Lekcja 24. Temat: Okupowany kraj.

advertisement
Lekcja 24.
Temat: Okupowany kraj.
1. Podział Polski między III Rzeszę, a ZSRR.
a) III Rzesza:
 Wcielenie do Niemiec Pomorza Gdańskiego (Prusy Zachodnie), Wielkopolski (Kraj Warty) i
polskiej części Górnego Śląska
 Utworzenie na pozostałych obszarach (Małopolska, Mazowsze), zależnego politycznie i
gospodarczo od Niemiec, Generalnego Gubernatorstwa ze stolicą w Krakowie (gubernator Hans
Frank)
b) ZSRR:
 Wcielenie do swojego obszaru wszystkich zajętych przez Armię Czerwoną ziem polskich.
2. Okupacja niemiecka:
a) Gospodarka:
 Przejęcie i eksploatacja polskiego przemysłu
 Obowiązkowe dostawy żywności Niemcom przez polską wieś.
b) Życie codzienne:
 Wprowadzenie niemieckich dokumentów tożsamości (Kenkarta)
 Godzina policyjna
 Korzystanie tylko z wyznaczonych przez Niemców miejsc użyteczności publicznej (lokale,
komunikacja itp.)
c) Prześladowania:
 Atak w polską inteligencję – wymordowanie wielu przedstawicieli polskiej nauki, kultury i sztuki.
 Śledztwa, aresztowania i wyroki śmierci dla osób podejmujących walkę z okupantem
 Łapanki uliczne i wywóz ludzi do przymusowej pracy w Niemczech lub w obozach
 Niemieckie obozy koncentracyjne i zagłady. W obozie Auschwitz-Birkenau naziści zamordowali
1.5 mln. ludzi.
3. Holokaust – zbrodnia na Żydach podczas II wojny światowej.
a) Getta – wydzielone dzielnice miast, gdzie izolowano ludność żydowską w celu ich dalszej eksterminacji
(zagłady na tle rasowym) w obozach śmierci.
b) Powstanie w getcie warszawskim (19.04. – 16.05.1943)
 Walka zbrojna Żydów z Niemcami w obliczu likwidacji getta
 Jedyna próba podjęcia walki przez Żydów z Niemcami, której celem była demonstracja godności
ludzkiej i honorowa śmierć.
c) Przyczyny ludobójstwa na Żydach.
 Nazistowska ideologia rasy panów
 Pozycja materialna większości ludności żydowskiej i dążenie do przejęcia ich majątków
 Obarczanie Żydów winą za klęskę Niemiec w I wojnie światowej
 Bierna postawa ludności żydowskiej wobec zagłady (wyjątek: powstanie w getcie warszawskim)
d) W wyniku Holocaustu zginęło 6 mln. Żydów europejskich.
e) Sprawiedliwi wśród Narodów Świata – odznaczenie przyznawane przez państwo Izrael, ludziom którzy z
narażeniem życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Wśród odznaczonych jest wielu Polaków.
4. Okupacja sowiecka i zbrodnie na Polakach.
a) Cel:
 Usunięcie z ziem polskich wcielonych do ZSRR ludności polskiej.
 Pozbawienie narodu polskiego elit umysłowych.
b) Podjęte działania:
 Aresztowania, zesłania na Syberię lub do Kazachstanu ok. 1,7 mln. Polaków (więzienia, obozy
pracy, osadnictwo przymusowe)
 Zbrodnie ludobójstwa na polskich służbach mundurowych.
c) Zbrodnia katyńska.



IX – X. 1939 - osadzenie ok. 15 tysięcy polskich oficerów wziętych do niewoli w kampanii
wrześniowej w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku.
IV – V 1940 – zamordowanie większości osadzonych oficerów w Katyniu, Piatichatkach i
Miednoje.
Propaganda ZSRR przez niemal cały okres istnienia tego państwa, winą za zbrodnie obarczała
Niemców.
Download