Polityka III Rzeszy wobec Ludności Żydowskiej

advertisement
Polityka Hitlera
wobec
Ludności
Żydowskiej
Hitler uważał, że to Aryjczycy są rasą
najdoskonalszą, a wśród nich
szczególna pozycja należała się
narodowi Niemieckiemu. Za najniższą
rasę Hitler uważał żydów, którzy po
przejęciu przez niego władzy mieli
zostać usunięci z europy za wszelką
cenę.
Swoje poglądy dotyczące żydów
przekazał narodowi niemieckiemu za
pomocą książki „Main Kampf”.
A oto fragment książki „Main Kampf”:
„Każde skrzyżowanie dwóch istot o niejednakowej
wartości daje w rezultacie produkt pośredni
między wartością obojga rodziców. Oznacza to
więc, że potomstwo będzie miało wyższe cechy
aniżeli rasowo niższa połowa rasy rodzicielskiej,
jednak nie będzie dorównywało drugiej, wyższej
rasowo połowie. [...] Mówiąc zwięźle, każde
skrzyżowanie rasy daje zawsze w wyniku upadek
poziomu rasy wyższej. [...] To, co widzimy dzisiaj z
ludzkiej kultury, osiągnięcia sztuki, nauki,
techniki, jest prawie wyłącznie produktem
Aryjczyka. Ten właśnie fakt pozwala wyciągnąć
wniosek, że Aryjczyk był twórcą w ogóle
wyższego społeczeństwa. [...]”
Wkrótce po dojściu do władzy przez Hitlera i
przejęciu funkcji kanclerza III Rzeszy zaczęły
powstawać pierwsze obozy koncentracyjne
oraz ogłoszono w 1935 tzw. Ustawy
Norymberdzkie. W ich myśl żydom
mieszkającym w III Rzeszy odebrano prawa
obywatelskie i zakazano małżeństw z
Niemcami. Żydowskim lekarzom, adwokatom
i wykładowcom zakazano wykonywanie
zawodu.
Kampania propagandowa
doprowadziła w 1938 r. Do wybuchu
zamieszek antysemickich. Naziści
przez dwa dni niszczyli budynki
należące do żydów, a ich samych bito
i wyrzucano z domów. W oknach i
witrynach stłuczono wiele szyb, stąd
określenie „noc kryształowa”.
Skutkami nocy kryształowej była
śmierć ok. 200 żydów, zesłanie do
obozów koncentracyjnych 20-30 000
osób narodowości żydowskiej, oraz
grabież ich majątku.
Holokaust – określenie stosowane do
prześladowań i zagłady milionów
żydów przez władze III rzeszy oraz jej
sojuszników w okresie II wojny
światowej
Holocaust stanowił bezprecedensową
próbę zagłady całego narodu
żydowskiego przy użyciu metod
przemysłowych, która nigdy wcześniej i
później nie była przeprowadzona w takiej
skali. Holocaust był wyjątkowy, także
dlatego, że w założeniach miał
doprowadzić do ostatecznego celowego
rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli
fizycznej likwidacji całego narodu
Po wybuchu wojny polityka nazistów wobec
żydów była wprowadzana w kolejnych
krajach europejskich w miarę ich
zajmowania przez wojska niemieckie
Przybierało to z reguły formy rejestracji
osób pochodzenia żydowskiego,
zmuszania do noszenia na ubraniach
znaków identyfikacyjnych (najczęściej
niebieskiej gwiazdy Dawida),
wprowadzania różnych zakazów i
posunięć dyskryminujących, w krajach z
liczną ludnością żydowską izolację w
dzielnicach zamkniętych (gettach), często
otoczonych murem.
Wobec żydów łamiących przepisy
dyskryminacyjne, albo opuszczających
zamknięte dzielnice wprowadzano kary
śmierci.
Liczba zabitych żydów jest
szacowana na 5-6 milionów, choć
dokładnie nie jest znana z powodu
braku kompletnych ewidencji oraz
systematycznego niszczenia archiwów
i zacierania śladów przez władze
niemieckie w obliczu klęski wojennej.
Koniec
wykonał Maciej Prokopiuk uczeń kl. 3c
Download