Granty na granty (ppt

advertisement
Granty na granty
- wsparcie polskich koordynatorów
w programach badawczych Unii Europejskiej
Warszawa, 6 kwietnia 2016 r.
ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22
www.nauka.gov.pl
CEL PROGRAMU
•
•
Zwiększenie zainteresowania polskich jednostek naukowych
uczestnictwem w programach badawczych Unii Europejskiej
w roli koordynatorów projektów.
Podniesienie jakości przygotowywanych wniosków projektowych.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
PRZEDMIOT NABORU WNIOSKÓW
Działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu
badawczego Unii Europejskiej:
1. Horyzont 2020
2. Fundusz Badawczy Węgla i Stali
3. Euratom
w odpowiedzi na otwarte lub planowane wezwanie konkursowe ogłoszone
przez Komisję Europejską i opublikowane na stronie KE:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
ADRESACI WSPARCIA
Jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015
r. poz. 249 i 1268), z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków
finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii
Europejskiej,
które zamierzają podjąć się roli koordynatora:
 projektu planowanego do realizacji w ramach międzynarodowego

konsorcjum;
pakietu (Work-Package Leader) w projekcie planowanym do realizacji
w ramach międzynarodowego konsorcjum.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
WARIANTY UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI FINANSOWE
 Pokrycie planowanych kosztów przygotowania wniosku projektowego
(w I i II edycji programu w wysokości do 33 000 zł);
 Refundacja kosztów przygotowania wniosku projektowego
(w I i II edycji programu w wysokości do 30 000 zł)
Tylko jeśli wniosek uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów
powyżej progu (threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej
punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
PODSTAWY PRAWNE
1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249).
2. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2014
r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – wsparcie
polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”,
zmodyfikowany komunikatem z dnia 16 marca 2015 r.
3. Ogłoszenie o naborze wniosków.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
KOSZTY KWALIFIKOWALNE
1. Przeprowadzenie dodatkowego rozpoznania w przedmiocie planowanego
tematu wniosku projektowego;
2. Przygotowanie (napisania) wniosku;
2. Uczestnictwo wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich;
4. Organizacja spotkań roboczych konsorcjum;
5. Sporządzenie recenzji wniosku projektowego przez ekspertów wskazanych
przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
1. Koszty pośrednie;
2. Koszty podatku od towarów i usług (VAT), jeśli mogą zostać odzyskane
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE
w przypadku wniosku o pokrycie planowanych kosztów przygotowania
wniosku projektowego
 Wstępna (bezpłatna) konsultacja z KPK tematu i zakresu planowanego
projektu pod kątem dopasowania do wezwania konkursowego KE,
w odpowiedzi na które planowane jest złożenie wniosku projektowego.
 Złożenie wniosku do MNiSW nie później niż na 120 (150?) dni przed datą
zamknięcia naboru wniosków projektowych
wybranego wezwania konkursowego KE.
określoną
w
ramach
 Data rozpoczęcia finansowania działań związanych z przygotowaniem
wniosku projektowego nie może być datą wcześniejszą niż data złożenia
wniosku do MNiSW. Finansowanie może objąć okres nie dłuższy niż
12 (18?) miesięcy.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE
w przypadku wniosku o refundację kosztów przygotowania wniosku
projektowego
 Warunkiem wnioskowania jest uzyskanie przez projekt w ocenie
merytorycznej liczby punktów powyżej progu (threshold) wyznaczonego
przez KE lub inny upoważniony podmiot w ramach ostatecznej punktacji
określonej dla danego wezwania konkursowego.
 Wniosek do MNiSW należy złożyć nie później niż w terminie 30 (60?) dni
od dnia otrzymania oceny merytorycznej KE wniosku projektowego.
Ocenę należy dołączyć do wniosku.
 Finansowanie może objąć koszty poniesione w okresie nie dłuższym niż
12 (18?) miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku projektowego
w odpowiedzi na wezwanie konkursowe.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU
 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie
elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni
Finansowania zwanym OSF na stronie internetowej: osf.opi.org.pl.
 Złożenie wniosku potwierdza kierownik jednostki naukowej poprzez
złożenie do MNiSW oświadczenia (wydrukowanego z systemu OSF
i podpisanego).
 Nabór wniosków w ramach edycji ma charakter ciągły i trwa
od ogłoszenia naboru wniosków do końca danego roku kalendarzowego.
 Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania
formalne.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW
1. Ocena formalna – weryfikacja kompletności, poprawności i spełniania
wymogów określonych w ogłoszeniu i komunikacie o ustanowieniu
programu „Granty na granty”.
2. Ocena merytoryczna – dokonywana przez Zespół interdyscyplinarny
do spraw współpracy naukowej z zagranicą.
3. Przedłożenie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinii
Zespołu odnośnie przyznania lub odmowy przyznania środków
finansowych, stanowiącej podstawę podjęcia przez Ministra decyzji.
Zespół może rekomendować Ministrowi wsparcie finansowe w niższej
niż wnioskowana wysokości.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
1. Zgodność wniosku projektowego z tematyką wezwania konkursowego
ogłoszonego przez KE w ramach programu badawczego UE.
2. Potencjał naukowy i organizacyjny wnioskodawcy do przygotowania
wniosku projektowego.
3. Wartość naukowa planowanego do realizacji projektu, wkładu nowej
wiedzy (planowanej do uzyskania w wyniku realizacji projektu)
do istniejącego stanu nauki lub technologii.
4. Zasadność
planowanych/poniesionych
wniosku projektowego.
Granty na Granty
kosztów
przygotowania
www.nauka.gov.pl
PRZYZNANIE I PRZEKAZANIE ŚRODKÓW
 Minister wydaje decyzję w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia
do MNiSW kompletnego, poprawnego i spełniającego wymogi
formalne wniosku.
 Wnioskodawca składa do MNiSW projekt umowy w terminie 20 dni
od daty otrzymania pozytywnej decyzji Ministra.
Niedotrzymanie ww. terminu uważa się za rezygnację z przyznanego
finansowania!
 Środki finansowe przekazywane są na podstawie umowy zawieranej
pomiędzy MNiSW a wnioskodawcą.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY
w przypadku wniosku o pokrycie planowanych kosztów przygotowania
wniosku projektowego
 Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania kompletnego
wniosku projektowego – przed jego złożeniem na wezwanie
konkursowe KE – do recenzji dwóch niezależnych ekspertów:
 Wniosek należy przekazać ekspertowi nie później niż na 14 (20?) dni
przed zamknięciem naboru wniosków;
 Ekspert przedstawia recenzję nie później niż w terminie 7 dni od daty
otrzymania wniosku;
 Ekspert sporządza recenzję na formularzu do tzw. samooceny wniosku
(Self-evaluation form) biorąc pod uwagę kryteria określone w ramach
danego wezwania konkursowego;
 Wnioskodawca pokrywa koszt recenzji i konsultacji ze środków
przyznanych przez MNiSW.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY
w przypadku wniosku o pokrycie planowanych kosztów przygotowania
wniosku projektowego – CIĄG DALSZY
 Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w MNiSW raportu z realizacji



działań ustalonych w umowie w terminie 60 dni od dnia zakończenia
realizacji tych działań. Do raportu należy dołączyć recenzje ekspertów.
Raport podlega ocenie Zespołu wg. kryteriów:
 zgodności zakresu zrealizowanych działań z działaniami określonymi
we wniosku i umowie;
 prawidłowości wydatkowania środków.
Warunkiem rozliczenia przyznanych środków jest pozytywna ocena
formalna KE wniosku i dopuszczenie go do oceny merytorycznej.
Ocenę merytoryczną KE należy niezwłocznie przesłać do MNiSW.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
WARUNKI REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY
w przypadku wniosku o refundację kosztów przygotowania wniosku
projektowego
 Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w MNiSW raportu
z realizacji działań ustalonych w umowie w terminie 60 (30?) dni
od dnia przekazania mu środków finansowych;
 Raport podlega ocenie Zespołu wg. kryterium prawidłowości
wydatkowania środków.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
ROZLICZENIE UMOWY
Minister, na podstawie oceny raportu dokonanej przez Zespół, uznaje
umowę za:
 wykonaną;
 niewykonaną w całości lub części, z wezwaniem do zwrotu
środków finansowych uznanych za wykorzystane niezgodnie
z umową oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kary
w wysokości do 10 % przekazanych środków finansowych.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
WSTĘPNE PODSUMOWANIE PROGRAMU
W ramach I edycji programu (2014 r.):
 Wpłynęło 68 wniosków
(58 na pokrycie kosztów planowanych, 10 na refundację);
 MNiSW odmówiło finansowania 4 wnioskodawcom;
 Na konkursy ogłoszone przez KE złożono 54 wnioski,
z czego 5 otrzymało finansowanie KE (2 – P; 3 – R).
W ramach II edycji programu (2015 r.):
 Wpłynęły 52 wnioski
(28 na pokrycie kosztów planowanych, 24 na refundację);
 MNiSW odmówiło finansowania 4 wnioskodawcom;
 Jeszcze nie wszystkie wnioski projektowe zostały złożone do KE;
 Według obecnego stanu wiedzy: 1 wniosek otrzymał finansowanie KE (R).
.
Granty na Granty
www.nauka.gov.pl
Adres strony internetowej programu
www.nauka.gov.pl/granty-na-granty/
Osoba do kontaktu:
Anna Czerniszewska
Główny specjalista
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
Tel. 22 50 17 150
e-mail: anna[email protected]
Dziękuję za uwagę.
www.nauka.gov.pl
Granty na Granty
Download