Umowa o staż nr - Business

advertisement
Projekt „Zacznij od nowa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA STAŻY
w ramach Projektu
„ZACZNIJ OD NOWA”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez
Business School, H. Polak, M. Polak Sp. Jawna w Warszawie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
§1
SŁOWNIK POJĘĆ
Beneficjent – podmiot realizujący Projekt - Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna, z siedzibą w
Warszawie przy ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa
Projekt – projekt „Zacznij od nowa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizowany przez Business School, H. Polak, M. Polak Sp. Jawna w Warszawie, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Beneficjent Ostateczny (BO) – uczestnik/czka Projektu „ZACZNIJ OD NOWA”
Biuro Projektu – pomieszczenie wydzielone do realizacji Projektu, mieszczące się przy ul. Bagatela 13,
00-585 Warszawa.
Czas realizacji projektu – 01.05.2014 r. – 30.06.2015 r.
Instytucja Wdrażająca – instytucja nadzorująca prawidłową realizację Projektu oraz przyznająca środki
na jego realizację – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
Opiekun stażysty – osoba wyznaczona przez Pracodawcę, nadzorująca realizację stażu przez Stażystę
(BO). Opiekun Stażysty (BO) odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej
niż 3 osobami bezrobotnymi – odbywającymi staż.
Pracodawca – jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która podpisze Umowę o staż w ramach projektu „Zacznij
od nowa” z Beneficjentem.
Program stażu - dokument opracowany dla każdego Stażysty. Program realizacji stażu ustanowiony
pomiędzy Beneficjentem a Pracodawcą, określający m.in. zakres zadań wykonywanych przez uczestnika
stażu, rodzaj uzyskanych kompetencji i umiejętności zawodowych oraz wskazujący bezpośrednio
opiekuna stażu.
Staż - to forma nabywania przez osobę pozostającą bez zatrudnienia doświadczenia zawodowego
i podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą, w celu zwiększenia jej
szans na znalezienie pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z Pracodawcą w trakcie trwania stażu.
Stażysta – Beneficjent Ostateczny (BO) uczestnik stażu, osoba odbywająca staż na podstawie umowy
stażowej (Skierowanie na staż) zawartej z Beneficjentem.
Stypendium – kwota wypłacana osobie odbywającej staż (BO-Stażyście) przez Beneficjenta.
Umowa o staż – umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem a Pracodawcą, określająca szczegółowo
Biuro Projektu: 00-585 Warszawa; ul. Bagatela 13 Tel. 512 592 620, 512 592 535
www.business-school.pl/zacznijodnowa e-mail: [email protected]
Projekt „Zacznij od nowa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
warunki udzielania wsparcia w formie stażu oraz prawa i obowiązki stron.
§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji stażu organizowanego w ramach
projektu „ZACZNIJ OD NOWA”.
2. Staż organizowany jest na podstawie:
a) Wytycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie – Instytucji
Pośredniczącej PO KL dotyczących realizacji staży – „Szczegółowe zasady odbywania szkoleń,
kursów oraz staży i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1”
b) Wniosku o dofinansowanie projektu „Zacznij od nowa”
c) Regulaminu rekrutacji uczestników i Regulaminu uczestnictwa w Projekcie
d) innych przepisów regulujących organizację i realizację staży zawodowych
3. Staż polega na nabywaniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie
zadań w miejscu pracy przez Beneficjenta Ostatecznego, bez nawiązania stosunku pracy z Pracodawcą
w trakcie trwania stażu.
4. Staż ma pomóc w nabyciu podstawowego doświadczenia w pracy zawodowej, umiejętności
świadczenia pracy oraz rozwoju umiejętności poruszania się po rynku pracy.
5. Projekt zakłada udzielanie wsparcia poprzez organizację stażu dla 50 uczestników projektu.
6. Do odbycia stażu kierowany będzie każdy Beneficjent Ostateczny, który uczestniczył we wsparciu
w ramach Projektu tj. IPD, warsztatach interpersonalnych, warsztatach poradnictwa zawodowego,
szkoleniach i pośrednictwie pracy.
7. Staże będą przyznawane na okres 6 miesięcy. Czas trwania stażu wynika z terminu realizacji Projektu
i obejmuje okres od 01.12.2014 r. do 30.06.2015 r.
8. Podstawą do odbycia stażu przez Beneficjenta Ostatecznego jest Umowa zawarta przez Beneficjenta
z Pracodawcą.
9. Uczestnicy Stażu mogą odbywać staż u Pracodawców prowadzących działalność na terenie
województwa mazowieckiego.
10. Przedmiotowy Staż dla uczestników projektu, pozbawiony jest znamion pomocy publicznej.
11. Przed podpisaniem umowy z Pracodawcą i BO, BO kierowany jest przez Beneficjenta na badania
lekarskie w celu uzyskania informacji o braku przeciwwskazań do pracy.
12. Po zakończeniu stażu Beneficjent wydaje BO Zaświadczenie o odbyciu stażu po uprzednim
przedstawieniu przez Pracodawcę Opinii Pracodawcy z przebiegu stażu zawodowego.
§3
PROGRAM STAŻU
1. Staż odbywa się w oparciu o Program stażu. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione
predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje
zawodowe uczestnika projektu. Program powinien określać:
Biuro Projektu: 00-585 Warszawa; ul. Bagatela 13 Tel. 512 592 620, 512 592 535
www.business-school.pl/zacznijodnowa e-mail: [email protected]
Projekt „Zacznij od nowa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
a) nazwę zawodu lub specjalności, której dotyczy staż;
b) zakres zadań wykonywanych przez Beneficjenta Ostatecznego;
c) rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
d) sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
e) opiekuna osoby objętej programem stażu.
2. Program stażu stanowi załącznik nr 1 do Umowy o staż.
§4
STYPENDIUM STAŻOWE
1. Stypendium stażowe przyznawane jest na okres od dnia rozpoczęcia stażu do dnia jego zakończenia.
2. Stypendium stażowe wynosi 1680,00 zł brutto miesięcznie.
3. Stypendium wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Beneficjenta, w
ciągu 7 dni od dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów oraz pod warunkiem dostępności
środków na rachunku bankowym Beneficjenta.
4. Stypendium za okres stażu nie przysługuje za dni nieobecności na stażu z zastrzeżeniem pkt 5. i pkt 6.
5. Beneficjent Ostateczny zachowuje prawo do stypendium w przypadku czasowej niezdolności do
pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności
osobistego sprawowanie opieki nad członkiem rodziny w przypadkach, o których mowa w przepisach
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
przypadającej w okresie odbywania stażu i udokumentowanej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
6. Beneficjent Ostateczny zachowuje także prawo do stypendium w przypadku usprawiedliwienia tej
nieobecności obowiązkiem stawiennictwa przed sądem lub organem administracji publicznej.
7. Beneficjent zastrzega sobie prawo wstrzymania lub niewypłacenia wynagrodzenia za staż przed
rozwiązaniem Umowy z Pracodawcą lub przerwaniem stażu przez Beneficjenta Ostatecznego w
przypadku:
a) długiej usprawiedliwionej absencji Stażysty wpływającej na możliwość niezrealizowania Programu
stażu
b) wystąpienia innej przesłanki mającej wpływ na zaistnienie zagrożenia rozwiązania Umowy
z Pracodawcą
7. Na pisemny wniosek BO Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni
na każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za w/w dni wolne stypendium stażowe przysługuje.
8. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc powstałą
kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które przysługuje stypendium.
9. Stypendium zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14 poz. 176 z późn. zm.) jest zwolnione z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
11. W związku ze zwolnieniem kwoty stypendium z podatku dochodowego od osób fizycznych
Beneficjent nie będzie wystawiał dokumentów podatkowych w zakresie podatku za okres pobierania
stypendium w okresie uczestnictwa w Projekcie.
12. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentownemu
i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie
Biuro Projektu: 00-585 Warszawa; ul. Bagatela 13 Tel. 512 592 620, 512 592 535
www.business-school.pl/zacznijodnowa e-mail: [email protected]
Projekt „Zacznij od nowa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz.
1585 z późn. zm.). Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tych osób stanowi kwota
wypłacanego stypendium, jeżeli z zawartej umowy na realizację kursu/szkolenia wynika prawo tej osoby
do uzyskania świadczenia z tytułu uczestnictwa w kursie/szkoleniu. Płatnikiem składek jest Beneficjent
13. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków
finansowych na koncie projektowym (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie
dokonany w momencie otrzymania środków od Instytucji Pośredniczącej).
§5
OBOWIĄZKI STAŻYSTY
Stażysta zobowiązany jest do:
a) podjęcia stażu we wskazanym terminie i miejscu odbywania
b) przestrzegania ustalonego przez Przyjmującego na Staż rozkładu czasu pracy
c) sumiennego i starannego wykonywania zadań podczas Stażu, stosowania się do poleceń Pracodawcy
i upoważnionych przez niego osób, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
d) przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych u Pracodawcy,
w szczególności regulaminu pracy, przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej, w zakresie w jakim dotyczą one Stażysty
e) przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu w miejscu pracy oraz regulaminu pracy i porządku
obowiązującego w zakładzie pracy;
f) dbania o dobro zakładu pracy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić Pracodawcę na szkodę;
g) przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
h) codziennego podpisywania listy obecności,
i) dostarczania do Biura Projektu, po zakończeniu każdego miesiąca, listy obecności na Stażu
j) pisemnego poinformowania Beneficjenta o przerwaniu stażu w ciągu 3 dni od daty zaistnienia tego
faktu, poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia. Za dzień dostarczenia wymaganego
oświadczenia uważa się datę jego wpływu do biura Beneficjenta;
k) utrzymywania stałego kontaktu z Beneficjentem oraz aktywnego udziału w Projekcie, w ramach
którego finansowany jest niniejszy staż;
l) po zakończeniu stażu sporządzenia Sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje
o wykonywanych zadaniach oraz nabytych umiejętnościach praktycznych do wykonywania pracy bądź
uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, które po zakończeniu stażu przekazuje
Beneficjentowi wraz z Opinią wystawioną przez Pracodawcę,
§6
OBOWIĄZKI PRACODAWCY
Przyjmujący na Staż Pracodawca zobowiązany jest do:
a) organizacji miejsca Stażu Stażysty
Biuro Projektu: 00-585 Warszawa; ul. Bagatela 13 Tel. 512 592 620, 512 592 535
www.business-school.pl/zacznijodnowa e-mail: [email protected]
Projekt „Zacznij od nowa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
b) wyznaczenia opiekuna Stażysty
c) przeszkolenia Stażysty w zakresie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących u Przyjmującego na Staż.
d) zapoznania Stażysty z jego obowiązkami i uprawnieniami,
e) bezzwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informowania Beneficjenta o przypadkach
przerwania przez Stażystę odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz
innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
f) przedkładania do Beneficjenta oryginału listy obecności wraz z ewentualnymi wnioskami
o udzielenie dni wolnych oraz drukiem ZUS ZLA, a także potwierdzeniem odbycia stażu Stażysty,
odbywającego staż za dany miesiąc,
g) przestrzegania czasu pracy Uczestnika Projektu odbywającego staż, który nie może przekraczać 8
godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a Uczestnika Projektu będącego osobą niepełnosprawną
zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzina na dobę i 35
godzin tygodniowo. Bez zgody Beneficjenta, Stażysta nie może odbywać stażu
w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych,
chyba że charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy,
h) Pracodawca jest obowiązany do udzielenia Stażyście dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni
kalendarzowych odbywania stażu na jego wniosek odbywającego staż. Za ostatni miesiąc odbywania
stażu Pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed terminem zakończenia stażu.
i) wydania opinii w terminie do 7 dni od zakończenia realizacji stażu zawierającej informacje o zadaniach
realizowanych przez Stażystę i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu,
j) niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszelkich zmianach dotyczących realizacji niniejszej
umowy (nie później niż w ciągu 5 dni od np. zmiany opiekuna, miejsca odbywania stażu, nazwy
pracodawcy, siedziby, miejsca prowadzenia działalności itp.).
k) przechowywania wszystkich oryginalnych dokumentów potwierdzających realizację stażu do 31
grudnia 2020 roku,
l) identyfikacji wizualnej związanej z współfinansowaniem stażu przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego – np. oznaczania logiem EFS i PO KL pomieszczeń, w których
osoba bezrobotna odbywa staż.
§6
OBOWIĄZKI BENEFICJENTA
Beneficjent zobowiązany jest do:
a) opracowania w porozumieniu z Pracodawcą programu stażu;
b) zapoznania Beneficjenta Ostatecznego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
c) poinformowania Beneficjenta Ostatecznego o obowiązku sumiennego i starannego wykonywania
czynności i zadań w ramach stażu, stosowania się do poleceń Pracodawcy i upoważnionych przez niego
osób, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa, przestrzegania ustalonego czasu odbywania stażu oraz
regulaminu pracy i porządku obowiązującego w zakładzie pracy, przestrzegania przepisów oraz zasad
BHP, a także przepisów przeciwpożarowych, dbania o dobro zakładu pracy, przestrzegania w zakładzie
pracy zasad współżycia społecznego oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
Biuro Projektu: 00-585 Warszawa; ul. Bagatela 13 Tel. 512 592 620, 512 592 535
www.business-school.pl/zacznijodnowa e-mail: [email protected]
Projekt „Zacznij od nowa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
d) wypłaty Beneficjentowi Ostatecznemu stypendium o którym mowa w §4 niniejszego dokumentu
e) sprawowania nadzoru nad organizacją stażu;
f) ubezpieczenia Beneficjenta Ostatecznego od następstw nieszczęśliwych wypadków;
g) opłacenia badań lekarskich na staż;
h) zwrotu kosztów dojazdu na staż zgodnie z zapisami §7 i Regulaminu zwrotu kosztów dojazdów;
i) wydania zaświadczenia o odbyciu stażu zawodowego, po otrzymaniu opinii Pracodawcy zawierającej
informacje o zadaniach realizowanych przez Beneficjenta Ostatecznego i umiejętnościach zawodowych
nabytych w trakcie stażu.
j) na wniosek Pracodawcy po zasięgnięciu jego opinii, pozbawienia Beneficjenta Ostatecznego
możliwości kontynuowania stażu zawodowego w przypadku:
- opuszczenia przez Beneficjenta Ostatecznego z przyczyn nieusprawiedliwionych więcej niż
jednego dnia stażu;
- naruszenia przez Beneficjenta Ostatecznego przepisów prawa i podstawowych obowiązków
określonych w regulaminie pracy, a w szczególności zakłócenia porządku, stawienia się w miejscu
stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
- niezrealizowania programu stażu;
§7
ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ
1. Beneficjent Ostateczny może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, który przysługuje za udział
w stażu zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu
2. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania
stażu i z powrotem. Dojazd jest kosztem kwalifikowanym jeżeli wsparcie realizowane jest
w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Beneficjenta Ostatecznego.
3. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie za dni, w których Beneficjent Ostateczny odbywał
staż.
4. Poniesione koszty powinny być dokumentowane co najmniej jednym biletem na danej trasie dojazdu.
5. Powstały koszt zostaje pomnożony przez liczbę przejazdów podczas dni obecności uczestnika stażu w
okresie odbywania stażu.
6. Bilety komunikacji zbiorowej to: bilety kolejowe II klasy, bilety PKS, bilety komunikacji miejskiej
i podmiejskiej, paragony fiskalne ze środków komunikacji prywatnej.
7. W przypadku, gdy przedstawiony bilet jest nieczytelny w stopniu uniemożliwiającym stwierdzenie
trasy oraz daty przejazdu, Beneficjent zastrzega sobie prawo odmowy refundacji kosztu.
8. W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej lub innych szczególnych, uzasadnionych
okoliczności –koszt dojazdu może być rozliczony kosztem dojazdu samochodem osobowym. Wówczas
kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie biletu komunikacji
zbiorowej (bilety kolejowe II klasy, bilety PKS, bilety komunikacji podmiejskiej, paragony fiskalne ze
środków komunikacji prywatnej) na przejechanej trasie przedstawionego przez BO lub na podstawie
oświadczenia przewoźnika po złożeniu przez Beneficjenta Ostatecznego odpowiedniego wniosku
o zwrot kosztów dojazdu. Do wniosku Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest dołączyć kserokopie
dowodu rejestracyjnego samochodu i prawa jazdy oraz umowę użyczenia samochodu w przypadku, gdy
środek transportu nie jest własnością Beneficjenta Ostatecznego.
9. Beneficjent Ostateczny ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia
Biuro Projektu: 00-585 Warszawa; ul. Bagatela 13 Tel. 512 592 620, 512 592 535
www.business-school.pl/zacznijodnowa e-mail: [email protected]
Projekt „Zacznij od nowa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
odpowiedniego wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z kompletem wymaganych dokumentów w
ciągu 14 dni od dnia zakończenia udziału w stażu w danym miesiącu stażu.
10. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków
finansowych na koncie projektowym (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie
dokonany w momencie otrzymania środków od Instytucji Pośredniczącej).
11. Beneficjent może odmówić uczestnikowi projektu przyznania lub dokonania zwrotu kosztów
przejazdu w przypadku niewłaściwego udokumentowania poniesionych kosztów.
§8
PRZERWANIE I ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU W STAŻU
1. Beneficjent na wniosek Pracodawcy może rozwiązać Umowę i pozbawić Stażystę możliwości
kontynuowania stażu w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności Stażysty trwającej dłużej niż jeden dzień pracy;
b) naruszenia przez Stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy,
w szczególności stawienia się Stażysty w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków
lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku stażu alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych;
c) naruszenia przez Stażystę przepisów prawa i regulaminu pracy,
d) przeszkody innej niż określona w pkt. a.-c., w tym usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej
zrealizowanie programu stażu spowodowanej niezdolnością do pracy wskutek choroby lub przebywania
w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 60 dni, przy czym za okres nieprzerwany
uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie
lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy
wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA),
2. Uczestnik projektu, który przerwał staż w przypadkach wymienionych w ust.1 lit. a), b) i c)
zobowiązany jest do zwrotu kosztów badań lekarskich i kosztów dojazdu na staż oraz stypendium wraz
ze składkami ubezpieczenia społecznego.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do oceny przesłanek uzasadniających przerwanie stażu
w szczególności poprzez żądanie od Beneficjenta Ostatecznego lub Pracodawcy dokumentów
uzasadniających okoliczności przerwania stażu.
4. Zakończenie uczestnictwa w stażu u Pracodawcy:
a. Uczestnik projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu u Pracodawcy przekłada
Beneficjentowi Opinię Pracodawcy wraz ze Sprawozdaniem z przebiegu stażu;
b. zakończenie uczestnictwa w stażu następuje również w przypadku gdy Stażysta podczas odbywania
stażu podejmie pracę zarobkową. Stażysta winien złożyć wniosek o rozwiązanie umowy, w
momencie przyjęcia oferty zatrudnienia u Pracodawcy, u którego odbywał staż bądź innego
Pracodawcy;
Biuro Projektu: 00-585 Warszawa; ul. Bagatela 13 Tel. 512 592 620, 512 592 535
www.business-school.pl/zacznijodnowa e-mail: [email protected]
Projekt „Zacznij od nowa”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
2. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień
zawartych w niniejszym Regulaminie przy jednoczesnym zachowaniu postanowień obowiązujących
wytycznych i ustaw.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych
warunków z zachowaniem 7-dniowego okresu „vacatio legis”, a w przypadku zmian wynikających ze
zmiany dokumentów programowych lub wytycznych oraz warunków realizacji projektu bez
uprzedzenia.
4. Niniejszy Regulamin udostępniony będzie do wglądu w biurze Projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Sporządził(a):
Zatwierdził(a):
Biuro Projektu: 00-585 Warszawa; ul. Bagatela 13 Tel. 512 592 620, 512 592 535
www.business-school.pl/zacznijodnowa e-mail: [email protected]
Download