Propozycje dla drużyn

advertisement
„PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ”
Przykładowe propozycje zadań dla drużyn/zastępów.
Zuchy
Harcerze
Kultura
Religia
 Konkurs szkolny
 Inscenizacja
na najładniejszą
„Rok żydowski”
wycinankę
żydowską
 Majsterka:
kaligrafia
hebrajska
 Wystawa prac
 Przedstawienie
plastycznych
ukazujące jedno
ilustrujących
ze świąt
legendy
żydowskich.
żydowskie
 Festiwal piosenki
żydowskiej
Harcerze
Starsi
 Pokaz tańców
żydowskich (w
szkole, hufcu
etc.)
 Stworzenie
tomiku wierszy
Żydów łódzkich
 Tworzenie
modeli
budynków wg
architektury żyd.
 Ubiory
żydowskie
kiedyś i dziś –
wystawa prac
plastycznych i
fotografii
 Kobieta w
judaizmie –
zajęcia
edukacyjne
 Judaizm na tle
innych religii –
spotkanie
dyskusyjne
Wędrownicy
 Opracowanie
trasy
turystycznej,
zawierającej
zabytki kultury
żydowskiej
 Debata o
wielokulturowoś
ci na lekcji
wychowawczej
 Opieka nad
cmentarzem
żydowskim (w
porozumieniu z
Komisją
Rabiniczną)
 Konkurs wiedzy
na temat
judaizmu dla
uczniów
Historia
 Salomonowa mądrość
– inscenizacja
 Wystawa fotografii
„Żydzi wczoraj i dziś”
 Stworzenie mapy
Łodzi ukazującej
miejsca ważne dla
Żydów, zarówno te
istniejące do dziś, jak i
zniszczone podczas
wojny
 Wywiad z
mieszkańcami Łodzi
na temat postrzegania
Żydów dawniej i dziś
 Prezentacja
multimedialna
ukazująca koleje
losów Żydów
łódzkich.
 Żydzi dziś – spotkanie
z młodym pokoleniem
Żydów łódzkich
 Stworzenie
kalendarium wydarzeń
z historii Żydów
łódzkich
 Sfotografowanie i
opisanie miejsc
związanych z historią
Żydów (stworzenie
broszurki z zebranych
materiałów)
 Spisanie wspomnień
Żydów, którzy przed
wojną mieszkali w
Łodzi
 Wieczór poezji
żydowskiej w
rejonowej
bibliotece
 Dyskusja na temat
źródeł i przejawów
antysemityzmu
Download