Prezentacja – Polska dla Rodziny

advertisement
Prezentacja – ,,Polska dla Rodziny”
Rodzina - uważamy, że jest ona miejscem, gdzie ,, powstaje
człowiek, miejscem, w którym kształtują się więzi i relacje międzyludzkie,
w którym dziecko odkrywa wartości i buduje swoją tożsamość.
Jest podstawową mikrostrukturą społeczną. Stanowi pewien rodzaj
ładu i zapotrzebowania społecznego.
Rodzina jest podstawową częścią społeczeństwa, w której człowiek uczy
się reguł funkcjonowania w rzeczywistości, dzięki której poznaje tradycję
i
kulturę
społeczeństwa,
w
którym
przyszło
mu
funkcjonować.
Najistotniejszą sprawą jest, więc prawidłowe funkcjonowanie rodziny tak,
aby przygotowała ona członka społeczeństwa postępującymi zgodnie
z powszechnie uznawanymi zasadami.
Rodzina jest pierwszą szkołą przygotowującą młode pokolenie do
uczestnictwa społecznego w grupie: w niej powinna się kształtować
u dziecka potrzeba poszanowania władzy i przywództwa oraz więź
wewnętrzna i zewnętrzna zaspakajająca wszystkich członków w zwarty
zespół.
Poprzez rodzinę następuje również wstępny proces integracyjny
młodego pokolenia ze społeczeństwem.
„Wpływ
rodziny
na
kształtowanie
podstawy
życiowej
pokolenia
najmłodszych jest nadal wielki.
Największy wpływ mają tu obydwoje rodzice, jak również dziadkowie.
Rodzina
nadal
odgrywa
największą
rolę
w
kształtowaniu
i przekazie naczelnych wartości i podstawowych zasad współżycia
między ludźmi”.
1
Rodzina
wprowadza
dzieci
i
młodzież
w
kulturę
danego
społeczeństwa i narodu, gdyż tu subiektywizują się obiektywne wartości
kultury rodzinnej i ogólnej.
Rodzina uczy stawiać pierwsze kroki przy kształtowaniu i tworzeniu
współczesnej kultury obiektywnej przez młode pokolenia. Tu uczy się
dziecko języka własnego narodu, tu zdobywa pierwsze wiadomości
o otaczającym świecie, tu kształtują się pierwsze poglądy światopoglądu
naukowego, prawidłowe sformułowania pojęcia prawdy, odróżnianie
prawdy od fałszu.
W środowisku rodzinnym dziecko poznaje wartości moralne, ucząc
się odróżniania dobra od zła, przyswaja sobie wartości etyczne poprzez
doznania estetyczne i uświadomienia sobie, czym jest piękno w dziełach
sztuki i kultury.
W rodzinie dziecko przeżywa wspólne radości i smutki wraz
z rodzicami i rodzeństwem, poprzez rodzinę wchodzi we współczesne
życie społeczne.
„ Szczególna doniosłość rodziny dla społeczeństwa i jednostki
wynika stąd, iż rodzina przysparza społeczeństwu nowych członków,
w niej dokonuje się proces przekazu młodemu pokoleniu podstawowych
wartości
kulturowych
i
wprowadzenia
go
w
życie
społeczne
( socjalizacja).
W rodzinie następuje przekazywanie każdemu nowemu pokoleniu
dziedzictwa kulturowego tj. wprowadzenie go w normy życia zbiorowego
i mechanizm konformizmu społecznego w elementarne wartości kultury
ludzkiej.
Rodzina jest dla dziecka pewną specyficzną, zorganizowaną formą
życia
społecznego,
opartego
na
współpracy,
poszanowaniu praw innych, wyrzeczeniu i ofiarności.
2
współdziałaniu,
To rodzina decyduje w jakiej formie dokona się późniejsze wejście
człowieka w społeczeństwo.
Sposób i formy wejścia w życie społeczne uzależnione są od tego,
w jaki sposób dziecko poznaje i przyjmuje wartości społeczne, tradycje
i obyczaje przyjęte w społeczeństwie, jak nauczy się stosować uznane
w nim wzory postępowania i działania.
Rodzina przyśpiesza i ułatwia dziecku korzystanie z dóbr kultury –
wytworów duchowych i materialnych poprzednich pokoleń. Rodzina jest
też przekaźnikiem dziedzictwa kulturowego szerszej zbiorowości – uczy
dziecko
takich
sposobów
zachowań,
które
pozwalają
mu
na
porozumienie się z innymi, na współżycie społeczne, ułatwiają
zrozumiałe reagowanie na zachowanie innych członków społeczeństwa
należących do tego samego kręgu kulturowego.
Z
tego
codziennego
rodzinnego
powodu
życia,
mają
stosunki
swoista
istotny
panujące
subkultura
wpływ
na
w
rodzinie,
środowiska
kształt
atmosfera
domowo
wyobrażeń
–
dziecka
o stosunkach międzyludzkich i na jego postawy.
Dla dziecka istotne są też konkretne działania, zachowania
rodziców,
którzy
usposabiają
dla
niego
jedynie
słuszne
wzory
postępowania i najwyższe wartości, kształtujące pojęcie etyczne
i religijne. Normy moralne rodziców symbolizują dla dziecka wartości
najwyższe, decydują one o jego późniejszej postawie życiowej.
Systemy wartości reprezentowane przez rodziców stanowią dla
dziecka kodeks norm określających co dobre, a co złe, co wolno,
a czego nie wolno czynić.
Dla rozwoju dziecka ważne są nie tylko relacje z rodzicami, ale
również rodzeństwem.
Funkcjonowanie w licznej rodzinie powszechnie kojarzy się
z trudnościami, wyrzeczeniami i ograniczeniami, bo rodzice mniej czasu
3
mogą poświęcić każdemu ze swych dzieci, często też sytuacja
finansowa takich rodzin jest nieco gorsza.
Jednak rozwój dziecka w rodzinie wielodzietnej ma wiele plusów.
Młodsze dzieci szybciej się rozwijają w wielu sferach zarówno
poznawczej
i
ruchowej
próbując
dorównać
swojemu
starszemu
rodzeństwu, jak również społecznej, bo w różnych sytuacjach dnia
codziennego uczą się funkcjonować w grupie społecznej. Zdecydowanie
łatwiej jest im funkcjonować w społeczności. Starsze rodzeństwo
szybciej dojrzewa, przyjmuje więcej obowiązków, staje się bardziej
odpowiedzialne i szybciej wchodzi w nowe role. Dzieci znacznie szybciej
niż ich rówieśnicy uczą się liczyć ze zdaniem innych, rozwijają inicjatywę,
uczą się rozwiązywania problemów, dbania nie tylko o swoje potrzeby,
ale także dostrzegania i szanowania potrzeb innych, uczą się
negocjowania i osiągania kompromisu. Wychowanie w dużej rodzinie
sprawia, że dzieci szybciej stają się samodzielne.
Duża rodzina to także wyzwanie dla rodziców. Jest to dla nich
szansa na to, by zbliżyli się, rozwijali, stawiali się bardziej dojrzali,
zorganizowani, otwarci na innych, także na pomoc ze strony innych.
Często w wychowaniu dzieci, rodzicom pomagają dziadkowie, czy
inne osoby. Jest to, także niewątpliwie ważne dla rozwoju dziecka, bo od
najwcześniejszych etapów rozwoju uczy się wchodzić w różnorodne
relacje społeczne często, także z osobami spoza rodziny.
Co robimy, jako samorząd dla Rodziny?
Według
Strategii
Rozwiązywania
problemów
społecznych
systematycznie maleje przyrost naturalny- młode małżeństwa na
pierwszym miejscu stawiają rozwój kariery zawodowej, zakup dóbr
materialnych, a dopiero później decydują się na powiększenie rodziny,
a społeczeństwo lokalne starzeje się.
4
Chciałam, by podjęta uchwała przez Radę Miasta miała wydźwięk
społeczny, by poprzez szerszą grupę przedstawić pozytywny wizerunek
rodziny wielodzietnej, by przełamać niekorzystny stereotyp rodziny
wielodzietnej kojarzony z ubóstwem i patologią. By wesprzeć zdolności,
umiejętności, by upowszechnić wiedzę o potrzebach rodzin. Udało się.
Od 30 lipca 2009 r. uchwałą Rady Miasta zaczął funkcjonować Program
,, Nas troje i więcej” – Sandomierz – miasto z sercem przyjazne
rodzinom wielodzietnym.
O kartę rabatową mogą ubiegać się rodziny zamieszkałe
i zameldowane na terenie Sandomierza, składające się z rodziców,
jednego
rodzica,
samotni
rodzice,
opiekunowie
prawni,
rodziny
zastępcze mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18
roku życia lub 24 lat uczących się lub studiujących. Kryterium
dochodowe nie jest brane pod uwagę. Ten projekt nie kojarzy się
z biedą. Promujemy dzietność, bo to wartość bezcenna sama w sobie.
To powód do dumy. Nie zachęcamy, żeby rodzić, tylko doceniamy trud
rodziców. Projekt jest otwarty. Coraz więcej instytucji przystępuje do
niego. Najfajniejsze w projekcie są nie tylko same zniżki, ale to, że cała
rodzina może wychodzić razem lub jeden rodzic, czy opiekun w miejsca,
gdzie ze względu na opłaty nie mogą uczestniczyć wszyscy członkowie.
Realizujemy
również
inne
programy
wspólnie
z
Sandomierskim
kościołem, który popiera akcje kampanii ,, Postaw na rodzinę”, w której
promujemy cenną wartość rodziny, promowanie zdrowego stylu życia
poprzez sport i rekreację, konkursy plastyczne ,, Moja rodzina”,
,,happeningi antynikotynowe”, ,,Stop przemocy , ,,Prawda o alkoholu”.
Wspieramy
rodziny,
których
dotknęła
choroba
psychiczna.
Uruchomiliśmy Punkt Interwencji Kryzysowej m .in. z porad korzystają
rodziny potrzebujące wsparcia i natychmiastowej pomocy.
5
Ośrodek
od
2008
r.
realizuje
projekt
systemowy
,,Będę pracownikiem” w ramach Programu Operacyjnego kapitał ludzki.
Celem projektu jest poprawa jakości życia, relacji pomiędzy rodzicami
oraz wzmacnianie więzi rodzinnych, poprawy relacji między dziećmi,
rozwiązywanie konfliktów w atmosferze wzajemnego poszanowania.
Uczestnicy projektu aktywnie wspólnie z całą rodziną mogli spędzić
czas.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu ,, W świecie ciszy” przy współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji Wsparcia Społecznego
Niesłyszących.
Celem
programu
jest
zapoznanie
uczestników
z dysfunkcją słuchu z trudnościami z jakimi borykają się rodziny
niesłyszących członków, ich integracja, uwrażliwienie społeczności
lokalnej na problem. Projekt ma pomóc w łamaniu barier i stereotypów.
Pojawi się element edukacyjny – nauka języka migowego.
Ojciec Św. Jan Paweł II powiedział ,, Przyszłość idzie przez
rodzinę”, więc Rodzina to najlepsze środowisko, które zapewni rozwój
Polski, dlatego należy ją szczególnie chronić, nie dyskryminować. Rolą
samorządów i takiej instytucji, którą reprezentuję, czyli Ośrodek Pomocy
Społecznej
jest
kształtowanie
pozytywnego
wielodzietnej. To inwestycja w przyszłość.
6
wizerunku
rodziny
Download