Załącznik nr 4

advertisement
WZÓR UMOWY
UMOWA U/ZZO/……/…….
zawarta dnia ……………….
pomiędzy:
Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Stary Rynek 1, 89-600
Chojnice, NIP: 555-20-72-738, REGON: 220719005 reprezentowanym przez:
Panią Lucynę Perlicką – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………...............................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą
§1
Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej
i świadczeniu usług dystrybucji na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym
Dworze w gminie Chojnice na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r.
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 nr 89 poz. 625 ze zm.) i kodeksu cywilnego wraz z aktami
wykonawczymi, zasadami określonymi w koncesjach i Polskimi Normami, a także ofertą
Wykonawcy wynikającą z Taryfy energii elektrycznej B21, zwanej dalej Taryfą.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważna koncesję na obrót wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego
przyłączone są obiekty Zamawiającego jest ……...................................... , zwany dalej
OSD. OSD posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu wymienionego
w §1 oraz że energia zakupiona w ramach umowy przeznaczona będzie na potrzeby
własne Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii do instalacji elektrycznej obiektu
określonego w §1.
§3
1. Strony określają charakterystykę elektroenergetyczną odbioru, miejsca dostarczania
i pomiaru energii, parametry techniczne przyłączy, wielkość mocy przyłączeniowej
i umownej, grupę przyłączeniową oraz grupę taryfową stosowane do rozliczeń
w załączniku do niniejszej umowy zwanym dalej „Charakterystyką Elektroenergetyczną
Obiektu”.
2. Ustalenie mocy bezpiecznej i planu ograniczeń podlega uzgodnieniu między Wykonawcą
a Zamawiającym w trybie zgodnym z ustawą Prawo energetyczne oraz z przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
§4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozliczenie za pobraną energię odbywać się będzie według faktycznego zużycia
energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniem licznika energii elektrycznej oraz cen
jednostkowych dla wymienionej taryfy przedłożonej w ofercie Wykonawcy. Ceny
jednostkowe sprzedaży energii są stałe w okresie obowiązywania umowy. Rozliczenie
za świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie według aktualnej taryfy dla
usług dystrybucji energii elektrycznej OSD zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Wykonawca poinformuje Zamawiającego każdorazowo
o zmianie taryfy związanej z dystrybucją energii elektrycznej.
Rozliczenia odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie
pobranej energii elektrycznej Zamawiający jest obowiązany/uprawniony do
uregulowania/zwrotu należności za energię elektryczną i usługę przesyłową na
podstawie ilości energii elektrycznej wyznaczonej według wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego (licznika kontrolnego) lub według
współczynnika korekcyjnego właściwego dla stwierdzonego uszkodzenia albo na
podstawie ilości energii prawidłowo wykazanej w poprzednim lub następnym okresie
rozliczeniowym. Natomiast w przypadku innych błędów (ceny, stawki opłat, mnożna
itp.) – na podstawie wielkości obowiązujących Strony umowy. Jeżeli ww. błędy
spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną
Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur.
Płatności będą dokonane nie później niż do 30 dni od daty otrzymania faktury.
Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Strony dokonują płatności przelewem.
O zmianach w brzmieniu kont bankowych lub danych adresowych Strony powinny
wzajemnie powiadamiać się, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi
operacjami bankowymi.
§5
Strony zobowiązują się do:
a) użytkowania swoich obiektów w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym
funkcjonowaniu sieci;
b) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom
posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
c) niezwłocznego wzajemnego informowania się o zauważonych wadach lub usterkach
w układzie pomiarowo-rozliczeniowym oraz innych okolicznościach mających wpływ
na rozliczenia za energię lub o niewłaściwych jej parametrach;
d) wzajemnego przekazywania sobie danych i informacji niezbędnych do prowadzenia
ruchu i eksploatacji sieci;
e) utrzymywania swojej części instalacji elektrycznej w stanie technicznym zgodnym
z dokumentacją, oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach;
§6
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) pobierania mocy i energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami umowy;
b) terminowego regulowania należności za energię oraz innych należności związanych
z dostarczaniem tej energii, w tym realizowaniem usługi przesyłania tej energii;
c) eksploatacji i konserwacji lub dokonywanie zmian w sieci, urządzeniach i instalacjach
elektrycznych osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
d) zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu pomiaroworozliczeniowego;
e) utrzymania w należytym stanie technicznym i poprawnej eksploatacji elementów
układu transmisji danych pomiarowych;
§7
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) powiadomienia Zamawiającego o dokładnych datach (dniach i godzinach)
planowanych
przerw w dostarczaniu energii, wynikających z konieczności
przeprowadzenia terminowych
przeglądów
i
konserwacji
urządzeń
elektroenergetycznych, nie później niż na 5 dni przed terminem przerwy;
b) bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu energii
elektrycznej spowodowanych nieprawidłową praca sieci OSD oraz usuwaniem awarii
z tym związanych do 48 godzin;
c) dotrzymania odpowiednich parametrów jakościowych dostarczanej energii
elektrycznej.
§8
1. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług
przesyłowych nastąpi od dnia 01.01.2013r.
2. Umowa zawarta zostaje na okres do dnia 31.12.2014r.
§9
1. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony dopuszczają możliwość
rozwiązania umowy w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie.
2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
a) utraty tytułu prawnego do obiektu przez Zamawiającego.
b) utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.
§10
1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) w przypadku zmiany ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006 r. Nr 89 poz. 625 ze zmianami).
c) jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości realizacji umowy lub wywiązania
się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do
wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia
i o czas usunięcia jego skutków.
d) jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy
transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające
istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży
poza zasięgiem i kontrolą układających się stron.
e) zmiany (zwiększenia lub zmniejszania) liczby punktów poboru energii lub znaczącej
zmiany zużycia energii elektrycznej w punkcie poboru energii.
f) ceny jednostkowe składników cenowych za świadczone usługi dystrybucji mogą ulec
zmianie w przypadku zmiany „Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej”
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
g) dopuszcza się w drodze zgodnego ustalenia przez strony, wprowadzenie do treści
umowy zmian i korekt w zakresie nie powodującym zasadniczych zmian warunków
handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.
§11
1. Strony postanawiają, że nie wymagają aktualizacji umowy w formie pisemnego
aneksu w następujących przypadkach:
a) zmiany taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej;
b) zmiany adresu do korespondencji;
c) zmiany numeru licznika.
2. Zmiany warunków umowy nieopisane w §11 pkt 1 wymagają aktualizacji w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§12
Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
§13
W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo energetyczne wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi oraz ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
§14
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją tej umowy, Strony
rozstrzygać będą w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności porozumienia
rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§15
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Wykonawca:
Załącznik:
Charakterystyka Elektroenergetyczna Obiekt
Zamawiający:
Download