FON CAPITAL wg stanu na dzień 14.06.2017

advertisement
KARTA INFORMACYJNA
opcji konwertowalnej serii
FON CAPITAL
wg stanu na dzień 14.06.2017
Emitent
Alternatywny Depozyt Limited z siedzibą w Larnace
zarejestrowany pod adresem Ermou 32-34, KYPRIANOS
COURT, Floor 1, Flat 105 P.C. 6021 Larnaka, Cypr
Wartość nominalna opcji
0,05 zł
Uprawnienia opcji konwertowalnej Każda 1 opcja konwertowalna serii FON CAPITAL daje
wyemitowanej przez Alternatywny prawo do wymiany na 1 opcję konwertowalną serii FON
Depozyt LTD
CAPITAL wyemitowaną przez Nasze Inwestycje Sp. z o.o.
(KRS:0000661875)
Uprawnienia opcji konwertowalnej Opcje są konwertowalne na udziały Fon Capital Sp. z o.o.
wyemitowanej
przez
Nasze (KRS: 0000680090) z siedzibą w Płocku
Inwestycje Sp. z o.o.
Współczynnik
wymiany
opcji 2 000 opcji konwertowalnych wyemitowanych przez Nasze
konwertowalnych na udziały Fon Inwestycje Sp. z o.o. serii FON CAPITAL daje prawo do
Capital Sp. z o.o.
wymiany na 1 udział zwykły nieuprzywilejowany Fon
Capital Sp. z o.o.
Czy prawa majątkowe na które jest NIE
możliwość
wymiany
są
zdematerializowane
Wskazanie procentowego udziału 100/100
udziałów na które jest możliwość
konwersji
opcji
w
kapitale
zakładowym/procentowy udział w
liczbie głosów Fon Capital Sp. z o.o.
Liczba udziałów Fon Capital Sp. z 15 000
o.o. na dzień 14.06.2017
Liczba
wyemitowanych
opcji 30 000 000
konwertowalnych
serii
FON
CAPITAL w obrocie giełdowym
Wskazanie czy instrumentu dotyczy TAK
ograniczenie o którym mowa w art.
18 pkt 3 regulaminu
Jeżeli ograniczenie o którym mowa
w punkcie powyżej nie jest
stosowane do tego instrumentu,
wskazanie modyfikacji albo braku
stosowania tego ograniczenia
Pierwszy dzień notowania
28.06.2017
Waluta notowanych instrumentów PLN
finansowych
Prawa korporacyjne
1 prawo głosu z 1-go udziału na każde 2 000 opcji
konwertowalnych serii FON CAPITAL
Charakterystyka Spółki Fon Capital Sp. z o.o.
Adres
al. marsz. J.Piłsusdkiego 35, 09-407 Płock
Władze
Damian Patrowicz – Prezes Zarządu
Profil działalności
Spółka zajmuje się inwestycjami w systemie transakcyjnym
Nova Giełda. Spółka Fon Capital zajmuje się
przygotowaniem do debiutu takich spółek jak Huta Stalowa
Wola S.A., ZM Bumar „Łabędy” S.A., Górnośląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Walcownia Metali
Nieżelaznych „Łabędy” S.A., Gryfia S.A., Mesko S.A., PIT
Radwar S.A., Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa
S.A., Nitroerg S.A., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL-Kalisz”.
Czy spółka albo inny podmiot Tak, Emitenci instrumentów finansowych Fon Capital
zostały zobowiązane do wypełniania zostali zobowiązani do wypełniania obowiązków
obowiązków informacyjnych
informacyjnych na poziomie podstawowym. Szczegółowy
zakres i zasady wypełniania obowiązków informacyjnych
precyzuje uchwała nr 9/2017 Zarządu Novej Giełdy.
Jeżeli spółka albo inny podmiot są Obowiązki informacyjne będą realizowane na poziomie
zobowiązani
do
realizacji podstawowym określonym w załączniku nr 2 do
obowiązków
informacyjnych, Regulaminu Nova Giełda
wskazanie zakresu obowiązków
informacyjnych realizowanych przez
podmiot
Download