Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego Śląska i Małopolski

advertisement
„Ratujmy Pszczoły”
Rejonowe Koło Pszczelarzy „Bieruń”, to organizacja skupiająca od roku 1932 miłośników
nie tylko pszczół, ale przede wszystkim miłośników przyrody i natury w szerokim tego słowa
znaczeniu.
Pszczelarze naszego Koła od wielu lat podejmują wiele inicjatyw mających na celu
ochronę środowiska naturalnego i krzewienie zamiłowania do przyrody oraz pszczół nie tylko
wśród dzieci i młodzieży powiatu bieruńsko-lędzińskiego, poprzez wystawy o tematyce
pszczelarskiej, ale także poprzez prowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży.
Dynamiczny i agresywny rozwój przemysłu oraz aglomeracji miejskich, powodują
kurczenie się monokultur uprawowych, np. przekształcanie pól uprawnych na tereny
inwestycyjne, czy tereny przeznaczone pod budowę domów. Obecna świadomość społeczna
ogranicza się do posiadania ogródka przydomowego w formie trawnika, bez kwitnących drzew
i krzewów, a nawet kwiatów. Czynniki te powodują nieodwracalne zmiany w otaczającym nas
ekosystemie. Człowiek świadomy niekorzystnych dla jego zdrowia zmian, poszukuje zdrowej
żywności, w tym miodu, którego jest coraz mniej, gdyż między innym z tych to względów
maleje liczba pszczół miodnych.
Ważne jest więc, aby w społeczeństwie podnosić świadomość znaczenia rodzimych
kwiatów, drzew i krzewów w otaczającym nas ekosystemie.
Dlatego planujemy przeprowadzić wśród mieszkańców powiatu cykl konferencji z
udziałem architekta przyrody oraz konserwatora zieleni, mających na celu uświadomienie piękna
rodzimych kwiatów, krzewów i drzew, które coraz bardziej są wypierane przez modyfikowane
genetycznie rośliny (ze względów klimatycznych nie mogłyby w naszym klimacie przeżyć),
wywodzące się z innych stref klimatycznych.
Zarząd
Rejonowego Koła Pszczelarzy
„Bieruń”
dziękuje za wsparcie działalności naszego Koła.
Wzór w jaki sposób przekazać 1%
PIT 37
J
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
137. Numer KRS
Wnioskowana kwota
Kwota z poz.138 nie może przekroczyć 1% z poz.120 po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
0000203599
K
138.
____,__
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Podatnicy, którzy wypełnili część J, w poz. 139 mogą podać cel szczegółowy 1%, a
zaznaczając kwadrat w poz. 140 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z
poz. 138. W poz. 141 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
139.Cel szczegółowy 1%
140. Wyrażam zgodę
Pszczelarze „Bieruń”
141.
X
Download