Zapytanie - drzwi Targowisko Zieleniak

advertisement
DOK/3410/33/4246/2016/PG
Warszawa, 5 sierpnia 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy zamówienia pt.: „Dostawa i montaż kompletu urządzeń do automatycznego (po
otrzymaniu sygnału z czujki ruchu) otwierania drzwi w budynku Targowiska Zieleniak ul
Grójecka 97 w Warszawie”
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Białobrzeskiej 11, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwraca się do Państwa z
zapytaniem ofertowym dotyczącym dostawy i kompletu urządzeń do automatycznego (po otrzymaniu sygnału z czujki
ruchu) otwierania drzwi w budynku Targowiska Zieleniak ul Grójecka 97 w Warszawie mających zapewnić :
1. W wejściu południowym od strony ul Grójeckiej automatyczne otwieranie po jednym skrzydle z dwóch
dwuskrzydłowych drzwi.
2. W wejściu południowym od strony ul Grójeckiej automatyczne otwieranie jednych dwuskrzydłowych drzwi
(otwieranie obu skrzydeł)
3. W wejściu południowym od strony ul Majewskiego automatyczne otwieranie dwuskrzydłowych drzwi (otwieranie
obu skrzydeł)
Opis stanu istniejącego: budynek posiada drzwi wejściowe wyposażone w samozamykacze i zamki umożliwiające
każdorazowo otwarcie drzwi od wewnątrz, oraz siłowniki otwierające drzwi w przypadku alarmu p.pożarowego.
Stan docelowy: po włączeniu automatyki, drzwi winny otwierać się automatycznie w momencie zbliżania się osób i
zamykać po ich przejściu. Zainstalowane urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącym systemem p.pożarowym.
Urządzenia winny być przystosowane do intensywnej eksploatacji (wejście do hali targowej). W drzwiach
dwuskrzydłowych należy zachować synchronizację kolejności zamykania się skrzydeł drzwi. Urządzenia winny
przewidywać trzy stany pracy: wyłączony (urządzenie pracuje jak zwykły samozamykacz), włączony (praca
automatyczna), permanentnie otwarty (alarm p.pożarowy). Urządzenia winny być objęte minimum roczną gwarancją,
przy czym w przypadku gwarancyjnej wymiany urządzenia, nowe winno posiadać minimum roczną gwarancję, której
okres będzie liczony od daty wymiany. Urządzenia winny posiadać aprobatę techniczną dla drogi ewakuacyjnej.
Przewidywany termin realizacji zamówienia – do 10 września 2016 roku.
Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty
informacje mające wpływ na wartość zamówienia. Cena musi obejmować wszystkie koszty czynności związanych
wykonaniem zamówienia, jakie występują przy realizacji przedmiotowej umowy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto oferty.
Informacji szczegółowych w zakresie zamówienia udziela pan Jan Kral
tel. 22 418-79-81, e-mail: [email protected], a w kwestiach procedury - pan Piotr Grochot, e-mail:
[email protected], tel. 22 658 19 03.
Pisemne oferty, składające się z wypełnionego formularza ofertowego prosimy składać do dnia 22 sierpnia 2016
r. w siedzibie ZGN Ochota ul. Białobrzeska 11, bądź przesłać na e-mail: [email protected] lub faks 22 658 09
13.
……………………………….
Pieczęć adresowa Wykonawcy
NIP
…………………….
REGON
…………………….
TEL.
…………………..…
FAX
…………………..…
e-mail
……………………..
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Ul. Białobrzeska 11
02-379 Warszawa
FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pod nazwą:
„Dostawa i montaż kompletu urządzeń do automatycznego (po otrzymaniu sygnału z
czujki ruchu) otwierania drzwi w budynku Targowiska Zieleniak ul Grójecka 97 w
Warszawie.”
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie za kwotę:
Wartość całkowitą brutto…………………….. zł
(słownie…………………………………………………..złotych)
2.
Zamówienie obejmuje dostawę i montaż sześciu urządzeń do automatycznego otwierania
drzwi wraz z czujkami ruchu reagującymi na zbliżanie się ludzi z obu stron drzwi i osprzętem
sterującym.
3.
Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i zawarcia przyszłej umowy
4.
Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 10 września 2016 roku.
5.
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP.
..................................
(miejscowość)
……………….. 2016 r.
(data)
……………………………………………
(Podpis i pieczątka imienna osoby/osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards