Zad - Geografia

advertisement
Zad.1.Na schemacie przedstawiono krążenie wody w przyrodzie. Przy niektórych strzałkach umieszczono
liczby. W miejscu kropek przy tych liczbach wpisz nazwy procesów wybrane spośród podanych.
Procesy: infiltracja, opad, parowanie, resublimacja, spływ podziemny, spływ powierzchniowy, sublimacja,
topnienie, transpiracja
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………….
5. …………………………………….
6. …………………………………….
Zad.2.W tabeli podano definicje pewnych terminów. Uzupełnij tabelę, wpisując te terminy.
Definicja
Termin
Wodna powłoka kuli ziemskiej
Naturalny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na
powierzchnię Ziemi pod wpływem siły ciężkości lub ciśnienia
hydrostatycznego
Czasowe wyłączenie wody z obiegu (pozostawanie wody na
pewien czas w tym samym miejscu)
Zwężona część morza lub oceanu, rozdzielająca stałe lądy lub
wyspy
Linia lub strefa rozdzielająca zlewiska lub dorzecza
Obszar, z którego wody zbierają rzeka główna i jej dopływy
Zad.3.Wyjaśnij znaczenie podanych terminów.
a) transpiracja …………………………………………………………………….…………
b) sublimacja ………………………………………………………………………..………
c) infiltracja ………………………………………………………………………..………..
d) reżim rzeki ……………………………………………………...………………………..
e) zwierciadło wód podziemnych……………………………………………………………
f)bilans wodny……………………………………………………………………………….
Zad.4.Uzupełnij rysunek, tak aby przedstawiał model wzajemnego ustawienia Ziemi, Słońca i Księżyca podczas
przypływu syzygijnego. Zaznacz miejsca, w których występuje przypływ.
Zad.5.Podaj podaj jakie korzyści (2) i zagrożenia generują pływy morskie?
Zad.6.Wymień trzy przyczyny tsunami.
Zad.7.Wymień trzy czynniki, od których zależy stopień zasolenia powierzchniowych wód morskich.
Zad.8. Wyjaśnij, dlaczego wody Morza Bałtyckiego są bardziej narażone na zanieczyszczenie niż np. wody
Morza Północnego?
Zad.9.Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior (wybrane spośród podanych) oraz ich typ genetyczny.
Bajkał, Dąbie, Śniardwy, Jeziora Plitwickie, Morze Kaspijskie
Cecha jeziora
Nazwa jeziora
Typ genetyczny
jeziora
Powstało w dnie rowu tektonicznego
Jest pozostałością po dawnym morzu
Wypełnia zapadliska lub leje krasowe
Położone na obszarze akumulacji rzecznej
Powstało w zagłębieniu moreny dennej
Zad.10.Przedstaw na schematycznych rysunkach charakterystyczne cechy linii brzegowej jezior o podanej
genezie.
Jezioro cyrkowe
Jezioro rynnowe
Jezioro morenowe
Zad.11.Wjaśnij jakie czynniki i jak zadecydowały o tym, że w Europie Zach nie powstał żaden duży system
rzeczny?
Zad.12.Na równiku granica wiecznego śniegu biegnie na wysokości około 4400 m n.p.m., na zwrotnikach – 6
000 m n.p.m.. Wyjaśnij, czym jest spowodowana ta różnica.
Zad.13. Podaj po 2 pozytywne i negatywne następstwa wytopienia się powłoki lodowej w rejonie Antarktyki?
Zad.14.
Zad.15. Na schematycznym rysunku obok zaznacz i
opisz warstwy nieprzepuszczalne i
przepuszczalne, tak aby powstał schemat niecki
artezyjskiej. Opisz literami oznaczone strzałkami
miejsca, w których można wykopać studnię
artezyjską (litera A) i subartezyjską (litera B).
Zad.16.. Zaproponuj dwa sposoby zmniejszenia zużycia wody w Twoim gospodarstwie domowym i napisz, jaką
trudność może napotkać realizacja każdej z tych propozycji.
Sposób
Trudność
Zad.17. Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą pustą komórkę przykład zagrożenia dla oceanów spowodowanego
wymienionymi rodzajami działalności człowieka (według wzoru).
Rodzaj działalności
Terroryzm ekologiczny
Gospodarka komunalna
Górnictwo
Rolnictwo
Rybołówstwo
Transport
Turystyka
Przykład zagrożenia
Wypuszczenie ropy naftowej do wody w celu
zniszczenia wybrzeża i wód na terytorium wroga
Download