Załącznik 7 do SIWZ

advertisement
Załącznik 7 do SIWZ 11/2013
„Przygotowanie opracowania stanowiącego wkład do raportu w sprawie oceny zasadności
finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w charakterystykach
produktów leczniczych dla leków zawierających cyklosporynę”
Stosowanie cyklosporyny w wybranych wskazaniach
Lp.
Substancja czynna
Wskazanie
1
2
Ciclosporinum
Ciclosporinum
3
4
Ciclosporinum
Ciclosporinum
5
Ciclosporinum
6
7
8
9
10
Ciclosporinum
Ciclosporinum
Ciclosporinum
Ciclosporinum
Ciclosporinum
11
12
Ciclosporinum
Ciclosporinum
Choroby autoimmunizacyjne;
Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia
aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku
życia;
Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego;
LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large
granular lymphocytic leukemia);
PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red
cell aplasia);
Zespół aktywacji makrofagów (MAS);
Zespół hemofagocytowy (HLH);
Małopłytkowości oporne na leczenie;
Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS);
Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej
(CMML);
Stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek;
Guzy lite u pacjentów do 18 r.ż.
1
Download