Etyka zawodu nauczyciela

advertisement
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 22 059
[email protected]
ETYKA ZAWODU NAUCZYCIELA
Wybór literatury dostępnej w PBW w Rybniku
DRUKI ZWARTE
1. Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego / Karol Kotłowski. –
Wrocław : Ossolineum, 1976. – 199 s.
Sygn. 11077, 11078, 11079, 11463, 11464, 20696
2. Co wolno, a czego nie wolno terapeucie / Caroline Jones i in.. – Gdańsk :
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 206 s.
Sygn. 36159, 36611
3. Empatia i rozwój moralny / Martin L. Hoffman. – Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. -296 s.
Sygn. 37184
4. Etyka : poradnik dla nauczyciela szkoły podstawowej / Jędrzej Stanisławek. –
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – 93 s.
Sygn. 33160, 31133
5. Etyka pedagogiczna : podręcznik dla wychowawców / Janusz Homplewicz. –
Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, 2000. – 239 s.
Sygn. 36214, 35622, 36068
6. Etyka w teorii i praktyce : antologia tekstów / oprac. Zdzisław Kalita. – Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001. – 370 s.
Sygn. 36697
7. Kłamstwo u dziecka / daniele Dalloz ; współpraca Veronique Rolland. – Kraków:
eSPe, 2004. – 138 s.
Sygn. 36655
8. Krótko mówiąc / Wojciech Eichelberger. – Warszawa : Wydawnictwo Jacek
Santorski, 2003. – 118 s.
Sygn. 36355
9. Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania / Zbigniew Sareło. –
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. -198 s.
Sygn. 36238
10. Moralność w niestabilnym świecie / Zygmunt Baumann. – Poznań : Drukarnia i
Księgarnia Świętego Wojciecha, 2006. – 31 s.
Sygn. 37010
11. Nauczyciel a zawód / Józef Kozłowski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1966. –
213 s.
Sygn. 6945
12. Nauczyciele o etyce swojego zawodu / wybór i oprac. Halina Kowalewska, Lucjan
Porembski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1971. – 225 s.
Sygn. 20621
13. O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym / Hubert Spencer : wstępem i
komentarzem opatrzył Ryszard Wroczyński. – Warszawa : Wydawnictwo „Żak”,
2002. – 221 s.
Sygn. 35457
14. Od niechęci do akceptacji : o wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób
niepełnosprawnych / Iwona Rudek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
2007. – 228 s.
Sygn. 38106
15. Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą / Michael Fullan. – Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – 86 s.
Sygn. 37786, 37623
16. Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz. – Warszawa :
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. – 171 s.
Sygn. 26963
17. Rozwój ocen moralnych dziecka / Jean Piaget. – Warszawa : Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 384 s.
Sygn. 37409, 27869, 5353
18. Tolerancja.pl : materiały dla nauczycieli / red. Robert Chojnacki, Halina
Wesołowska, Krystyna Zaufal. – Kraków: „Znak”, 2002. – 104 s.
Sygn. 35865
19. W poszukiwaniu realistycznych podstaw moralnego postępowania nauczyciela /
Wiesława Wołoszyn-Spirka. – Bydgoszcz, 2001. – 162 s.
Sygn. 35104
20. Wartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski : wstęp i wybór tekstów
Beata Lenarczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003. – 137 s.
Sygn. 35845
21. Zarys etyki ogólnej / Tadeusz Ślipko. – Wyd. 4 Kraków : Wydawnictwo WAM,
2004. – 455 s.
Sygn. 36695
22. Zarys etyki szczegółowej ; t. 1 „Etyka osobowa” / Tadeusz Ślipko. - Kraków :
Wydawnictwo WAM, 2005. – 436 s.
Sygn. 36696
23. Zasada tolerancji w nauce i etyce / Halina Promieńska. – Katowice : Uniwersytet
Śląski, 1987. – 144 s.
Sygn. 27620
24. Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie / Kazimierz Dąbrowski. – Warszawa :
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1974. – 131 s.
Sygn. 37400
DRUKI CIĄGŁE
1. Autorytet w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor szkoły. – 2006, nr 4, s. 8-10
2. Bibliotekarz wobec czytelnika : (refleksje etyczne) / Zbigniew Żmigrodzki //
Poradnik Bibliotekarza. – 1990, nr 4/5, s. 7-9
3. Biurko nauczyciela / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. – 2006, nr 1 s. 25
4. Buduj samego siebie! / Elżbieta Garlej-Drzewiecka, Iwona Lindyberg // Edukacja i
Dialog. – 1998, nr 6, s. 11-14
5. Być dobrym nauczycielem / Maksymilian Maciaszek // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. – 1986, nr 8, s. 339-350
6. Cechy charakterystyczne zawodu nauczyciela / Hanna Koc, Teresa Olenderek //
Nauczyciel i Wychowanie. – 1983, nr 5/6, s. 85-101
7. Ciemne strony zawodowych dobroczyńców / Małgorzata Jałocho // Remedium. 2005, nr 6, s. 22-26
8. Co z etyką nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. – 1997, nr 5, s. 3-8
9. Czy kodeks etyczny jest potrzebny / Maria Fic // Wychowanie Obywatelskie. 1988, nr 9, s. 634-635
10. Czy nauczyciel ma zawsze rację? / Aleksandra Karasowska // Remedium. – 2002,
nr 4, s. VI-VII
11. Czy nauczycielowi potrzebny jest kodeks etyczny? / Zdzisław Piwoński //
Edukacja i Dialog. -2005, nr 8, s. 41-45
12. Czy potrzebny jest nam kodeks etyczny dla nauczycieli / Zbigniew Szawarski //
Wychowanie Obywatelskie. – 1988, nr 1, s. 37-39
13. Dlaczego nauczyciele są nauczycielami? / Ireneusz Kawecki // Kwartalnik
Pedagogiczny. – 1991, nr 3, s. 125-136
14. Dlaczego nauczycielom trudno zasłużyć na szacunek / Maria Groenwald // Nowa
Szkoła. – 2002, nr 5, s. 28-31
15. Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. -2002, nr 8, s. 3-7
16. Dzień Nauczyciela / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 10, s. 21
17. Dziesięć „Grzechów głównych” współczesnego bibliotekarza / Zbigniew
Żmigrodzki // Przegląd Biblioteczny. –R 57(1989), nr 3, s. 223-231
18. Ethos nauczycielski jako zapoznana problematyka pedentologiczna / Zdzisław
Aleksander, Teresa Bauman, Joanna Rutkowiak // Kwartalnik Pedagogiczny. –
1991, nr 1, s. 92-98
19. Etyczne a prawne aspekty statusu nauczyciela / Iwona Skrzydło-Niźnik // Nowa
Szkoła. – 1985, nr 11, s. 443-446
20. Etyczny wymiar kompetencji nauczyciela muzyki / Małgorzata Suświłło //
Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 3, s. 14-24
21. Etyka doradcy zawodowego / Anna Iwicka- Okońska // Wszystko dla Szkoły. –
2005, nr 3, s. 1-4
22. Etyka nauczyciela-bibliotekarza / Barbara Michałek // Poradnik Bibliotekarza. –
1994, nr 6, s. 5-8
23. Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska. – Bibliogr. // Nowa
Szkoła. -2006, nr 2, s. 42-46
24. Etyka zawodowa : co to jest i czy jest potrzebna polskiemu bibliotekarzowi? /
Izabela Kamasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 12, s. 6-8
25. Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska. – Bibliogr. // Wychowawca.
2002, nr 2, s. 10-11
26. Funkcje etyki zawodu nauczyciela / Stanisław Krawcewicz // Nowa Szkoła. –
1988, nr 1, s. 22-30
27. Godność jako wartość w pracy nauczyciela / Antoni Rumuński. – Bibliogr. //
Wychowanie Techniczne w Szkole. -1998, nr 4s. 207-209
28. Granice wolności pedagogicznej / Hanna Usielska-Ptaszek // Wychowanie w
Przedszkolu. -2001, nr 3, s. 167-169
29. Horyzonty nauczycielskiej odpowiedzialności / Janusz Homplewicz // Nowa
Szkoła. – 1989, nr 11, s. 440-442
30. Identyfikowanie się nauczyciela ze swoją szkołą / Jadwiga Maciejewska, Marek
Durda // Nowa Szkoła. -2005, nr 4, s. 39-41
31. Już rok kodeksu etycznego / Beata Domerecka // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 4, s.
48-49
32. Karta etyczna nauczyciela / Jarosław Kordziński // Wychowawca. – 1997, nr 12, s.
28-30
33. Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela / Mieczysław Rusiecki //
Wychowawca. – 2004, nr 10, s. 7-11
34. Kodeks etyki / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. – 1994, nr 11, s. 522-524
35. Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji // Biblioteka w Szkole. -2005,
nr 6, s. 2-3
36. Kodeks etyki nauczyciela / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. – 1994, nr 9, s.
522-524
37. Kodeksy etyki bibliotekarzy : (propozycje rozwiązań a ogólnoświatowa praktyka)
/ Zdzisław Gębołyś // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 9, s. 4-9
38. Koncepcje i idee edukacji nauczycielskiej / Czesław Banach // Edukacja. – 1997,
nr 1, s. 5-17
39. Kryterium etyki pedagogicznej / Janusz Homplewicz // Wychowawca. -1999, nr 6,
s. 10
40. Kultura pedagogiczna / Łukasz Techmański. – Bibliogr. // Życie Szkoły. – 2005,
nr 9, s. 50-52
41. Kultura pedagogiczna – składową częścią procesu uspołecznienia edukacji /
Czesław Banach. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 1991, nr 5, s. 267-272
42. Moralna postawa nauczyciela / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. –
2006, nr 4, s. 50-52
43. Moralno-etyczne zasady zawodu nauczycielskiego / Jan Legowicz // Kwartalnik
Pedagogiczny. -1988, nr 2, s. 95-110
44. Nauczyciel a społeczeństwo : z etyki zawodu nauczyciela. (cz. 3) / Marek Wrężel
// Wychowawca. – 2001, nr 5, s. 28
45. Nauczyciele o sobie / Anna Dragan, Marta Kuzawińska // Edukacja i Dialog. –
2004, nr 4, s. 13-17
46. Nauczyciel : powołanie czy zawód : kilka uwag na marginesie etyki nauczyciela /
Tadeusz Gadacz // Przegląd Oświatowy. – 1995, nr 2, s. 3-4
47. Nauczyciel – rola zawodowa / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2005,
nr 10, s. 25-28
48. Nauczyciel w kodeksie : z etyki zawodu nauczyciela. (cz. 1) / Marek Wrężel. –
Bibliogr. // Wychowawca. – 2001, nr 2, s. 4-6
49. Nauczyciel wobec wychowania do prawdy / Marianna Szpiter. – Bibliogr. //
Edukacja. – 2004, nr 1, s. 64-70
50. Nauczyciele – zmory, anioły i inni / Wanda Woronowicz // Wychowanie na co
Dzień. – 2002, nr 12, s. 12-14
51. Nauczycielska odpowiedzialność / Ewa Makowska // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr
5, s. 5
52. Nauczycielskie „morale” po reformie / Tadeusz Kamiński // Wychowawca. –
1999, nr 1, s. 10-11
53. Nie ma dzieci, są ludzie / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. – 2003, nr 4,
s. 10-11
54. O etyce pedagogicznej / Jan maślanka // Nowa Szkoła. – 1978, nr 11, s. 10-14
55. O kulturze pedagogicznej i etyce zawodu nauczyciela / Czesław Banach //
Dyrektor Szkoły. – 1994, nr 6/7, s. 41-44
56. O miejsce pedeutologii w programie edukacji nauczycielskiej / Alicja Anna
Kotusiewicz // Edukacja. – 1997, nr 1, s. 19-22
57. O potrzebie Kodeksu Etyki Nauczycielskiej / Halina Barycz // Wychowawca. –
1995, nr 12, s. 16-17
58. O preferencjach wartości moralnych wśród nauczycieli – kilka słów polemicznych
/ Paweł Sobierajski // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr 3, s. 23
59. Obowiązki moralne nauczyciela z perspektywy teorii „prima facie” / Maria
Groenwald. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7/8, s. 8-11
60. Ocenianie kształtuje ofertę edukacyjną / Jolanta Kozłowska Edukacja i Dialog. –
2006, nr 5, s. 15-20
61. Oczekiwania społeczne wobec nauczycieli – w kierunku szlachetnej utopii / Stefan
M. Kwiatkowski // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 35-37
62. Odpowiedzialność jako wyzwanie dla nauczycieli / Katarzyna Gabryś //
Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 2/3, s. 3-4
63. Odpowiedzialność nauczyciela w okresie zmiany społecznej / Stanisław Kowal //
Edukacja. – 1999, nr 3, s. 26-29
64. Partner ucznia i rodzica : z etyki zawodu nauczyciela. (2) / Marek Wrężel. –
Bibliogr. // Wychowawca. – 2001, nr 3, s. 24-25
65. Postawy nauczycieli szkół państwowych i niepaństwowych wobec liberalizacji
procesu nauczania / Ewa Nasalska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1985, nr 1/2, s.
79-91
66. Powinności zawodowe a osobowość bibliotekarza / Józef Zając // Bibliotekarz. –
1985, nr 6, s. 1-11
67. Preferencje zasad moralno-etycznych i wzorców osobowych wśród nauczycieli /
Józef Rusiecki // Wychowanie na co Dzień. – 1996, nr ½, s. 13-15
68. Problemy etyki w pracu nauczyciela wf / Lesław Lachowicz. – Bibliogr. //
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1999, nr 1, s. 17-20
69. Problemy kultury pedagogicznej i etyki zawodowej w opinii nauczycieli / Czesław
Banach // Nowa Szkoła. – 1988, nr 9, s. 503-507
70. Refleksje o kulturze pedagogicznej i moralnej nauczycieli / Waldemar Kamiński //
Oświata Dorosłych. – 1987, nr 9, s. 546-551
71. Rozumienie etyki zawodowej w środowisku bibliotekarskim / Elżbieta Czyżewska
// Bibliotekarz. – 2001, nr 5, s. 2-8
72. Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela / Tadeusz Pilch // Opieka
Wychowanie Terapia. – 1994, nr 4, s. 25-29
73. Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela- wychowawcy / Tadeusz Pilch //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 3, s. 3-7
74. Spór o kodeks / Grażyna Sidorowicz // Edukacja i Dialog. – 1995, nr 8, s. 63
75. Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów / Maria Groenwald // Nowa
Szkoła. – 2004, nr 9, s. 12-17
76. Sumienie jako pokusa nauczyciela doskonałego / Wanda Woronowicz // Kultura i
Edukacja. – 1999, nr 2/3, s. 100-108
77. Sumienie nauczyciela / Piotr Jezierski // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 3, s.54-55
78. System wartości w ocenie nauczycieli i wychowawców / Maria Chymuk //
Wychowawca. – 1999, nr 3, s. 40-41
79. Szkoła i etos nauczycielski / Ryszard Wroczyński // Przegląd Humanistyczny. –
1998, nr 3, s. 21-28
80. Tolerancja i odpowiedzialność nauczyciela / Jerzy Nikitorowicz // Kwartalnik
Pedagogiczny. – 2000, nr ½, s. 163-174
81. W kręgu pojęć etyki bibliotekarskiej / Zbigniew Żmigrodzki // Poradnik
Bibliotekarza. – 1991, nr 3, s. 32
82. W poszukiwaniu systemu wartości szkoły podstawowej / Ewa Grzelak, Dorota
Czajkowska // Dyrektor szkoły. – 2002, nr 5, s. 5-7
83. Wartości moralne nauczyciela / Wiesław Ciczkowski // Edukacja i Dialog. – 1996,
nr 3, s. 7-11
84. Wokół kodeksu etyki nauczyciela / Maria Tota // Wychowawca. – 1995, nr 1, s. 15
85. Wpływ samooceny na postawę społeczną nauczyciela / Alicja witkowska // Życie
Szkoły. – 1981, nr 1, s. 23-28
86. Wybrane problemy etyki zawodu nauczycielskiego / Mieczysław Michalin //
Przysposobienie Obronne w Szkole. – 1983, nr 4, s. 207-213
87. Z czego wynika i czym jest powinność moralna nauczyciela / Krystyna Bieluga,
Nina Janowska // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. – 1983, nr 3,
s. 15-21
88. Zagadnienia odpowiedzialności zawodowej młodego nauczyciela / Ewa Zalewska
// Życie Szkoły. – 1988, nr 3, s. 131-147
89. Zakres odpowiedzialności nauczyciela / Stanisław Kowal. – Bibliogr. // Edukacja.
– 2002, nr 3, s. 16-22
Oprac. Katarzyna Gozdawa-Grajewska
Download