Procedura postępowania z dzieckiem chorym

advertisement
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci
objawów chorobowych
w Zespole Szkół i Placówek Edukacyjnych Bona Fide
Postanowienia ogólne:
1. Ilekroć w tekście jest mowa o dziecku, mamy na myśli podopiecznych
oddziału przedszkolnego oraz uczestników zajęć w klasach
przysposabiających do pracy w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym
Bona Fide, a także uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 9.
2. Ilekroć w tekście jest mowa o szkole/placówce, oznacza to Ośrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy Bona Fide oraz Zespół Szkół Specjalnych nr 9.
3. Procedurę opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków przebywania dziecka w szkole/ placówce.
4. Procedura reguluje zasady postępowania z chorym dzieckiem
w szkole/placówce.
5. Do przestrzegania procedury zobowiązani są zarówno rodzice/prawni
opiekunowie/, jak i wychowawcy.
Opis procedury:
1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do
szkoły/placówki dzieci zdrowe. Dziecko przyprowadzone do szkoły/placówki,
traktowane jest jako dziecko zdrowe i uczestniczy we wszystkich formach
zajęć w tym spacery, wycieczki, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne.
2. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać na
zajęcia.
3. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
w szkole/placówce nauczyciel może nie przyjąć na zajęcia dziecka chorego
z widoczną infekcją roznoszoną drogą kropelkową.
4. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie
z dziećmi zdrowymi. W uzasadnionych przypadkach, kiedy stan zdrowia
dziecka budzi niepokój u nauczyciela, ten ma prawo poprosić rodzica
o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
uczęszczania dziecka do placówki.
5. W stanach infekcji, chorób skórnych, oraz po urazach (złamania, zabiegi
chirurgiczne i inne) dziecko nie może uczęszczać na zajęcia do czasu
całkowitego wyleczenia.
6. W przypadku wystąpienia u dzieci chorób pasożytniczych, zakaźnych
nauczyciel natychmiast powiadamia rodzica o wystąpieniu u dziecka
choroby. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka
z placówki i podjęcia leczenia.
7. Placówka niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu
przypadków choroby pasożytniczej lub zakaźnej.
8. W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec
przenoszeniu się choroby na inne dzieci. Dziecko wraca do placówki po
zakończeniu leczenia. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej
chorobie zakaźnej, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać na zajęcia.
9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości
dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na temat choroby (np. alergie
pokarmowe, schorzenia wziewne, choroby serca itp.). Zgłoszenia należy
składać do wychowawcy grupy.
10.W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu spoczywa obowiązek
przekazania wychowawcy na piśmie informacji na temat choroby dziecka
oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu ( załącznik 1, 2, 3 ).
11.Rodzic omawia z wychowawcą sposób udzielania pomocy w stanach
zagrożenia zdrowia (np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza
lub rodzica, zapewniając dziecku w miarę możliwości spokój
i bezpieczeństwo).
12.Rodzic/prawny opiekun w formie oświadczenia wyraża zgodę na
powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego
pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
13.W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka lub
w stanach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania,
krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu,
ukąszenia i użądlenia, oparzenia i zatrucia), gdy stan zdrowia dziecka
wymaga
natychmiastowej
interwencji
lekarskiej,
pielęgniarka,
wychowawca/nauczyciel lub dyrektor zobowiązani są do podjęcia działań
pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz
wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie wychowawca lub
dyrektor szkoły powiadamiają o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych
dziecka.
14.Dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego, rodziców, pozostaje
pod opieką wychowawcy lub innej osoby z personelu placówki.
15.Gdy dziecko skarży się na bóle głowy, ucha (lub gdy wychowawca/nauczyciel
ma podejrzenie występowania takich dolegliwości), ma podwyższoną
temperaturę ciała powyżej 37,5°C, występują wymioty, biegunka i inne
objawy nie zagrażające jego zdrowiu i życiu, ale stanowiące dyskomfort
i mogące być objawem rozwijającej się choroby, wychowawca/nauczyciel
zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych i prosi o odebranie chorego
dziecka z zajęć.
16.W przypadku, gdy rodzice nie mogą sami odebrać dziecka z szkoły/placówki
osobiście, może to uczynić inna, upoważniona osoba – zgodnie z „Procedurą
przyprowadzania i odbierania dzieci”.
17.Pracownicy placówki mogą podawać dzieciom leki i preparaty zdrowotne na
pisemną prośbę rodziców/opiekunów prawnych oraz za pisemną zgodą
wychowawcy/nauczyciela.
Pracownicy
nie
ponoszą
żadnej
odpowiedzialności, podając leki zgodnie z zaleceniem.
Postanowienia końcowe:
1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Zespołu Szkół i Placówek
Edukacyjnych Bona Fide oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci
uczęszczających do placówki.
2. Z „Procedurą postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci objawów
chorobowych w Zespole Szkół i Placówek Edukacyjnych Bona Fide” rodzice
zostaną zapoznani podczas pierwszego zebrania każdorazowo w nowym
roku szkolnym.
3. Potwierdzenie stanowi podpis rodzica/opiekuna prawnego.
Procedura wprowadzona zarządzeniem dyrektora szkoły nr 2/2016
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podstawa prawna:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.),
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z 2001 r., Nr
126, poz. 1384 z późn. zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624
z późn. zm.),
4. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
Załączniki:
Załącznik 1 – Karta: Dane medyczne,
Załącznik 2 – Karta: Dane rehabilitacyjne,
Załącznik 3 – Karta: Dane opiekuńczo-pielęgnacyjne,
Załącznik 4 – Upoważnienie rodzica/opiekuna prawnego do podania leków
dziecku z chorobą przewlekłą,
Załącznik 5 – Zgoda nauczyciela/pracownika placówki na podanie leków dziecku
z chorobą przewlekłą.
Download