data publikacji 21.07.2015 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

advertisement
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
80 - 824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30
Ogłasza nabór na zastępstwo
na stanowisko: od doradca zawodowy-stażysta do doradca zawodowy
Ilość etatów – 1 etat
Oferta nr 06/15 z dnia 21.07.2015
Komórka organizacyjna
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku
Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku
1. Świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie poradnictwa zawodowego w formie
indywidualnej i grupowej w tym:
- prowadzenie konsultacji indywidualnych: pomoc w wyborze formy i kierunku
podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, pomoc w przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych.
- prowadzenie warsztatów o tematyce związanej z poszukiwaniem pracy, tworzeniem
dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej;
2. Opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowych.
3. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości oraz archiwizacja dokumentacji w
zakresie poradnictwa zawodowego.
4. Współpraca z innymi wydziałami urzędu.
5. Wykonywanie innych niż wymienione zadań na polecenie przełożonego, związanych z
realizacją bieżących zadań Urzędu.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe.
2. Doświadczenie w prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie poradnictwa
zawodowego.
3. Doświadczenie trenerskie w prowadzeniu zajęć grupowych.
4. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni
praw publicznych.
6. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie albo osoba będąca obywatelem państwa Unii
Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca znajomość języka polskiego
potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.
Wymagania dodatkowe
1. Wykształcenie psychologiczne.
2. Doświadczenie w prowadzeniu sesji Assessment Center.
3. Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.
4. Doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego.
5. Dobra znajomość języka angielskiego.
6. Doświadczenie w pracy w projektach finansowanych ze środków EFS.
Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku
Wymagane dokumenty
1. Praca przy komputerze co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
2. Zatrudnienie na zastępstwo, na czas nieobecnego pracownika (ca do lutego 2017 r. )
3. Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Heweliusza 11.
1. List motywacyjny oraz informacje (CV), o których mowa w art. 22 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94 z zm.).
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje.
3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
4. Oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej
obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kserokopia dokumentu
potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego określonego w przepisach
o służbie cywilnej), pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw
publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór oświadczenia dostępny w
BIP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku).
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
6. Inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej kariery, w tym
referencje.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, z dopiskiem: „Oferta pracy nr 06/15 - na zastępstwo”
w terminie do dnia 10.08.2015 r. do godziny 15.30.
Kontakt telefoniczny: (58) 32 64 876, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards