Zaproszenie do składania ofert ost

advertisement
Olsztyn, dnia … kwietnia 2016r.
Izba Celna w Olsztynie
Znak sprawy 370000-ILGW.272.6.23.2016
Zaproszenie do składania ofert
Izba Celna w Olsztynie zwraca się z prośbą o przygotowanie i złożenie oferty cenowej
wraz z uproszczonym kosztorysem na wykonanie kompleksowego remontu
sanitariatów
damskiego i męskiego w budynku Izby Celnej w Olsztynie przy ul. Dworcowej 1 na parterze
budynku.
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże
ustawy, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.
Termin składania ofert cenowych:
1. Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym prac remontowych oraz z akceptacją warunków
umownych należy złożyć do dnia 15. kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 do siedziby Izby Celnej
w Olsztynie, 10-413 Olsztyn, ul. Dworcowa 1, pok. 32 lub w formie: elektronicznej na adres:
[email protected] lub [email protected]; bądź faxem pod nr 89
539 70 02;
Oferta powinna zawierać:
2. dokładną nazwę, NIP i adres Wykonawcy;
3. termin realizacji zamówienia: 7 tygodni od dnia podpisania umowy
4. termin gwarancji: 5 lat
5. termin związania ofertą
6. zaakceptowany wzór umowy załączony do niniejszego zapytania.
7. aktualny wyciąg z KRS lub CEIDG
ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn | tel.: +48 89 539 70 10 | fax: +48 89 539 70 11
e-mail: [email protected]
www.olsztyn.ic.gov.pl
Pozostałe wymagania:
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez co najmniej jedną osobę, która
została zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, stosunku służbowego lub pracy nakładczej, a więc
zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Powyższy wymóg dotyczy także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
za wyjątkiem sytuacji, gdy zamówienie będzie wykonywane samodzielnie przez tę osobę
fizyczną.
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w przeddzień
zawarcia umowy:
1.
imię i nazwisko osoby/osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia,
2.
dokumenty potwierdzające zatrudnienie w/w osoby lub osób przez Wykonawcę albo
3.
oświadczenie, że zamówienie będzie wykonywane samodzielnie przez Wykonawcę (w
przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która nie powierzy ona wykonania
zamówienia pracownikom).
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: CENA – 100 %
Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z pełnym zakresem
prac do wykonania. W tym celu należy telefonicznie ustalić termin oględzin pod nr tel. 89 539
70 33 (Joanna Huszcza) pok. 32.
Do niniejszego zaproszenia załączono wzór umowy oraz rzuty pomieszczeń, w których należy
wykonać remont.
Remont obejmować będzie w szczególności :
a) wykonanie robót rozbiórkowych i robót towarzyszących w toalecie damskiej i męskiej (skucie
glazury i terakoty w toaletach oraz skucie glazury w przedsionkach toalet) i ułożenie nowej
glazury i terakoty;
b) demontażu istniejącej stolarki oraz montażu nowej stolarki drzwiowej i montaż kabin WC z
płyt np. HPL lub podobnych na konstrukcji aluminiowej;
2
c) wymianie pionów wod- kan w łazienkach na parterze oraz w piwnicy budynku- tylko pion nr
3, przy czym w piwnicy znajduje się kotłownia MMR, która nie jest własnością Izby Celnej. W
związku z tym należy ustalić warunki współpracy podczas wykonywania prac remontowych z
zarządcą pomieszczenia. Zamawiający posiada zgodę Zarządcy na wykonanie wymiany pionu
kanalizacyjnego;
d) demontażu istniejących urządzeń sanitarnych i osprzętu łazienkowego oraz montaż nowych
urządzeń sanitarnych i osprzętu;
e) przeróbka podejść wod-kan do nowych umywalek i pisuarów w łazienkach.
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania remontu
pomieszczeń
łazienkowych z zastosowaniem takich samych materiałów, które zostały wykorzystane w
łazienkach na I, II i III piętrze. W przypadku zaproponowania innych rozwiązań lub
materiałów Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.
Podstawowe dane dotyczące łazienek damskich i męskich na parterze:
1.
Zestawienie powierzchni, wysokość pomieszczeń:
a) powierzchnia użytkowa łazienki damskiej – 5,8 m2
b) powierzchnia użytkowa łazienki męskiej – 9,2 m 2
c) wysokość pomieszczeń – 2,6 m
2.
Powierzchnia użytkowa przedsionka –2,7 m 2
3.
Istniejące instalacje:
a) elektryczna
b) ciepłej i zimnej wody
c) kanalizacyjna z elementów PCV
d) instalacja C.O.
e) wentylacja grawitacyjna i wymuszona.
4.
Elementy konstrukcyjne łazienek:
Ściany konstrukcyjne zewnętrzne gr. ok. 44 cm, wykonane metodą tradycyjną jako murowane,
otynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne
gr. ok. 42 cm, działowe z płyt GK.
5.
Wykończenie:Tynki
mineralne
cementowo
–
wapienne,
pomalowane
farbami
emulsyjnymi. Okładziny z płytek: glazura przyklejona na zaprawie cementowej do wysokości
3
2,05 m nad posadzką. Podłoga z płytek terakota na zaprawie cementowej. Stolarka drzwiowa –
drzwi płytowe w ościeżnicach stalowych szer. 90 cm.
6.
Opis techniczny remontu:
Prace rozbiórkowe: Remont sanitariatów będzie polegał na rozbiórce okładzin z płytek na
podłodze i ścianach w łazienkach oraz w przedsionkach, usunięciu starych warstw malarskich na
ścianach, sufitach, demontażu stolarki drzwiowej i oświetlenia. Przewidziano również wymianę
pionów kanalizacyjnych tylko w obrębie remontowanej łazienki do poziomu stropów w oraz w
piwnicy budynku ( wymiana dotyczy tylko pionu nr 3 – oznaczony na rzutach i przekrojach w
kolorze czerwonym). Należy wykonać również przeróbkę podejścia wod-kan do nowych
umywalek i pisuarów. Wymianę
całej instalacji elektrycznej wraz z wymianą włączników i
gniazdek elektrycznych do nowych urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia znajdujących się w
tych pomieszczeniach. Układ pomieszczeń pozostaje bez zmian.
Roboty glazurnicze i malarskie: Roboty glazurnicze wykonać stosując okładzinę z płytek
podłogowych firmy Paradyż DOBLO GRYS satyna 29,8x59,8 oraz mozaika. Płytki ścienne i
podłogowe należy ułożyć bezfugowo. Rozkład płytek stosować symetryczny. Okładziny ścienne
wykonać po obwodzie ścian murowanych sanitariatów do wysokości sufitów. Sufity wykonać z
płyt GK odpornych na wilgoć na stelażu aluminiowym z uwzględnieniem nowego
rozmieszczenia oświetlenia w pomieszczeniu. Wykończenie sufitu w kolorze białym.
System kabin: Stosować system kabin z laminatu wysokości nie mniejszej niż 2 m, drzwi na
podwyższeniu 15 cm z gałką wg np. Schaffer VK13 ( lub podobne). Kolor kabin przed
zamontowaniem należy skonsultować z Zamawiającym. Kolorystyka w odcieniach szarości.
Podstawowe parametry zastosowanego systemu:
- 13 mm grubości, płyta HPL
- system wodoodporny, niepalny,
- profile aluminiowe malowane proszkowo
- zawiasy ze stali nierdzewnej,
- wysokość standardowa
System wyposażenia: Stosować wyposażenia systemowe, jednego producenta.
1)
Umywalki ceramiczne nablatowa firmy Koło seria Nova Pro
z syfonem ozdobnym
chromowanym -2 szt. 60 cm. Blat wykonać na wymiar z płyt GK na profilu aluminiowym
wykończony płytkami Paradyż DOBLO GRYS satyna.
4
2) Miska ustępowa firmy Koło seria Nova Pro Rimm Free zawieszana z deską wolnoopadajacą,
antybakteryjną z zestawem montażowym podtynkowym firmy Grohe – 4 szt. Przycisk
uruchamiający okrągły odporny na zarysowania – stal szczotkowana -4 szt.
3) Zestaw pisuarowy firmy Koło seria Nova Pro z automatycznym radarowym zaworem
zasilanym z sieci – 2 szt.
4) Bateria umywalkowa jednouchwytowa chromowana wielkością dopasowana do wymiaru
umywalki, kształt i rodzaj do konsultacji z Zamawiającym – np. firmy Ferro – 2 szt.
5) Lustra o wymiarach ok. 70x 80 cm
oraz oświetlenie nad lustrami- w uzgodnieniu z
Zamawiającym.
6) 2 szt. suszarek do rąk firmy np. Merida HTE5 lub równoważne kolor biały lub szary- srebrny,
poziom hałasu nie wyższy niż 60dB ,
7) 8 szt. podajników na ręczniki papierowe pojedyncze Merida Stella maxi, stal matowa symbol:
ASM101 – do zamontowania w toaletach na III, II, I piętrze i remontowanym parterze
8) dozownik do mydła w płynie z tworzywa ABS np. Merida lub równoważne kolor biały lub
szary;
9) pojemnik na papier toaletowy Merida Stella maxi, śr. papieru do 23 cm biały symbol: BSB102
– 4 szt.
10) kosz 2 szt. duże o pojemności do 40 l, z tworzywa w kolorze białym lub szarym.
11) Kosz 2 szt. małe o pojemności do 15 l, z tworzywa w kolorze białym lub szarym.
12) Szczotka do WC z uchwytem z tworzywa np. Merida lub równoważne, kolor biały lub szary4 szt.
13) 2 szt. drzwi wejściowych wiórowe otworowe z podcięciem oraz 3 zawiasami firmy Porta
kolor Dąb Milano 4- szer. 90 cm wraz z ościeżnicami, z okuciami w kolorze srebrnym. Klamki
powinny być dedykowane do drzwi przez firmę Porta.
Wymiana opraw i łączników elektrycznych:
Ze względu na montaż osprzętu elektrycznego opraw i łączników w pomieszczeniach mokrych
stosować elementy wyposażenia elektrycznego (włączniki i gniazdka) jako bryzgoszczelne i
odporne na wilgoć.
Oświetlenie składać się powinno z jednej dużej lampy oświetlająca całą łazienkę – typu plafon szt.3, kształt np. prostokąt lub kwadrat
lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego,
dodatkowo doświetlenie pomieszczenia za pomocą oczek łazienkowych zasilanych żarówką
LED lub halogen w kolorze białym zimnym- przynajmniej 4 szt. na jedną łazienkę .
5
Dodatkowo:
Wymienić należy na nowe: dodatkowe krany do sprzątania -2 szt, kratki podłogowe – 2 szt,
wentylatory łazienkowe plastikowe białe lub srebrne, grzejnik łazienkowy C.O. srebrny.
Wykonać należy zabudowę instalacji C.O. z wykonaniem dojścia do odpowietrzenia grzejników.
Zamontować w każdej toalecie elektroniczny odświeżacz powietrza firmy Merida PULSE II
OE4 – 2 szt. wraz z wkładem zapachowym.
Osobą wyznaczoną do prowadzenia sprawy jest Pani Joanna Huszcza, tel. 89 539 70 33
6
Download