WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu

advertisement
WZÓR UMOWY
NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W dniu …………………. w Warszawie pomiędzy:
miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy
Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej 3a, NIP
522-26-14-768, REGON 017359400 zwanym w dalszej części umowy
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………..
a
…………………………………………………………………………………………………
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.), procedura Nr …………….., została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa energii elektrycznej do obiektów
Ośrodka Sportu i Rekreacji położonych przy ul. Oławskiej 3a, ul. Obrońców
Tobruku 40 oraz ul. Obrońców Tobruku 11 w Warszawie.
2. Umowa nie obejmuje świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
3. Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej
należącej do OSD. Warunki świadczenia usług dystrybucji określa odrębna
umowa dystrybucyjna zawarta z OSD.
4. Zamawiający oświadcza, że dysponuje tytułami prawnymi do korzystania
z obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie
niniejszej Umowy.
5. Zamawiający oświadcza, że nie jest Przedsiębiorstwem Energetycznym
w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 poz.1059 z późn. zm).
§2
Postanowienia wstępne
Podstawą do ustalenia warunków niniejszej umowy są;
1) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
2012 poz.1059 z późn. zm) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują
zastosowanie do niniejszej umowy,
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (tekst jednolity – Dz. U. z 2014
poz. 121),
3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 907 z późn. zm.),
4) Koncesja
Wykonawcy
na
obrót
energią
elektryczną
nr
……………………………….. z dnia ………………. roku wydana przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki.
5) Generalna umowa dystrybucyjna zawarta pomiędzy wykonawcą a OSD.
§3
Zobowiązania Stron
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w
załączniku nr 1,
2) dostarczania energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy,
3) zapewnieniu zamawiającemu dostępu do informacji o danych pomiaroworozliczeniowych energii elektrycznej pobranej przez zmawiającego w
poszczególnych punktach poboru,
4) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej.
2. Zamawiający zobowiązuje się do:
1) pobierania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i
warunkami umowy
2) terminowego regulowania należności za energię elektryczną
3) wnoszenia opłaty za dodatkowe usługi lub czynności wykonywane przez
wykonawcę na pisemny wniosek zamawiającego
2. W przypadku rozwiązania umowy na świadczenie usług dystrybucji zawartej
pomiędzy Zamawiającym a OSD lub zamiarze jej rozwiązania Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie.
3. Strony zobowiązują się do zapewnienia wzajemnego dostępu do danych
stanowiących podstawę do rozliczeń za dostarczoną energię.
§4
Standardy jakościowe. Bilansowanie handlowe
1. Wykonawca w ramach umowy pełni funkcję funkcji operatora Handlowego i
Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie Handlowe dla energii elektrycznej
sprzedanej do obiektów Zamawiającego. Bilansowanie rozumiane jest jako
pokrycie strat wynikających z różnicy zużycia energii prognozowanego w stosunku
do rzeczywistego w danym okresie rozliczeniowym.
2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków
związanych z bilansowaniem handlowym oraz przygotowaniem i zgłaszaniem
grafików zapotrzebowania na energię elektryczna do OSD oraz OSP-Operator
Systemu Przesyłowego.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej
do obiektów zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków
siły wyższej, awarii w systemie oraz awarii sieciowych, jak również z powodu
wyłączeń dokonywanych przez OSD.
4. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi określonych
obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego, wykonawca zobowiązany jest
do udzielenia bonifikat w wysokości określonej prawem Energetycznym oraz
zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy.
§5
Ceny energii elektrycznej
1. Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie od dnia
01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wynosi brutto ……………. zł.
Cena energii elektrycznej za jedną kWh energii elektrycznej w okresie od dnia
01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wchodzi w życie w zakresie każdego punktu
określonego w Załączniku nr 1 do umowy nie wcześniej niż po skutecznym
rozwiązaniu umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał
energię elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany
sprzedawcy u OSD i wejściu w życie umowy dystrybucyjnej. Cena ta może ulec
zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz
podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych
do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej, ceny
energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków
nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.
2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Przedmiotu umowy w okresie od dnia
01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. nie przekroczy kwoty brutto
…………………..zł (słownie: ………………………………………..).
3. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa jest powyżej, rozwiązanie
umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po
okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za
dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.
§6
Rozliczenia i płatności
1. Rozliczenia
za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w
miesięcznych okresach rozliczeniowych.
2. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określająca ilość energii
elektrycznej pobranej w poszczególnych obiektach oraz wysokości należnego
z tego tytułu wynagrodzenia.
3. Jeżeli wystąpią błędy danych powodujące zawyżenie lub zaniżenie należności
za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest zobowiązany dokonać
korekty uprzednio wystawionych faktur po otrzymaniu danych z OSD.
4. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia
Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową,
przy czym płatności faktury rozliczeniowej nastąpi w terminie 21 dni od daty
prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem,
że Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia faktury, co najmniej 14
dni przed określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego
terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie
przedłużony o czas opóźnienia.
5. Faktury będą wystawione na: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
w Dzielnicy Bemowo ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa.
6. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień wpływu
środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur wykonawca obciąża
zamawiającego odsetkami ustawowymi.
8. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony
zobowiązują się wzajemnie pisemnie powiadamiać, pod rygorem poniesienia
kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
§7
Wstrzymanie sprzedaży energii
1. Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej gdy zamawiający
zwleka z zapłata za pobraną energię elektryczną co najmniej miesiąc po
upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do
zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym
terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze
wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej.
2. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie
dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy.
3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji
przez OSD na wniosek wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych
należności za energię elektryczną oraz innych należności związanych z
dostarczaniem tej energii.
4. Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane
wstrzymaniem sprzedaży energii elektrycznej wskutek naruszenia przez
Zamawiającego warunków Umowy, obowiązujących przepisów Prawa
energetycznego i Kodeksu Cywilnego.
§8
Okres obowiązywania Umowy. Rozwiązanie Umowy
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2015 r. do
dnia 31.12.2015 r. lub do wyczerpania środków określonych w § 5 ust. 2.,
jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu określonego w
załączniku nr 1 do umowy nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu
umowy, na podstawie której dotychczas Zamawiający nabywał energię
elektryczną oraz skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u
OSD i wejściu w życie umowy/umów dystrybucyjnych.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej
Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza
obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie
niniejszej umowy. W taki przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie
natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego
wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy.
4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec
drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
5. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów odbiorów wymienionych w
załączniku nr 1 do umowy. W przypadku przekazania sprzedaży innemu
właścicielowi, wynajmu obiektu oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji
obiektu.
§9
Klauzula interesu publicznego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
§ 10
Kary umowne
Strony ograniczają wzajemną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu
niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy do rzeczywistej szkody
(straty).
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający oświadcza, iż jego przedstawicielem w wykonaniu umowy jest
……………………………………………………..
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Ewentualne spory dotyczące wykonywania Umowy Strony rozstrzygać będą
polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegać będą
rozstrzygnięciu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie
należącym do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
5. Umowa niniejsza sporządzona została w
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
dwóch
jednobrzmiących
6. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 Lista obiektów Zamawiającego objętych umową.
WYKONAWCA:
ZAMAWIAJĄCY:
ZAŁACZNIK NR 1 DO UMOWY
Lista Obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
do których będzie dostarczana energia elektryczna:
1. Pływalnia ul. Oławska 3a
2. Hala Sportowa ul. Obrońców Tobruku 40
3. Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej ul. Obrońców Tobruku 11
Download