana przy wycenie: ???
a)
jedynie przy długoterminowych lokat kapitałowych
b)
jedynie krótkoterminowych papierów wartościowych
c)
obu wymienionych wyżej składników majątku
13.Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe:???
a
finansowy majątek trwały obejmuje długotrwałe lokaty kapitałowe
b
finansowy majątek trwały obejmuje należności długoterminowe
finansowy majątek trwały obejmuje udzielone pożyczki o terminie spłaty ponad 1 rok
c
jak dla mnie to wszystkie sąpoprawne... no ale dobra
b)
14.Należności przedawnione i nieściągalne:
a)
są nie wykazywane w bilansie
są wykazywane w bilansie w kwocie wymagającej zapłaty, a więc razem z karnym
oprocentowaniem.
c)
są wykazywane w bilansie w wartości nominalnej
15.Lokaty krótkoterminowe są wyceniane na konie ć roku obrotowego:
a)
w cenach zakupu nie wyższych niż od ich rynkowych netto
b)
w cenach zakupu
c)
w cenach nabycia nie wyższych od ich cen rynkowych netto
a)
16.Rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują ???
poniesione z góry wydatki na poczet przyszłych kosztów
b) &#...
Plik z chomika:
sbox
Inne pliki z tego folderu:



2.jpg (80 KB)
3.jpg (50 KB)
1.jpg (79 KB)
 rach.doc (46 KB)
 rach2.doc (34 KB)
Inne foldery tego chomika:


Analiza techniczna
Bazy danych SQL
 Grupa pościgowa RPISM
 Latex
 Matematyka finansowa
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download