1. Rola banku centralnego w procesach pieniężnych i gospodarce

advertisement
1. Rola banku centralnego w
procesach pieniężnych i
gospodarce
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
1
Wszelkie prawa zastrzeżone
Żaden fragment prezentacji nie
może być powielany lub
rozpowszechniany
w żadnej formie i w żaden
sposób bez uprzedniego
zezwolenia.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
2
Dwuszczeblowy system bankowy
Sektor bankowy tworzy bank centralny i banki komercyjne + ew. inne
(inwestycyjne, rozwojowe, hipoteczne, spółdzielcze etc.).
•
•
•
•
•
•
•
•
Bank centralny - instytucja reprezentująca interes publiczny – narodowe banki centralne,
np. NBP lub wspólnoty walutowej (Europejski Bank Centralny - EBC). Funkcjonowanie
banku centralnego reguluje ustawa (NBP) lub Traktat FUE (EBC).
Bank centralny jest z reguły non-profit – zysk ma charakter rezydualny, wpłacany do
budżetu.
Bank centralny jest:
bankiem emisyjnym,
bankiem banków,
bankiem państwa.
Bankowi centralnemu przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza gotówkowego.
Bank centralny jest instytucją depozytowo-kredytową banków komercyjnych, prowadzi
ich rachunki i rozliczenia (zarówno transakcji ich klientów jak i własne) oraz może im
pożyczać środki pieniężne.
Bank centralny jest instytucją depozytową dla budżetu państwa (często także agentem
emisji) i prowadzi rozliczenia budżetu.
Bank centralny nie prowadzi rachunków i nie pożycza środków gospodarstwom domowym
ani przedsiębiorstwom. Podmioty te są rozliczane przez banki komercyjne.
Bank centralny (ustala) i prowadzi politykę pieniężną państwa
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
3
Standardowy układ celów polityki gospodarczej
POLITYKA FISKALNA:
INSTRUMENTY:
CELE:
wydatki, dochody, deficyt budżetowy
wzrost gospodarczy
pełne zatrudnienie
równowaga zewnętrzna
POLITYKA PIENIĘŻNA:
stopy procentowe lub kurs walutowy
NADZÓR
nadzór nad ryzykiem instytucji finansowej
stabilność finansowa
(wypłacalności, płynności, rynkowym, operacyjnym),
wydawanie licencji bankowych, regulacje (wydawanie
lub proponowanie), kontrola (w tym inspekcje on-site),
wydawanie decyzji korygujących, w tym: sankcji,
wdrożenie programu naprawczego, ograniczenia lub
zawieszenia działalności
MIKROOSTROŻNOŚCIOWY:
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
stabilność cen (przy
pełnym wykorzystaniu
zasobów: luka popytowa,
NAIRU)
4
Jak bank centralny sprawia, że stopy
procentowe kształtują się tam, gdzie powinny?
INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ:
• Rezerwa obowiązkowa
• Operacje otwartego rynku
• Operacje kredytowo-depozytowe
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
5
Jak bank centralny sprawia, że stopy kształtują
się tam, gdzie powinny?
Operacje
depozytowokredytowe
Operacje
otwartego
rynku
Rezerwa
obowiązkowa
Podaż
środków
banków na
rachunkach
w banku
centralnym
Stopa repo
Poziom stopy
procentowej na
rynku
międzybankowym
Popyt
środków
banków na
rachunkach
w banku
centralnym
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
6
Jak bank centralny sprawia, że stopy kształtują
się tam, gdzie powinny?
LOMBARD
O/N
Stopa
referencyjna
STOPA
DEPOZYTOWA
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
7
Zarządzanie płynnością systemu bankowego
• Płynność banków jest określona przez ich
zdolność do realizowania transakcji
• Rozliczenia transakcji dokonywane są na
rachunkach banków prowadzonych przez
bank centralny
• W tym znaczeniu płynność banku to środki na
jego rachunku w BC
• Płynność sektora bankowego to suma
środków banków na ich rachunkach w BC
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
8
Najważniejsze czynniki determinujące
płynność banku komercyjnego:
Wpływy środków (wpłaty):
Wypływy środków (wypłaty):
Depozyty otrzymane od klientów
Wycofanie depozytów przez klientów
Spłata kredytów przez klientów
Udzielenie kredytów klientom
Spłata udzielonych lokat innym bankom
Lokata nadwyżek w innych bankach
Sprzedaż posiadanych papierów wartościowych Kupno papierów wartościowych
Sprzedaż walut
Kupno walut
Emisja własnych papierów wartościowych
Wykup własnych papierów wartościowych
Na podst.: G. Białek (1994, s. 182).
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
9
Popyt banków na środki na rachunkach w banku
centralnym
• Popyt banków na środki w banku centralnym jest z reguły
zdeterminowany przez konieczność utrzymania rezerwy
obowiązkowej (więcej niż zero).
• Wymóg utrzymywania rezerwy oznacza zazwyczaj, że banki
muszą utrzymać średnio wyższy stan swoich rachunków niż
wynikałoby to z potrzeb transakcyjnych.
• Przy braku rezerwy obowiązkowej (lub rezerwie o stopie 0%)
banki dążyłyby do utrzymania zerowych stanów na swoich
rachunkach, gdyż nieoprocentowane środki generowałyby
straty alternatywne.
• System funkcjonuje w ten sposób, gdy stopy rynku
pieniężnego są istotnie wyższe od zera !
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
10
Popyt banków na środki na rachunkach w banku
centralnym
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
11
Podaż środków na rachunkach w banku centralnym
• Większość rozliczeń własnych i klientowskich banków zmienia
ich stany środków ale nie sumę tych środków w systemie
• Tzw. czynniki autonomiczne to czynniki powodujące zmiany sumy
środków na rachunkach banków w banku centralnym nie związane ze
stosowaniem instrumentów polityki pieniężnej.
• Zwiększenie płynności (sumy środków) to wynik wzrostu aktywów lub
spadku pasywów banku centralnego.
• Czynniki zmniejszające płynność systemu bankowego to spadek
aktywów lub wzrost pasywów banku centralnego.
• Bank centralny prowadzi operacje monetarne (zasilające lub
absorbujące płynność) aby zniwelować wpływ czynników
autonomicznych i dostosować sumę środków banków do zgłaszanego
przez nie popytu (równego wymaganej rezerwie obowiązkowej)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
12
Czynniki autonomiczne zwiększające płynność
systemu
OGÓLNIE: wzrost aktywów lub spadek pasywów banku
centralnego
• zakup aktywów rezerwowych (skup walut)
• zmniejszenie stanu rachunków budżetowych (wydatki
budżetu, spłata zadłużenia)
• spadek obiegu gotówkowego
• wzrost innych aktywów lub spadek pasywów (np. wpłata z
zysku do budżetu)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
13
Czynniki autonomiczne zmniejszające płynność
systemu
OGÓLNIE: spadek aktywów lub wzrost pasywów:
• sprzedaż aktywów rezerwowych (walut)
• zwiększenie stanu rachunków budżetowych (dochody budżetu,
wzrost zadłużenie)
• wzrost obiegu gotówkowego
• spadek innych aktywów lub wzrost pasywów
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
14
Bilans banku centralnego
AKTYWA
złoto i rezerwy
kredyty dla budżetu
pozostałe aktywa
operacje zasilające
SUMA
PASYWA
300 gotówka
depozyty budżetu
200 pozostałe pasywa
150 operacje absorbujące
rachunki banków
650 SUMA
350
100
100
0
100
650
RACHUNKI BIEŻĄCE = SALDO OPERACJI - CZYNNIKI AUTONOMICZNE
CZYNNIKI AUTONOMICZNE = gotówka + dep. budż. + poz. pasywa - złoto i rezerwy - kredyty dla budż. - poz. aktywa
ŚRODKI NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH BANKÓW :
CZYNNIKI AUTONOMICZNE:
SALDO OPERACJI:
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
100
50
150
15
Rola operacji banku centralnego
• W OOR bank centralny sprzedaje lub kupuje aktywa od banków komercyjnych
(bezwarunkowo lub warunkowo, czyli z przyrzeczeniem odkupu)
• OOR pozwalają na utrzymanie wybranej stopy rynku międzybankowego na
pożądanym poziomie
• Domykają bilans banku centralnego absorbując nadwyżki/zasilając niedobór
środków po marginalnej stopie procentowej wyznaczonej przez bank
centralny
• Jeśli rachunki bieżące ≠ - czynniki autonomiczne, a jednocześnie różnica nie
zostałaby zniwelowana przez OOR, to banki skorzystałyby z zasilania lub
absorpcji środków w operacjach kredytowo-depozytowych (standing credit
facility lub standing deposit facility)
• Oznaczałoby to znaczne wahania stóp procentowych wewnątrz przedziału
utworzonego przez oprocentowanie operacji kredytowo-depozytowych
• Stabilizowanie stóp procentowych przy wykorzystaniu operacji otwartego
rynku jest możliwe tylko wówczas, gdy zasilenie lub absorpcja środków są
zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem banków
• Podejmując decyzję o skali operacji otwartego rynku bank centralny musi
dysponować wiarygodną prognozą, w której uwzględnia się czynniki
autonomiczne wpływające na płynność
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
16
INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ:
• Operacje otwartego rynku Eurosystemu:
oferty
indywidualne
oferty
zbiorcze
BANKI
NBC
KOMERCYJNE
informacja
EBC
decyzja
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
17
Zakup walut przez bank centralny
Stan wyjściowy
AKTYWA
złoto i rezerwy
kredyty dla budżetu
pozostałe aktywa
operacje zasilające
SUMA
PASYWA
300 gotówka
depozyty budżetu
200 pozostałe pasywa
150 operacje absorbujące
rachunki banków
650 SUMA
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
350
100
100
0
100
650
18
Zakup walut przez bank centralny
Bank centralny zakupił dolary w kwocie 95.
W celu utrzymania stóp proc. rachunki banków muszą nadal wynosić 100.
AKTYWA
PASYWA
złoto i rezerwy
395 gotówka
350
kredyty dla budżetu
depozyty budżetu
100
pozostałe aktywa
200 pozostałe pasywa
100
operacje zasilające
55 operacje absorbujące
0
rachunki banków
100
SUMA
650 SUMA
650
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
19
Zakup walut przez bank centralny
Bank centralny zakupił dolary w kwocie 500.
W celu utrzymania stóp proc. rachunki banków muszą nadal wynosić 100.
AKTYWA
PASYWA
złoto i rezerwy
800 gotówka
350
kredyty dla budżetu
depozyty budżetu
100
pozostałe aktywa
200 pozostałe pasywa
100
operacje zasilające
0 operacje absorbujące
350
rachunki banków
100
SUMA
1000 SUMA
1000
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
20
Sytuacja strukturalnego braku płynności
BILANS ECB
w mld E
złoto i rezerwy
kredyty dla budżetu
pozostałe aktywa
operacje zasilające
385
0
186
221
SUMA:
792
15.09.2000
gotówka
depozyty budżetu
pozostałe pasywa
operacje absorbujące
rachunki banków
335
55
291
0
111
792
RACHUNKI BIEŻ. = SALDO OPERACJI - CZYNNIKI AUTONOMICZNE
ŚRODKI NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH BANKÓW:
CZYNNIKI AUTONOMICZNE:
SALDO OPERACJI:
111
110
221
21
Sytuacja strukturalnej nadpłynności
BILANS ECB
mld euro
11.01.2013
AKTYWA
złoto i rezerwy
kredyty dla budżetu
pozostałe aktywa
operacje zasilające
SUMA
PASYWA
999,0
30,0
809,9
1 113,6
gotówka
depozyty budżetu
pozostałe pasywa
operacje absorbujące
rachunki banków
2 952,5 SUMA
893,6
97,1
1 023,0
208,5
730,3
2 952,5
RACHUNKI BIEŻĄCE = SALDO OPERACJI - CZYNNIKI AUTONOMICZNE
ŚRODKI NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH BANKÓW :
CZYNNIKI AUTONOMICZNE:
SALDO OPERACJI:
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
730,3
174,8
905,1
22
Sytuacja strukturalnej nadwyżki płynności
BILANS NBP
mld zł
11.2012
AKTYWA
złoto i rezerwy
kredyty dla budżetu
pozostałe aktywa
operacje zasilające
SUMA
PASYWA
gotówka
depozyty budżetu
pozostałe pasywa
operacje absorbujące
rachunki banków
348,6 SUMA
345,4
0,0
3,2
0,1
111,3
24,8
67,8
114,5
30,1
348,6
RACHUNKI BIEŻĄCE = SALDO OPERACJI - CZYNNIKI AUTONOMICZNE
ŚRODKI NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH BANKÓW :
CZYNNIKI AUTONOMICZNE:
SALDO OPERACJI:
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
30,0
-144,6
-114,6
23
-100000
01/01/2015
08/01/2015
15/01/2015
22/01/2015
29/01/2015
05/02/2015
12/02/2015
19/02/2015
26/02/2015
05/03/2015
12/03/2015
19/03/2015
26/03/2015
02/04/2015
09/04/2015
16/04/2015
23/04/2015
30/04/2015
07/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
28/05/2015
04/06/2015
11/06/2015
18/06/2015
25/06/2015
02/07/2015
09/07/2015
16/07/2015
23/07/2015
30/07/2015
06/08/2015
13/08/2015
20/08/2015
27/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
17/09/2015
24/09/2015
01/10/2015
08/10/2015
15/10/2015
22/10/2015
29/10/2015
05/11/2015
12/11/2015
Operacje płynnościowe ECB:
1400000
900000
400000
-600000
OOR+LTRO
Marginal lending facility
Covered bond purchase programme
Securities market programme
Covered bond purchase programme 2
Covered bond purchase programme 3
Asset-Backed Securities purchase programme
Public sector purchase programme
Deposit facility
Nadpłynność
Current accounts
24
Operacje płynnościowe QE ECB:
2700000
2600000
V edycja
TLTRO
IV edycja
TLTRO
III edycja
TLTRO
Koniec spłat
3YLTRO
2500000
2400000
II edycja
TLTRO
2300000
2200000
I
edycja
TLTRO
2100000
2000000
2015-10-23
2015-09-25
2015-08-28
2015-07-31
2015-07-03
2015-06-05
2015-05-08
2015-04-10
2015-03-13
2015-02-13
2015-01-16
2014-12-26
2014-11-28
2014-10-31
2014-10-03
2014-09-05
1900000
25
Operacje płynnościowe QE ECB:
70
60
50
40
30
20
10
0
X
XI
2014
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
2015
Public sector purchase programme
Covered bond purchase programme 3
Asset-backed securities purchase programme
26
Instrumenty ECB i rynkowe stopy procentowe
1,3
1
1,1
0,8
0,9
0,6
0,7
0,4
0,5
0,2
0,3
0
0,1
2012-01-02
-0,1
2013-01-02
2014-01-02
2015-01-02
-0,3
-0,2
-0,4
MRO
Stopa depozytowa
EONIA
O/N
3M
3M-EONIA (RHS)
27
Operacje płynnościowe NBP:
Podstawowe
operacje
otwartego rynku
absorbują
płynność
Depozyt i
kredyt na
koniec
dnia
28
Instrumenty NBP i rynkowe stopy procentowe
29
Stopy procentowe
• Kształtowanie stóp procentowych na rynku pieniężnym - zasadniczy
instrument polityki pieniężnej
• Wpływając na poziom nominalnych krótkoterminowych stóp
procentowych rynku pieniężnego bank centralny dąży do osiągnięcia
poziomu stóp procentowych w gospodarce spójnego z realizacją
założonego celu inflacyjnego
• Stopy rynku pieniężnego oddziałują na:
– oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych, wpływając na
decyzje gospodarstw domowych dotyczące popytu na kredyt, oszczędności i
konsumpcji (kanał stopy procentowej)
– zmiany NPV projektów i decyzje przedsiębiorstw o inwestycjach (kanał stopy
procentowej)
– decyzje banków o podaży kredytu (kanał kredytowy)
– ceny aktywów (kanał majątkowy i kanał stopy procentowej)
– kurs walutowy (kanał kursowy)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
30
Stopy procentowe ECB – forward
guidance
• W odpowiedzi na kryzys finansowy EBC
zmienił swoją strategię komunikacji poprzez
dostarczanie prognostycznych wytycznych
na temat przyszłych kierunków polityki stóp
procentowych EBC (forward guidance)
w oparciu o prognozę stabilności cenowej,
a także przyjął szereg niestandardowych
środków polityki pieniężnej.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
Jak bank centralny wpływa na inflację - mechanizm transmisji polityki
pieniężnej
Stopa
procentowa
mechanizm
transmisji
Inflacja
Stopy rynkowe
Popyt
krajowy
Krajowa
presja
inflacyjna
Ceny aktywów
Stopa
procentowa
Popyt
zagregowany
Oczekiwania /
Nastroje
Popyt
zagraniczny
netto
INFLACJA
Ceny
importowe
Kurs walutowy
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
32
33
Realizacja polityki pieniężnej ECB
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
34
Wybór modelu funkcjonowania ECB
• Model anglosaski:
– Cel: bank ma realizować wiele celów, m.in. stabilność cen, stabilizowanie
koniunktury, pełne zatrudnienie, stabilność finansowa
– Zależność polityczna: bank w większym stopniu zależny od władz politycznych,
np. w ustalaniu celu inflacyjnego i stóp procentowych (np. BoE uzyskał
niezależność operacyjną dopiero w 1997, rząd JKM nadal ustala cel inflacyjny)
• Model niemiecki:
– Cel: nadrzędnym celem jest stabilność cen, inne cele są podporządkowane
– Zależność polityczna: bank jest niezależny politycznie (niezależność
funkcjonalna, personalna i finansowa)
• Przy tworzeniu ECB wybrano model niemiecki mimo że w większości
krajów dominował model anglosaski
– Argumenty ekonomiczne – „neutralność pieniądza” w długim okresie
(pionowa krzywa Phillipsa), zapobieganie „psuciu pieniądza”, awersja
społeczna do inflacji, zasada „jeden instrument, jeden cel”);
– Argumenty polityczne – dominująca pozycja Niemiec, awersja do inflacji,
„dziedzictwo” Bundesbanku
PP UE US
35
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
36
Cel polityki pieniężnej - funkcja straty:
L = b(y* - y)2 + (1 – b)(π – π*)2, gdzie:
y – PKB
y* - Potencjalny PKB
π – Inflacja
π* – Cel inflacyjny
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
37
Prawo Okuna
• Arthur Melvin Okun (ur. 28
listopada 1928 w Jersey City,
zm. 23 marca 1980 w
Waszyngtonie) – amerykański
ekonomista, przewodniczący
Zespołu Doradców
Ekonomicznych w latach 19681969, profesor Uniwersytetu
Yale.
• Sformułował Prawo Okuna
dotyczące współzależności
wielkości bezrobocia i wzrostu
gospodarczego.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
38
Prawo Okuna
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
39
Alternatywne ujęcie funkcji straty
(implementacja prawa Okuna):
Cel polityki pieniężnej jako minimalizowanie
loss-function:
L = b(u – u*)2 + (1 – b)(π – π*)2, gdzie:
u – stopa bezrobocia
u* - stopa bezrobocia naturalnego
π – inflacja
π* – docelowa stopa inflacji
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
40
Funkcja straty cd.
• W obu ujęciach: polityka
pieniężna oddziałuje tak na
poziom cen jak i produkcji
(zatrudnienia/bezrobocia) !
• Istnieje jednak także związek
między inflacją a bezrobociem
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
41
42
„Odkrycie” krzywej Philipsa
• Krzywa ta została po raz pierwszy „odkryta” jako zależność empiryczna
przez nowozelandzkiego ekonomistę (wykładającego w Anglii) Albana W.
Phillipsa w 1960 roku i dotyczyła bezrobocia i inflacji płac w Wielkiej
Brytanii w latach 1858-1958
• W latach 60. i 70. XX w. wielu ekonomistów wierzyło, że relacja ta ma
charakter uniwersalny i jest rodzajem prawa ekonomicznego, przy czym
inflację płac utożsamiono „dla wygody” po prostu z inflacją cen
• Rządy wielu państw decydowały się w tym czasie na celowe
utrzymywanie „nieco” wyższej inflacji w celu zmniejszania bezrobocia
• Wierzono, że zależność inflacji i bezrobocia wygląda tak:
π = - a(ut - unt)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
43
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
44
Krzywa Philipsa
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
45
Efekty ekspansywnej polityki pieniężnej
• Doświadczenia lat 60- i 70-tych wskazują, że nie
da się obniżać bezrobocia i promować
zatrudnienia kosztem „nieco” wyższej inflacji
• De facto ekspansywna polityki pieniężna
prowadziła w końcu jedynie do wyższej inflacji,
ale nie do niższego bezrobocia, ani wyższego
wzrostu gospodarczego.
• Pojawiła się stagflacja
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
46
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
47
Rola oczekiwań
• Brak wymienności między inflacją a bezrobociem w dłuższym
okresie znalazł swoje teoretyczne wyjaśnienie w krytyce Miltona
Friedmana.
• Wskazał on, że długookresowy kształt krzywej Philipsa istotnie
różni się od krótkookresowego.
• Friedman docenił rolę oczekiwań inflacyjnych. Pracobiorcy i
pracodawcy uwzględniają oczekiwany poziom inflacji przy
ustalaniu płac i cen.
• Inflacja wynika nie tylko z dopasowania popytu i podaży na
rynkach czynników produkcji oraz dóbr i usług, ale także z
oczekiwań inflacyjnych
• Istnieje poziom bezrobocia „neutralny” dla inflacji NAIRU
π = πe - a(ut - unt)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
48
Długookresowa krzywa Philipsa
• Wzrost oczekiwań inflacyjnych powoduje przesunięcie „krótkookresowej”
krzywej Philipsa w górę.
• Przy założeniu adaptacyjności oczekiwania inflacyjne znajdą się na poziomie
obecnej inflacji. Implikuje to, że ut = unt, co oznacza, że niezależnie od
wysokości inflacji, w długim okresie bezrobocie pozostaje na swoim
naturalnym poziomie.
• Długookresowa krzywa Philipsa byłaby zatem pionowa, w związku z czym
wymienność pomiędzy inflacją a bezrobociem nie istnieje.
• W krótkim okresie bezrobocie może natomiast odchylać się od swojego
naturalnego poziomu.
• Jeżeli władze monetarne są wiarygodne i uczestnicy rynku wierzą w
zapowiedź redukcji inflacji, to bezrobocie może być mniejsze od naturalnego
poziomu a inflacja może się obniżyć.
• Przeciwnie, gdy oczekiwania inflacyjne przewyższają obserwowaną inflację,
bezrobocie może być wyższe od naturalnego a inflacja może nawet rosnąć.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
49
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
50
Standardowy układ celów polityki gospodarczej
POLITYKA FISKALNA:
INSTRUMENTY:
CELE:
wydatki, dochody, deficyt budżetowy
wzrost gospodarczy
pełne zatrudnienie
równowaga zewnętrzna
POLITYKA PIENIĘŻNA:
stopy procentowe lub kurs walutowy
NADZÓR
nadzór nad ryzykiem instytucji finansowej
stabilność finansowa
(wypłacalności, płynności, rynkowym, operacyjnym),
wydawanie licencji bankowych, regulacje (wydawanie
lub proponowanie), kontrola (w tym inspekcje on-site),
wydawanie decyzji korygujących, w tym: sankcji,
wdrożenie programu naprawczego, ograniczenia lub
zawieszenia działalności
MIKROOSTROŻNOŚCIOWY:
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
stabilność cen (przy
pełnym wykorzystaniu
zasobów: luka popytowa,
NAIRU)
51
Strategia polityki pieniężnej EBC
• Art. 127 TfUE – Głównym celem ESBC jest
utrzymanie stabilności cen. Bez uszczerbku dla
celu stabilności cen, ESBC wspiera ogólne polityki
gospodarcze UE.
• Określając cel w taki sposób, korzystano wprost
z doświadczeń Bundesbanku – niemieckiego
banku centralnego, powszechnie uważanego za
jeden z najskuteczniejszych banków centralnych
krajów UE.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
„Cel” EBC
•
•
•
Formalnie ECB nie realizuje celu inflacyjnego, dąży natomiast do osiągnięcia i utrzymania
stabilności cen. Kluczowe jest zatem zoperacjonalizowanie pojęcia „stabilność cen”.
Początkowo uznano, że stabilność cen ma miejsce, gdy inflacja jest „poniżej 2%”.
Można przypuszczać, że na pogląd taki miał wpływ M. Friedman, który uważał, że
optymalny poziom inflacji wynosi zero, co pozwala maksymalizować użyteczność
utrzymywania pieniądza (1956 r.). Jest to dyskusyjne z co najmniej kilku powodów:
• Błędy pomiaru inflacji wskutek obciążeń wynikających z: substytucji dóbr, substytucji
rynku zbytu, pojawiania się nowych dóbr, zmian jakości produktów, metody kalkulacji
• Obciążenie wskaźnika CPI było niejednokrotnie badane w wielu krajach. Przykładowo,
komisja Boskina [1996], analizując dane z USA za okres 1995–1996 ustaliła poziom
całkowitego obciążenia CPI na 1,1 punktu procentowego
• W świetle tych wyników ocenia się, że rzeczywista inflacja jest prawdopodobnie
niższa niż rejestrowana (o ok. 0,5-1,5%)
• Przy zerowej inflacji występują trudności z dostosowaniem płac realnych do szoków –
płace nominalne musiałyby spadać, co jest trudne politycznie. Łatwiej obniżać płace
realne w warunkach dodatniej inflacji poprzez wolniejsze tempo ich wzrostu
Dlatego uznano w końcu, że ustalony początkowo „cel” poniżej 2% był zbyt niski. W 2004
roku EBC skorygował definicję stabilności cen i uznał, że jest to sytuacja w której inflacja
CPI kształtuje się: poniżej 2%, ale blisko 2%
53
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strategie (w ujęciu historycznym)
• Kontrola podaży pieniądza
• Kontrola kursu walutowego
• Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego
(BCI)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
54
Strategie (w ujęciu historycznym)
Strategie Polityki Pieniężnej
w krajach UE (1998 r.)
Agregat pieniężny
Kurs walutowy
Bezpośredni Cel
Inflacyjny
Kraj
Agregat monetarny
Niemcy
M3
Francja
M3
Grecja
M3
Włochy
M2
Kraj
Waluta referencyjna
Holandia
DEM
Austria
DEM
Belgia
DEM
Luxemburg
DEM
Dania
DEM
Kraj
Data wprowadzenia
Wlk. Brytania
1992
Szwecja
1993
Hiszpania
1995
Finlandia
1993
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
55
Dwa filary strategii pieniężnej EBC
Podstawowy cel: stabilność cen
Rada Zarządzająca podejmuje
decyzje na podstawie oceny
ryzyk dla stabilności cen
Analiza
ekonomiczna
Analiza
monetarna
Analiza dynamiki
zjawisk
ekonomicznych i
szoków
Weryfikacja
Analiza trendów
monetarnych
Pełny zestaw dostępnych informacji z
gospodarki, jej otoczenia i rynków
finansowych
źródło:https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html
56
Strategia polityki pieniężnej EBC
•
EBC zdecydował się na strategię pieniężną opartą na dwóch filarach:
o filar 1: analiza ekonomiczna,
o filar 2: analiza monetarna.
•
Filar 1:
o koncentruje się głównie na ocenie aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej oraz
na przypuszczalnych krótko- i średniookresowych zagrożeniach dla stabilności cen.
o Zmienne gospodarcze i finansowe, które są przedmiotem tej analizy, to na przykład: zmiany
łącznej produkcji; popyt agregowany i jego składniki; polityka fiskalna; warunki rynku
kapitałowego i rynku pracy; szeroki zakres wskaźników cen i kosztów; zmiany kursu wymiany,
zmiany w gospodarce światowej i bilansie płatniczym; rynki finansowe oraz pozycje bilansowe
sektorów strefy euro
•
Filar 2:
o opiera się ona na relacji między wzrostem pieniądza i inflacją w perspektywie
średnio- i długookresowej i wykorzystuje się w niej fakt, że tendencje na rynku pieniężnym
mają wpływ na kształtowanie tendencji inflacyjnych.
o wciąż ma zastosowanie wartość referencyjna dla dynamiki agregatu M3, choć w praktyce
od 2003 r. EBC zmarginalizował jej rolę w polityce pieniężnej.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
Strategia polityki pieniężnej ECB – analiza ekonomiczna
Real activity and financial conditions
The economic analysis assesses the short to medium-term determinants of price developments.
Price developments over those horizons are influenced largely by the interplay of supply and demand in the goods,
services and factor markets.
To do so, the ECB regularly reviews, inter alia:
developments in overall output,
demand and labour market conditions,
a broad range of price and cost indicators,
fiscal policy, and
the balance of payments for the euro area.
The economic analysis also includes a thorough analysis of shocks hitting the euro area economy, their effects on cost
and pricing behaviour and the short to medium-term prospects for their propagation in the economy.
Asset prices and financial yields
These variables are also analysed to derive information about the expectations of the financial markets, including
expected future price developments. For example, when buying and selling bonds, financial market participants
implicitly reveal their expectations about future developments in real GDP growth and inflation. Using a variety of
techniques, a central bank can analyse financial prices to extract the markets’ implicit expectations about future
developments.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
58
Strategia polityki pieniężnej ECB – analiza ekonomiczna
Macroeconomic projections
The macroeconomic projections are produced under the responsibility of ECB/Eurosystem staff . The projections help
to ensure consistency across different sources of economic evidence.
They are a key element in sharpening the assessment of economic prospects and the short to medium-term
fluctuations of inflation around its trend.
Overall, projections play an important but not all-encompassing role in the ECB’s monetary policy strategy.
December 2015 (annual percentage changes)
2014
HICP
Real GDP
0.4
0.9
2015
2016
2017
0.1
[0.1 - 0.1]
1.0
[0.5 - 1.5]
1.6
[0.9 - 2.3]
1.5
[1.4 - 1.6]
1.7
[1.1 - 2.3]
1.9
[0.9 - 2.9]
https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/ecana/html/table.en.html
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
59
Strategia polityki pieniężnej ECB – analiza ekonomiczna
Macroeconomic projections
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/eurosystemstaffprojections201512.en.pdf?f59090e90a0780de9ac58e51e954d48d
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
60
Dwa filary strategii pieniężnej EBC
Podstawowy cel: stabilność cen
Rada Zarządzająca podejmuje
decyzje na podstawie oceny
ryzyk dla stabilności cen
Analiza
ekonomiczna
Analiza
monetarna
Analiza dynamiki
zjawisk
ekonomicznych i
szoków
Weryfikacja
Analiza trendów
monetarnych
Pełny zestaw dostępnych informacji z
gospodarki, jej otoczenia i rynków
finansowych
źródło:https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/html/index.en.html
61
Strategia polityki pieniężnej EBC
• Zasadniczą cechą, która odróżnia strategię EBC
od fully-fledged inflation targeting, jest szczególna rola
pieniądza, która wynika z uwzględniania w strategii
analizy monetarnej.
• Zgodnie ze swoją strategią EBC nadaje szczególną wagę
analizie podaży pieniądza, jednak nie realizuje strategii
kontroli agregatów monetarnych
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
Strategia polityki pieniężnej ECB – analiza monetarna
Longer-term perspective
The monetary analysis focuses on a longer-term horizon than the economic analysis.
It exploits the long-run link between money and prices. The monetary analysis mainly serves as a
means of cross-checking, from a medium to long-term perspective, the short to medium-term
indications for monetary policy coming from the economic analysis.
Monetary and credit developments
Monetary analysis consists of a detailed analysis of monetary and credit developments with a
view to assessing their implications for future inflation and economic growth. Monetary analysis
is conducted at the ECB using a broad set of tools and instruments that are continuously refined
and expanded.
The tools and instruments include a comprehensive analysis of the developments of the monetary
aggregates, particularly those of the broad aggregate M3, based on information stemming from
their components and counterparts. The monetary analysis at the ECB also benefits from the
availability of a growing number of econometric models of monetary and credit aggregates
developed by both academics and economists at public institutions. Institutional and model-based
analyses are important complementary blocks that enable the extraction of medium and long-term
signals from the monetary data.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
63
Strategia polityki pieniężnej ECB – analiza monetarna
Monetary aggregates
Given that many different financial assets are substitutable and that the nature and characteristics
of financial assets, transactions and means of payment are changing over time, it is not always
clear how money should be defined and which financial assets belong to which definition of
money. For these reasons, central banks usually define and monitor several monetary aggregates.
Based on conceptual considerations and empirical studies, and in line with international practice,
the Eurosystem has defined a narrow (M1), an “intermediate” (M2) and a broad monetary
aggregate (M3). These aggregates differ with regard to the degree of liquidity (as assessed on the
basis of the criteria of transferability, convertibility, price certainty and marketability) of the
assets they include.
M1 comprises currency, i.e. banknotes and coins, and overnight deposits. These deposits can
immediately be converted into currency or used for cashless payments.
M2 comprises M1 and, in addition, deposits with an agreed maturity of up to and including two
years or redeemable at a period of notice of up to and including three months. These deposits can
be converted into components of narrow money, but some restrictions may apply, such as the
need for advance notification, penalties and fees.
M3 comprises M2 and certain marketable instruments issued by the resident MFI sector. These
marketable instruments are repurchase agreements, money market fund shares/units and debt
securities with a maturity of up to and including two years (including money market paper). A
high degree of liquidity and price certainty make these instruments close substitutes for deposits.
As a result of their inclusion, broad money is less affected by substitution between various liquid
asset categories and is more stable than narrower definitions of money.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
64
Strategia polityki pieniężnej ECB – analiza monetarna
Definitions of euro area monetary aggregates
Liabilities1
M1
M2
M3
Currency in circulation
X
X
X
Overnight deposits
X
X
X
Deposits with an agreed
maturity of up to 2 years
X
X
Deposits redeemable at
notice of up to 3
months
X
X
Repurchase agreements
X
Money market fund
shares/units
X
Debt securities issued
with a maturity of up to
2 years
X
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
65
Kontrola podaży pieniądza
• Strategia oparta na zależności popytu na
pieniądz, wzrostu i inflacji:
M = f(Y,i,π)
• Główna idea: tak dopasować podaż pieniądza
aby osiągnąć pożądany wzrost i inflację
• Stabilność popytu na pieniądz jako funkcji Y i π
- kluczowa
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
66
Strategia kontroli podaży
pieniądza
• Oparta na równaniu Fishera i koncepcji
mnożnika
• Bank centralny kontroluje poziom
rezerw – Fed lata 70-te, NBP – 1996,
1997
• M = M0 x mn
• YxP=MxV
Y – wolumen transakcji,
P - poziom cen,
M - podaż pieniądza,
V - szybkość obiegu pieniądza
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
67
Strategia kontroli podaży pieniądza Bundesbank
•
•
•
•
•
Oparta na równaniu Fishera i stopach procentowych Przykładowe wyliczenie przez
Bbank pożądanego przyrostu agregatu M3 na 1994:
m = y + p – v = 2,5% + 2,0% - (-1,0%) = 5,5%
Bundesbank deklarował dostosowanie swoich stóp procentowych w taki sposób,
aby osiągnąć zakładany przyrost podaży pieniądza.
Zarówno podaż pieniądza, jak i poziom cen były zmiennymi endogenicznymi, na
które wpływa zmienna egzogeniczna, tj. poziom stopy procentowej
Decyzje o zmianie stóp procentowych nie były podejmowane wyłącznie na
podstawie zmian w podaży pieniądza. Np. w 1996 r. Bbank obniżył stopy
procentowe, pomimo obserwowanego przekroczenia ustalonego przyrostu podaży
pieniądza
W okresie 1988 - 1997, w którym ogłaszano roczne cele w postaci pożądanego
przedziału przyrostu podaży pieniądza M3, tyle samo razy chybiono celu, ile go
wykonano. Inflacja pozostała jednak pod kontrolą.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
68
Niemcy: cele a faktyczne zmiany agregatów monetarnych
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/97v03n3/9708part3.pdf
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
69
Niemcy: Incflacja CPI
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/epr/97v03n3/9708part3.pdf
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
70
Kontrola podaży pieniądza - problemy
• Popyt na pieniądz nie jest stabilny
• Definicje pieniądza są problematyczne – innowacje
finansowe, substytuty pieniądza
• Jaka część pieniądza pełni funkcje transakcyjne zgodnie z ideą
równania Fishera, a jaka inne, nie związane z popytem
(tezauryzacja) ?
• Pieniądz jest endogeniczny, banki centralne nie mogą
dowolnie wpływać na podaż pieniądza
• Podaż pieniądza dopasowuje się do zmian
dochodu/produkcji, inflacji i stóp procentowych, a nie je
powoduje
• W praktyce banki centralne wpływają zarówno na pieniądz
jak i inflację
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
71
money
aggregate
demand
central bank
interest rate
inflation
other transmission
channels
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
72
Pozorna zależność
• Korelacja między inflacją a zmianami podaży
pieniądza wysoka w krajach o wysokiej inflacji
– Monetyzacja długu
– Drukowanie pieniądza
– Oczekiwania inflacyjne i hiperinflacja
• Nie ma takiej korelacji w krajach o niskiej
inflacji
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
73
Pozorna zależność
Inflacja i podaż
szerokiego pieniądza
(1970-1999), średnie
tempa zmian rocznych,
kraje z inflacją poniżej
5%
Source: J. Gali, S. Gerlach, J.
Rotemberg, H. Uhlig, M. Woodford
2002; P. De Grauwe, M. Polan 2001
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
74
Strategia EBC: filar monetarny
• Filar pieniężny był wielokrotnie krytykowany
• Wskazywano m.in. na uzależnienie od prognoz szybkości obiegu
pieniądza, niestabilna funkcję popytu na pieniądz
• Niektórzy autorzy krytykowali samą istotę strategii monetarnej:
•
•
Milton Friedman: ‘inflation is always and everywhere a monetary phenomenon’
Henry Wallich: ‘inflation is a monetary phenomenon in the same way that shooting someone is a
ballistic phenomenon’
źródło: http://www.rba.gov.au/speeches/1997/sp-dg-280497.html
•
`like burglary, inflation is an extralegal form of redistribution, Unfortunately, many economists
share with politicians the habit of always regarding inflation as the lesser of any alternative evils`
• ECB ustalił średnioroczny normatywny wzrost podaży pieniądza
podobnie jak Bundesbank:
m = y + p – v = 2,0% + 2,0% - (-0,5%) = 4,5%
• EBC nie utrzymywał dynamiki M3 na poziomie 4,5%, np. roczne
tempo wzrostu w 1999-2008 przekraczało niejednokrotnie 10%,
co podważa wiarygodność filara pieniężnego
75
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Strategia polityki pieniężnej EBC
a jej realizacja
• Inflacja HICP i tempo wzrostu agregatu M3
na tle wartości referencyjnej:
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
Strategia EBC
• Historia Bundesbanku – ponowna odsłona ? …
• EBC nie utrzymał tempa wzrostu M3 na poziomie 4,5%, a filar
monetarny służył jedynie do komunikowania polityki pieniężnej
(tłumaczono decyzje lub wskazywano dlaczego decyzje nie są
zgodne ze wskazaniami płynącymi ze sfery monetarnej)
• Mimo to, w ciągu pierwszych 10 lat funkcjonowania strefy euro
średnia stopa inflacji wyniosła 2,2% i to mimo silnych szoków,
które dotknęły europejską i światową gospodarkę, w tym silnie
stymulujących inflację wzrostów cen surowców (cena baryłki
ropy wyrażona w USD wzrosła o ok. 600%)
• EBC szybko zdobył też znaczną wiarygodność – badania
oczekiwań inflacyjnych wskazują, że wkrótce po wprowadzeniu
euro udało się je ograniczyć i ustabilizować na poziomie celu EBC
77
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Rola banku centralnego w kreacji
pieniądza
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
78
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
79
Skąd bierze się wzrost obiegu
pieniężnego ?
Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Wzrost podaży pieniądza (M3) w strefie euro
wyniósł 5,1% r/r na koniec listopada wobec wzrostu o 5,3% r/r (po rewizji) w
poprzednim miesiącu, podał Europejski Bank Centralny (EBC).
Konsensus rynkowy wynosił 5,4% wzrostu w ujęciu rocznym.
Kredyty dla przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły o 0,9% w ujęciu rocznym (po
wzroście o 0,6% r/r w poprzednim miesiącu), zaś dla gospodarstw domowych - o
1,4% r/r (po wzroście o 1,2% w poprzednim miesiącu), podano także w
komunikacie.
(ISBnews)
Read more: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19408735,ebc-podaz-pieniadzam3-w-strefie-euro-wzrosla-o-5-1-r-r-na.html#ixzz3wHo44kNc
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
80
PIENIĄDZ – PROBLEMY Z DEFINICJĄ
• Podejście klasyczne:
– Towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek
wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i
wartości wszystkich innych towarów
– Banki po prostu przechowują nasze pieniądze i ew.
umożliwiają płatności, przekazując w bezpieczny
sposób pieniądze pomiędzy stronami transakcji
kupna-sprzedaży
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
81
Ale czy pieniądze to aby na pewno
towar ?
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
82
PIENIĄDZ – PROBLEMY Z
DEFINICJĄ
• A może raczej medium dla transakcji: materialny
lub
niematerialny środek, który można wymienić na
towar lub usługę
• Banki nie tylko przechowują nasze pieniądze i ew. realizują
płatności pomiędzy stronami transakcji kupna-sprzedaży …
• Banki są „pośrednikiem”, pożyczają nasze pieniądze zebrane z
depozytów innym - za odpowiednią opłatą
• Czyżby ? To skąd się właściwie bierze wzrost podaży pieniądza ?
• Może po prostu rząd (albo bank centralny na zlecenie rządu)
drukuje pieniądze (ile i jak chce) ?
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
83
Raczej nie – TFUE:
Article 123
1. Overdraft facilities or any other type of credit facility with the
European Central Bank or with the central banks of the Member States
(hereinafter referred to as ‘national central banks’) in favour of Union
institutions, bodies, offices or agencies, central governments, regional,
local or other public authorities, other bodies governed by public law,
or public undertakings of Member States shall be prohibited, as shall
the purchase directly from them by the European Central Bank or
national central banks of debt instruments.
2. Paragraph 1 shall not apply to publicly owned credit institutions
which, in the context of the supply of reserves by central banks, shall
be given the same treatment by national central banks and the
European Central Bank as private credit institutions.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
84
Raczej nie - Konstytucja RP:
Art. 220. 2
Ustawa budżetowa nie może
przewidywać pokrywania deficytu
budżetowego przez zaciąganie
zobowiązania w centralnym banku
państwa
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
85
PIENIĄDZ – PROBLEMY Z
DEFINICJĄ
Pieniądz
pełnowartościowy
(towarowy)
niekruszcowy
kruszcowy
podwartościowy
(nietowarowy)
kruszcowy
emisja
skarbowa
pieniądz
gotówkowy
papierowy
emisja
kredytowa
pieniądz bezgotówkowy
Źródło: Encyklopedia PWN
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
86
Rai (Yap Island Stone Money)
Rai: ani towarowy, ani pełnowartościowy, podwartościowy
(nietowarowy), ale ani kruszcowy, ani papierowy … nie
87
mieści się w definicji PWN !:)
Ewolucja pieniądza: żadna z form pieniądza NIGDY nie
pełniła funkcji towaru … nawet jeśli nim była
Pieniądz kruszcowy - metale
Monety – pojawia się nominał
Pieniądz papierowy, pieniądz fiducjarny (fiat
money) – banknoty
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
88
Funkcje ekonomiczne pieniądza – definicja
kontekstowa
•
•
•
•
Funkcja cyrkulacyjna (transakcyjna)
Funkcja płatnicza
Funkcja tezauryzacyjna
Funkcja obrachunkowa (miernik wartości
towarów)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
89
Funkcja cyrkulacyjna (transakcyjna)
Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany" w transakcjach
kupna-sprzedaży.
Każdy przyjmuje go za sprzedane towary i usługi, wiedząc o tym,
że za pieniądze będzie mógł nabyć inne niezbędne mu dobra
(materialne lub usługi).
Dzięki pieniądzowi nastąpiło rozdzielenie w czasie transakcji
kupna-sprzedaży na dwie odrębne czynności – transakcję kupna
oraz transakcję sprzedaży – przez co przestała istnieć konieczność
zachowania jedności czasu i miejsca.
Towar lub usługa może być sprzedany, a za otrzymane pieniądze
można dokonać zakupu towaru lub usługi w innym miejscu oraz w
innym terminie.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
90
Funkcja płatnicza
Pieniądz jest "środkiem płatniczym".
Zapłata za towar lub usługę nie musi następować natychmiast po ich
dostawie. Powstaje w ten sposób zobowiązanie odbiorcy wobec
dostawcy, które wyrównane będzie w formie pieniężnej w terminie
późniejszym.
Pieniądz spełnia funkcję środka płatniczego również przy
pokrywaniu innych zobowiązań, jak np. z tytułu podatków i opłat,
wynagrodzeń pracowników, spłaty kredytów, darowizn itp.
Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym funkcja pieniądza jako
środka płatniczego ciągle wzrasta, natomiast jako środka wymiany,
maleje. Transakcje gotówkowe występują w obrocie gospodarczym
coraz rzadziej, gdyż są zastępowane powszechnie przez obrót
bezgotówkowy
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
91
Funkcja obrachunkowa (miernik wartości
towarów)
Pieniądz jest „miernikiem wartości”.
Przy pomocy pieniądza możliwe jest wyrażenie wartości innych
towarów (w postaci cen towarów w jednostkach pieniężnych),
ponieważ jest powszechnym ekwiwalentem.
Cena jest pieniężnym wyrazem wartości towarów i usług. Wyrażenie
wartości towarów i usług w pieniądzu wiąże się z siłą nabywczą
pieniądza. Aby określić cenę towaru lub usługi nie trzeba posiadać
pieniądza, gdyż pełni on rolę miernika wartości również abstrakcyjnie.
Siła nabywcza – ilość towarów i usług jakie można zakupić za daną
jednostkę (nominał) pieniądza.
Zmiany rozmiarów siły nabywczej można określić porównując ogólny
poziom cen w poszczególnych okresach: wzrost ogólnego poziomu cen
oznacza spadek siły nabywczej i odwrotnie.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
92
Funkcja tezauryzacyjna
Funkcję "środka przechowywania wartości (tezauryzacji)" pieniądz
spełnia wtedy, gdy środki pieniężne nie są przeznaczane na zakup
innych towarów lub pokrycie zobowiązań, lecz są przechowywane
(oszczędzane).
Przechowywanie pieniędzy jest znacznie łatwiejsze niż innych
towarów i mogą być one w każdej chwili zamienione na potrzebny
towar. Jest on najbardziej płynnym aktywem majątkowym każdego
podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.
Można go w każdej chwili wykorzystać jako środek płatniczy. Aby
spełniać tę funkcję, podmioty muszą wierzyć, że siła nabywcza nie
zmniejszy się istotnie.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
93
Istota pieniądza
• Pieniądzem są zobowiązanie systemu bankowego (banku
centralnego lub banków komercyjnych) wobec podmiotów
niebankowych (gosp. domowe i przeds.)
• Prawny środek płatniczy (na mocy
Traktatu/Konstytucji/Ustawy):
– wyłączny środek zapłaty zobowiązań wobec państwa (podatki)
– obowiązek akceptacji jako spełnienie zobowiązania prywatnego
• Pieniądz banku centralnego (gotówka) i banków komercyjnych
(depozyty) – pełna substytucja i ekwiwalentność 1:1 (co
zapewniają ustawy oraz m.in. państwowe gwarancje
depozytów)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
94
Statystyczna definicja pieniądza
(Składowe polskiego agregatu M3)
1. Gotówka w obiegu
2. Depozyty bieżące:
2.1. złotowe
Gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw
domowych
Przedsiębiorstw, niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych.
2.2. walutowe
Gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw
domowych
Przedsiębiorstw, niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych.
3. Depozyty i inne zobowiązania terminowe do 2 lat włącznie oraz depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie:
3.1. złotowe
Gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działąjących na rzecz gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji samorządowych
i funduszy ubezpieczeń społecznych.
3.2. walutowe
Gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw
domowych, przedsiębiorstw, niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych.
4. Operacje z przyrzeczeniem odkupu
5. Dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 2 lat (włącznie)
6. Jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pienie_nego
Źródło: NBP.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
95
Agregaty monetarne (ujęcie statystyczne) – na 31 maja 2015 r.
NBP
Sektor bankowy
M0 (177 mld zł)
Sektor niebankowy
M1 (622 mld zł)
M2 (1 053 mld zł)
M3 (1 067 mld zł)
Rachunki banków w NBP
(28 mld zł)
Pieniądz gotówkowy w
kasach banków (10 mld zł)
EMISJA
Pieniądz gotówkowy w
obiegu ogółem
(148 mld zł)
Pieniądz gotówkowy
poza kasami banków
(138 mld zł)
Pieniądz gotówkowy
poza kasami banków
(138 mld zł)
M1
(622 mld zł)
Banknoty i monety:
1. Zapas strategiczny w
skarbcach NBP
2. Zdeponowane w
innych bankach
3. Zużyte i wycofane z
obiegu
Depozyty bieżące
(484 mld zł)
M2
(1 053 mld zł)
Depozyty
terminowe i inne
zobowiązania do 2
lat włącznie
(431 mld zł)
Operacje repo, papiery
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
wartościowe
(14 mld zł)
mln zł
Źródło: dane NBP
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
97
Indeksy Divisia
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
98
rdr, %
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
99
Jak powstaje pieniądz wkładowy
(depozytowy) – mnożnik (1)
•
•
•
•
•
•
Rozpowszechnionym opisem kreacji pieniądza jest tzw. mechanizm mnożnikowy.
Podstawą procesu mnożnikowego jest tzw. wkład pierwotny, zwany też pieniądzem
bazowym (depozyty złota w przykładzie).
W opisach przyjmuje się zazwyczaj, że to bank centralny kreuje tzw. pieniądz bazowy,
gotówkę, która staje się następnie wkładem pierwotnym (po wpłaceniu przez
podmiot, który uprzednio wszedł w posiadanie gotówki do banku w formie depozytu).
Banki kreują następnie pieniądz, bazując na wkładach pierwotnych klientów, tzw.
wkłady wtórne. Wkłady wtórne są ponownie wykorzystywane jako podstawa kreacji
kolejnych kwot itd. Jak to działa ?
Klient banku wpłaca pierwotny depozyt np. 1000 (krok 1,1). Bank zachowuje część jako
rezerwę płynności (załóżmy, że 10% - krok 1,2), resztę wypłaca w formie kredytu (krok
1,3). Beneficjent płatności część środków zachowuje sobie w formie gotówki
(powiedzmy, że 15% - krok 1,4), a resztę wpłaca do banku (krok 2,1) – powstaje
pierwszy depozyt wtórny.
Dalej proces ten powtarza się. Wkłady wtórne to nowo kreowany pieniądz. Suma
wkładów pochodnych jest większa od wkładów pierwotnych.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
100
Jak powstaje pieniądz – mnożnik (2)
krok
1
wkład
2
rezerwa 10%
3
nowy kredyt
4
gotówka 15%
1
1000,00
100,00
900,00
135,00
2
765,00
76,50
688,50
103,28
3
585,23
58,52
526,70
79,01
4
447,70
44,77
402,93
60,44
5
342,49
34,25
308,24
46,24
25
1,61
0,16
1,45
0,22
26
1,23
0,12
1,11
0,17
27
0,94
0,09
0,85
0,13
28
0,72
0,07
0,65
0,10
29
0,55
0,06
0,50
0,07
30
0,42
0,04
0,38
0,06
4253,94
425,39
3828,55
574,28
4255,32 *
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
101
Jak powstaje pieniądz – mnożnik (3)
• Kreacja pieniądza będzie trwała tak długo, aż „wyczerpią się” wkłady
wtórne.
• O tym, ile wyniesie kreacja pieniądza bankowego przy danych zasobach
pieniądza bazowego (gotówkowego) decyduje mnożnik kreacji pieniądza
– wskaźnik ten informuje ile wyniesie wzrost pieniądza M przy wzroście
pieniądza bazowego (wkładów pierwotnych) o daną wielkość.
• Jeśli tylko mnożnik kreacji pieniądza jest przewidywalny, bank centralny
powinien mieć możliwość precyzyjnego sterowania podażą pieniądza
poprzez odpowiednią regulację wielkości pieniądza bazowego (czyli
właśnie pierwotnych wkładów np. gotówki puszczonej w obieg, z której
większość zostanie wpłacona w formie depozytów do banków).
• Bank centralny emituje pieniądz gotówkowy - wprowadza go do obiegu
poprzez skup metali szlachetnych, walut obcych oraz w formie długu, czyli
udzielając kredytów bankom komercyjnym (w niektórych państwach
również rządowi).
• Bank centralny jest jedyną instytucją uprawnioną do emitowania znaków
pieniężnych w danym państwie.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
102
Jak powstaje pieniądz – mnożnik (4)
•
•
•
•
Przyjmijmy nast. oznaczenia:
D – wkłady (depozyty) sektora niefinansowego w systemie bankowym, C poziom gotówki w obiegu (poza kasami banków), R - poziom płynnych
rezerw systemu bankowego (rachunki banków komercyjnych w banku
centralnym i gotówka w kasach banków komercyjnych).
Z definicji: M0 = R + C, M = C + D oraz M = mn * M0
r = R/D - zależy od stopy utrzymywania rezerw przez banki, banki mogą
utrzymać rezerwy jako gotówkę w kasach lub środki na rachunkach w
banku centralnym (np. 10%).
g = C/D - zależy od decyzji podmiotów niefinansowych dot. podziału
zasobów pieniężnych pomiędzy depozyty i gotówkę. Parametr ten zależy
też od poziomu stóp procentowych, dochodu, oczekiwań inflacyjnych i
wyraża preferencję płynności zasobów danego społeczeństwa (np. 15%).
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
103
Jak powstaje pieniądz – mnożnik (5)
• Wkłady kreowane w n-tym kroku procesu mnożnikowego
stanowią wkład wykreowany w kroku n–1 pomnożony przez
współczynnik q = (1 – r)*(1 – g).
• Współczynnik ten jest mniejszy od 1, mamy zatem do
czynienia z malejącym szeregiem (postępem)
geometrycznym, którego n-ty wyraz określony jest wzorem:
an = a1 qn-1, a suma wyrazów szeregu S przy nieograniczonej
liczbie wyrazów, określona jest wzorem: S = a1/(1-q).
• Mnożnik wynosi w przykładzie 4,2553 i zależy wyłącznie od r
oraz g. Im wyższy współczynnik rezerw r i wycieku
gotówkowego g, tym niższy mnożnik, który przyjmuje postać
ogólną:
mn = 1/ (r + g – r g)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
104
Jak powstaje pieniądz – mnożnik (6)
• Koncepcja mnożnika ma istotne wady.
• Zakłada się, że baza monetarna została wyemitowana przez bank centralny
lub rząd, tj. są to wydrukowane i wydatkowane pieniądze, które trafiają
następnie (po skorygowaniu o współczynnik wycieku gotówkowego) na
rachunki w bankach komercyjnych.
• Zwiększenie bazy monetarnej przez np. zwiększenie współczynnika (stopy)
rezerwy obowiązkowej ARYTMENTYCZNIE redukuje wielkość mnożnika o
taką wielkość, że podaż pieniądza nie zmieni się.
• Procesy mnożnikowe nie muszą w ogóle zachodzić, banki nie udzielają
kredytów „mechanicznie”.
• Mechanizm mnożnikowy może działać w sytuacji, gdy „pierwotny” depozyt
jest kreowany przez rząd – np. w wyniku zaciągania kredytu w banku
centralnym (tzw. „druk pustego pieniądza”) – wówczas środki w wysokości
wykreowanej bazy monetarnej są wydawane przez rząd i osiadają na
rachunkach w bankach komercyjnych.
• Ponieważ drukowanie pieniędzy przez rząd może prowadzić do wystąpienia
zjawiska hiperinflacji, w większości krajów jest zabronione. Także w Polsce
finansowanie deficytu budżetowego przez bank centralny jest zabronione.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
105
Jak powstaje pieniądz – wkłady
bankowe
Quentin Massys "Bankier z żoną"- 1514
106
Bilans wyjściowy - przyjmowanie depozytów w kruszcu
pełne pokrycie pasywów rezerwami
AKTYWA
PASYWA
1000 w złocie
100 depozyt A w złocie
200 depozyt B w złocie
300 depozyt C w złocie
400 depozyt D w złocie
SUMA BILANSOWA: 1000
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
1000
107
Udzielanie oprocentowanych pożyczek w złocie
pełne pokrycie pasywów rezerwami
AKTYWA
PASYWA
700 w złocie
100 depozyt A w złocie
300 pożyczki
200 depozyt B w złocie
300 depozyt C w złocie
400 depozyt D w złocie
SUMA BILANSOWA: 1000
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
1000
108
Wystawianie biletów bankowych (banknotów)
pełne pokrycie pasywów rezerwami
AKTYWA
PASYWA
1000 w złocie
100 depozyt A w złocie
200 depozyt B w złocie
300 bilety bankowe wydane C
400 bilety bankowe wydane D
SUMA BILANSOWA: 1000
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
1000
109
Wystawianie biletów bankowych (banknotów)
pełne pokrycie pasywów rezerwami – ktoś realizuje bilet wystawiony pierwotnie dla C i wypłaca złoto
AKTYWA
PASYWA
700 w złocie
100 depozyt A w złocie
200 depozyt B w złocie
0 (znikają bilety bankowe wydane pierwotnie C)
400 bilety bankowe wydane D
SUMA BILANSOWA: 700
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
700
110
Działalność kredytowa lewarowana
pokrycie pasywów rezerwami 700/1800 = 39%
AKTYWA
PASYWA
700 w złocie
100 depozyt A w złocie
200 depozyt B w złocie
400 bilety bankowe wydane D
500 pożyczka dla H w banknotach
500 banknoty wydane H
600 pożyczka dla J w banknotach
600 banknoty wydane J
SUMA BILANSOWA: 1800
1800
Mnożnik rezerw złota: 1 / 0,39 = ca. 2,6
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
111
Jeszcze większe lewarowanie …..
pokrycie pasywów rezerwami 700/7000 = 10%
AKTYWA
PASYWA
700 w złocie
700 depozyty pierwotne
6300 pożyczki
6300 wydane banknoty i depozyty
SUMA BILANSOWA: 7000
7000
Mnożnik rezerw złota: 10
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
112
Jak powstaje pieniądz – rola banku centralnego
jako banku banków






Współczesny system bankowy składa się z banku centralnego (BC) i
banków komercyjnych (BK) – jest DWUSZCZEBLOWY
BC jest bankiem rozliczeniowym dla BK – prowadzi rozliczenia, tak
jak BK prowadzą rozliczenia dla ich klientów
Każdy BK posiada rachunek w BC – do celów prowadzenia rozliczeń
z BC i z innymi bankami
BC ma wyłączne prawo do emisji pieniądza gotówkowego, ale
pieniądz wkładowy (depozyty) kreują banki komercyjne
Pieniądz gotówkowy jest wprowadzany do obiegu tylko za
pośrednictwem BK, które kupują gotówkę 1:1 w BC
Środki na rachunkach BK w BC (do rozliczeń i na zakup gotówki)
pochodzą najczęściej z kredytu udzielanego przez BC
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
113
Jak powstaje pieniądz ?





Pieniądz (depozytowy, wkładowy) jest kreowany przez sektor
banków komercyjnych w wyniku udzielania kredytów
podmiotom niefinansowym
Innym źródłem kreacji pieniądza może być udzielenie przez
banki kredytu budżetowi lub wzrost aktywów zagranicznych
(w sytuacji nadwyżki w bilansie płatniczym)
Finansowanie akcji kredytowej może ale nie musi opierać się
na przyjętych depozytach – pieniądz powstaje „z niczego” !
Bank centralny ma monopol jedynie na emisję pieniądza
gotówkowego
Emisja przez bank centralny jest procesem wtórnym wobec
kreacji pieniądza wkładowego przez banki komercyjne: aby
wejść w posiadanie gotówki, trzeba ją wypłacić ze swojego
rachunku w banku komercyjnym (albo dostać od kogoś
innego, kto wypłacił ją z jego rachunku)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
114
Jak powstaje pieniądz - PRZYKŁAD?





Klient X banku A ma dokonać płatności w wysokości 100 na rzecz
kontrahenta Y na jego rachunek w banku B
Klient X zaciąga w tym celu kredyt w banku A (wykorzystując np. linię
kredytową w rachunku bieżącym)
Powstaje zobowiązanie X wobec banku A w wysokości 100 (potem
dojdą jeszcze odsetki), jednocześnie X dostaje depozyt 100, którym
może płacić
Po dokonaniu transakcji X na rzecz Y rachunek banku A w BC został
obciążony na 100, natomiast rachunek banku B uznany w kwocie 100
Nastąpiło przesunięcie środków z rachunku banku A na rachunek
banku B (spadły tzw. rezerwy banku A, wzrosły banku B)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
115
Jak powstaje pieniądz ?
BANK A
kredyt
+ 100
BANK B
depozyt +100
KIR
NBP
Rachunki banków:
BANK A
BANK B
BANK C
.....
Gotówka w obiegu
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
116
Jak powstaje pieniądz ?
BANK A
kredyt
+ 100
rachunek -100
BANK B
depozyt + 100
depozyt – 100
rachunek +100
depozyt +100
KIR
NBP
Rachunki banków:
BANK A
-100
BANK B
+100
BANK C
.....
Gotówka w obiegu
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
117
Jak powstaje pieniądz ?
BANK A
BANK B
kredyt
+ 100
rachunek -100
rachunek +100
depozyt +100
NBP
Rachunki banków:
BANK A
-100
BANK B
+100
BANK C
.....
Gotówka w obiegu
Efekty:
1. kredyty +100
2. depozyty (i M3) +100
3. pieniądz rezerwowy +0
4. zmiany stanów rachunków banków w banku centralnym
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
118
Jak powstaje pieniądz ?
•
•
•
•
•
•
W wyniku udzielenia kredytu wzrosła (o 100) suma bilansowa banków
komercyjnych i depozyty (a więc podaż pieniądza)
Jeden z podmiotów gospodarczych uzyskał dodatkową siłę nabywczą - mógł
zrealizować płatność, która nie miała pokrycia w jego dochodzie. Inny
podmiot uzyskał dodatkowy depozyt (pieniądz)
Udzielenie kredytu jest równoznaczne z kreacją pieniądza: oznacza
wygenerowanie dodatkowej siły nabywczej (nowy depozyt) a nie jej
przeniesienie od deponenta do kredytobiorcy
Wykorzystanie przez klienta udzielonego mu kredytu zmniejsza środki
banku A na rachunku w banku centralnym, jednak powoduje wzrost stanu
rachunku banku B w banku centralnym
Wielkość pieniądza bazowego M0, jak i płynność (zdolność do
prowadzenia transakcji) całego sektora bankowego pozostaje
niezmieniona
Środki banków zgromadzone na ich rachunkach w banku centralnym służą
do dokonywania rozliczeń (w tym rozliczeń pomiędzy ich klientami), ale
same nie są pieniądzem: nie stanowią zobowiązań systemu bankowego
wobec podmiotów pozabankowych
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
119
Jak powstaje pieniądz ?
•
Bank A może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał uzupełnić
brakujące środki. Może to wynikać to z konieczności prowadzenia
rozliczeń (pokrycia wypłat) oraz utrzymania tzw. rezerwy obowiązkowej
(czyli minimalnego, wymaganego stanu środków)
Bank A może być zmuszony do pozyskania wypłaconych ze swojego
rachunku w BC środków. Bank B będzie jednak posiadać nadwyżkę w tej
samej wysokości
Na rynku międzybankowym może dojść do transakcji przywracającej
równowagę: bank A pożyczy od banku B brakującą kwotę, tj. pozyska
brakujące środki na rachunku w BC
Bank B ulokuje natomiast nadwyżkę – ponieważ środki w banku centralnym
nie są oprocentowane, utrzymanie wyższego stanu środków niż rezerwa
obowiązkowa generowałoby koszt alternatywny
Jeżeli bank B nie pożyczy bankowi A środków, będzie musiał to zrobić BC !
•
•
•
•
–
–
Po pierwsze, aby uniknąć wzrostu stóp procentowych ponad pożądany
poziom (polityka pieniężna)
Po drugie, aby nie było ryzyka dla funkcjonowania rozliczeń i systemu
płatniczego …
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
120
Jak powstaje pieniądz ?



Banki mogą udzielić nowego kredytu bez uprzedniego uzyskania
depozytu i z reguły tak właśnie robią ...
Nowy kredyt kreuje nowy depozyt (pieniądz), zwiększając jego
wolumen w obiegu a nie odwrotnie (skąd miałby się wziąć
pierwotny depozyt ???) …
Każdorazowa spłata kredytu „niszczy” pieniądz, tj. zmniejsza
jego wolumen w obiegu …
Udzielenie kredytu
kredyt dla X +100
depozyt Y +100
Spłata kredytu
kredyt dla X -100 depozyt X -100
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
121
Pieniądz jest endo- czy egzogeniczny ?
• Bank centralny nie może ograniczać wzrostu podaży pieniądza
przez sterowanie/zmianę wielkości M0
• To raczej akcja kredytowa banków determinuje wzrost M0 – bo
zbyt mała ilość środków na rachunkach banków prowadziłaby do a)
wzrostu stóp procentowych oraz b) ryzyka załamania rozliczeń i
systemu płatniczego
• Banki zaspokajają popyt na kredyt, ale z reguły też go racjonują
(choć nie zawsze – np. w czasie boomu) …
• Akcja kredytowa banków może być także ograniczana przez bank
centralny bezpośrednio
• Administracyjne limity kredytowe nie są obecnie stosowane, ale
kiedyś były i mogą być nadal (w wyjątkowych sytuacjach)
– Art. 46 ustawy o NBP: W razie zagrożenia realizacji polityki pieniężnej RPP może wprowadzić
ograniczenie wielkości środków pieniężnych oddawanych przez banki do dyspozycji
kredytobiorców i pożyczkobiorców
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
122
Czy pieniądz jest tworzony „bez kontroli” ?
•
Podaż pieniądza powinna rosnąć w „rozsądnej” relacji do
dynamiki nominalnej wartości transakcji w gospodarce
(przybliżanej zwykle przez nominalny PKB)
Równanie wymiany Fishera: M * V = P * Y
Nie zawsze tak się dzieje, ale po kryzysie wzmacniane są
mechanizmy ograniczające ryzyko systemowe
•
•
–
–
–
•
•
•
•
Wyższe minima regulacyjne (wymogi) kapitałowe
Nowe wymogi płynnościowe
Polityka makroostrożnościowa - instrumenty: dodatkowe wymogi
kapitałowe i płynnościowe, wymogi kredytowe (LtV)
Polityka pieniężna: dopasowuje stopy procentowe do fazy cyklu
koniunkturalnego i dynamiki kredytu
Kluczowy jest POPYT na kredyt … i jego struktura
Możliwa jest też blokada PODAŻY (racjonowanie, „credit crunch”):
obecnie banki „delewarują” swoje bilanse …
… ale także kredytobiorcy restrukturyzują swoje zadłużenie –
RECESJA BILANSOWA (R. Koo)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
123
Czy pieniądz jest tworzony „bez kontroli” ? - USA
Źródło: dane Federal Reserve Bank of St. Louis, obliczenia własne
124
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Kredyt dla sektora prywatnego
USA (w % PKB)
źródło: obliczenia własne, dane World Bank (World Development Indicators)
125
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Globalna emisja CDO (w mld USD)
Source: Statistics published by the Securities Industry and Financial Markets Association, Table: Global CDO Issuance and Outstanding
(http://www.sifma.org/research/statistics.aspx)
126
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Pozycje brutto na rynku CDS
Source: Detailed tables on semiannual OTC derivatives statistics at end-June 2013,
Table: Credit default swaps – Amounts outstanding at end June 2013, Bank for
International Settlements (https://www.bis.org/statistics/dt21.pdf).
127
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
128
Podczas boomu krzywa popytu jest odwrócona: na odcinku A – B
Gdy bańka pęka krzywa popytu ponownie przyjmuje „normalne” nachylenie
D
B
P1
P0
A
D’
H0
H1
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Case – Shiller Index
130
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Czy pieniądz jest tworzony „bez kontroli” ? - UK
Źródło: Dane Office for National Statistics UK i Bank of England, obliczenia własne
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
131
Czy pieniądz jest tworzony „bez kontroli” ? - strefa euro
Wzrost nominalnego PKB i agregatu monetarnego M3 w strefie euro (3-1999 = 100)
Nominalny PKB
M3
260
240
220
200
180
160
140
120
Źródło: Dane ECB, obliczenia własne
3-2015
3-2014
3-2013
3-2012
3-2011
3-2010
3-2009
3-2008
3-2007
3-2006
3-2005
3-2004
3-2003
3-2002
3-2001
3-2000
3-1999
100
132
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wzrost agregatu monetarnego M3 Hiszpanii i Niemczech
(12-1998 = 100)
Hiszpania
Niemcy
280
260
240
220
200
180
160
140
120
Źródło: Dane ECB, obliczenia własne
12-2014
12-2013
12-2012
12-2011
12-2010
12-2009
12-2008
12-2007
12-2006
12-2005
12-2004
12-2003
12-2002
12-2001
12-2000
12-1999
12-1998
100
133
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Stopy procentowe ECB
134
5 June 2014 - Monetary policy decisions
PRESS RELEASE
At today’s meeting the Governing Council of the ECB took the following monetary
policy decisions:
1. The interest rate on the main refinancing operations of the Eurosystem will be
decreased by 10 basis points to 0.15%, starting from the operation to be settled on
11 June 2014.
2. The interest rate on the marginal lending facility will be decreased by 35 basis
points to 0.40%, with effect from 11 June 2014.
3. The interest rate on the deposit facility will be decreased by 10 basis points to 0.10%, with effect from 11 June 2014. A separate press release to be published at
3.30 p.m. CET today will provide details on the implementation of the negative
deposit facility rate.
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
135
Ujemna stopa depozytowa …
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa
Zastrzeżone
136
Czy banki centralne „drukują pieniądze” w
programach typu QE ?
• Przed kryzysem: dynamika kredytu przekraczała istotnie dynamikę
nominalnego PKB
• Po kryzysie: dynamika kredytu jest nadal zbyt niska
• Granice „konwencjonalnej” polityki pieniężnej zostały osiągnięte,
nominalne stopy % wynoszą zero (albo i mniej)
• QE – zwiększanie płynności (M0) poprzez zakup aktywów przez
banki centralne. Cel: przywrócenie kredytowania
• Dlaczego to nie działa ? Bo akcja kredytowa banków determinuje
wielkość M0, a nie odwrotnie
– Banki inwestują pozyskane środki z powrotem na rachunkach w banku
centralnym
– Inwestorzy inwestują na wtórnych rynkach np. surowców, pompując
„bańki cenowe”, zamiast wspierać produkcję
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
137
Suma bilansowa ECB
(wpływ SMP, LTRO, OMT, expanded asset purchase programme)
3 500
3 000
2 000
1 500
1 000
500
Źródło: Dane ECB, obliczenia własne
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
12-2015
12-2014
12-2013
12-2012
12-2011
12-2010
12-2009
12-2008
12-2007
12-2006
12-2005
12-2004
12-2003
12-2002
12-2001
12-2000
12-1999
12-1998
mld EUR
2 500
138
Źródło: Dane ECB, obliczenia własne
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
139
Wzrost sumy bilansowej EBC i agregatu
monetarnego M3 w strefie euro (12-1998 = 100)
Suma bilansowa EBC
M3
500
450
400
350
300
250
200
150
Źródło: Dane ECB, obliczenia własne
12-2014
12-2013
12-2012
12-2011
12-2010
12-2009
12-2008
12-2007
12-2006
12-2005
12-2004
12-2003
12-2002
12-2001
12-2000
12-1999
12-1998
100
140
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Skąd zatem w ciągu roku wzięło się o ponad
5% więcej pieniędzy w strefie euro? …
Głównie z kredytu ! Bo: kredyt = pieniądz
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
141
<PAP> Podaż pieniądza (M3) w maju wzrosła o 9.946,7 mln zł, czyli o 0,9 proc.
mdm i wyniosła 1.067.302,3 mln zł – podał NBP. W porównaniu z analogicznym
miesiącem ubiegłego roku podaż pieniądza wzrosła o 7,7 proc.
Skąd w ciągu roku wzięło się w Polsce ponad 76
mld zł dodatkowych pieniędzy ? …
• Z kredytu ! Bo: kredyt = pieniądz
• W okresie maj 2014 – maj 2015 kredyty bankowe dla sektora
niefinansowego zwiększyły się o ok. 54 mld zł (6,7%), a zadłużenie
Skarbu Państwa w bankach wzrosło o 24 mld zł (15,6%)
• W tym samym czasie (r/r) poziom cen konsumpcyjnych obniżył się
o 0,9%
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
142
Źródła kreacji pieniądza M3
w mld zł
Siepień 2015 - Grudzień 1996
Aktywa zagraniczne netto
Należności
Dłużne papiery wartościowe
Papiery wartościowe z prawem do kapitału
Zadłużenie netto budżetu
Zobowiązania długoterminowe (-)
Aktywa trwałe
Pozostałe aktywa netto
108 268
993 845
43 068
10 192
110 070
283 961
41 810
-68 308
Zmiana M3
954 983
M3 Gru-1996
M3 Sie-2015
140 429
1 095 412
źródło: www.nbp.pl, obliczenia własne
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
143
Wybrane problemy z systemem monetarnym ?
• Pieniądz musi być „urealniony” – powrót do standardu złota ? Oparcie na
realnych aktywach („Rentenmark” 1920 r.) ?
• Nieefektywna ekonomicznie alokacja kredytu: finansowanie istniejącego majątku
(zabezpieczenia!) a nie tworzenia nowego
• Ryzyko systemowe: boom, przekredytowanie -> kryzysy finansowe
– Kryzysy finansowe stanowią istotne zagrożenie dla dynamiki i stabilności gospodarczej,
– Kryzysy nie są zjawiskiem rzadkim; w ciągu ostatnich 50 lat na całym świecie
zanotowano ponad 350 kryzysów finansowych, w tym 147 kryzysów bankowych,
– Kryzysy finansowe generują znaczne koszty ekonomiczne, fiskalne i społeczne;


W okresie 1970-2011 koszty fiskalne pojedynczych kryzysów finansowych w krajach z grupy rynków wschodzących
wyniosły średnio 10% PKB, zaś koszty w postaci utraconego PKB wyniosły ok. 26%;
W latach 2008-2013 pomoc w postaci wsparcia kapitałowego dla sektora finansowego UE wyniosła ponad 660 mld EUR
(ok. 5% PKB; dane KE).
• Banki generują zyski z odsetek od kredytów. Aby spłacić odsetki potrzeba więcej
pieniędzy niż pierwotnie wygenerowano, kredyt i zadłużenie muszą ciągle rosnąć
? Ciężar zadłużenia rośnie bez końca !?
• Kredyt = Dług = Obciążenie (finansowe i moralne) ?
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
144
Dylematy współczesnego systemu monetarnego:
CZY WSPÓŁCZESNA GOSPODARKA MUSI CIĄGLE
ROSNĄĆ ?
(Mathias Binswanger, Is there a growth imperative
in capitalist economies ? A circular flow
perspective)
http://www.mathiasbinswanger.ch/inhalt/Artikel_in_Fachzeitschriften/Journalofpostkeynesianeconomics.pdf
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Wybrane problemy z systemem monetarnym ?
• Dlaczego prywatne banki generują dobro publiczne jakim jest
pieniądz ? Rząd i obywatele muszą płacić bankom odsetki zamiast:
– a) emitować własny niezależny pieniądz, albo
– b) znacjonalizować banki, albo przynajmniej
– c) kontrolować podaż kredytu („window guidance”)


Całkowicie politycznie sterowana alokacja kredytu była
charakterystyczna dla gospodarki planowej
Gospodarka planowa – system gospodarczy, w którym decyzje
dotyczące produkcji i inwestycji zawarte są w planie
sformułowanym przez władze centralne. System bankowy (zwykle
monobank) kreuje pieniądz udzielając kredytu na podstawie
centralnego planu kredytowego, komplementarnego do planu
gospodarczego (zwłaszcza planu inwestycji)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
146
Wybrane problemy z systemem monetarnym ?




Ile i komu kredytu ma udzielać rząd ?
Które sektory są bardziej efektywne ?
W opinii rządu najbardziej efektywny jest zawsze … sektor rządowy
Inflacja
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
147
Wybrane problemy z systemem monetarnym ?
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
148
Dylematy współczesnego systemu monetarnego:
• Zamiast „demolować” system należy go usprawniać
• Krokiem w tym kierunku jest polityka
makroostrożnościowa i odpowiednie regulacje systemu
finansowego
• ECB w strefie euro odgrywa kluczową rolę w nowej
architekturze nadzorczej: zarówno w nadzorze nad
indywidualnymi instytucjami (nadzór
mikroostrożnościowy, SSM) jak i w ograniczaniu ryzyka
systemowego (nadzór makroostrożnościowy)
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
INSTRUMENTY:
Nowy paradygmat
- układ celów polityki CELE:
gospodarczej
POLITYKA FISKALNA:
wydatki, dochody, deficyt budżetowy
POLITYKA PIENIĘŻNA:
stopy procentowe lub kurs walutowy
NADZÓR
nadzór nad ryzykiem instytucji finansowej
stabilność
(wypłacalności, płynności, rynkowym, operacyjnym),
indywidualnych instytucji
wydawanie licencji bankowych, regulacje (wydawanie finansowych
lub proponowanie), kontrola (w tym inspekcje on-site),
wydawanie decyzji korygujących, w tym: sankcji,
wdrożenie programu naprawczego, ograniczenia lub
zawieszenia działalności
MIKROOSTROŻNOŚCIOWY:
NADZÓR
MAKRO-
instrumenty mikroostrożnościowe, specyficzne (CCB),
podatkowe, limity
wzrost gospodarczy
pełne zatrudnienie
równowaga zewnętrzna
stabilność cen (pełne
wykorzystanie zasobów:
luka popytowa, NAIRU)
stabilność systemu
finansowego
OSTROŻNOŚCIOWY:
dr Piotr J. Szpunar; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
150
Download