Uploaded by User6683

podstawy-niepełnosprawności-wyklad-3-i-4

advertisement
25 czerwca egzamin 20 pytań 20 min
Otwarte i zamknięte przeważnie tekstowe 2 lub 3 otwarte
Cechy niepełnosprawności
Rodzaje pedagogiki specjalnej
Działania
Modele edukacji
Modele niepełnosprawności
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna def.
Formy tej pomocy
Model pomocy PP schemat
„Niepełnosprawność intelektualna to zaburzenie charakteryzujące się zarówno deficytem
intelektualnym , jak i deficytem w funkcjonowaniu przystosowawczym z początkiem w okresie
rozwojowym”
Kryteria diagnostyczne ICD-10
1. Funkcjonowanie intelektualne niższe niż przeciętne (iloraz inteligencji poniżej 70)
2. Współwystępowanie deficytów lub upośledzenie zdolności przystosowania się w co
najmniej dwóch dziedzinach :porozumiewanie się ,zaradność osobista ,prowadzenie
domu ,stanowienie o sobie ,umiejętności interpersonalne ,korzystanie ze źródeł
wsparcia społecznego , możliwości uczenia się , pracy ,wypoczynku , dbania o zdrowie i
bezpieczeństwo
3. Początek przed 18 rokiem życia
Kryteria diagnostyczne _ DSM IV MIEDZYNAROWDOA KLASYFIKACJA CHOROB I ZABURZEŃ
1. Funkcjonowanie intelektualne niższe niż przeciętne (iloraz inteligencji poniżej 70)
2. Współwystępowanie deficytów lub upośledzenie zdolności przystosowania się w co
najmniej dwóch dziedzinach :porozumiewanie się ,zaradność osobista ,prowadzenie
domu ,stanowienie o sobie ,umiejętności interpersonalne ,korzystanie ze źródeł
wsparcia społecznego , możliwości uczenia się , pracy ,wypoczynku , dbania o zdrowie i
bezpieczeństwo
3. Początek przed 18 rokiem życia
Stopien upośledzenia
umysłowego
Według ICD-10
Według DSM-IV
W stopniu lekkim
II poziom 50-69
IQ poziom
W stopniu umiarkowanym
II poziom 35-49
W stopniu znacznym
II poziom 20-34
W stopniu głębokim
II poziom poniżej 20
Diagnoza
Wyniki oparte na znormalizowanych testach inteligencji stanowią najczęściej stosowaną
podstawę klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej
Istotne jest również określanie zdolności przystosowawczych
1) Skala inteligencji Wechslera ( przeprowadza psycholog )
2) Skala zachowania przystosowawczego ( może przeprowadzać pedagog z
pomocą psychologa )
Czynniki etiologiczne
Okres
Prenatalny
Rodzaj czynnika sprawczego
Genetyczny
Środowiskowy
Perinatalny
Środowiskowy
Przykłady czynników
-wady rozwojowe
-Zaburzenia chromosomowe
-Choroby wrodzone
monogenowe
-Zaburzenia metaboliczne
-zakażenia płodu ,wirusy
,pierwotniaki (TORCH)
-Stany niedotlenienia i
niedokrwienia
-Działanie substancji
toksycznych
-Choroby matki
-Przedwczesny płód
-Zamartwica -niedotlenienie
okołoporodowe
-Wylewy
wewnątrzczaszkowe
-Niska masa urodzeniowa
Postnatalny
Środowiskowy
-Zakażenia OUN (
ośrodkowego układu
nerwowego)
-Urazy
-Chemiczne trucizny
środowiskowe
-Nieprawidłowe warunki
rozwoju -czynniki społeczne
-Niedobory żywieniowe
Obszary Niepełnosprawności intelektualnej
1) Procesy spostrzegania , percepcja
Niepełnosprawność W stopniu lekkim
Sprawność spostrzegania w normie , czasami trudności z wyróżnieniem istotnych szczegółów
Niepełnosprawność W stopniu umiarkowanym
Sprawność spostrzegania obniżona , spostrzega cechy konkretne, nie odróżnia cech ważnych
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Obniżona sprawność i szybkość spostrzegania , trudności z rozpoznawaniem przedmiotów i
wyróżnianiem elementów z całości
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Spostrzeganie głęboko zaburzone , reakcja na ograniczone bodźce , nie nazywa i nie rozróżnia
przedmiotów , te osoby nie reagują na bodźce wewnętrzne takie jak ból , głód , parcie
2) Uwaga
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Uwaga dowolna na materiale konkretnym dobra , na materiale abstrakcyjnym ograniczona
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Trudności z koncentracją uwagi dowolnej , przewaga uwagi mimowolnej ( nie pozwala
skoncentrować się na danej czynności )
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Poważne trudności z koncentracją uwagi , duże zaburzenia uwagi dowolnej
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
W niektórych przypadkach brak objawów koncentracji uwagi mimowolnej
3) Pamięć
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Dobra pamięć mechaniczna , słaba logiczna i dowolna , słabe tępo uczenia się ,często uczenie
bez zrozumienia
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Ograniczony zakres pamięci , bardzo słabe tępo uczenia się .
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Zapamiętywanie wybitnie utrudnione , zakres pamięci znikomy ,przy małej trwałości .
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Zapamiętywanie lub uczenie się zniesione lub widoczne na prostych reakcjach ruchowych
4) Mowa
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Trudności z formułowaniem myśli i wypowiedzi , agramatyzm (kolegi) , mały zasób słownictwa
, wady wymowy
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Opóźniony rozwój mowy , proste zdania ,wymowa wadliwa i niewyraźna , ograniczony słownik
, brak pojęć abstrakcyjnych
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Duże opóźnienie rozwoju mowy , brak zdań , dominują monosylaby , zasób słownictwa
minimalny, nie odmienia przez przypadki
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Mowa niewykształcona 2-3 wyrazy , rozumie kilka prostych poleceń
5) Myślenie
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Dominuje myślenie konkretne , zwolnione tępo ,mała szybkość i giętkość , słaby krytycyzm ,
trudności w definiowaniu pojęć abstrakcyjnych
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Ograniczone rozumowanie przyczynowo-skutkowe , wolne tępo i sztywność , brak
samodzielności i ograniczona samokontrola
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Dominuje myślenie sensoryczno-motoryczne , pojęcia definiuje przez użytek
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Niewykształcone
6) Emocje
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Osłabiona kontrola emocji , popędów , dążeń, zdolność uczuć wyższych
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Duża wrażliwość emocjonalna , ograniczona kontrola emocjonalna , labilność i ambiwalencja
emocjonalna
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Zdolność okazywania uczuć , wrażenie uczuć w sposób prymitywny , brak kontroli emocji i
popędów
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Zdolność wyrażania prostych emocji , najczęściej brak objawów życia uczuciowego
7) Motoryka
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Ograniczona percepcja ruchów , słaba koordynacja
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Dość dobra samoobsługa , ruchy mało precyzyjne , niezgrabne , wolne tępo czynności
ruchowych
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Może przyswoić sobie ruchy niezbędne do wykonywania prostych czynności
samoobsługowych, wymaga długiego ćwiczenia , słaba motoryka
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Ruchy automatyczne , stereotypowe , nie służą do wykonywania czynności .
8) Dojrzałość społeczna
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Czasami utrudnione przystosowanie społeczne , maksymalny poziom dojrzałości społecznej
17-18 lat
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Można obserwować ograniczenia zz przystosowaniu społecznym i samodzielności , max
poziom dojrzałości społecznej 10lat
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Mała samodzielność , wymaga stałej kontroli i pomocy , realizuje proste potrzeby , max
poziom dojrzałości społecznej 7-8 lat
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Brak samodzielności , przy długotrwałym ćwiczeniu może sygnalizować potrzeby fizjologiczne,
max poziom dojrzałości społecznej 4 lata .
9) Nauka
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Szkoła normalna (do 5 lub 6 klasy), szkoła podstawowa , specjalna, specjalna szkoła zawodowa
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Szkoła podstawowa specjalna, czasami klasa życia , przyuczenie do prostych czynności
zawodowych , WTZ
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Szkoła życia , nauka samoobsługi , WTZ
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Zwolnienie od obowiązku szkolnego
10) Praca
Niepełnosprawność w stopniu lekkim
Może opanować wiele czynności zawodowych i wykonywać je dobrze w zwykłych zakładach
pracy bądź zakładach pracy chronionej
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym
Wyuczalny w prostych czynnościach zawodowych , pod nadzorem obsługuje proste maszyny i
urządzenia , zakłady pracy chronionej
Niepełnosprawność w stopniu znacznym
Może wykonywać proste czynności zawodowe pod nadzorem i z pomocą
Niepełnosprawność w stopniu głębokim
Nie ma mowy o podjęciu pracy
Systemy kształcenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przedszkola specjalne
Oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych
Klasy specjalne w szkołach ogólnodostępnych
Szkoły specjalne zawodowe
Szkoły specjalne podstawowe
Przedszkola i oddziały integracyjne w przedszkolach ogólnodostępnych
Klasy i szkoły integracyjne
8. Indywidualne przygotowanie przedszkolne i nauczanie w środowisku rodzinnym ,
specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym lub placówce opiekuńczo wychowawczej
Zajęcia rewalidacyjne
Według M. Grzegorzewskiej zadania pracy rewalidacyjnej obejmują przywracanie
zdrowia i umożliwienie rozwoju fizycznego , kompensowanie braków i uszkodzeń ,
akcje korygowania , usprawnia i dynamizowanie , wykształcenie ogólne , zawodowe
jednostki , jej rewalidację psychiczną i uspołecznienie . W stosunku do każdego rodzaju
upośledzenia , działania te są inne , muszą być dostosowane do potrzeb i możliwości
rozwojowych dziecka .
Rehabilitacja
Usprawnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie biologicznym ,
jednostkowym oraz społecznym
Rehabilitacja
-Medyczna
-Psychologiczna
-Zawodowa
-Społeczna
Wykład podstawy niepełnosprawności wykład 4





Zespół Downa – trisomia 21, mongolizm
Zespół wad wrodzonych spowodowanych obecnością dodatkowego chromosomu 21
Najczęściej spotykana postać niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim
Wskaźnik 1na 600/700 urodzonych noworodków
John Langdon Down
Przyczyny
Dodatkowy chromosom pary 21
Ryzyko wzrasta wraz z wiekiem matki
20l -1/2000
35l-1/800
45l-1/45
Nie jest dziedziczne (tylko 1/100)
W 20-25% przypadków dodatkowy chromosom pochodzi od ojca

Rodzaje zespołu Downa
Prosta trisomia chromosomu 21
Trisomia 21 mozaikowa
Trisomia 21 translokacyjna
Cechy fizyczne i somatyczne
1) Skośne ustawienie szpar powiekowych
2) Kąt wewnętrzny oka pokryty fałdem skórnym
3) Wąskie i krótkie szpary powiekowe
4) Plamki brushfielda pojawiają się na skórze takie białe lub ciemne plamki
5) „Płaska twarz”
6) Mniejsza głowa
7) Małe, nisko osadzone uszy
8) Małe usta , wąskie wargi
9) Krótsza szyja
10) Krótsze kończyny w stosunku do ciała
11) Szerokie dłonie i stopy
12) Słabe napięcie mięśni u noworodków
13) Słabsze odruchy
Dodatkowe schorzenia
Wady wrodzone rozwojowe
Wady serca (ok.50%)
Wady wzroku (ok.67%)
Wady słuchu
Osobowość i temperament
Brak jednakowego typu osobowości , różnorodny temperament
Dwa typy Dzieci :
eretyczne -pobudzone
Apatyczne- zahamowane









Dzieci eretyczne
Ogromne zainteresowanie otoczeniem , spostrzegawczość
Często się przemieszczają i gestykulują
Pomagają w różnych pracach
Czasem płochliwe, ostrożne , nieufne
Łatwo nawiązują kontakty , mówią dużo lub wykorzystują gęsty i mimikę, towarzyskie
Uzewnętrzniają swoje Stany emocjonalne
Pragną być w centrum uwagi , być dostrzegane i adorowane
Niektóre są drażliwe i złośliwe
W pracy : szybko się męczą, zniechęcają , należy pamiętać o odpoczynku i zmianie
charakteru pracy
Apatyczne-







Ociężałe, mało aktywne ruchowo (powolne , niezręczne )
Niechętnie wdają się w rozmowy
Do pracy włączają się bardzo wolno
Jeśli wykonują już jakąś czynność to z dużą cierpliwością i wytrwałością
Staranne i dokładne
Jeśli im się przerwie to czasem manifestują złość i agresję
Mogą mieć nagłe napady złości lub wybuchy śmiechu /płaczu
Rozwój umysłowy




Rozwój spowolniony
Stan inteligencji obniżony
Różny stopień niepełnosprawności intelektualnej (najczęściej umiarkowany)
Trzy stadia rozwojowe
-4-6r.ż≥18 miesięcy
-8-11r.ż ≥30 miesięcy
-12-17r.ż ≥48 miesięcy
Rozwój społeczny





Dojrzałość społeczna i przystosowanie życiowe znacznie przewyższają rozwój
intelektualny
Spostrzegawczość , nie zauważają malutkich szczegółów
Dobra pamięć mechaniczna szybko zapamiętują ale szybko zapominają
Zdolność do naśladownictwa
Pomocne w pracach domowych
Rodzina miłość dzieci





Mogą zawierać związki małżeńskie
Edukacja w dziedzinie związków i współżycia seksualnego jest stała częścią
programu nauczania
Obniżony stopień płodności
1rodzic z ZD≥35-50% prawdopodobieństwa przekazania dziecku ZD
Wysokie ryzyko poronienia , cesarskiego cięcia, porodu przedwczesnego
Terapia rehabilitacja leczenie









Zajęcia logopedyczne
Integracja sensoryczna
Metoda Vojty
Metoda Bobath NDT
Metoda peto
Metoda Weroniki sherborne
Metoda dobrego startu
Chirurgia plastyczna
I wiele innych
Praca





Restauracja
Hotele
Zakłady produkcyjne
Kuchnia
Biura
Anna Sobolewska „Cela”
Marzenia się spełniają – opowieść dziewczyny z zespołem Downa
AUTYZM
Czym jest Autyzm – autyzm jest zaburzeniem rozwojowym , a więc uszkodzeniem różnych
struktur mózgu (nie jest choroba psychiczna ) , które najczęściej ujawnia się w ciągu
pierwszych 3lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego , które oddziałuje na funkcję
pracy mózgu.
AUTYZM ma wpływ na rozwój mózgu w świętach rozumowania , kontaktów społecznych i
porozumiewania się . Autystycy mają problemy z komunikacją .
Autyzm występuje w 4 przypadkach na 10tys urodzeń . Częściej chorują chłopcy niż
dziewczynki na 3-4 chłopców z autyzmem przypada tylko jedna dziewczynka . Autyzm jest
częstszy niż ZD cukrzyca czy rozszczep kręgosłupa .
Przyczyny
Defekty neurologiczne o nieznanej etnologia. Do najczęściej wymienianych , potencjalnych
przyczyn należą









Wiek ojca 40≥
Zaburzenia metaboliczne , nietolerancja glutenu i kazeiny
Urazy okołoporodowe
Uszkodzenia centralnego układu nerwowego
Toksoplazmoza wrodzona
Dziecięce porażenie mózgowe
Poważne infekcje i intensywne antybiotykoterapie w okresie niemowlęcym
Alergie i osłabiona sprawność immunologiczna
Zatrucie rtęcią i metalami ciężkimi
Szczególne trudności w relacjach społecznych , manifestowanie obojętności ,
Mają swoją szczególną teorie umysłu , osoba z autyzmem nie potrafi okazać swoich uczuć i
odczytać uczuć drugiej osoby . Widzimy u takiej osoby twarz obojętna, twarz pokerzysty
Teoria umysłu powoduje trudności w relacjach społecznych i brak umiejętności wyrażania i
odczytywania uczuć
Trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej , przyłączenie się do innych tylko wtedy
kiedy osoba dorosła je do tego nakłania i mu towarzyszy .
Osoby z autyzmem mają swój świat i jest im dobrze w tym świecie
Wyrażanie potrzeb przez używanie ręki dorosłego
Dzieci z autyzmem nie mają umiejętności zabawy , nie ma możliwości wejścia w fikcje,
wyobrażenie sobie czegoś co nieistnienie nie jest możliwe dla dziecka z autyzmem . Brak
możliwości przekroczenia barier rzeczywistości.
Zaburzenie mowy bądź całkowity jej brak , łatwość mechanicznego zapamiętywania nie
potrafi zapamiętywać wybiórczo , bezustanne mówienie tylko na jeden temat .
W zespole Aspergera nie ma niepełnosprawności intelektualnej
Autyzm -echolalia -powtarzanie słyszanych słów i dźwięków bezpośrednio po ich usłyszeniu
Dziwaczne stereotypowe zachowania
Kręcenie wirowanie dziwne ruchy rąk , nadwrażliwość ,
Stereotypowe powtarzające się czynności
Zabawki poukładane w tej samej kolejności
Droga do szkoły dokładnie ta samą
Rytuały przed snem
Wybiórczość w jedzeniu
Komunikowanie się tylko z wybraną osobą
Download