kwalifikowalność wydatków budżet projektu

advertisement
KWALIFIKOWALNOŚĆ
WYDATKÓW
BUDŻET PROJEKTU
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
WPROWADZENIE
I PODSTAWOWE ZASADY
Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach PO KL są
kwalifikowalne, o ile:
• są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni
związek z celami projektu;
• są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania
finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną
cenę;
• zostały poniesione;
• są udokumentowane;
• zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu;
• są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego
i wspólnotowego.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
WPROWADZENIE
I PODSTAWOWE ZASADY
W ramach projektów PO KL kwalifikowalny jest
taki wydatek, który został faktycznie poniesiony
przez Beneficjenta. Wyjątki stanowią:
• wydatki ponoszone przez partnerów
w przypadku projektów realizowanych przez
partnerstwa;
• wkład niepieniężny
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
WPROWADZENIE
I PODSTAWOWE ZASADY
Podwójne finansowanie wydatku jest
zabronione.
Ocena kwalifikowalności wydatków:
• Na etapie wyboru projektu przez KOP;
• Na etapie realizowania projektu: w oparciu o wnioseko
płatność oraz weryfikację podczas kontroli
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
WPROWADZENIE
I PODSTAWOWE ZASADY
Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego
należy
rozumieć
wydatek
poniesiony
w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód
środków pieniężnych z kasy lub rachunku
bankowego beneficjenta,
za
wyjątkiem
wkładu niepieniężnego,
amortyzacji
lub
wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń
wypłacanych przez stronę trzecią.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
WPROWADZENIE
I PODSTAWOWE ZASADY
•
•
Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura
lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości
dowodowej wraz z dowodami zapłaty.
W przypadku wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub
wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń
wypłacanych przez stronę trzecią,
dokumenty
przedkładane w ramach rozliczenia projektu przez
Beneficjenta powinny pozwalać na identyfikację
sposobu wyliczenia tego wkładu oraz jego wysokość.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
WPROWADZENIE
I PODSTAWOWE ZASADY
•
•
Co
do
zasady,
projekty w ramach
priorytetów PO KL, zarówno centralnych jak
i regionalnych, mogą być realizowane wyłącznie
na terytorium kraju.
W przypadku gdy jest to uzasadnione celem
projektu, możliwe jest realizowanie projektu lub
części projektu poza granicami kraju, przy czym
konieczne jest wyraźne uwzględnienie tego
we wniosku (ze wskazaniem zakładanego miejsca
realizacji
projektu)
i
przedstawienie
odpowiedniego uzasadnienia.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
WPROWADZENIE
I PODSTAWOWE ZASADY
•
Zasada konkurencyjności:

stosuje się ją w przypadku realizacji zamówień
powyżej 14 tys euro netto,
konieczność wysłania co najmniej 3 zapytań
ofertowych
nie stosuje się jej do wydatków personelu


•
Podmioty sfery finansów publicznych (np.
szkoły) muszą stosować prawo zamówień
publicznych
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu
•
•
•
W ramach PO KL koszty projektu przedstawiane są we
wniosku
o
dofinansowanie
w
formie
budżetu
zadaniowego.
Dodatkowo
Beneficjent wykazuje w załączniku do
wniosku
o dofinansowanie szczegółowy budżet ze
wskazaniem kosztów jednostkowych,
który jest
podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków
projektu.
Budżet zadaniowy obejmuje przedstawienie kosztów
kwalifikowalnych w podziale na koszty bezpośrednie
i koszty pośrednie,
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Podstawowe zasady konstruowania budżetu projektu
•



•
W ramach kosztów bezpośrednich Beneficjent
wykazuje
we
wniosku
o
dofinansowanie
rodzaje zadań lub celów projektu np.:
rekrutacja,
realizacja szkolenia,
promocja projektu, wraz z odpowiednim limitem
kosztów, które zostaną poniesione na ich realizację.
Limit kosztów w ramach budżetu zadaniowego
powinien wynikać ze szczegółowej kalkulacji
kosztów jednostkowych wykazanej w budżecie
załączonym do wniosku o dofinansowanie.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Koszty bezpośrednie
Koszty bezpośrednie to koszty realizacji
poszczególnych
zadań
(usług),
które
Beneficjent zamierza realizować w ramach
projektu. Koszty bezpośrednie obejmują
wszystkie koszty realizacji danego zadania,
bez względu na to czy są to koszty osobowe,
administracyjne czy inne.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Koszty pośrednie
•
Koszty
pośrednie
stanowią
tą
część
kosztów
Beneficjenta,
które
nie
mogą zostać bezpośrednio
przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi
będących wynikiem realizowanego projektu. W szczególności
koszty pośrednie mogą obejmować:

koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu tj. m.in.
wynagrodzenie związane z obsługą administracyjną, obsługą
księgową;

opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni
biurowych lub czynsz);

opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę;
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Koszty pośrednie







amortyzacja wyposażenia;
remonty bieżące maszyn, urządzeń, pomieszczeń;
usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne,
teleksowe, internetowe;
koszty materiałów biurowych i artykułów
piśmienniczych (np. długopisów, papieru,
teczek, toneru do drukarek, dyskietek) zużytych na
potrzeby projektu;
koszty ubezpieczeń majątkowych;
środki do utrzymania czystości pomieszczeń;
sprzątanie pomieszczeń, dezynfekcję, dezynsekcję
i deratyzację pomieszczeń itp.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Koszty pośrednie
•
Poziom kosztów pośrednich dla projektów realizowanych nie może
przekroczyć 20%, 15% lub 10% łącznej wartości bezpośrednich
wydatków projektu ( w przypadku rozliczenia ryczałtem).
•
Wyznaczony poziom kosztów pośrednich jest podstawą do ich
rozliczania we wniosku o płatność. Beneficjent ma obowiązek
przechowywania dokumentacji finansowej pozwalającej na
potwierdzenie poniesienia wydatków
w przypadku kontroli u beneficjenta.
•
Jeżeli po zakończeniu realizacji projektów okaże się, że wartość
poniesionych kosztów pośrednich jest niższa niż kwota
zadeklarowana we wniosku o dofinansowanie, Beneficjent ma
obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w
rozliczeniu końcowym.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Wkład niepieniężny
•
Płatności na rzecz projektu mogą być wnoszone w postaci wkładu
niepieniężnego. Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do
projektu określonych składników majątku Beneficjenta publicznego
lub prywatnego tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu
cywilnego, urządzeń lub materiałów (surowców), badań lub
świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy.
•
Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez
beneficjenta publicznego lub prywatnego w postaci dóbr lub
usług, za które nie dokonano płatności, stanowi wydatek
kwalifikowalny przy założeniu, że jego wartość może zostać w
niezależny sposób wyceniona oraz jeśli zaistnieje taka konieczność zweryfikowana (np. poddana audytowi).
•
W przypadku wniesienia przez Beneficjenta wkładu niepieniężnego
do projektu, kwota dofinansowania nie może przekroczyć wartości
całkowitych wydatków kwalifikowalnych, pomniejszonych o wartość
wkładu niepieniężnego
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Cross-financing
•
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie
takich
kategorii
wydatków,
których
poniesienie wynika z potrzeby realizacji
danego projektu.
•
Cross-financing powinien być powiązany
wprost
z
głównymi
zadaniami
realizowanymi w ramach danego projektu.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Cross-financing
•



Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach
wsparcia objętego cross-finanacingiem
zostały określone w Szczegółowym opisie
priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Są to:
zakup sprzętu, wyposażenia i systemów
informatycznych;
dostosowywanie budynków, pomieszczeń
i miejsc pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
tworzenie baz danych.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Koszty personelu
Koszty personelu* =
koszty wynagrodzeń +
a) obowiązkowe składki na ubezpieczenie
społeczne +
b) (ew.) każda wypłata należna pracownikom z
mocy przepisów ogólnych lub regulaminów
wewnętrznych, która podlega opodatkowaniu**.
* mogą uwzględniać założony przyrost
wynagrodzeń w kolejnych latach realizacji
projektu
** każda wypłata uznaniowa lub nie opodatkowana
nie może zostać uwzględniona jako koszt
projektu
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Koszty personelu - cd.
Koszty podróży służbowych i
zakwaterowania
• Odnoszą się wyłącznie do projektu i personelu
pracującego przy projekcie
• Udokumentowane
• Poniesione w racjonalnej wysokości (w stosunku
do powszechnie obowiązujących cen i standardów)
• Są rozliczane zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami / stawkami
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Koszty personelu - cd.
Praca wolontariusza
może być uznana jako rzeczowy wkład
własny projektodawcy (kat. środki prywatne)
WARUNKI:
• wolontariusz nie może być beneficjentem
ostatecznym (uczestnikiem projektu)
• świadomość nieodpłatnego udziału w
projekcie
• jasno zdefiniowany rodzaj wykonywanej
pracy (stanowisko w projekcie)
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Koszty personelu - cd.
• Precyzyjne karty czasu pracy + opis wykonywanych
zadań
• zadania zgodne z tytułem pracy / stanowiskiem
wolontariusza
• dodatkowe zadania wykonywane przez stałych
pracowników NIE mogą być wykazywane jako
wolontariat
• jeśli zadania wolontariusza = zadania personelu
stałego - podstawą kalkulacji ma być stawka
personelu stałego. Jeśli nie - kalkulacja na podstawie
stawek rynkowych i „zdrowego rozsądku”
• Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
IV. Wydatki projektu - uchybienia
• Błędy rachunkowe;
• brak spójności z opisanymi działaniami;
• brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone
koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania
projektem);
• dublowanie kosztów pośrednich w kosztach
bezpośrednich;
• błędne określanie cross – financingu;
• brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów
pośrednich;
• brak uzasadnienia dla bardzo wysokich kosztów.
Marek Kamiński - Granty LKO
2009 r.
Download