spis literatury z zakresu etyki zawodowej

advertisement
ZASOBY WŁASNE OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W OLSZTYNIE
SPIS LITERATURY
TYTUŁ
LP
AUTOR / WYDAWCA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
„Być człowiekiem”
„Człowiek wielowymiarowy”
„Elementarz Jana Pawła II”
„Empatia - o umiejętności odczuwania”
„Etyczne poszukiwania człowieka”
P. Bosmans
J. Kozielecki
K. Dybciak
Mark H. Davis
A. Dróżdż
„Granice życia”
Ks. Tadeusz Ślipko
7.
„Karta pracowników służby zdrowia”
8.
9.
10.
11.
12.
13.
„Katolicka etyka wychowania”
„Katolicka etyka wychowania”
„Katolicka etyka wychowania”
„Kontrola naszych myśli i uczuć”
„Możliwe, lecz zakazane – o powinnościach prawa”
„Pielęgniarstwo wobec zagrożenia wartości 100-lecie urodzin
Hanny Chrzanowskiej”
„Psychotransgresjonizm”
„Zrozumieć 12 kroków”
„Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii”8
„Zdrowie publiczne” 7
„Wybrane elementy socjologii” 6
„Higiena” 5
‘ Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych” 3
„Znać swój los”
„Hospicjum w służbie umierających”
„Opieka nad dzieckiem przewlekle chorym. Opieka pielęgniarska
a wiek i stan rozwojowy dziecka”
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa
Służby Zdrowia
J. Woroniecki
J. Woroniecki
J. Woroniecki
G. Wieczorkowska
Jean – Marc Varaunt
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Materiały po konferencyjne
J. Kozielecki
Terence T. Gorski
C. Łepecjka Klusek
T. B. Kulik; M. Latalski
A. Majchrowska
J. K. Karczewski
E. Rutkowska
U. Krzyżanowska Łagowska
M. Górecki
M. Rybakowa
ZASOBY WŁASNE OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W OLSZTYNIE
24. „Wypalenie zawodowe przyczyny mechanizm zapobieganie”
25. „Alergia zawodowa u pracowników służby zdrowia”
26. „Cytostatyki Narażenie zawodowe Skutki zdrowotne Profilaktyk
Orzecznictwo
27. „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim”
28. „Zasady postępowania pielęgniarskiego w wybranych stanach
klinicznych”
29. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy w praktyce
pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej”
30. „Podstawy sterylizacji i dezynfekcji w zwalczaniu zakażeń
szpitalnych”
31. „Możliwości leczenia usprawniającego w chorobie Parkinsona”
32. „Lekarze , pielęgniarki i pracownicy służb socjalnych wobec
wybranych zakażeń HIV i AIDS
33. „Działania wśród młodzieży” Podręcznik szkoleniowy nt
profilaktyki AIDS
34. AIDS – jak zmniejszyć ryzyko zakażenia HIV w praktyce
pielęgniarskiej
35. „Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i opieki nad
żyjącym z HIV i chorym na AIDS
36. „Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach
ciąży i porodu”
37. „Rocznik medyczny” tom V
38. „Zdrowie 2001” – informator
39. „Poradnik”
40. „Informator o ośrodkach prowadzących szkolenia i działalność
doradczą w zakresie zarządzania opieką zdrowotną”
41. „Kształcenie licencjata pielęgniarstwa”
42. „Vademekum pacjenta czyli poradnik ubezpieczonego”
43. „Jak zapobiegać wrodzonym wadom cewy nerwowej”
44. „Wszystko dla dziecka” poradnik dla rodziców
H. Sęk
C. Pałczyński
J. Walusiak, E. Wągłowska – Kosek, C.
Pałczyński
U. Krzyżanowska Łagowska
PTP
A Abramczyk
K. Nosowska
A. Zawistowska
E. Ciastoń Przecławska
Federacja stowarzyszeń Czerwonego
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS i
UNDP
MZiOS
J. Oleszczuk, B Leszczyńska – Gorzelak;
E. Poniedziałek – Czajkowska
Z. M. Bednarski
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS
H Wojnowska Dawiskiba NRPiP
E. B. Dębińska
Instytut Matki i Dziecka
NRPiP
ZASOBY WŁASNE OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W OLSZTYNIE
45. „Pielęgniarstwo w opiece nad pracującymi
Koncepcja zarządzania zdrowiem w miejscu pracy”
46. „Zarządzanie w pielęgniarstwie” 14
47. „Profilaktyka w położnictwie, ginekologii i neonatologii”
48. „Pielęgniarstwo w chirurgii – wybrane problemy z praktyki
pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej”
49. „Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego”
50.
„Psychologia w praktyce Medycznej”
51. ‘Pielęgniarstwo neurologiczne”- podręcznik dla studentów
medycyny
52. „Pielęgniarstwo operacyjne”
53. „Zarys chorób wewnętrznych dla studentów pielęgniarstwa” 15
54. „Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej”
55. „Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej”
56. „Choroby zakaźne”
57. „Mikrobiologia” podręcznik dla pielęgniarek i położnych
ratowników medycznych”
58. „Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego”
59. „Wybrane słowa kluczowe I standardy kwalifikacji zawodowych
pielęgniarki”
60. „Rzeczpospolita partnerska”
61. „Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski”
62. „Siła partnerstwa”
63. „Lokalny dialog obywatelski”
64. „Edukacja zdrowotna”
65. Pielęgniarstwo psychiatryczne – Problemy i kierunki rozwoju
66. Zasady kwalifikowania – krajowe programy operacyjne
67. Sposoby dofinansowania - regionalne i krajowe programy
operacyjne
Ministerstwo Zdrowia
Anna Ksykiewicz - Dorota
Z. Słomko, K. Drews T. Niemiec
Wojciech Kapała
Elżbieta Walewska
A. Jakubowska- Winiecka D.
Włodarczyk
K Jaracz, W. Kozubski
M. Ciuruś
J. Daniluk, G. Jurkowska
K. Walden-Gałuszko, A. Kaptacz
J. Górajek - Jóźwiak
Emma Nickerson
Piotr B. Heczko
M. Fleischer, B. Bober – Greek
Halina Wojnowska Dawiskiba
Andrzej Zybała
Wojciech Misztal Andrzej Zybał
Andrzej Zybała
Wojciech Misztal
Barbara Wojnowska
ZASOBY WŁASNE OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W OLSZTYNIE
Szczepienia ochronne dzieci i dorosłych
Negocjacje CD (5)
Komunikacja i perswazja CD (6)
Zarządzanie stresem CD (2)
Asertywność CD (3)
Zarządzanie sobą w czasie CD (4)
Metodologia badań w pielęgniarstwie (PZWL)
Badania Laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek (PZWL)
Procedury pielęgniarskie (PZWL)
Promocja zdrowia tom III promocja zdrowia w praktyce
pielęgniarki i położnej 25 (Czelej)
78. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego 19 (Czelej)
79.
Psychologia w położnictwie i ginekologii (PZWL)
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Opieka nad noworodkiem (PZWL)
Opieka nad kobietą ciężarną (PZWL)
Opieka przedkoncepcyjna (PZWL)
Stany w okresie okołoporodowym (PZWL)
Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym (PZWL)
Pielęgniarstwo Opiece długoterminowej (PZWL)
86.
Repetytorium z pielęgniarstwa (PZWL)
87.
88.
89.
90.
91.
Procedury pielęgniarskie
Etyka w praktyce pielęgniarskiej
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP
Podstawy położnictwa . Po porodzie
Podstawy położnictwa . Poród
Agnieszka Mamoń
Akademia rozwoju
Akademia rozwoju
Akademia rozwoju
Akademia rozwoju
Akademia rozwoju
H. Lenartowicz, M Kózka
Bonita Morrow Cavanaugh
L. Płaszewska Żywko
A. Andruszkiewicz
M Banaszkiewicz
I Wrońska E Krajewska Kułak
M Makara – Studzińska G Iwanowicz –
Palus
A Bałanda
A. M. Bień
G. Stadnicka
G. Iwanowicz - Palus
M. Kózka, L. Płaszewska Żywko
K. Kędziora – Kornatowska, M.
Maszalik, E. Skolmowska
K. Kędziora – Kornatowska, M.
Maszalik, I Wrońska, E Krajewska
Kułak
M. Kózka, L. Płaszewska - Żywko
S.T Fry M J Johnstone
ZASOBY WŁASNE OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W OLSZTYNIE
92.
93.
94.
95.
96.
Podstawy położnictwa . Najważniejsze zagadnienia
Podstawy położnictwa . Przed porodem
Prawa pacjenta
Pielęgniarstwo
Przewlekle chory w domu
97. Idea samorządności Wspomnienia – rozmowy- fakty
98. Pielęgniarstwo – mija miłość Pielęgniarstwo – moja pasja
W hołdzie Hannie Chrzanowskiej
99. Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie
100. Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie 1991 -2011
101. Prywatne życie Mikołaja Kopernika
102.
Medyczna Wokanda
103. Standardy i metodyka pracy pielęgniarskiej i higienistki szkolnej
104. 1950-2000 – 50 lat szkoły pielęgniarstwa i Szkoły Położnych w
Olsztynie
105. Wady wrodzone u dzieci jako problem medyczny, społeczny i
edukacyjny
106.
Dziecko w zdrowiu i chorobie
107. Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski
108. Procedury Zabiegowe
109. Samorząd Zawodowy pielęgniarek i położnych na Warmii i
Mazurach w latach 1991 – 1999
110. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce
111. Europejski kodeks walki z rakiem
112. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie 130 lat
113. Pielęgniarstwo rodzinne – teoria i praktyka ( CEM -1997)
114. Opieka położnicza nad pacjentem niepełnosprawnym (WZLP)
Dorota Karkowska / Oficyna
Elsevier
P. Krakowski, D. Krzyżanowski, A.
Modlińska
Urszula Krzyżanowska Łagowska
Hanna Puszko, Tadeusz Wadas
Red. Kazimiera Zahradniczek
L. Łazowska, J. Murawska
J. Sikorski
Naczelna Izba Lekarska Wielkopolska
Izba Lekarska
Instytut matki i dziecka
Materiały konferencyjne
Olsztyn– 28 .03.2008
Materiały konferencyjne
Waplewo – 1-2.10 1998 r.
W. Misztal, A Zybał
WZLP
OIPiP Olsztyn
Łódź – konferencja -2006
Album
Z. Kawczyńska - Butrym
B. Mazurkiewicz, E Dmoch - Gajzlerska
ZASOBY WŁASNE OKRĘGOWEJ IZBY
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W OLSZTYNIE
115. XX lecie samorządu pielęgniarek i położnych na Warmii i
Mazurach 1991 – 2011 Olsztyn
116. Opieka położnicza w Europie
Raport z piętnastu krajów członkowskich Unii Europejskiej
117. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych
Postępowanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej ,
Prewencja wykroczeń zawodowych
118. Zbiór standardów
Przyjęcia, opieki , socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala
psychiatrycznego
119.
Antykoncepcja czyli świadome macierzyństwo
120. Poradnik o prawach pacjenta
121.
Szczepienia ochronne
122.
Jak chronić układ mięśniowo- szkieletowy podczas pracy
123. Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2002 2005
124.
Łączniczka „Krystyna”
125.
Stany zagrożenia życia u dzieci
126. Pielęgniarstwo kardiologiczne
OIPiP Olsztyn
J K Emons
M I J Luiten
Grażyna Rogala Pawelczyk NIPiP
Warszawa 2008
K. Kimak
Wydawnictwo Czelej - 2002
A. Mentewicz
G Południewski
Warszawa 2003
E. Bernatowska
Warszawa 2010
G. Jaroszewicz
Warszawa 2007
Warszawa 2002
Z. Jurczyk
A. Dzanusewicz
Olsztyn 2011
SÖNKE Muller M ThÖns
WL WZWL
WL PZWL
Download