Jeden dzień w starożytności

advertisement
Jeden dzień w starożytności
KONKURS HISTORYCZNY DLA KLAS PIERWSZYCH PRZYGOTOWANY
METODĄ PROJEKTU
AUTORZY: mgr Sylwia Nowakowska
mgr Danuta Lenik
CELE:
- rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu historii starożytnej, a zwłaszcza historii i
kultury starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu;
- zapoznanie uczniów z wkładem różnych kultur i narodów do dorobku cywilizacyjnego
ludzkości;
- pogłębienie wiedzy dotyczącej życia codziennego starożytnych Egipcjan, Greków i
Rzymian;
- rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
- kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej uczniów, zbieranie i
selekcjonowanie informacji, rozwiązywanie problemów pracy w grupie, podejmowanie
decyzji, komunikowanie się;
- doskonalenie umiejętności prezentowania wyników pracy zespołowej za pomocą
różnych technik;
- rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej i wizualnej;
STANDARDY: I 1, I 3, II 1, II 2, II 3, II 6.
PRZEBIEG:
1. Przygotowanie uczniów do pracy poprzez zapoznanie ich z metodą.
2. Wprowadzenie uczniów w tematykę zagadnienia – poszerzenie wiedzy zdobytej na
lekcjach historii.
3. Przygotowanie przez organizatorów zestawów zadań dla poszczególnych klas i
opracowanie zasad konkursu.
4. Zapoznanie klas z zasadami i terminem konkursu.
5. Losowanie przez przewodniczących klas zestawu zadań do wykonania.
6. Podział klas na grupy i przydzielenie poszczególnych zadań.
7. Wyznaczenie terminów konsultacji z nauczycielami historii.
8. Realizacja projektu - praca w grupach.
a) zbieranie i opracowywanie informacji
b) realizacja zadań cząstkowych wynikających z opracowanego podziału zadań
c) opracowanie planu prezentacji
9. Prezentacja projektu:
a) uczniowie wszystkich klas zgodnie starożytnych instrukcją przygotowują prezentację
swoich prac:
- reklamy starożytnych państw
- charakterystyczne potrawy
- modele starożytnych strojów kobiecych i męskich
- makiety charakterystycznych budowli starożytnego Egiptu, Grecji i Rzymu
b) wybrane zespoły klasowe rywalizują w konkursie wiedzowym
c) w prezentacji uczestniczą wszyscy członkowie klas.
1
10. Ocena projektu:
11. Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej jako podsumowanie konkursu.
W załączeniu:
 zasady konkursu.;
 wykaz zadań losowanych przez klasy;
 pytania do konkursu wiedzowego;
 ankieta ewaluacyjna
ZASADY KONKURSU
„JEDEN DZIEŃ W STAROŻYTNOŚCI”
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych.
2. W konkursie biorą udział całe klasy.
3. Klasy dzielą się na zespoły, które są odpowiedzialne za wykonanie i prezentację jednego
z wylosowanych przez klasę zadań.
2
4. Wykonanie zadań punktowane będzie przez JURY w skali od 0-10 punktów. W swojej
ocenie JURY będzie uwzględniało zgodność z prawdą historyczną, pomysłowość oraz
sposób prezentacji.
5. W przygotowaniu zadań korzystać należy z różnego rodzaju źródeł informacji (np.
podręcznik, encyklopedie, albumy, teksty źródłowe, Internet)
6. Zalecane są konsultacje z nauczycielem historii.
7. O zwycięstwie zadecyduje suma punktów uzyskanych przez klasę za poszczególne
zadania.
8. Nagrodzone zostaną tylko trzy pierwsze miejsca.
Życzymy udanej zabawy podczas przygotowywania zadań.
POWODZENIA !!!
ZADANIA KONKURSOWE





Przygotujcie krótką (3 min.) reklamę Egiptu, którą zachęcilibyście starożytnego wędrowca do
podróży właśnie po Egipcie.
Wykonajcie makietę piramidy egipskiej (technika dowolna).
Przygotujcie potrawę charakterystyczną dla Egiptu (starożytnego lub współczesnego).
Przygotujcie dwa modele starożytnych strojów egipskich (kobiecy i męski).
Wytypujcie 3-osobową drużynę, która będzie Was reprezentowała w konkursie wiedzy o
starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.
ZADANIA KONKURSOWE


Przygotujcie krótką (3 min.) reklamę Egiptu, którą zachęcilibyście starożytnego wędrowca do
podróży właśnie po Egipcie.
Wykonajcie mapę Egiptu (technika dowolna).
3



Przygotujcie potrawę charakterystyczną dla Egiptu (starożytnego lub współczesnego).
Przygotujcie dwa modele starożytnych strojów egipskich (kobiecy i męski).
Wytypujcie 3-osobową drużynę, która będzie Was reprezentowała w konkursie wiedzy o
starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.
ZADANIA KONKURSOWE





Przygotujcie krótką (3 min.) reklamę Grecji, którą zachęcilibyście starożytnego wędrowca do
podróży właśnie po Grecji.
Wykonajcie makietę Partenonu (technika dowolna).
Przygotujcie potrawę charakterystyczną dla Grecji (starożytnego lub współczesnego).
Przygotujcie dwa modele starożytnych strojów greckich (kobiecy i męski).
Wytypujcie 3-osobową drużynę, która będzie Was reprezentowała w konkursie wiedzy o
starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.
ZADANIA KONKURSOWE





Przygotujcie krótką (3 min.) reklamę Grecji, którą zachęcilibyście starożytnego wędrowca do
podróży właśnie po Grecji.
Wykonajcie makietę kolumny doryckiej (technika dowolna).
Przygotujcie potrawę charakterystyczną dla Grecji (starożytnego lub współczesnego).
Przygotujcie dwa modele starożytnych strojów greckich (kobiecy i męski).
Wytypujcie 3-osobową drużynę, która będzie Was reprezentowała w konkursie wiedzy o
starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.
ZADANIA KONKURSOWE





Przygotujcie krótką (3 min.) reklamę Grecji, którą zachęcilibyście starożytnego wędrowca do
podróży właśnie po Grecji.
Wykonajcie wazę lub amforę grecką (technika dowolna).
Przygotujcie potrawę charakterystyczną dla Grecji (starożytnego lub współczesnego).
Przygotujcie dwa modele starożytnych strojów greckich (kobiecy i męski).
Wytypujcie 3-osobową drużynę, która będzie Was reprezentowała w konkursie wiedzy o
starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.
ZADANIA KONKURSOWE





Przygotujcie krótką (3 min.) reklamę Rzymu, którą zachęcilibyście starożytnego wędrowca do
podróży właśnie po tym państwie.
Wykonajcie makietę Koloseum (technika dowolna).
Przygotujcie potrawę charakterystyczną dla Rzymu (starożytnego lub współczesnego).
Przygotujcie dwa modele starożytnych strojów rzymskich (kobiecy i męski).
Wytypujcie 3-osobową drużynę, która będzie Was reprezentowała w konkursie wiedzy o
starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.
ZADANIA KONKURSOWE





Przygotujcie krótką (3 min.) reklamę Rzymu, którą zachęcilibyście starożytnego wędrowca do
podróży właśnie po tym państwie.
Wykonajcie makietę rzymskiego akweduktu (technika dowolna).
Przygotujcie potrawę charakterystyczną dla Rzymu (starożytnego lub współczesnego).
Przygotujcie dwa modele starożytnych strojów rzymskich (kobiecy i męski).
Wytypujcie 3-osobową drużynę, która będzie Was reprezentowała w konkursie wiedzy o
starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.
4
ZADANIA KONKURSOWE





Przygotujcie krótką (3 min.) reklamę Rzymu, którą zachęcilibyście starożytnego wędrowca do
podróży właśnie po tym państwie.
Wykonajcie makietę antycznego łuku triumfalnego (technika dowolna).
Przygotujcie potrawę charakterystyczną dla Rzymu (starożytnego lub współczesnego).
Przygotujcie dwa modele starożytnych strojów rzymskich (kobiecy i męski).
Wytypujcie 3-osobową drużynę, która będzie Was reprezentowała w konkursie wiedzy o
starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie.
STAROŻYTNA GRECJA
1. Kto mógł być pełnoprawnym obywatelem Aten?
/mężczyzna, po 20 roku życia, wolny, potomek Ateńczyków/
2. Jak nazywał się główny port ateński połączony z miastem Długimi Murami/ /Pireus/
3. Jak nazywali się ateńscy przywódcy wojskowi?
/stratedzy/
4. Dlaczego dystans biegu maratońskiego – jednej z dyscyplin olimpijskich wynosi 42195
m.?
/taka jest odległość z Maratonu do Aten, którą przebiegł jeden z ateńskich żołnierzy, aby
powiadomić o zwycięstwie/
5
5. Jak nazywała się wojna, która toczyła się pomiędzy Spartą a Atenami w V w.p.n.e.?
/wojna peloponeska/
6. Czyim nauczycielem był Platon?
/Sokratesa/
7. Jak nazywał się słynny ateński mówca i polityk żyjący w V w.p.n.e.?
/Perykles/
8. Co oznacza pojęcie ostracyzm?
/sąd skorupkowy; ateński sąd, który miał chronić państwo przed tyranią przez
wygnanie osoby uznanej za niebezpieczną dla demokracji; prawdopodobnie
zapoczątkowany przez Peryklesa; od greckiego słowa ostrakon/
9. Wymień imiona trzech greckich dowódców – bohaterów walk z Persami.
/Miltiades, Temistokles, Leonidas/
10. Kogo nazywamy ojcem historiografii?
/Herodota z Halikarnasu/
11. Jak nazywał się ciężkozbrojny żołnierz piechoty greckiej?
/hoplita/
12. Wymień trzy style architektoniczne w kolejności ich powstawania
/dorycki, joński, koryncki/
13. Czy słowo olimpiada w starożytności oznaczało to samo co dziś?
/nie; w starożytności był to 4- letni okres pomiędzy igrzyskami/
14. Jak nazywa się wzgórze, na którym wzniesiono świątynię Ateny Dziewicy?
/Akropol/
15.Który z władców świata starożytnego zapoczątkował okres zwany hellenizmem?
/Aleksander Wielki/
16. Jakie dwa typy sztuk wystawiano w teatrze greckim?
/tragedie i komedie/
STAROŻYTNY RZYM
1. Jaka rzekę przekroczył Cezar rozpoczynając wojnę domową w 49r.p.n.e.?
/Rubikon/
2. Jak nazywało się germańskie plemię barbarzyńskie, które w 455 r. złupili Rzym?
/Wandalowie/
3. Jakie prawo posiadał trybun ludowy i co ono oznaczało?
/prawo VETA, tzn. miał prawo wstrzymać decyzje i uchwały
niekorzystne dla plebejuszy/
4. Powiedz, jak miał na imię ostatni król Rzymu?
/Tarkwiniusz Pyszny/
5. Co oznacz rzymska maksyma prawna „dura lex, sed lex” ?
6
/ „twarde prawo, ale prawo”/
6. Wskaż jedną istotną różnicę pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią Cesarstwa
Rzymskiego.
/ język grecki- język rzymski; stolice/
7. Takie języki jak włoski, francuski, portugalski, rumuński nazywamy romańskimi.
Dlaczego?
8. Co to jest retoryka?
/sztuka pięknego wypowiadania się, przemawiania/
9. Powiedz, jak nazywało się miasto greckie, na miejscu którego wybudowano nową stolice
imperium rzymskiego -Konstantynopol?
/Bizancjum/
10. Od jakiego wydarzenia starożytni Rzymianie liczyli lata?
/od założenia Rzymu – od 753r.p.n.e./
11. Podaj nazwę urzędu, który w republice rzymskiej był pełniony jednoosobowo?
/dyktator/
12. Wymień wszystkie ustroje polityczne starożytnego Rzymu w kolejności ich
występowania.
/monarchia, republika, cesarstwo/
13. Jakie państwo było pierwszym pozaitalskim podbojem Rzymian?
/Kartagina/
14. Podaj 2 imiona pierwszego cesarza rzymskiego.
/Oktawian August/
15. Jak nazywała się rzymska świątynia ku czci wielu bogów?
/Panteon/
16. Jaką funkcję w starożytnym Rzymie pełniły termy?
/termy – łaźnie; były to miejsca fizycznego oczyszczenia, odpoczynku i towarzyskich spotkań/
STAROŻYTNY EGIPT
1. Jakie miasto zostało stolicą Egiptu po zjednoczeniu?
/Memfis/
2. Co oznacza słowo „faraon”?
/wielki dom czyli pałac/
3. Kogo nazywano w starożytnym Egipcie „sługami boga”?
/kapłanów/
4. Jakie były zadania kapłanów w starożytnym Egipcie?
/opieka nad świątyniami, organizowanie uroczystości religijnych, udzielanie rad
faraonowi/
7
5. Wymień dwa święte zwierzęta Dolnego i Górnego Egiptu.
/kobra i sęp/
6. Jaką nowość wprowadzili Egipcjanie w armii?
/wozy bojowe - rydwany/
7. Wymień czterech bogów starożytnego Egiptu.
/Ra - bóg Słońca, Horus - bóg całego państwa i młodości, Ozyrys - pan umarłych, Izyda
- bogini nieba, Anubis - patron mumifikacji, Hator - bóg miłości, radości i tańca, Hapi
- bogini Nilu, Thot - bóg pisma, mądrości i magii, każdy faraon/
8. Jakie było największe osiągnięcie Egipcjan w dziedzinie astronomii?
/kalendarz słoneczny/
9. Dzięki czemu Egipcjanie doskonale znali anatomię człowieka?
/poznali ją podczas balsamowania zwłok/
10. Po czym rozpoznawano egipskich kapłanów?
/nosili białe szaty z lnu i golili głowy/
11. Co oznacza pojęcie „hieroglify”?
/święte znaki pisarskie/
12. Podaj trzy rodzaje materiału pisarskiego używanego w starożytnym Egipcie.
/kamień, drewniane tabliczki, skóra, papirus/
13. Dlaczego Egipcjanie mumifikowali zwłoki?
/wierzyli, że dusza żyje tak długo, dopóki ciało nie ulegnie rozkładowi/
14. Starożytny Egipt był monarchią absolutną. Wyjaśnij, co to znaczy.
/ monarcha skupiał w swoim ręku niepodzielną władzę/
15. Z czego wynikała silna pozycja zamożnych kobiet w starożytnym Egipcie?
/majątek dziedziczony był także w linii żeńskiej/
16. Jaką nazwę nosiły okręgi, na które był podzielony terytorialnie Egipt? Kto stał na czele
tych okręgów?
/nomy, nomarchowie/
WZÓR ANKIETY PRZEPROWADZONEJ PO KONKURSIE:
JEDEN DZIEŃ W STAROŻYTNOŚCI
ZAZNACZ NP. KRZYŻYKIEM RUBRYKĘ „CZĘSTO”, „CZASAMI”, „NIGDY”, BY OCENIĆ
SWOJĄ PRACĘ PODZAS PRZYGOTOWANIA I W TRAKCIE TRWANIA KONKURSU:
JEDEN DZIEŃ W STAROŻYTNOŚCI.
CZĘSTO
CZASAMI
NIGDY
Czułem się odpowiedzialny za
wykonanie zadania
8
Słuchałem propozycji kolegów i
koleżanek z klasy
Przedstawiałem różne pomysły
wykonania powierzonych zadań
Uczestniczyłem aktywnie podczas
wykonywania zadań
Dbałem o przyjazną, partnerską
atmosferę
CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM PODCZAS PRZGOTOWANIA ZADAŃ I W TRAKCIE TRWANIA
KONKURSU:
CO MI POMOGŁO?
CO MI PRZESZKADZAŁO?
MOJA OCENA KONKURSU:
mgr Danuta Lenik
mgr Sylwia Nowakowska
9
Download