praca magisterska - 0817163943

advertisement
x60Niezbyt spójna
notatka na temat faszyzmuNiezbyt gramatycznaI tylko czę¶ciowaNa
podstawie:Tokarczyk Roman, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 1999.
Faszyzm Nazwa i pojęcie. Etymologicznie nazwa faszyzm wywodzi się od
łacińskiego Fasces, w języku włoskim przekształcony na fascio, które to oznaczało
pęk rózg symbolizuj±cych siłę jedno¶ci politycznej. (Konsulowie w starożytnej
republice Rzymskiej.)W 1892 słowo fascio po raz pierwszy zastosowano dla
okre¶lenia prosocjalistycznych postaw sycylijskich ugrupowań.Słowo fascio –
dosłownie zwi±zek wi±zka – w 1914 oznaczało włoskie grupy sprzeciwiaj±ce
się neutralno¶ci Włoch w I wojnie ¶wiatowej. W 1917 słowem tym okre¶lono włoskie
grupy obrony kraju podczas walk pod Caporetto. Słowo faszyzm znalazło szerokie
zastosowanie dopiero od roku 1922. Obejmowało tre¶ci dotycz±ce ruchu
Mussoliniego, cech jego państwa i ideologii. Następnie zakres tego słowa został
poszerzony o te ruchy, ideologie, państwa, które oparły się i były pochodne od
faszyzmu włoskiego. Należy zaznaczyć, iż na pocz±tku faszyzm był bardziej metod±
zdobywania władzy a dopiero z czasem zaczęto „dorabiać” do niej
ideologie.Po II w¶ słowo to kojarzono z okrucieństwem, terrorem, ludobójstwem.
Samo istotowe pojęcie faszyzmu wskazuje na jej eklektyczny charakter, powi±zania
dotycz± socjalizmu, syndykalizmu, konserwatyzmu, nacjonalizmu i rasizmu. Jest
niepowtarzalnym poł±czeniem wyrwanych z cało¶ci czę¶ci w/w ideologii i stawał się
czym¶ innym i niepowtarzalnym. Faszyzm pogardza jednostk± ludzk± wyjatk stanowi
kult wodza. Wprowadza prymat wspólnoty narodowej, rasowej w ramach państwa
nad jednostk±. Mobilizuje masy pod dyktando wodza ¶rodkami rewolucjonalizmu
werbalnego w celu d±żenia do konserwatyzmu społecznego opartego na
ekonomicznym fundamencie, jak± była własno¶ć prywatna. Kreuj±c nowe elity
społeczne, odwoływał się do aparatu policyjno-wojskowego niż do siły ekonomicznej.
Porównanie faszyzmu z nazizmem W faszyzmie włoskim kwestie dotycz±ce rasy s±
pomijane natomiast w nazizmie dochodz± niemal do obsesji szczególnie, je¶li chodzi
o antysemityzm. Nazizm także próbował się osadzić w tradycji ludowej, co się nie
udawał faszyzmie. Różne także było podej¶cie do przemocy i terroru we Włoszech
nie wprowadzono obozów zagłady sama liczba aresztowań na tle politycznym była o
wiele mniejsza. Nazizm był antyreligijny natomiast faszyzm szukał oparcia w
Ko¶ciele. Faszy¶ci podbijali kraje w imieniu agresywnego imperializmu natomiast
nazi¶ci pod hasłami obsesyjnego rasizmu. Założenie Ľródła KuĽni± idei
faszystowskich były ruch faszystowskie, ale faktycznych Ľrudeł należy szukać
wcze¶niej.Pierwszym ruchem faszystowskim były włoskie zwi±zki walki
zreorganizowane przez Mussoliniego w Narodow± Partie Faszystowsk± większy
rozgłos zyskała jednak NSDAP (Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia
Robotnicza)Nie były to ruchy jednej klasy społecznej, lecz stanowiły przekrój
wszystkich warstw społecznych. Same idee faszystowskie miały różne Ľródła od
przyczyn takich jak kryzys ekonomiczny czy polityczny poprzez upadek warto¶ci
moralnych po nacjonalistyczne ambicje, czy ż±dze odwetu militarnego.Faszy¶ci
umiejętnie wykorzystywali niezadowolenie społeczne. Za wszystkie niepowodzenia,
trudno¶ci państwa obwiniali rz±dz±cych, wykazuj±c nieudolno¶ć rz±dów
parlamentarnych i potrzebę wprowadzenia nowego porz±dku.. Poszczególne wersje
narodowe faszyzmu różniły się od siebie ideologicznie, dlatego należałoby mówić o
wielu faszyzmach i wielu ideologiach faszystowskich..Najbardziej rozwinięty wręcz
modelowy stała się wersja włoska i niemiecka ideologii faszyzmu. Do czołowych
współtwórców należeli Mussolini i Hitler.Wszyscy znamy dobrze obie te postaci z
Historii współczesnej najnowszej, więc pominę ich życiorysy i w cudzysłowie
dokonania. ¦cieraj± się z sob± cztery pogl±dy na temat głównego Ľródła my¶li
faszystowskiej.1)
Instynktowny stan umysłu i inklinacja psychologiczna
kształtuj±ce okre¶lony typ osobowo¶ci, występuj±cych we wszystkich formach od
pocz±tku cywilizacji.2)
Czerpie swój rodowód z całych dziejów kultury włoskiej,
głownie jednak my¶li o¶wiecenia i odrodzenia.3)
Pochodzi z kompleksowej,
fatalistycznej, negatywnej i krytycznej reakcji my¶li politycznej na główne my¶li
politycznej zrodzone przez rewolucje francusk±4)
I jako odpowiedĽ na skutki I
wojny ¶wiatowej, w okresie kryzysu kapitalizmu przy nienawi¶ci do komunizmu.
Poszukiwanie istoty. Historyk Ernest Nolte rozróżnia interpretacje faszyzmu na 1)
Interpretacje specyfikuj±ce, – czyli ujmuj±ce faszyzmy w ich krajowych
przejawach2)
Interpretacje generalizuj±ce, - poszukuj±ce wszystkich wspólnych
cech różnych faszyzmów3)
Interpretacje heteronomiczne - dopatrujacych się
istoty faszyzmu poza nim samym4)
Interpretacje autonomiczne - -poszukuj±ce
istoty w nim samym Liczba interpretacji faszyzmu jest olbrzymia i przejawia się
głównie nazewnictwie poszczególnych odmian np.: kryptofaszyzm, parafaszyzm czy
konserwatyzm narodowy. Interpretacje marksistowskie koncentruj± się na
Wzajemnym stosunku kapitalizm – faszyzm i siłach społecznych, które się
przyczyniły do jego powstania. Stwierdza, iż przyczyn± powstania faszyzmu była
wewnętrzna transformacja kapitalizmu, co doprowadziło do zaostrzenia walki klas w
20leciu między wojennym. Sprowadza faszyzm do antykomunistycznego,
antysemickiego, antyliberalnego ruchu terrorystycznego z jawn± dyktatur± kapitału.
August Thalheimer, choć sam był współzałożycielem Niemieckiej Partii
Komunistycznej miał poważne w±tpliwo¶ci do powyższych stwierdzeń. Marksi¶ci nie
potrafili także jednoznacznie okre¶lić położenia burżuazji w systemie faszystowskim
tworz±c różne sprzeczne koncepcje. My¶l liberalna poszukiwała istoty faszyzmu
głównie w uznaniu go za formę totalitarnego modelu sprawowania władzy w
odmiennej formie niż komunizm sowiecki. Faszyzm scharakteryzowanoMonolitycznego systemu partyjnegoBrak rozdziału miedzy państwem a
społeczeństwemCałkowitego podporz±dkowania jednostki ludzkiejPodporz±dkowanie kultury i gospodarki państwuTotalnej mobilizacji mas dla
agresywnych celów Hannah Arendtw pracy Korzenie totalitaryzmu narodziny
faszyzmu powi±zała z pojawieniem się społeczeństwa masowego oraz umacnianiem
się imperializmu. Główne powodzenie ideologii faszystowskiej wi±zała z uległo¶ci± i
bierno¶ci± mas, które nie potrafiły się przeciwstawić dyktaturze faszystowskich
przywódców.Zdaniem wspomnianego Eresta Notle faszyzm może się narodzić tylko
na gruncie systemu liberalnego i nie istnieje faszyzm bez pojedynku z
bolszewizmem. Natomiast głównym argumentem wysuwanym przeciw utożsamianiu
istoty faszyzmu z totalitaryzmem uznawano często chaotyczne i niekompetentne
działanie struktór faszystowskich przejawiaj±ce się w ostrej wewnętrznej konkurencji.
Odrębne grupy wyja¶nień przynosz± nauki społeczne zwłaszcza historia,etyka,
psychologia, socjologia i politologia.Krótko o każdej z nich (w dwóch zdaniach)
Wyja¶nienie historyczne odnosz±ce się do nazizmu, bo tylko tu znalazła
zastosowanie. Jako nieuchronno¶ć pojawienia się faszyzmu. Innej możliwo¶ci nie
było. Tradycja kulturowa od zawsze była pangermańska, autorytarna, militarna i
antysemicka, co w konsekwencji musiało doprowadzić do uzewnętrznienia się
faszyzmu w spotkaniu z narodowo socjalistycznym ruchem.Wyja¶nienie etyczne
opiera się na tezie kryzysu moralno¶ci religii w Cywilizacji Zachodu. Depresja
społeczna spowodowano wojnę (Croce), utratę wiary w wolno¶ć i liberalizm
(Collingwood), nihilizm moralny i kulturowy. Religijny aspekt „¶mierci
Boga” i zmierzanie ku „¶wieckiej religii”Wyja¶nienia
psychologiczne zwana psychohistori± składa się na cechach psychiki faszystów
składaj±cych się no osobowo¶ć autorytarn±. W ¶wietle psychologii typowy faszysta
jest impulsywny, okrutny, sadystyczny, masochistyczny, lubieżny, kipi±cy zawi¶ci± i
jednocze¶nie pełen buntowniczo¶ci. Według Freuda na powyższe cechy składało się
trudne dzieciństwo. Wyja¶nienie socjologiczne dopatruje się przyczyn w gwałtownym
przej¶ciu od społeczeństwa tradycyjnego do industrialnego. To zmusiło do przej¶cia
od działalno¶ci zracjonalizowanej do aktywno¶ci± impulsywn±. Według Mannheima
po¶piech ten umożliwił wtargnięcie na scenę polityczna bezrozumnych mas o
irracjonalnej mentalno¶ci.Wyja¶nienie politologiczne polega na dopatrywaniu się w
kryzysie formy państwa, jak± jest demokracja parlamentarna, która została
zast±piona przez tyranię. Faszyzm nie jest tutaj upatrywany jako forma państwa. Jest
to tyrania w formie znanej od dawna, nowe jest tylko zachowanie się tyranów takich
jak Hitler czy Mussolini. Według Otto Bauera faszyzm jest form± władzy o cechach
dyktatury kapitalistyczno – militarystycznej. Cole utrzymywał, że istota
faszyzmu była zasadniczo polityczna i polegała na potwierdzeniu swoich politycznych
możliwo¶ci. Wszystkie powyższe wyja¶nienia cechuje jednostronno¶ć. Antyidee
faszyzmuDominacja propagandy nad ideologi± i lekceważenie ideologii w
polityce.Faszyzm nie rozwijał własnych ideologii natomiast z wielk± determinacj±
zwracał się przeciwko przoduj±cym ówcze¶nie ideologi±. Za to praktyka
faszystowska umiejętnie dorabiała ideologię do istniej±cego już stanu
rzeczy.Antyideologia faszystowska odnosiła się w szczególno¶ci
do:Antyintelektualizmu, antyliberalizmu, antymarksizmu, antykomunizmu
antyindywidualizmu, antysemityzmu, antyfeminizmu, antyhumanitaryzmu,
antydemokratyzmu, antypluralizmu, antyegalitaryzmu, antyinternacjanalizmu i
antypacyfizmu.Antyliberalizm uzasadniony, jako że liberalizm jest historycznym i
logicznym przedsionkiem anarchii. Liberalizm jest błędn± i przestarzał± ideologi± i
trzba bezwzględnie mu oponować.Antyintelektualizm opowiadał się przeciwko
wszelkiej my¶li racjonalistycznej. Faszyzm polegał na instynkcie, intuicji, emocjach,
witalno¶ci i wierze. Faszyzm jest wrogiem wszelkiej nauki filozofii, kulturze, nie
przykładał wagi do ideologii. Główn± cecha faszyzmu był
irracjonalizm.Antyindywidualizm godził w główn± idee liberalizmu. Prymat państwa
nad jednostka. Jednostka się nie liczy. Koncepcja wolno¶ci według faszyzmu to
synteza jednostki i państwa o cechach obowi±zku obywatelskiego, opieraj±ce się na
całkowitym podporz±dkowaniu wodzowi.Antyfeminizm, faszyzm sprzeciw wobec
równouprawnienia płci. Kobieta jest słaba a zakres jej obowi±zków okre¶lało hasło
„kuchnia, dzieci, ko¶ciół” oraz płodzenie wojowników czystych rasowo
aryjczyków.Antysemityzm składał się na propagandę antyżydowsk± i nawoływał do
otwartej walki z Żydami. W narodzie żydowskim upatrywano zagrożenie dla narodu
niemieckiego. Żydów uważano za spekulantów, lichwiarzy i pasożytów „na
zdrowym organizmie gospodarki niiemieckiej”. Podstawy stworzył
Chamberlain Podstawy XIX wieku.Antyhumanitaryzm faszyzm upowszechniał wzór
człowieka, twardego, brutalnego, agresywnego, na kształt zwierzęcia wyzbytego z
ludzkich uczuć. Czynił z człowieka instrument na usługach
systemu.Antydemokratyzm wynikał z zasad organizacji państwa. Atakował zasadę
równo¶ci ludzi.Łatwiej przejdzie wielbł±d przez ucho igielne niż geniusz w wyborach.
Odrzucał demokratyczn± zasadę większo¶ci, równo¶ci.Antyparlamentaryzm polegał
na całkowitej koncentracji i centralizacji władzy w ręku wodza, eliminuj±c zasadę
trójpodziału władzy. Faszyzm okre¶lił faszyzm jako „nonsens i obłęd
demokracji”. Pożar Reichstagu był najlepszym odzwierciedleniem nazistów
do parlamentaryzmu. Antymarksizm bezkompromisowe d±żenie do całkowitego
zniszczenia ideologii marksizmu.Antykomunizm rozci±gał się na wszelkie przejawy
komunizmu. Uderzał w marksistowsk± koncepcje zmian społecznych.Antypacyfizm
rodzić się z agresywnego charakteru faszyzmu oraz jego bezkompromisowo¶ci.
Zaleca walkę z użyciem przemocy w celu całkowitego wyniszczenia fizycznego ludzi
o odmiennych pogl±dach. Gloryfikuje wojny i podboje w celu uzyskania obranych
celów. Na tle przedstawionych anty idei faszyzm rysuje się jako ideologia destrukcji.
Krytyka i destrukcja była od zawsze łatwiejsza niż tworzenie i konstrukcja. Na
podstawie:Tokarczyk Roman, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 1999.
Mussolini główn± postaci± faszyzmu włoskiego
Benito Mussolini (1883-1945),
z wykształcenia nauczyciel, był
głównym ideologiem i wodzem (dute)
faszyzmu włoskiego. Pocz±tki jego ewolucji ideowej przebiegały od
zwi±zków z Włosk± Parti±
Socjalistyczn±, dla której redagował pismo
Avanti w duchu ateizmu,
antyklerykalizmu i antymilitaryzmu. W 1915 roku,
służ±c w armii
w stopniu kaprala, czym póĽniej jako zwierzchnik armii
się szczycił, należał do współzałożycieli nacjonalistycznej organizacji
Fasci di
Azione Revoluzionaria. W 1919 roku założył zdecydowanie
faszystowsk± organizację Fasci di Cobatimento, w 1921 roku
przekształcon±
w Partito Nazionale Fascista. W następnym roku, po
marszu czarnych
koszul na Rzym - faszystowskich bojówek
umundurowanych
w czarne koszule, przej±ł władzę dyktatora o
mocarstwowych aspiracjach imperialnych, zaznaczon± podbojem Etiopii i
Albanii oraz akceptacj± aneksji Austrii przez Niemcy. Sojusz Mussoliniego z
Hitlerem, zwłaszcza podczas II wojny ¶wiatowej, przypisał Włochom rolę
wasala Niemiec. Po niepowodzeniach militarnych, 27 kwietnia 1945
roku
został ujęty przez włoskich partyzantów i następnego dnia rozstrzelany
wraz z jego konkubin± Clar± Petacci. Mussolini uznawał
za swoich
mistrzów N. Machiavellego, A. Rocco, G. Gentile; chętnie
teĽ powoływał się
na G. Sorela i V. Pareto. Sam napisał wiele artykułów i rozpraw
politycznych, w¶ród których większe znaczenie zyskały publikacje Nowe
zjednoczenie Włoch (1927), obszerne hasło do
Encyklopedii Wloskiej
Treccaniego, przełożone na język polski przez
S. Gniadka jako Doktryna
faszyzmu, Moja autobiografia (1928), Cztery
mowy o państwie
korporacyjnym (1935), Państwo korporacyjne (1936).
Hitler główn± postaci±
faszyzmu niemieckiego
Adolf Hitler (1889-1945), urodził się w Austrii, po
ukończeniu szkoły ¶redniej był samoukiem o rozległej, aczkolwiek powierzchownej i chaotycznej wiedzy, zajmuj±cym się m.in, sztuk± malarstwa,
ale bez powodzenia. Podczas I wojny okrył się dozgonn± chwał±
walcz±c w armii niemieckiej, był ranny, został dwukrotnie
odznaczony
Zelaznym Krzyżem za odwagę i męstwo. W 1919 roku zwi±zał się z
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, w skrócie NSDAP,
aby po
dwóch latach stać się jej niekwestionowanym przywódc±
(Fuhrer). W 1923
roku partia ta usiłowała dokonać zamachu stanu,
zwanego puczem
monachijskim, za co Hitler otrzymał pięć lat więzienia, ale odzyskał wolno¶ć
już po roku odbywania kary. W więzieniu rozpocz±ł pisanie dwutomowej
pracy Moja walka (1925-192,
która stała się programem ruchu
nazistowskiego. Jak to wyraził jeden z niemieckich badaczy hitleryzmu
„zmieszał w jednym tyglu
wszystkie przydatne mu substancje
wytworzone w rozwoju historycznym Niemiec. Otoczony gronem zdolnych i
bezwzględnych
towarzyszy (Góring, Goebbels, Hess, Himmler, Rohm), dzięki
demagogicznym uzdolnieniom i charyzmatowi porywania tłumów, wspieranych mistrzowsk± taktyk± polityczn± wykorzystuj±c± nowoczesne
¶rodki
techniczne, w 1933 roku przej±ł pełnię władzy kanclerza, prezydenta, a
póĽniej i zwierzchnika armii. Przekonany o swoim geniuszu posłannictwa
dziejowego, rozpętał przegran± II wojnę ¶wiatow±. Gdy wojska alianckie
zdobywały Berlin, 30 kwietnia 1945 roku
popełnił samobójstwo wraz ze swoj±
żon± Ev± Braun. Jako organizator masowej eksterminacji dziesi±tków
milionów ludzi w obozach
koncentracyjnych, konkuruje w ocenach
historycznych ze Stalinem
o miano największego zbrodniarza w dziejach.
Miano największego
czasy.
antysemity wszechczasów zachowa zapewne po wsze
Download