Układ limbiczny

advertisement
TEMAT LEKCJI
mózgowie
Jak nazywa się układ
przedstawiony na ilustracji?
Układ nerwowy.
rdzeń
kręgowy
Jak nazywają się wskazane
elementy ?
Mózgowie i rdzeń kręgowy.
Który z nich jest narządem
nadrzędnym?
Mózgowie.
TEMAT LEKCJI
Ośrodkowy układ
nerwowy
Ośrodkowy układ nerwowy
PODZIAŁ MÓZGOWIA
Podział rozwojowy
kresomózgowie
międzymózgowie
śródmózgowie
tyłomózgowie wtórne
(móżdżek i most)
rdzeń przedłużony
Ośrodkowy układ nerwowy
Podział rozwojowy mózgowia
kresomózgowie
międzymózgowie
tyłomózgowie
wtórne
śródmózgowie
rdzeń
przedlużony
Ośrodkowy układ nerwowy
PODZIAŁ MÓZGOWIA
Podział rozwojowy
Podział kliniczny
kresomózgowie
międzymózgowie
mózg
śródmózgowie
tyłomózgowie wtórne
(móżdżek i most)
pień mózgu
(oprócz móżdżku)
rdzeń przedłużony
móżdzek
Ośrodkowy układ nerwowy
Kresomózgowie
Cechy kresomózgowia
• największa część mózgowia człowieka
• ma postać dwóch półkul
• półkule mózgu zbudowane są z istoty
szarej tworzącej korę mózgu i istoty białej
tworzącej drogi nerwowe
kresomózgowie
Ośrodkowy układ nerwowy
Kresomózgowie
Ciało modzelowate (spoidło wielkie)
• największe spoidło mózgu
ciało
modzelowate
• pasmo istoty białej łączące dwie półkule
mózgu
kresomózgowie
Ośrodkowy układ nerwowy
Kresomózgowie
Kora mózgu – zewnętrzna warstwa kresomózgowia (półkul mózgowych)
zbudowana z istoty szarej.
istota szara
istota biała
Istota szara jest zbudowana z ciał komórek nerwowych.
Istotę białą tworzą włókna nerwowe
Ośrodkowy układ nerwowy
Kresomózgowie
Półkule mózgu
Prawa półkula
Lewa półkula
• orientacja w przestrzeni
• zapamiętywanie,
rozumienie i odtwarzanie
mowy
• zapamiętywanie,
odtwarzanie i
porównywanie wrażeń
wzrokowych i słuchowych
• pisanie
• zdolności artystyczne
O osób praworęcznych dominuje półkula lewa, a u leworęcznych –
półkula prawa.
Ośrodkowy układ nerwowy
Kresomózgowie
Płaty mózgu
płat czołowy
płat ciemieniowy
płat potyliczny
płat skroniowy
Ośrodkowy układ nerwowy
Kresomózgowie
Ośrodki w korze mózgowej
ośrodki m.in.
kontrolujące pracę
mięśni szkieletowych
(kora ruchowa)
ośrodek ruchowy
mowy
ośrodki m.in. czucia
dotyku, ucisku,
temperatury i bólu
(kora czuciowa)
ośrodek wzroku
(kora wzrokowa)
ośrodek słuchu
(kora słuchowa)
Kora kojarzeniowa obejmuje wszystkie płaty. Odpowiada za procesy
zapamiętywania, uczenia się, kojarzenia i myślenia.
Ośrodkowy układ nerwowy
Międzymózgowie
Funkcje podwzgórza
• znajdują się w nim ośrodki czynności
wegetatywnych, czyli niezależnych od
naszej woli np. termoregulacji, pragnienia,
głodu, sytości
• neurony podwzgórza wydzielają hormony
wpływające na pracę:
- przysadki – liberyny i statyny
- pracę nerek – wazopresyna
- żeńskich narządów rozrodczych –
oksytocyna
podwzgórze
międzymózgowie
Ośrodkowy układ nerwowy
Układ limbiczny
Niektóre struktury kresomózgowia, międzymózgowia i śródmózgowia
współpracują ze sobą tworząc układ limbiczny.
zakręt obręczy
przegroda
przezroczysta
sklepienie
wzgórze
podwzgórze
ciało
suteczkowate ciało
migdałowate
zakręt
hipokampa
Ośrodkowy układ nerwowy
Układ limbiczny
Funkcje układu limbicznego
• Odpowiada on za zachowania i emocje, ma znaczenie w motywacji oraz
zachowaniach seksualnych.
• Bierze udział w regulacji stanów snu i czuwania, a także kontroluje
pobieranie pokarmu.
• Reakcje zachodzące w układzie limbicznym wpływają na proces
zapamiętywania, kształtowanie osobowości oraz podejmowanie decyzji.
Ośrodkowy układ nerwowy
Tyłomózgowie wtórne
Móżdżek
• składa się z dwóch półkul połączonych
robakiem.
móżdżek
• pokryty jest cienką warstwą istoty szarej,
tworzącą tzw. korę móżdżku
tyłomózgowie wtórne
Ośrodkowy układ nerwowy
Tyłomózgowie wtórne
Funkcje móżdżku
• utrzymanie odpowiedniego stanu
napięcia mięśni
móżdżek
• koordynacja ruchów
tyłomózgowie wtórne
Ośrodkowy układ nerwowy
Tyłomózgowie wtórne
Objawy uszkodzenia móżdżku
• utrata napięcia mięśniowego,
• zaburzenia koordynacji ruchów, czyli
móżdżek
niezborność móżdżkowa,
• niemożność wykonania w szybkim tempie
ruchów naprzemiennych,
• oczopląs,
• drżenie mięśni.
tyłomózgowie wtórne
Ośrodkowy układ nerwowy
Tyłomózgowie wtórne
Most
• fragment pnia mózgu położony między
śródmózgowiem a rdzeniem
przedłużonym,
• pośredniczy w przepływie sygnałów
między mózgiem, móżdżkiem i rdzeniem
przedłużonym,
most
tyłomózgowie wtórne
Ośrodkowy układ nerwowy
Rdzeń przedłużony
• Jest częścią mózgowia, która łączy się
z rdzeniem kręgowym
• Ma kształt spłaszczonego stożka o długości
ok. 3 cm
• Znajdują się w nim ośrodki nerwowe wielu
ważnych czynności odruchowych.
rdzeń przedłużony
Ośrodkowy układ nerwowy
Rdzeń przedłużony
Ośrodki znajdujące się w rdzeniu przedłużonym
• ośrodek oddechowy
• ośrodek naczynioruchowy
• ośrodek regulacji czynności serca
• ośrodki czynności odruchowych, takich jak:
ssanie, żucie, połykanie oraz odruchy obronne:
(np. kaszel, kichanie, mruganie powiekami,
wymioty)
rdzeń przedłużony
Ośrodkowy układ nerwowy
Rdzeń kręgowy
Budowa i położenie rdzenia kręgowego
• Rdzeń kręgowy przebiega w kanale kręgowym
utworzonym przez otwory w kręgach
kręgosłupa.
• Ma kształt spłaszczonego walca.
• Ciągnie się od rdzenia przedłużonego do
poziomu drugiego kręgu lędźwiowego i osiąga
długość ok. 45 cm.
• Na wysokości pierwszych kręgów
lędźwiowych zwęża się i przechodzi w tzw. nić
końcową.
rdzeń
kręgowy
Ośrodkowy układ nerwowy
Rdzeń kręgowy
Części rdzenia kręgowego
• szyjna
• piersiowa
• lędźwiowa
• krzyżowa
• guziczna (ogonowa)
rdzeń
kręgowy
Ośrodkowy układ nerwowy
Rdzeń kręgowy
przekrój poprzeczny
kanał
środkowy
istota szara
istota biała
Ośrodkowy układ nerwowy
Rdzeń kręgowy
funkcje rdzenia kręgowego
• przewodzi impulsy z mózgowia do narządów
wykonawczych i z powrotem
• uczestniczy w odruchach bezwarunkowych
rdzeń
kręgowy
Ośrodkowy układ nerwowy
Struktury chroniące mózgowie i rdzeń kręgowy
• Kręgosłup
• Mózgoczaszka
• Płyn mózgowo-rdzeniowy
• Opony (opona twarda, opona pajęcza i opona
miękka)
mózgowie
rdzeń
kręgowy
Ośrodkowy układ nerwowy
Płyn mózgowo-rdzeniowy
Płyn mózgowo-rdzeniowy jest przesączem osocza krwi.
Skład płynu mózgowo-rdzeniowego
związki
organiczne
związki
nieorganiczne
krwinki
Ośrodkowy układ nerwowy
Płyn mózgowo-rdzeniowy
Diagnostyczne znaczenie badania
składu płynu mózgowo-rdzeniowego
• Skład płynu mózgowo-rdzeniowego
może wskazywać na choroby
mózgowia lub rdzenia. Na przykład
podwyższona ilość białka lub komórek
może świadczyć o stanie zapalnym.
Punkcja lędźwiowa polega na wprowadzeniu igły punkcyjnej do
przestrzeni podpajęczynówkowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa w
celu diagnostycznym np. pobraniu do badań płynu mózgowordzeniowego.
Ośrodkowy układ nerwowy
Opony mózgowia i rdzenia kręgowego
Najcieńsza z opon.
opona
twarda
opona
pajęcza
Przylega do tkanki kostnej.
Jest położona najbliżej tkanki
nerwowej.
Jama wypełniona płynem
mózgowo-rdzeniowym.
opona
miękka
przestrzeń
podpajęczynówkowa
Ośrodkowy układ nerwowy
Zadania
Określ rolę ośrodka znajdującego
się zaznaczonym płacie.
W płacie potylicznym znajduje się ośrodek
wzroku.
Ośrodkowy układ nerwowy
Zadania
Podaj trzy objawy uszkodzenia struktury
zaznaczonej na ilustracji.
Objawy uszkodzenia móżdżku:
• utrata napięcia mięśniowego,
• zaburzenia koordynacji ruchów, czyli
niezborność móżdżkowa,
• niemożność wykonania w szybkim tempie
ruchów naprzemiennych,
• oczopląs,
• drżenie mięśni.
Ośrodkowy układ nerwowy
Zadania
Z jakich części neuronów jest zbudowana
środkowa część rdzenia kręgowego,
przypominająca kształtem literę H?
Zbudowana jest z ciał komórek nerwowych,
tworzących istotę szarą.
Ośrodkowy układ nerwowy
Zadania
Wymień dwie funkcje części mózgowia
wskazanej na ilustracji.
• znajdują się w nim ośrodki czynności
wegetatywnychnp. termoregulacji,
pragnienia, głodu, sytości
• neurony podwzgórza wydzielają hormony
wazopresynę i oksytocyne oraz hormony
wpływające na pracę przysadki – liberyny i
statyny
podwzgórze
Download