prezentacja_podkarpackie

advertisement
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE
PoWOS
PoWOS
ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI
60% ORGANIZACJI ZOSTAŁO
ZAREJESTROWANYCH W LATACH 90-YCH
1991 ROK – NAJWCZEŚNIEJ
ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA
2005 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA
ORGANIZACJA
2002 ROK – W TYM ROKU ZOSTAŁO
ZAREJESTROWANYCH NAJWIĘCEJ (4)
ORGANIZACJI
PoWOS
LOKALIZACJA ORGANIZACJI
•
•
•
•
•
WIEŚ – 1
MIASTO 5 - 15 TYSIĘCY – 3
MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY – 2
MIASTO 50 – 100 TYSIĘCY – 4
MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 8
PoWOS
STATUS PRAWNY ORGANIZACJI
STOWARZYSZENIE
ZAREJESTROWANE – 13
FUNDACJA – 1
BRAK DANYCH - 4
PoWOS
ADRESACI ORGANIZACJI
OSOBY INDYWIDUALNE – 16
GRUPY SPOŁECZNE – 5
ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 2
PoWOS
STATUS OPP
7 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP
5 UZYSKAŁO GO W 2005 ROKU
1 ORGANIZACJA STARAŁA SIĘ GO
UZYSKAĆ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT
PoWOS
PRZYNALEŻNOŚĆ
DO
ORGANIZACJI
PARASOLOWYCH
6 ORGANIZACJI NALEŻY DO
ORGANIZACJI PARASOLOWYCH
O ZASIĘGU KRAJOWYM
4 ORGANIZACJE NALEŻĄ DO
ORGANIZACJI PARASOLOWYCH
O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM
PoWOS
CHARAKTERYSTYKA OSÓB
PRACUJCYCH NA RZECZ
ORGANIZACJI
PoWOS
ZATRUDNIENIE
PRACOWNIKÓW
9 ORGANIZACJI ZATRUDNIA OSOBY NA
ETAT
3 ORGANIZACJE NIE ZATRUDNIAJĄ
NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY
UMOWY
PoWOS
LICZBA PRACOWNIKÓW
72 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY
ETAT
27 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA
NIEPEŁNY ETAT
12 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA
UMOWĘ O DZIEŁO
89 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA
UMOWĘ - ZLECENIE
PoWOS
WYKSZTAŁCENIE I WIEK
PRACOWNIKÓW
63% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
57% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 18 A
35 ROKIEM ŻYCIA
PoWOS
WOLONATIRUSZE
16 ORGANIZACJI WSPÓŁPRACUJE Z
WOLONTARIUSZAMI
223 – LICZBA WOLONTARIUSZY
PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI
49% - WOLONTARIUSZE STALE
WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ
9 ORGANIZACJI PODPISUJE Z
WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE
Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE
PoWOS
ZARZĄD ORGANIZACJI
86 OSÓB PRACUJE W ZARZĄDACH
WSZYSTKICH ORGANIZACJI
5 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD
ORGANIZACJI
9 – MAKSYMALNA LICZBA CZŁONKÓW
ZARZĄDU ORGANIZACJI
65% ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ
CZĘŚCIEJ NIŻ CO 2 MIESIĄCE
PoWOS
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Administracja polska rządowa – 11
Darowizna od osób fizycznych – 10
Administracja polska samorządowa – 9
Składki członkowskie – 9
Darowizna od firm prywatnych – 8
Z 1% - 7
Polskie NGO’s – 6
Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 4
Nawiązki i spadki – 3
Odsetki z kapitału – 3
Zbiórki pieniędzy – 3
EFS – 2
Sponsoring – 2
Dochody z działalności gospodarczej – 1
Pomoc zagraniczna spoza UE – 1
Zagraniczne NGO’s – 1
PoWOS
GŁÓWNE PROBLEMY KTÓRYCH
ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
bezrobocie – 11
ubóstwo – 11
alkoholizm dorosłych – 8
alkoholizm dzieci – 8
przemoc w rodzinie - 8
problemy kobiet – 8
niepełnosprawność fizyczna dorosłych - 8
problemy wychowawcze dzieci i młodzieży - 7
problemy rodzin wielodzietnych - 7
niepełnosprawność fizyczna dzieci - 7
narkomania dzieci – 6
narkomania dorosłych - 6
problemy rodzin niepełnych - 6
niepełnosprawność intelektualna dorosłych - 6
niepełnosprawność intelektualna dzieci - 5
PoWOS
ŁĄCZNA LICZBA
PODOPIECZNYCH
22551 OSÓB
PoWOS
GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ
PROWADZONYCH PRZEZ
ORGANIZACJE
• Organizowanie wypoczynku – 13
• Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 12
• Reprezentowanie interesów swoich
podopiecznych - 12
• Pomoc terapeutyczna – 8
• Pomoc materialna - 7
PoWOS
WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI
Z INNYMI ORGANIZACJAMI
I INSTYTUCJAMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Media – 15
Gmina i jej agendy – 14
Polskie NGO – 14
Marszałek i jego agendy – 13
Środowiska biznesowe – 12
Powiat i jego agendy – 11
Wojewoda i jego agendy – 10
Rząd, ministerstwa, agendy centralne – 10
Społeczność lokalna – 9
Kościół i organizacje wyznaniowe – 9
Miasto i jego agendy – 7
Zagraniczne NGO – 7
Partie i środowiska polityczne – 4
PoWOS
GŁÓWNE KATEGORIE
PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI
BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE
• brak funduszy na działania organizacji;
• obojętność środowisk lokalnych na
działania organizacji;
• brak zainteresowania środowisk i partii
politycznych na działania organizacji
PoWOS
SZKOLENIA
DLA ORGANIZACJI
16 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ
ORGANIZACJI SZKOLEŃ I UCZESTNICTWA W
SZKOLENIACH
10 ORGANIZACJI BRAŁO UDZIAŁ W
SZKOLENIACH W ZESZŁYM ROKU
14 ORGANIZACJI ODCZUWA POTRZEBĘ
ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI
SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY
WRZOS
2 ORGANIZACJE STAĆ NA UCZESTNICTWO W
PŁATNYCH SZKOLENIACH
PoWOS
MISJA I STRATEGIA
ORGANIZACJI
16 ORGANIZACJI MA JASNO OKREŚLONĄ
MISJĘ
11 ORGANIZACJI MA OPRACOWANY
STRATEGICZNY PLAN DZIAŁANIA
PoWOS
DZIĘKUJĘ!
www.wrzos.org.pl
Download