Matematyka kl. 2

advertisement
Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy
drugiej
Zakres podstawowy
DKOS – 4015 – 99/02
WIELOMIANY
Na ocenę dopuszczającą:
Uczeń zna i rozumie:

pojęcia: jednomian; dwumian; trójmian; trójmian kwadratowy; wielomian stopnia n;
wielomian zerowy; wielomiany równe; rozkład wielomianu na czynniki; równanie
wielomianowe stopnia n; pierwiastek i pierwiastek k- krotny wielomianu; postać
iloczynowa wielomianu drugiego stopnia; reszta z dzielenia wielomianu przez
wielomian; nierówność wielomianowa; funkcja wielomianowa;

wzory skróconego mnożenia;

określenie podzielności wielomianu przez wielomian;

metodę dzielenia jednomianu przez jednomian;

metodę dzielenia wielomianu przez wielomian;

twierdzenie Bézout;

sposób szkicowania wykresu przedstawiającego zmianę znaku wartości funkcji
wielomianowej;

twierdzenie o rozwiązaniach całkowitych równania wielomianowego.
Uczeń potrafi:

określić stopień wielomianu;

dodawać, odejmować, mnożyć wielomiany;

przekształcać wielomiany do najprostszej postaci;

przedstawiać wyrażenia algebraiczne w postaci jednomianów;
1

obliczać wartości liczbowe wielomianów dla podanej wartości zmiennej; rozkładać
wielomian na czynniki (wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias, wzory
skróconego mnożenia, grupowanie wyrazów);

rozwiązywanie równań wielomianowych;

obliczać resztę z dzielenia wielomianu;

sprawdzać, że dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu;

rozwiązywać równania wielomianowe, stosując twierdzenie o rozwiązaniach
całkowitych;

badać własności funkcji wielomianowej;

rozwiązywać nierówności wielomianowe.
Na ocenę dostateczną (jak wyżej) oraz:
Uczeń zna i rozumie:

własność rozkładu wielomianu na czynniki stopnia co najwyżej drugiego;

własność wielomianu dotyczącą reszty z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian
x – a;

zastosowanie twierdzenia Bézout do rozwiązywania równań wielomianowych;

własności funkcji wielomianowej.
Uczeń potrafi:

obliczać, dla jakich wartości współczynników wielomiany są równe;

rozwiązywać równania wielomianowe, korzystając z twierdzenia Bézout;

rozwiązywać nierówności wielomianowe, wykorzystując wiedzę o znaku iloczynu
dwóch liczb oraz wykresy funkcji liniowej i kwadratowej;

określać dla jakich wartości zmiennej wielomian przyjmuje wartości dodatnie,
ujemne.
Na ocenę dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

wykonywać dzielenie wielomianu przez wielomian, korzystając ze schematu Hornera;

określać dziedzinę funkcji;

stosować wszystkie poznane wiadomości w sytuacjach problemowych;

podawać przykłady wielomianów spełniających określone warunki;
2

ustalać liczbę rozwiązań równania wielomianowego;

znajdować resztę z dzielenia wielomianu przez wielomian;

rozwiązywać zadania z zastosowaniem nierówności wielomianowych.
Na ocenę bardzo dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

obliczać wartości współczynników wielomianu, gdy dane są wartości wielomianu dla
określonych wartości zmiennych;

uzasadniać, że dane wielomiany spełniają określone warunki;

ustalać wartości parametrów, dla których dany wielomian ma określoną liczbę
pierwiastków;

określać,
dla
jakich
wartości
parametru
zbiorem
rozwiązań
nierówności
wielomianowej jest dany zbiór.
TRYGONOMETRIA
Na ocenę dopuszczającą:
Uczeń zna i rozumie:

pojęcia: funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym; kąt o
mierze dodatniej; kąt o mierze ujemnej; kąt umieszczony w układzie współrzędnych;

wartości funkcji trygonometrycznych kątów o miarach 300, 450, 600;

definicje: funkcji trygonometrycznych; miary łukowej kąta środkowego;

znaki wartości funkcji trygonometrycznych kątów z poszczególnych ćwiartek układu
współrzędnych;

podstawowe związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta
(tożsamości trygonometryczne);

własności funkcji y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx;

wzór na długość łuku;

zależność między miarą łukową a stopniową kąta;

jednostkę miary łukowej kąta.
Uczeń potrafi:

konstruować kąty ostre, mając dane wartości funkcji trygonometrycznych tych kątów;
3

korzystać z tablic wartości funkcji trygonometrycznych;

rysować kąty dodatnie i ujemne o danych miarach; w układzie współrzędnych kąt,
mając dane wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta;

zaznaczać w układzie współrzędnych kąty o podanych miarach;

ustalać, w której ćwiartce układu współrzędnych leży drugie ramię kąta o podanej
mierze;

obliczać: wartości funkcji trygonometrycznych kąta, gdy dane są współrzędne punktu
leżącego na drugim ramieniu kąta; wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych,
gdy dana jest jedna z nich; wartości funkcji trygonometrycznych dla podanego kąta,
posługując się wykresami; miarę łukową kąta środkowego; wartości funkcji
trygonometrycznych dla podanego kąta, korzystając z wykresów;

ustalać znaki: wartości funkcji trygonometrycznych kątów z poszczególnych ćwiartek
układu współrzędnych; wartości funkcji trygonometrycznych dla podanego kąta,
korzystając z wykresów;

określać, w której ćwiartce układu współrzędnych leży końcowe ramię kąta, mając
dane wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta;

odczytywać z wykresu własności funkcji y = sinx, y = cosx, y = tgx,
y = ctgx;

porównywać wartości i własności funkcji y = sinx i y = cosx;

zamieniać miarę łukową kąta na miarę stopniową i odwrotnie.
Na ocenę dostateczną (jak wyżej) oraz:
Uczeń zna i rozumie:

zależności:
sin(α + k ∙ 3600) = sinα
cos(α + k ∙ 3600) = cosα
tg(α + k ∙ 1800) = tgα
ctg(α + k ∙ 1800) = ctgα , dla kєC

pojęcie asymptoty wykresu;

związki:
tg(α + 1800) = tgα
- tg(α + 900) = ctgα
4

zasadę sporządzania wykresów funkcji: y = - f(x), y = f(x+a), gdy dany jest wykres
funkcji y = f(x);

wzory redukcyjne;

własności funkcji trygonometrycznych zmiennej rzeczywistej.
Uczeń potrafi:

rozwiązywać trójkąty prostokątne;

obliczać wartości funkcji trygonometrycznych kątów, których końcowe ramię leży na
prostej o równaniu y = ax;

sprawdzać tożsamości trygonometryczne;

upraszczać wyrażenia zawierające funkcje trygonometryczne;

ustalać najmniejszą i największą wartość wyrażenia zawierającego funkcje
trygonometryczne;

narysować wykres funkcji y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx;

odczytywać własności funkcji y = tgx i y = ctgx z wykresu;

wyznaczać argumenty, dla których funkcje trygonometryczne przyjmują określone
wartości;

przekształcać wykresy funkcji trygonometrycznych.
Na ocenę dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

rozwiązywać zadania stosując wiadomości o funkcjach trygonometrycznych kąta
ostrego w trójkącie prostokątnym;

porządkować kąty ostre, znając wartości ich funkcji trygonometrycznych i odwrotnie;

podawać przykłady kątów spełniających określone warunki;

obliczać wartości wyrażeń, w których występują funkcje trygonometryczne
dowolnych kątów;

rozwiązywać zadania wykorzystując podstawowe własności trygonometryczne.
Na ocenę bardzo dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

sprawdzać skomplikowane własności trygonometryczne;

rozwiązywać zadania z zastosowaniem miary łukowej i stopniowej.
5
CIĄGI
Na ocenę dopuszczającą:
Uczeń zna i rozumie:

pojęcia: ciąg; wyraz ciągu; ciąg skończony, ciąg nieskończony; ciąg liczbowy; wzór
ogólny ciągu; monotoniczność ciągu; ciąg malejący, rosnący i stały; ciąg
arytmetyczny
(geometryczny);
różnica
(iloraz)
ciągu
arytmetycznego
(geometrycznego);

wzór: ogólny ciągu arytmetycznego (geometrycznego); na sumę n początkowych
wyrazów ciągu arytmetycznego (geometrycznego);

sposoby określania ciągu za pomocą wzoru ogólnego.
Uczeń potrafi:

zapisywać dowolne wyrazy ciągów na podstawie ich wzorów ogólnych;

podawać przykłady ciągów;

obliczać różnicę (iloraz) i
kolejne wyrazy danego ciągu arytmetycznego
(geometrycznego);

obliczać dowolne wyrazy ciągu arytmetycznego (geometrycznego), gdy dane są jeden
wyraz i różnica (iloraz) ciągu lub dwa dowolne wyrazy tego ciągu;

podawać
przykłady
ciągów
arytmetycznych
(geometrycznych),
spełniające
odpowiednie warunki;

obliczać sumę dowolnej
liczby kolejnych
wyrazów
ciągu
arytmetycznego
(geometrycznego);

sprawdzać czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym (geometrycznym).
Na ocenę dostateczną (jak wyżej) oraz:
Uczeń zna i rozumie:

pojęcia: wzór rekurencyjny; średnia geometryczna dwóch liczb nieujemnych; procent
prosty; procent składany;

sposoby określania ciągu za pomocą wzoru rekurencyjnego.
Uczeń potrafi:

zapisywać dowolne wyrazy ciągów na podstawie ich wzorów rekurencyjnych;

określać monotoniczność ciągu na podstawie wzoru ogólnego i rekurencyjnego;
6

określać ciąg za pomocą wzoru ogólnego i rekurencyjnego;

obliczać kolejne wyrazy ciągu oraz określać ogólny wzór ciągu na podstawie danego
wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu;

zapisywać wzory ogólne ciągu arytmetycznego (geometrycznego) określonego
rekurencyjnie i odwrotnie;

sprawdzać,
czy dana
liczba
jest
wyrazem
danego
ciągu
arytmetycznego
(geometrycznego);

ustalać ile wyrazów ma podany ciąg arytmetyczny (geometryczny);

rozwiązywać zadania z zastosowaniem procentu prostego i procentu składanego.
Na ocenę dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

obliczać sumę k początkowych wyrazów ciągu na podstawie jego wzoru ogólnego;

znajdować wzór ogólny ciągu określonego rekurencyjnie;

określać monotoniczność ciągu arytmetycznego (geometrycznego);

rozwiązywać zadania dotyczące ciągu arytmetycznego (geometrycznego);

rozwiązywać
równania,
których
jedna
strona
jest
sumą
wyrazów
ciągu
arytmetycznego (geometrycznego).
Na ocenę bardzo dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

określać wartości parametru, dla którego podane wyrażenia są kolejnymi wyrazami
ciągu arytmetycznego (geometrycznego);

rozwiązywać zadania dotyczące ciągu arytmetycznego (geometrycznego).
FUNKCJE WYMIERNE
Na ocenę dopuszczającą:
Uczeń zna i rozumie:

pojęcia: proporcjonalność odwrotna; asymptota; funkcja homograficzna;
7

zasadę sporządzania wykresów funkcji: y = - f(x), y = f(x+a), gdy dany jest wykres
funkcji y = f(x).
Uczeń potrafi:

dodaje i odejmuje wyrażenia wymierne o jednakowych mianownikach;

rozwiązuje równania z funkcją homograficzną;

rysuje wykres funkcji f(x)=a/x;

odczytuje z wykresu własności funkcji.
Na ocenę dostateczną (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

dodaje i odejmuje wyrażenia wymierne o różnych mianownikach;

stosuje równania z funkcją homograficzną do rozwiązywania prostych zadań;

rysuje wykres funkcji f(x)=a/x+b;

odczytuje z wykresu własności funkcji.
Na ocenę dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

wyznaczyć dziedziną wyrażenia wymiernego;

rozwiązuje nierówności z funkcją homograficzną;

rysuje wykres funkcji f(x)=a/(x-c)+b;

odczytuje z wykresu własności funkcji.
Na ocenę bardzo dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

mnożyć i dzielić wyrażenia wymierne;

stosuje nierówności z funkcją homograficzną do rozwiązywania prostych zadań;

rysuje wykres funkcji f(x)=(x+b)a/(cx+d);

odczytuje z wykresu własności funkcji.
8
PLANIMETRIA
Na ocenę dopuszczającą:
Uczeń zna i rozumie:

pojęcia: symetria osiowa i środkowa; figura osiowosymetryczna oraz oś symetrii
figury; figura środkowosymetryczna oraz środek symetrii figury; wektor; wektor
zerowy; wektory równe; wektory przeciwne; przesunięcie równoległe o wektor;
symetralna odcinka; wielokąt wpisany w okrąg; dwusieczna kąta; wielokąt opisany na
okręgu;

twierdzenie o kącie środkowym i wpisanym;

własność symetralnej odcinka;

warunek opisania okręgu na wielokącie i wpisania okręgu w wielokąt;

warunek opisania okręgu na czworokącie i wpisania okręgu w czworokąt;

sposoby wzajemnego położenia okręgów oraz prostej i okręgu na płaszczyźnie.
Uczeń potrafi:

wyznaczać punkty (figury) symetryczne do danych punktów (figur) względem danej
prostej oraz proste, względem których dane punkty (figury) są symetryczne;

wskazywać figury osiowo- i środkowosymetryczne;

wskazywać osie i środki symetrii danych figur;

wyznaczać punkty (figury) symetryczne do danych względem danego punktu;

wskazywać wektory równe i wektory przeciwne;

rysować obrazy figur w przesunięciu równoległym o dany wektor;

konstruować okrąg opisany na trójkącie i okrąg wpisany w trójkąt;

rozwiązywać zadania z zastosowaniem warunku wpisania okręgu w czworokąt i
opisania okręgu na czworokącie.
Na ocenę dostateczną (jak wyżej) oraz:
Uczeń zna i rozumie:

pojęcia: obrót wokół punktu o dany kąt;

twierdzenie o polu wielokąta opisanego na okręgu
Uczeń potrafi:

wskazywać obrazy punktów w obrocie wokół danego punktu o dany kąt;
9

znajdować miarę kąta obrotu;

rozwiązywać zadania z zastosowaniem twierdzenia o kącie środkowym i wpisanym;

rysować obrazy figur w obrocie wokół punktu o dany kąt;

rozwiązywać zadania z zastosowaniem twierdzenia o polu wielokąta opisanego na
okręgu.
Na ocenę dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

rozwiązywać zadania z zastosowaniem symetrii osiowej i środkowej;

rozwiązywać zadania z zastosowaniem przesunięcia równoległego i obrotu.
Na ocenę bardzo dobrą (jak wyżej) oraz:
Uczeń potrafi:

rozwiązywać zadania związane z okręgami wpisanymi w wielokąty i opisanymi na
wielokątach;

rozwiązywać zadania wykorzystując warunek opisywalności okręgu w czworokąt i
opisywalności okręgu na czworokącie;

rozwiązuje zadania dotyczące wzajemnego położenia okręgów oraz prostej i okręgu
na płaszczyźnie.
10
Download