wyjaśnienie nr 4 do SIWZ

advertisement
Sanok, 20.10.2011 r.
IN.272.18.2011
IN.272.8.2015
Sanok 13.05.2015 r.
Uczestnicy postępowania
W związku z zapytaniami uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.) na: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 11.960.872 zł. z
przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w
PBS Sanok i BGK.
Nr postępowania IN.272.8.2015
działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Pytania:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy kredytowej następujących
klauzul:
1.
„W przypadku, gdy w dniu ustalenia stawki referencyjnej, będącej podstawą naliczenia
odsetek
w danym okresie obrachunkowym, Bank nie będzie mógł ustalić tej stawki z przyczyn
od siebie niezależnych, („Przypadek Destabilizacji”), Strony zobowiązują się podjąć
następujące działania:
1) Bank niezwłocznie poinformuje Kredytobiorcę o zaistnieniu Przypadku Destabilizacji,
2) Bank oraz Kredytobiorca niezwłocznie przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia
stawki referencyjnej innej niż stawka, o której mowa w ust. 2, przy czym do czasu
uzgodnienia nowej stawki referencyjnej, przez okres trwania Przypadku Destabilizacji
Bank będzie zwolniony z obowiązku dokonywania wypłaty Kredytu,
3) przez okres trwania Przypadku Destabilizacji, od kwoty wykorzystanego Kredytu
naliczone zostaną odsetki w stosunku rocznym według stawki referencyjnej:
a) uzgodnionej między Kredytobiorcą a Bankiem zgodnie z pkt. 2 albo
b) w przypadku, gdy w terminie …. dni roboczych od daty poinformowania
Kredytobiorcy przez Bank o wystąpieniu Przypadku Destabilizacji, Strony nie
uzgodnią nowej stawki referencyjnej – według stawki referencyjnej w wysokości
ustalonej przez Bank, uwzględniającej rzeczywisty koszt pozyskania depozytów
niezbędnych do finansowania Kredytu, powiększonej o marżę Banku, zgodnie z
postanowieniami ust. 1,
4) Bank poinformuje niezwłocznie Kredytobiorcę w sposób, o którym mowa w ust. 6, o
stopie procentowej ustalonej zgodnie z pkt 3 lit. b),
5) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego
wystąpił Przypadek Destabilizacji, Bank będzie mógł ustalić stawkę referencyjną
zgodnie z ust. 2, stosuje się stawkę, o której mowa w ust. 2,
6) jeśli dla okresu obrachunkowego następującego po okresie, w odniesieniu do którego
wystąpił Przypadek Destabilizacji, wystąpi Przypadek Destabilizacji, stosuje się
sposób postępowania wskazany w pkt 1 – 5.”
2.
„Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1) wykorzystania Kredytu zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie,
2) dostarczania na wniosek PKO BP SA wszelkich informacji i dokumentów oraz
składania oświadczeń, które w opinii PKO BP SA są niezbędne do oceny społeczno–
finansowej Kredytobiorcy oraz oceny Zabezpieczenia, z zastrzeżeniem klauzuli
zdefiniowanej w pkt ……………….. (klauzula o wycenie składników
Zabezpieczenia),
3) dostarczania na wniosek Banku opinii o rachunkach prowadzonych przez inne banki,
a także informacji o stanie zobowiązań z tytułu zawartych z nimi umów i przyjętych
Zabezpieczeniach,
4) powiadomienia Banku w przypadku występowania o kredyty lub pożyczki,
5) powiadomienia Banku o udzielonych poręczeniach,
6) powiadomienia Banku o wszelkich zmianach związanych z jego nazwą, siedzibą i
adresem siedziby oraz innych istotnych zmianach,
7) zwrotu wszelkich niezbędnych kosztów poniesionych przez Bank w związku z
niedotrzymaniem przez Kredytobiorcę lub dłużników Banku z tytułu Zabezpieczenia
warunków Umowy lub umów dotyczących Zabezpieczenia,
8) zapewnienia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, aby
wszelkie wierzytelności Banku w stosunku do niego, wynikające z Umowy, były
traktowane co najmniej równorzędnie w każdym zakresie, w tym co do pierwszeństwa
ustanowionych
zabezpieczeń
lub pierwszeństwa w zaspokajaniu wierzytelności Banku, w stosunku do obecnych i
przyszłych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych zobowiązań Kredytobiorcy wobec
innych
wierzycieli,
w szczególności wobec instytucji kredytowych i finansowych.”
3.
„Jeżeli jakakolwiek wierzytelność wynikająca z zobowiązania Kredytobiorcy:
1) wobec Banku, lub
2) wobec innych podmiotów*/instytucji finansowych, tj. w np. banków, firm
inwestycyjnych, leasingowych, faktoringowych, ubezpieczeniowych*,
stała się wymagalna (w pierwotnie uzgodnionym terminie lub przed tym terminem) i
następnie
nie została zapłacona w terminie 5 dni roboczych od daty wymagalności, Bank może
uznać,
że terminowa spłata Kredytu jest zagrożona i wypowiedzieć Umowę.”
Odpowiedzi:
Ad.1. Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie do umowy kredytowej klauzul
wskazanych w pkt. 1.
Ad.2. Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do umowy kredytowej klauzul
wskazanych w pkt. 2.
Ad.3. Zamawiający nie zgadza się wprowadzenie do umowy kredytowej klauzul
wskazanych w pkt. 3.
Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa
3. A/a
Download