Załącznik nr 5.3 do SIWZ - opis przedmiotu

advertisement
INFR/355/2016
Załącznik nr 5.3 do SIWZ
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
/zadanie 3/
Przedmiotowa usługa polega na wykonaniu nasadzeń oraz pielęgnacji roślin na terenie
nw. kompleksów wojskowych:
1) ul. Pretficza 24, Wrocław: nasadzenia 1 szt. drzewa wraz z pielęgnacją.
2) ul. Graniczna 13, Wrocław: nasadzenia 7 szt. drzew oraz 8 szt. krzewów wraz
z pielęgnacją;
3) ul. Obornicka 108, Wrocław: nasadzenia 135 szt. krzewów wraz z pielęgnacją;
4) ul. Obornicka 100-102, Wrocław: pielęgnacja 252 szt. krzewów posadzonych w 2015r.;
1. W cenę należy wliczyć:
1) Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów (tabela 1) wraz ze wskazaniem optymalnego
miejsca nasadzeń:
Tabela 1. Wykaz drzew i krzewów planowanych do nasadzenia.
Lp.
Podstawa wykonania
nasadzeń
/znak decyzji /
1.
WSR-ZL.6131.1.222.2016.ES
z dnia 04.05.2016r.
2.
WSR-ZL.6131.4.764.2015.KM
z dnia 14.07.2015r.
Pretficza 24
Wymiana istniejących nasadzeń
WSR-ZL.6131.1.297.2016.DD
4.
Obornicka 108
z dnia 19.04.2016r.
Ilość
sztuk
Śliwa wiśniowa
1
obw. 16 - 18 cm
Buk pospolity
„Purpurea”
7
obw. 16 - 18 cm
Żywotnik
zachodni typu
szmaragd
16
wys. min. 1m
(+ 5 cm)
Żywotnik
zachodni typu
szmaragd
135
wys. min. 1m
(+ 5 cm)
/Wrocław/
Graniczna 13
3.
Gatunek
Obwód pnia
drzewa /
wysokość lub
szerokość
krzewu
Lokalizacja
2) Pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego (tabela 1) oraz pielęgnacja krzewów
posadzonych w 2015r. (tabela 2):
Tabela 2. Wykaz krzewów nasadzonych w 2015r., planowanych do pielęgnacji.
Lp.
Lokalizacja /Wrocław/
Gatunek
Ilość sztuk
Irga szwedzka „Coral Beauty”
72
Jałowiec płożący „Ice Blue”
96
3.
Jałowiec płożący „Prince of Wales”
72
4.
Cis pospolity
12
1.
2.
Obornicka 100-102
Strona 1 z 3
INFR/355/2016
3) Przygotowanie nasadzonych i pielęgnowanych roślin do sezonu zimowego, zgodnie ze
sztuką ogrodniczą,
4) Transport osób oraz materiału roślinnego.
2. Standardy stosowanego materiału roślinnego:
1) Zastosowany materiał musi pochodzić z renomowanych szkółek, posiadających wpis
do Związku Szkółkarzy Polskich (zgodny z normą PN-R-67023).
2) Materiał roślinny musi być zdrowy, nie dopuszcza się uszkodzeń mechanicznych
roślin, śladów żerowania szkodników, oznak chorobowych, uszkodzenia
lub przesuszenia bryły korzeniowej, martwic i pęknięcia kory.
3) Sadzonki drzew muszą mieć prawidłowy pokrój oraz dobrze wykształcony,
rozbudowany system korzeniowy.
4) Materiał roślinny musi być oznakowany etykietą z polską i łacińską nazwą gatunku.
5) Rośliny powinny być przewożone z zapewnieniem ich ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym, najlepsze rozwiązanie - bieżący dowóz roślin na miejsce ich
sadzenia.
3. Sposób nasadzeń drzew i krzewów:
1) Paliki przy drzewach powinny być solidne, po 3 sztuki przy jednym drzewie, których
wysokość powinna być dostosowana do wymiarów drzewa.
2) Taśmy podtrzymujące muszą być trwałe, elastyczne, nie kaleczące pni.
3) Po posadzeniu drzewo bądź krzew należy podlać a misy wokół pni należy ściółkować
korą/ zrąbkami.
4) Podłoże przed sadzeniem drzew i krzewów misy należy zaprawić ziemia urodzajną.
5) Prace
należy
wykonywać
zgodnie
z
zasadami
sztuki
ogrodniczej
oraz najnowocześniejszej, ogólnodostępnej wiedzy ogrodniczej.
6) Po zakończeniu prac związanych z ww. nasadzeniami Wykonawca będzie
zobowiązany do uprzątnięcia terenu (tj. pozamiatania i wywozu odpadów
zalegających na chodnikach, trawnikach oraz wzdłuż krawężników, wywóz ziemi
wykopanej) – wytwórcą odpadów powstałych w trakcie wykonywania usługi jest
Wykonawca.
7) Podczas wykonywania prac należy oznakować miejsca prowadzenia robót zgodnie
z obowiązującym prawem, z zachowaniem najwyższej staranności w sposób
umożliwiający ruch samochodów osobowych i ciężarowych.
8) Wszystkie miejsca nasadzeń, po zakończonej pracy w danym dniu, należy pozostawić
w należytym porządku.
9) Nie dopuszcza się pozostawienia przez dni wolne od pracy nie zakończonych prac
ogrodniczo-porządkowych na danym terenie.
10) Przyjęcie technologii i organizacji prac, która nie spowoduje dewastacji wykonanych
prac.
11) Krzewy przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu należy zabezpieczyć przed dziką
zwierzyną poprzez zamontowanie przy pomocy palików ogrodzenia z siatki leśnej
o wysokości 1,5 m.
3. Pielęgnacja roślin (tabela 1 i 2) zgodnie ze sztuką ogrodniczą powinna obejmować
m. in.:
Strona 2 z 3
INFR/355/2016
1) pielenie mis i terenu wokół roślin, spulchnianie gleby, uzupełnianie ubytków
kory/zrąbek;
2) nawadnianie roślin wodą, tak aby nie dopuścić do gnicia bądź przesuszenia –
w zależności od potrzeb danego gatunku oraz od warunków atmosferycznych;
3) zasilanie nawozami mineralnymi;
4) stosowanie oprysków profilaktycznych, przeciwgrzybicznych;
5) stosowanie środków przeciw dzikiej zwierzynie – w razie potrzeby,
6) usuwanie odrostów,
7) wymiana lub uzupełnienie brakujących, zniszczonych, uschniętych bądź
schorowanych (nierokujących) roślin,
8) uzupełnianie taśm oraz palików przy drzewach,
4. Przygotowanie drzew i krzewów do sezonu zimowego.
5. Wykonawca zapewnia swój sprzęt, wodę oraz inne materiały i środki konieczne
do realizacji usługi.
Strona 3 z 3
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards