projekt nasadzeń - bip.myslowice.pl

advertisement
PROJEKT NASADZEŃ
FIRMA ,,ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA’’ SP. Z O.O.
40 – 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14
Tel./fax. 32/ 258 90 15
NIP 634 – 24 – 41 - 957
PROJEKT NASADZEŃ
Inwestor/
Zleceniodawca
Gmina Miasto Mysłowice
ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
Temat:
,,Projekt nasadzeń drzew na działce nr 2084/26 przy ul. Szabelnia w Mysłowicach
dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa ul. Orła Białego w Mysłowicach’’
Opracowała:
mgr Lucyna Piekarczyk-Kusina
Katowice, grudzień 2016r.
1
PROJEKT NASADZEŃ
Zawartość
Zawartość ..................................................................................................................................... 2
1. DANE OGÓLNE ........................................................................................................................ 3
1.1. Podstawa prawna i cel opracowania ..................................................................................... 3
1.2. Materiały wyjściowe............................................................................................................. 3
2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU ..................................................................................................... 3
3. STAN PROJEKTOWANY ........................................................................................................... 3
4. NASADZENIA DRZEW .............................................................................................................. 4
5. PIELĘGNACJA ROCZNA POSADZONYCH DRZEW I KRZEWÓW ............................................... 5
6. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE ......................................................................................................... 5
2
PROJEKT NASADZEŃ
1. DANE OGÓLNE
1.1. Podstawa prawna i cel opracowania
Formalną podstawę opracowania stanowi umowa nr ID.272.3.12.2015 z dnia 12.08.2015 r. oraz
umowa nr ID.272.2.2.2016 z dnia 15.01.2016 r. zawarta pomiędzy Gminą Miasta Mysłowice, a firmą „ABS - Ochrona Środowiska” sp. z o.o., która jest wykonawcą dokumentacji projektowej.
Celem opracowania jest projekt nasadzeń drzew w ramach kompensacji przyrodniczej.
Podstawą prawną wykonania niniejszego opracowania jest:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z późn.
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z
późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430; Dział III, rozdz. 11).
1.2. Materiały wyjściowe
Przy opracowaniu wykorzystano następujące materiały:
1. Mapę do celów projektowych w skali 1 : 500.
2. Rozpoznanie terenu wraz z pomiarem zakrzewienia i zadrzewienia.
3. Pomiary geodezyjne.
2. STAN ISTNIEJĄCY TERENU
Obecnie na terenie przy ul. Szabelnia w Mysłowicach rosną liczne samosiejki.
3. STAN PROJEKTOWANY
Projekt nasadzeń przewiduje posadzenie 91 szt. drzew jako kompensację przyrodniczą wynikającą
z wycinki drzew wykonanej przy realizacji projektu pt. ,,Przebudowa ul. Orła Białego PT +
wykonawstwo”.
W projekcie zaplanowano nasadzenia gatunku dopasowanego do warunków siedliskowych
panujących na obszarze opracowania.
Wzdłuż granic wyznaczonych działek zaprojektowano rzędowe (szpalerowe nasadzenia)
o rozstawie sadzenia równej 2 x 2 m.
3
PROJEKT NASADZEŃ
1. Wykaz projektowanych drzew:
Lp
Numer
Ilość projektowanych
ewidencyjny
drzew (szt.),
Gatunek, odmiana
Rozstawa (m)
działki/ Właściciel
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,
25,26,27,28,29, 30,
2084/26
Gmina Miasto
1.
Mysłowice ul.
Powstańców 1,
41 – 400
Mysłowice
31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45,46, 47, 48, Brzoza brodawkowata(Betula
49, 50 ,51, 52, 53, 54, pendula Roth, syn. Betula
2x2
55, 56, 57, 58, 59, 60, verrucosa Ehrh.)
61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90,
91
4. NASADZENIA DRZEW
Drzewa powinny mieć formę pienną (wysokość pnia od szyjki korzeniowej do podstawy korony powinna
mieć min. 1,3m) z dobrze ukształtowaną koroną i bryłą korzeniową, balotowane lub doniczkowane
(pochodzące ze szkółek roślin ozdobnych). Pień drzewa powinien być zdrowy, prosty- bez wygięć, bez
ubytków, ran i pęknięć. Ponadto system korzeniowy (bryła korzeniowa) drzewa powinien
charakteryzować się korzeniami symetrycznie rozłożonymi wokół pnia, z dużą ilością aktywnych korzeni
włośnikowych. Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67023.
Technika wykonania nasadzeń drzew:
1. wyznaczenie w terenie miejsc nasadzeń zgodnie z projektem, rozstawę sadzenia podano w tabeli
oraz niezbędne wymiarowanie;
4
PROJEKT NASADZEŃ
2. wykopanie dołów (dostosowanych wielkością do rozmiarów bryły korzeniowej - 0.7m średnicy) i
zaprawienie ich do połowy ziemią urodzajną (substratem) wymieszaną z uprzednio wydobytej ziemi z
dołka; pozostałą ziemię z wykopów należy rozłożyć i zagrabić w pobliżu miejsca sadzenia drzew;
3. zadołowanie drzew na wysokości na jakiej rosły w szkółce;
4. w celu zabezpieczenia i utrzymania drzew w pozycji pionowej należy ich pnie obudować palikami
drewnianymi i ryglami (2 szt., każdy palik wys. min. 2,5m), do których pień powinien być przymocowany
taśmą ogrodniczą (paliki należy umocować od strony najczęściej występujących wiatrów);
5. wbudowanie systemu nawadniająco – napowietrzającego dla systemu korzeniowego drzew;
6. formowanie mis o śr. 1,0 m wokół drzew i mulczowanie ich korą iglastą
grubości w-wy 10 cm.
7. obficie podlać.
Prace nasadzeniowe powinny być wykonane w okresie wiosennym (kwiecień-czerwiec) lub jesiennym
(wrzesień – listopad) i prace te powinny być zlecone firmie posiadającej min. 5 letnie doświadczenie w
tego typu pracach.
5. PIELĘGNACJA ROCZNA POSADZONYCH DRZEW I KRZEWÓW
Od momentu posadzenia roślin przez kolejne lata wymagają one bezwzględnie systematycznej
pielęgnacji.
Zabiegi pielęgnacyjne w 3 latach gwarancyjnych po posadzeniu:

Podlewanie (zwiększone w okresach suszy),

Odchwaszczanie powierzchni mis drzew i nasadzeń krzewów,

Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne chorób i szkodników (jeśli zajdzie taka potrzeba),

Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych (formujących) koron drzew i krzewów oraz usuwanie
obumarłych
i zdeformowanych części roślin,

Zabezpieczenie roślin przed mrozem,

Monitoring stanu technicznego palików drewnianych (w razie potrzeby wymiana na nowe),

Wymiana roślin po okresie zimowym (jeśli zajdzie taka konieczność),

Nawożenie przy obserwacji niedoboru składników pokarmowych.
6. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
Rys. 1. Plan sytuacyjny z lokalizacją projektowanych drzew do posadzenia.
5
Download