Uploaded by User517

POLITYKA OKUPACYJNA NIEMIEC

advertisement
POLITYKA OKUPACYJNA
NIEMIEC
PREZENTACJE WYKONAŁ JAKUB WYDRA KL 1CT
• Polityka Rasowa III Rzeszy
• Polityka Niemiecka Wobec Żydów
• Holokaust
• Niemieckie Obozy Koncentracyjne
SPIS TREŚCI
• Zagłada Żydów
• Postawy wobec Holokaustu
• Ruch Oporu w Krajach Okupowanych
• Kolaboracja
• Zbrodnie Hitlerowskie
POLITYKA
RASOWA III
RZESZY CZ.1
Hitler na temat rzekomej wyższości rasy germańskiej zawarł
już w "Mein Kampf" Podglądy Führera miały decydować o
wpływie polityki III Rzeszy wobec ludności okupowanych
terenów podczas II wojny światowej. Kraje Europy Zachodniej
zgodnie z planami Niemców miały pozostać częścią
powojennego świata, dlatego ich obywateli nie poddawano
represjom. W inny sposób traktowano ludność Europy
Wschodniej. Zamieszkujący ją Słowianie, Żydzi oraz
Romowie byli przedstawieni przez propagandę narodowych
socjalistów jako podludzie. Do grupy tej zaliczono także
Niemców, Którzy nie pasowali do idealnego społeczeństwa
stworzonego przez narodowych socjalistów m.in. osoby
niepełnosprawne fizycznie i psychicznie, bezdomnych oraz
świadków Jehowy. Nie byli traktowani zgodnie z normami
etycznymi. Mordowano elitę intelektualnistów podbitych
krajów lub wysyłano do obozów koncentracyjnych
POLITYKA
RASOWA III
RZESZY CZ.2
Politykę ekspansji w kierunku wschodnim Niemcy jeszcze przed
wybuchem wojny usprawiedliwiali koniecznością zdobycia
"Lebensraumu" czyli "przestrzeni życiowej" na wschodzie
kontynentu. Planowali zajęcie dla rasy germańskiej terenów
europejskich od jeziora Ładoga na północy do Morza Czarnego na
południu. Przygotowali również szczegółowy plan osiedleńczy i
germanizacyjny tych obszarów tzw. Generalny Plan Wschodni
(GPW) . Zakładał wymordowanie lub przesiedlenie za Ural
ludności słowiańskiej z obszarów Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Tylko niezliczone grupy, wybrane zgodnie z pseudonaukowymi
wytycznymi niemieckiej teorii rasowej, miały zostać poddane
germanizacji. Sprowadzano także ludność Niemiecką na tereny
wysiedlone w okolicach okręgu Rzeszy Warty. Na terenie
okupowanej Polski powstało Generalne Gubernatorstwo.
Wysiedlanie Polaków z Zamojszczyzny, w ramach
Generalnego Planu Wschodniego, zima1942/1943
WYSIEDLANIE POLSKICH RODZIN W 1939
POLITYKA
NIEMIECKA
WOBEC
ŻYDÓW
Najokrutniejszy los spotkało ludność żydowską. Według
ideologii nazistowskiej mieli oni ulec całkowitej zagładzie, lecz
w momencie wybuchu wojny Niemcy nie sprecyzowali planów
eksterminacji. Nakazali Żydom noszenie opasek z gwiazdą
Dawida, które miały wyraźnych spośród części społeczeństwa.
Niedługo potem w 1940r sprowadzono ich do wydzielonych
obszarach zwanych gettami. Niemcy podjęci dezycję o
''Ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej" w życie
wszedł plan zagłady wszystkich europejskich żydów. Szczegóły
planu dopracowano 20 stycznia 1942r na konferencji w
Wannsee koło Berlina. Całym przedsięwzięciem dowodził
Adolf Eichmann
BUDOWA MURU
ODDZIELAJĄCEGO
GETTO W
WARSZAWIE
• Dzielnica żydowska została
utworzona 2 października 1940r.
Z rozkazu Ludwiga Fischera,
gubernatora dystryktu
warszawskiego Generalnego
Gubernatorstwa. Na powierzchni
2,6km² zgromadzono ponad
400tyś osób żydowskiego
pochodzenia
HOLOKAUST
CZ.1
Przed wojną "holokaust" miał znaczenie religijne i odnosił się do
składania ofiary całopalnej. Obecnie określa zagładę 6 mln Żydów
dokonaną Niemców podczas II wojny światowej. Proces ludobójstwa
rozpoczął się w połowie 1941r.Trwał około 40 miesięcy. Synonim
Holokausty stosowanym przez niektórych Żydów jest słowo
"Szoah"(hebr. "całkowita zagłada"). Po ataku III Rzeszy na ZSRR w
1941r.Tuż za wehrmachtem na wschód ruszyły specjalne odziały
Einsatzgruppen które wymordowały pół miliona żydów.Wkrótce
opracowany nowy sposób realizacji planu zagłady Żydów polegających
na specjalnych obozach śmierci. Gdzie więźniowie uśmiercano przez
zagazowaniem Cyklonem B. Środek przetestowano wcześniej podczas
zbrodniejszej akcji wyeliminowania osób niepełnosprawnych i
umysłowo chorych.
HOLOKAUST
CZ.2
Pierwszym obozem śmierci był Kulmhof (Chełmno nad
Nerem), kolejne zlokalizano w Bełżcu, Sobiborze i
Treblince, a także w obozach powstałych początkowo
jako koncentracyjne – Auschwitz-Birkenau (OświęcimBrzezinka) i Majdanek. Uważali oni, że sterroryzowani
przez nich Polacy nie będą chcieli pomagać Żydom, a
centralne położenie kraju i dobrze rozwinięta sieć
kolejowa ułatwią transport ofiar.Wszystkie obozy zagłady
były niemieckimi instytucjami państwowymi powstałymi za
pieniądze z budżetu III Rzeszy. Używano Srodka
chemicznego cyklon B
NIEMIECKIE OBOZY
KONCENTRACYJNE
Pierwsze obozy koncentracyjne powstały w III Rzeszy
1933r. Umieszczono w nich obywateli uznawanych za
wrogów państwa. Po wybuchu wojny na terenie Niemiec i
okupowanych krajów powstało ponad 9 tyś. Obozów
koncentracyjnych.Trafiała tam inteligencja z podbitych
krajów i osoby związane z ruchem oporu, jeńcy ,a także
ofiary ulicznych łapanek. Łącznie podczas II wojny światowej
w obozach przebywało 18mln osób, z czego 11mln
poniosło śmierć. Część z obozów została zamieniona w
obozy zagłady. Różnice były niewielkie – w obozach
koncentracyjnych uśmiercano więźniów po wcześniejszym
ich wykorzystaniu do niewolniczej pracy. Natomiast w
obozach zagłady ludność była przeznaczona do
natychmiastowej eksterminacji.
WIĘŹNIOWIE Z
OBOZU
MAUTHAUSENGUSEN
• Uważany za jeden z
najcięższych niemieckich
obozów kontrakcyjnych.
Wykorzystywano ludność
do morderczej pracy w
kamieniąłach przy
wydobywaniu granitu.
Stanowił miejsce zagłady
austriackich Żydów.
MAJDANEK
NIEMIECKI OBÓZ
KONCENTRACYJNY W
OŚWIĘCIMIU (AUSCHWITZ)
• Założono na ziemiach polskich w
1940r.W skład olbrzymiego
kompleksu obozowego wchodziły
setki baraków ogrodzonych drutami
kolczastymi pod napięciem. Na
terenie obozu znajdowały się
również komory gazowe I
krematoria.
POZOSTAŁOŚCI PO OBOZIE ŚMIERCI
KULMHOF
ZAGŁADA ŻYDÓW
• Zbrodniczy plan likwidacji całego
narodu Żydowskiego Niemcy
przeprowadzili w sposób systematyczny
i szczegółowo zaplanowany. Działanie te
miała uzasadnić rasistowska ideologia i
pseudonauka stworzona na jej potrzeby.
W wyniku hitlerowskiej polityki
eksterminacji śmierć poniosło ok. 6 mln
Żydów z całej Europy, w tym ok. Miliona
dzieci. Wymordowano prawie cała
społeczność żydowską z terenów Polski
i Ukrainy.
POSTAWY
WOBEC
HOLOKAUSTU
CZ.1
Likwidacja kolejnych gett sprawiła, że Żydzi zaczęli
domyślać się losu, jaki ich czeka. Świadomość ta wywołała z
jednej strony przerażenie, a z drugiej - chęć godnej śmierci.
Przyczyniło się to do stworzenia ruchu oporu. Najlepiej
rozwijał się on w Warszawie, gdzie działał Żydowski
Związek Wojskowy oraz Żydowska Organizacja
Bojowa. Obie organizacje przy współpracy z AK
przygotowały w kwietniu 1943 r. powstanie w getcie.
Większą część powstańców zginęła jednak z bronią w ręku,
a całą dzielnice Niemcy zrównali z ziemią
POSTAWY
WOBEC
HOLOKAUSTU
CZ.2
W ratowanie Żydów zaangażowało się wiele osób. Pod
kierownictwem Juliana Grobelnego działała Rada Pomocy
Żydom "Żegota" do której należał m.in. Władysław Bartoszewski.
Polskie Państwo Podziemne poprzez swojego kuriera Jana
Karskiego o losie Żydów informował także aliantów. Prezydent
USA Roosevelt oświadczył wówczas ,że jedynym sposobem
pomocy w tej sytuacji jest szybkie wygranie wojny przez aliantów.
Żydom pomagali także zwykli ludzie np. Irena Sendlerowa czy
rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej w Rzeszowskiem.
Polacy nie dali się nakłonić do udziału w pogromach ludności
żydowskiej ale zdarzały się przypadki "szmalcowników" Takie
osoby były skazywane przez Polskie Państwo Podziemne na karę
śmierci. Ostatecznie wojnę przeżyło 350tyś z 3mln polskich
Żydów. Największe mordowanie doszło w 1941r w Jedwabnem
IRENA SENDLEROWA ORAZ RODZINA JÓZEFA I WIKTORII ULMÓW
WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI
• Został w 1940r zatrzymany przez
hitlerowców w masowej obławie na
ulicach Warszawy.Trafiał wówczasz
do obozu koncentracyjnego w
Auschwitz z którego został
zwolniony wiosną 1941 r. Przekazał
światu jak wyglądają warunki
panujące w obozach pracy
RUCH OPORU W
KRAJACH
OKUPOWANYCH
Najwcześniej do tworzenia ruchu oporu i struktur konspiracyjnych
przystąpili Polacy. Już 13 listopada 1939 r.W Polsce powstał Związek
Walki Zbrojnej (ZWZ) który w 1942r został przekształcony w
Armie Krajową (AK) W jej szeregach do końca wojny znalazło się
ponad 400 tyś. zaprzysiężonych członków.W 1940r zaczął działalność
ruch oporu we Francji - Résistance. Najliczniejsza partyzantka
działała jednak w Jugosławii kolaborującymi z Chorwatami. Oprócz
partyzantki komunistycznej powstało także prokrólewskie podziemie z
oddziałami czetników. Podziemie funkcjonowało także na terenach
związku Radzieckiego znajdujących się pod okupacją III Rzeszy.
Komunistyczne odziały partyzanckie zajmowały się głownie
zwalczaniem nazistów, jednak zdarzało się ze występowały tez
przeciwko innym "wrogom komunizmu" takim jak polska Armia
Krajowa czy ukraińskie podziemie nacjonalistów
PARTYZANCI RADZIECCY W WALCE Z
NIEMIECKĄ EKSPEDYCJĄ KARNĄ
PARTYZANCI 7 VOJVOĐANSKIEJ BRYGADY W
WYZWOLONYM NOWYM SADZIE, 23 PAŹDZIERNIKA
1944
KOLABORACJA
CZ.1
Kolaboracja z okupantem była w okresie II wojny światowej częstą
postawą, Niemcy bowiem umiejętnie wykorzystywali konflikty oraz
wewnętrzne spory między podbitymi narodami.Względnie liberalną
politykę stosowali w Europie Zachodniej, gdzie pozwolili przez
miejscowych faszystów lub zwolenników władzy autorytarnej.Takie
działania znacznie ułatwiały im administrację podbitej Europy. Rządy
kolaboracyjne powstały m.in.. w Danii, Norwegii, Holandii, i we Francji.
Część z nich m.in. w Norwegii i we Francji, skrupulatnie wykonywały
wszystkie rozkazy z Berlina, również te dotyczące kwestii wydania
swoich obywateli pochodzenia żydowskiego.W Europie Środkowej i
Wschodniej Niemcy nie utworzyli żadnej struktury miejscowych
rządów z powodu zamierzonej kolonizacji tych terenów
KOLABORACJA
CZ.2
• Jednak aby zyskać sojuszników, starali się wykorzystywać narody
walczące o samodzielność, m.in. Białorusinów, Ukraińców, Łotyszy,
Estończyków i Litwinów. W zamian proponowali obietnice przyszedłeś
niezależności rekrutowali wśród nich policjantów oraz żołnierzy do
jednostek pomocniczych. Ludność w okupowanych państwach miała
różny stosunek do sprawy utrzymywania kontaktów z okupantami.W
krajach gdzie działał silny ruch oporu.Wszelkie spoufalanie się z wrogiem
było piętnowane. Poza tym osoby dostarczające informacje Niemcom
byli skazywani na śmierć. Działania te miały ochraniać konspirantów
przez rozpoznaniem i zdradą. Piętnowali również kobiety utrzymujące
kontakty z wrogimi żołnierzami i oficerami.
KOBIETY UTRZYMUJĄCE
KONTAKTY Z NIEMCAMI
• Były po wojnie publicznie
piętnowane a na znak hańby golono
im głowy
ZBRODNIE
HITLEROWSKIE
Podczas II wojny światowej niemieckie wojska oraz policja
dopuściły się tysięcy zbrodni na ludności cywilnej. Najwięcej z nich
dokonywano na terenach Rzeczypospolitej oraz Związku
Radzieckiego gdzie prowadzono planowaną eksterminację
określonych warstw społecznych i całych narodowości.
Powszechne były egzekucje poprzez tortury, wykonywane na
rzeczywistych lub domniemanych działaczach podziemia. W
odwecie za działalność oddziałów partyzanckich palono całe wsie,
a ich mieszkańców zabijano lub kierowano do obozów
koncentracyjnych. W ZSRR chwytywanych członków podziemia
zabijano w bestialski sposób, paląc żywcem lub oblewając wodą i
wystawiając na 40-stopniowy mróz. Zbrodni dopuszczali się
zarówno funkcjonariusze gestami jak i Esesmani oraz żołnierze
jednostek Wehrmachtu,Wielu ze zbrodniarzy wojennych,
szczególnie z obozów zagłady, po wojnie nie zostało osądzonych,
ponieważ władze niemieckie umorzyły przeciwko nim
postępowania lub odmówiły ich ekstradycji
Download