Wzorzec - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy

advertisement
Załącznik nr 3
Warunki techniczne założenia rejestru cen
i wartości nieruchomości dla jednostki
ewidencyjnej m. Częstochowa
Spis treści
1. Informacje podstawowe.................................................................... 3
1.1. Pojęcia podstawowe ........................................................................................ 3
1.2. Podstawowe przepisy prawna oraz instrukcje i wytyczne techniczne .............. 3
1.2.1. Ustawy i rozporządzenia ...................................................................................... 3
1.2.2. Instrukcje i wytyczne techniczne .......................................................................... 3
1.3. Postanowienia ogólne ...................................................................................... 4
1.3.1. Przedmiot opracowania ....................................................................................... 4
1.3.2. Oprogramowanie oraz infrastruktura teleinformatyczna ....................................... 5
1.3.3. Wyjaśnianie rozbieżności i problemów ................................................................. 5
2. Szczegółowe wytyczne i zasady realizacji opracowania ................ 6
2.1. Wymagania dotyczące infrastruktury teleinformatycznej.................................. 6
2.2. Zasady wprowadzania danych do bazy modułu RCiWN .................................. 6
1. Informacje podstawowe
Wytyczne techniczne numerycznego opracowania dotyczą technicznych i technologicznych
aspektów opracowania bazy modułu Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości Ewidencji Gruntów i
Budynków Miasta Częstochowy (zwanego dalej, jako RCiWN).
Wytyczne są zbiorem reguł oraz opisem sposobu postępowania przy opracowaniu zakładaniu
RCiWN i obejmują numeryczny aspekt tego opracowania, a więc stanowią wytyczne opracowania
zasobu RCiWN w postaci numerycznej.
1.1. Pojęcia podstawowe
RCiWN – Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości jest modułem systemu komputerowego służącego
do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Tutaj należy go rozumieć, jako moduł systemu
Kataster OnLine (KOL).
VPN – (Virtual Private Network – Wirtualna Sieć Prywatna) zwana potocznie „siecią VPN” – sieć
za pomocą, której płynie i odbywa się ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami
końcowymi za pośrednictwem sieci publicznej (tutaj sieci inetrnet). Sieć działa jako struktura
logiczna w ramach sieci publicznej.
EGiB – baza Ewidencji Gruntów I Budynków prowadzona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (patrz: punkt 1.2.1 niżej).
KOL – Kataster OnLine – aplikacja systemu informatycznego służącego do prowadzenia bazy
Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB). Twórcą systemu posiadającym pełne do niego pełne prawa
autorskie jest INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 52.
1.2. Podstawowe przepisy prawna oraz instrukcje i wytyczne
techniczne
1.2.1. Ustawy i rozporządzenia
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 240/2005 poz. 2027),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi
zmianami (Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926),
3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38/2001, poz. 454),
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim inny odpowiadać urządzenia i systemy
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100/2004, poz.
1024 z dnia 1 maja 2004 roku).
1.2.2. Instrukcje i wytyczne techniczne
1. Wytyczne techniczne „Instrukcja G-5”.
1.3. Postanowienia ogólne
1.3.1. Przedmiot opracowania
1. Przedmiotem opracowania jest założenie modułu Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
bazy Ewidencji Gruntów i Budynków Miasta Częstochowy w systemie Kataster OnLine
(KOL).
2. Opracowanie to polega na przeniesieniu do systemu informatycznego, służącego do
prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym modułu RCiWN (opisanego w
rozdziale 1.3.2 niżej) danych z dokumentów będących podstawą określenia wartości
nieruchomości, które w myśl obowiązujących przepisów stanowią podstawę do założenia
Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
3. Rejestr ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny określone w aktach notarialnych, oraz
wartości nieruchomości, określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach
szacunkowych:
a) znajdujących się w posiadaniu Wydziału Geodezji i Kartografii,
b) znajdujących się w posiadaniu Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
c) z których wyciągi znajdują się w GODG i K w Częstochowie.
4. Dane winny być przeniesione do Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości:
a) ze wszystkich aktów notarialnych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w
okresie od dnia 1.01.2004 r. do dnia zgłoszenia zadania do odbioru,
b) ze wszystkich wyciągów z operatów szacunkowych znajdujących się w GODG i K w
Częstochowie, operatów szacunkowych znajdujących się w Wydziale Mienia i Nadzoru
Właścicielskiego sporządzonych do spraw nabycia i zbycia (transakcje nie
zrealizowane) oraz operatów przeszacowania wartości nieruchomości znajdujące się w
Wydziale Geodezji i Kartografii, które zostały wykonane w okresie od dnia 1.01.2004 r.
do dnia zgłoszenia zadania do odbioru.
5. Dokumenty stanowiące podstawę pozyskania danych do założenia rejestru cen i wartości
nieruchomości:
Lp.
Rodzaj dokumenty
Ilość
(sztuk)
1
Akty notarialne stanowiące podstawę wprowadzenia zmian w rejestrze
ewidencji gruntów i budynków znajdujące się w Wydziale Geodezji i
Kartografii
8300
2
Wyciągi z operatów szacunkowych znajdujące się w GODG i K w
Częstochowie
101
3
Operaty szacunkowe znajdujące się w Wydziale Mienia i Nadzoru
Właścicielskiego sporządzonych do spraw nabycia i zbycia (transakcje
nie zrealizowane)
80
4
Operaty przeszacowania wartości nieruchomości znajdujące się w
Wydziale Geodezji i Kartografii
2022
Ogółem:
10503
UWAGA: Dane wykazane w tabeli powyżej mogą ulec zmianie.
Wymienione wyżej dokumenty będę mogły być wypożyczone poza teren Urzędu w
partiach nie większych niż 1000 sztuk i na okres nie dłuższy niż 5 dni roboczych.
1.3.2. Oprogramowanie oraz infrastruktura teleinformatyczna
1. Systemem informatycznym służącym do prowadzenia bazy Ewidencji Gruntów i
Budynków Miasta Częstochowy (w tym modułu RCiWN), w którym należy założyć moduł
Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości jest system Kataster OnLine.
2. Dla celów opracowania objętego niemniejszymi warunkami technicznymi Zamawiający
stworzy infrastrukturę teleinformatyczną, na którą składać się będą:

serwer bazy danych będący repliką serwera bazy danych Ewidencji Gruntów i
Budynków Miasta Częstochowy

serwer aplikacji systemu Kataster OnLine z modułem Rejestru Cen i Wartości
Nieruchomości,

łącza zapewniające dostęp poprzez połączenie (sieć) VPN do wymienionych wyżej
serwerów.
3. Zasoby serwera bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez wymienioną wyżej
infrastrukturę zostaną na czas opracowania udostępnione WYKONAWCY poprzez
połączenie VPN z wykorzystaniem publicznej sieć Internet z miejsca wskazanego przez
Wykonawcę.
4. Zamawiający nie udostępnia innych (poza wymienionymi wyżej) elementów infrastruktury
teleinformatycznej i zasobów sprzętowych. W szczególności nie udostępnia stacji
klienckich, czy stanowisk komputerowych.
1.3.3. Wyjaśnianie rozbieżności i problemów
Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia, a nie nieuwzględnione lub nie wyjaśnione w
przepisach prawa będących postawą opracowania lun w niniejszych wytycznych powinny być
uzgadniane na bieżąco, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z przedstawicielem
Zamawiającego i wpisane do dziennika robót. Taka forma wyjaśnienia niezgodności, rozbieżności,
niejasności i ustalenia dodatkowych wytycznych jest jedyną dopuszczalną.
2. Szczegółowe wytyczne i zasady realizacji
opracowania
W rozdziale opisano szczegółowe, techniczne i organizacyjne zasady realizacji przedmiotu
opracowania. Przede wszystkim sposób zakładania RCiWN oraz wymagania dotyczące możliwości
technicznych (teleinformatycznych), jakim dysponować musi Wykonawca.
2.1. Wymagania dotyczące infrastruktury teleinformatycznej
1. Dla zapewnienia dostępu do infrastruktury stanowiącej podstawę dla założenia RCiWN
Wykonawca w miejscu swojej siedziby lub innym miejscu, gdzie wykonywane będą
czynności związane w realizacją opracowania opisanego niemniejszymi wytycznymi
musi:

dysponować stałym połączeniem sieciowym zapewniającym dostęp do publicznej
sieci Internet,

posiadać sprzętowe, systemowe i organizacyjne (w tym odpowiednią wiedze i
umiejętności) środki pozwalające na konfigurację połączenia VPN na podstawie
parametrów podanych przez Zamawiającego lub występującego w imieniu
Zamawiającego,

dysponować sprzętem komputerowym (stanowiskami komputerowymi) - stacjami
klienckimi z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer w wersji 6,
które posiadają dostęp do sieci internet, a po konfiguracji sieci i połączenia VPN
zapewnią dostęp do infrastruktury i zasobów, o których mowa w rozdziale 1.3.2.
2.2. Zasady wprowadzania danych do bazy modułu RCiWN
1. Po podpisaniu umowy na realizację zadania opisanego niniejszymi warunkami
technicznymi Wykonawcy przekazane zostaną:

wytyczne dotyczące konfiguracji połączenia do sieci VPN,

wytyczne konfiguracji stacji klienckich zaopatrzonych w przeglądarkę internetową
Internet Explorer 6,
2. Po podpisaniu umowy Wykonawcy przydzielone zostaną również dane identyfikacyjne
(identyfikatory i hasła) zapewniające dostęp do infrastruktury, zasobów danych oraz
systemu KOL.
3. Infrastruktura udostępniona zostanie w taki sposób, aby równocześnie do 5
użytkowników (przedstawicieli Wykonawcy) mogło wprowadzać i modyfikować dane
modułu RCiWN.
4. Każdy z użytkowników, o których mowa wyżej otrzyma dostęp tylko i wyłącznie do funkcji
systemu, które pozwalają na zakładanie i edycję modułu RCiWN.
5. Wykonawcy zostanie udostępniona instrukcja obsługi aplikacji KOL (w szczególności
dotycząca modułu RCiWN). Instrukcja ta jest podstawą właściwej pracy z modułem
RCiWN systemu KOL.
6. Moduł RCiWN musi być zakładany zgodnie z zasadami i wytycznymi opisanymi w
przepisach prawa (obowiązujące rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i
budynków), w wytycznych technicznych (instrukcja G-5) oraz w instrukcji systemu KOL.
7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia szkoleń w zakresie podstaw merytorycznych
zakładania RCiWN, jak również w zakresie obsługi systemu KOL.
8. Zamawiający gwarantuje właściwe funkcjonowanie infrastruktury i systemu
informatycznego służącego do założenia RCiWN, jednak nie odpowiada za:

błędy w konfiguracji sieci VPN po stronie Wykonawcy,

błędy i awarie sprzętowe po stronie Wykonawcy (np. awarie sprzętu komputerowego
Wykonawcy) oraz błędną konfigurację stacji klienckich Wykonawcy,

błędy, awarie i przerwy w działaniu połączenia do sieci publicznej internet po stronie
Wykonawcy.
9. W przypadku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu infrastruktury opisanej w
rozdziale 1.3.2 Zamawiający gwarantuje, iż będą one usuwane w ciągu 24 godzin od
momentu zgłoszenia telefonicznego, pisemnego lub wysłanego pocztą elektroniczną.
10. Błędy merytoryczne systemu KOL oraz niewłaściwe działanie jego funkcji będą usuwane
w ciągu 5 dni od zgłoszenia.
11. Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 9 i 10 wyżej może nastąpić w formie telefonicznej,
pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej. Po podpisaniu umowy Wykonawca
otrzyma numery telefonów oraz inne dane kontaktowe potrzebne do kierowania zgłoszeń,
o których mowa wyżej.
Download