Skierowanie na badania do celów sanitarno

advertisement
…................................................
(oznaczenie pracodawcy - pieczęć)
…................................................
(miejscowość, data)
SKIEROWANIE NA BADANIE DO CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
( Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.)
1. Imię i nazwisko osoby kierowanej na badanie …..........................................................................................
2. PESEL …........................................................................................................................................................
3. Stanowisko pracy ….......................................................................................................................................
4. Opis czynności *….........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
a)
prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi stwarzające zagrożenie
przeniesienia drogą powietrzno – kropelkową i powietrzno – pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie
od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych,
b)
prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem, dystrybucją lub
przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków
doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na
inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych,
c)
prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji
skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową
zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych.
…................................................
(podpis osoby kierującej)
* uzupełnić i/lub podkreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards