Badania rozwoju nowego produktu

advertisement
BADANIA ROZWOJU NOWEGO
PRODUKTU
Michał Wyrzykowski
STRESZCZENIE
W prezentacji przedstawię zagadnienie
badania rozwoju nowego produktu. Zwrócę
szczególnie uwagę na różnorodne rozumienie
pojęcia ,, nowy produkt" i na przebieg procesu
rozwoju nowego produktu ze szczególnym
uwzględnieniem korzyści jakie osiągają
przedsiębiorstwa stosujące strategię rozwoju
nowego produktu.
WPROWADZENIE
W badaniach nowych produktów głównymi
problemami badawczymi są weryfikacja
koncepcji nowego produktu oraz ocena jego
akceptacji przez nabywców.
Punktem wyjścia do badań nowego produktu
ma być poznanie procesu jego rozwoju i
związanych z nim problemów decyzyjnych.







PROCES TEN OBEJMUJE:
poszukiwanie pomysłów
selekcje pomysłów
prototyp
testowanie prototypu
analizę finansową
komercjalizację
ocenę
Cały proces rozwoju nowego produktu to
nieustające badania różnych aspektów
problemów decyzyjnych związanych z
właściwym rozwojem i wprowadzeniem
produktu na rynek.
Wprowadzanie nowych produktów przez
przedsiębiorstwo na rynek jest koniecznością,
wynikającą chociażby z postępującego na
wszystkich rynkach procesu skracania cyklów
życia produktów, w związku z szybkim
postępem technologicznym.





Przedsiębiorstwa stosujące strategię rozwoju
nowego produktu osiągają wymierne korzyści,
gdyż te produkty:
zapewniają większy wzrost sprzedaży
przynoszą zyski z tytułu zostania liderem na
rynku
zapewniają rozwój przedsiębiorstwa
pozwalają na gromadzenie doświadczeń
dzięki ciągłemu wprowadzaniu nowości
są trudniejsze do naśladownictwa
METODYKA BADAŃ
PRZEDMIOT I CEL BADAŃ
PRZEDMIOTEM BADANIA JEST ROZWÓJ
NOWEGO PRODUKTU, JEGO POJAWIENIE SIĘ
NA RYNKU I TAK ZWANY CYKL ŻYCIA
PRODUKTU
METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
Aby przeprowadzić badania rozwoju nowego produktu
konieczne jest zastosowanie różnych metod i technik
badawczych. Należą do nich:
- badania jakościowe (służą do zbierania danych
wyrażających subiektywne odczucia, np. ekspertów)
- badania ilościowe (służą m.in. do planowanie
marketingowego)
oraz wywiady, sondaże, obserwacje, eksperymenty.
Podczas całego cyklu życia produktu na rynku,
czyli na etapie wzrostu, dojrzałości i spadku w
badaniach nowego produktu wykorzystywane
są głównie metody zbierania danych( metody
sieciowe, monitoring i obserwacja).
STUDIUM PRZYPADKU
NA PRZYKŁADZIE NOWEJ LAMPY
GÓRNICZEJ TYPU ŚWIT-14 FIRMY
ELEKTROMETAL SA.
STRESZCZENIE
Ciągłe prace nad unowocześnieniem
oświetlenia górniczego związane są z ostrymi
wymaganiami. Badania i prace nad tym
produktem doprowadziły do powstania
nowego wyrobu z lepszymi, innowacyjnymi
parametrami. Droga od poszukiwania pomysłu
do prześledzenia życia nowego produktu jest
procesem długim i złożonym
SŁOWA KLUCZOWE





oświetlenie górnicze
energooszczędność
ognioszczelna lampa
ergonomia produktu
życie nowego produktu (lampy)
OPIS PRZYPADKU
Przystępując do badania nowego produktu rozpoznano wymagania
rynku i zapotrzebowanie składane przez kopalnie. Badania
prowadzone były przez dział marketingu wespół z kadrą techniczną.
Na etapie poszukiwania pomysłów zastosowano metodę badań
jakościowych, a następnie szczegółową analizę zebranych danych.
Po analizie i selekcji pomysłów opracowany został prototyp lampy.
Produkt miał poprawiać bezpieczeństwo i komfort pracy górników.
W tym celu wykonano konstrukcję wzorcową, dzięki czemu
dopracowano wszystkie szczegóły przedsięwzięcia. Kolejno prototyp
został poddany licznym testom. Testy badały wykorzystanie
nowoczesnych diod LED z soczewkami kierunkowymi.






Kolejnymi krokami w badaniach nad nowym
produktem były:
analiza ekonomiczna przedsięwzięcia
segmentacja nabywców
analiza SWOT
ustalenie strategii cenowej
przeprowadzenie strategii dystrybucji i promocji
kontrola efektywności działań marketingowych.
Mimo zaakceptowania produktu przez rynek
firma utrzymuje na wysokim poziomie wydatki na
reklamę i pozostałe działania promocyjne.
PYTANIA I ZADANIA KONTROLNE
1. Jakie są etapy rozwoju nowego produktu?
2. Dlaczego koniecznością jest wprowadzenie
nowego produktu na rynek?
3. Na czym polega strategia nowego produktu?
4. Wybór metod badawczych do badania nowego
produktu.
5. Zastosowanie badań marketingowych produktu
od cyklu innowacyjnego poprzez cykl rynkowy.
BIBLIOGRAFIA
1. Andruszkiewicz K., (red.), Marketing, Dom Organizatora, Toruń 2011.
2. Kochanowski J., Podstawy zarządzania marketingiem, Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
3. Mazurek- Łopacińska K., Sobocińska M., (red.), Badania
marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
4. Michalski E., Marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2004.
5. Sikora M., Nowoczesne oświetlenie górnicze, ,, Napędy i sterowanie"
nr 7/8 2014, s.51
6. Sojkin B., Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa 2003.
7. http://www.elektrometal.com.pl/pl/ognioszczelna-lampa%C5%9Bcianowa-0
DZIĘKUJĘ!
Download