WZÓR UMOWY - do zapoznania się Umowa zawarta w dniu

advertisement
WZÓR UMOWY
- do zapoznania się
Umowa zawarta w dniu………………….. roku pomiędzy:
Zleceniodawca:
Rolno-Przemysłowe Zakłady Zielarskie „Strykowo” sp. z o.o.w Strykowie ul. Parkowa 7
NIP 7770003908 REGON 639618076 prowadzący działalność zgodną z KRS 0000089425
reprezentowane przez:
prezes Zarządu : Marian Śledź
członek Zarządu : Bernardyna Urbaniak
Wykonawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania własnym sprzętem –
siewnikiem z redlicami talerzowymi umożliwiającymi równomierny, głęboki siew (równe
międzyrzędzia) - usługę siewu kukurydzy z paliwem własnym.
Siewnik do zasilania nawozem zasadniczym POLIDAB oraz mikrogranulatem.
2. Usługi te Zleceniobiorca wykonywać będzie w okresie agrotechnicznie najkorzystniejszym
dla siewu kukurydzy (11 -17 kwietnia 2014r.).
3. Usługi rolnicze Zleceniobiorca wykonywać będzie na polach Spółki wskazanych przez
Zleceniodawcę:
a) lokalizacja – działki nr 181, 183, 185, 188, 195, 218 - pole w kierunku Stęszewa-droga nr 32, obręb
Zamysłowo
b) łączna powierzchnia pól – 14,5 ha w dwóch częściach
§2
Zleceniodawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnych informacji w celu należytego
wykonania niniejszej umowy.
§3
1. Wykonawca wykona usługę objętą niniejszą umową zgodnie ze swoją ofertą, stanowiącą
integralną część składową niniejszej umowy (załącznik nr 1)
§ 4
Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy stawkę wynikającą z oferty na
usługi - ……….. zł/ha zwiększone o podatek od towarów i usług VAT.
§ 5
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
§6
1. Wykonanie usługi o której mowa w §1.ust.1 musi być potwierdzone przez Zleceniodawcę.
2. Potwierdzenie wykonania usługi przez Zleceniodawcę stanowi podstawę do wystawienia
faktury, o której mowa w § 5.
§7
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług z najwyższą starannością wynikającą
ze standardów dla tego rodzaju usług.
2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, Zleceniobiorca ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zleceniodawcy w wysokości 500 zł
§8
Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli
nie będzie to możliwe, spór będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zleceniodawcy.
Zagadnienia nie uregulowane w niniejszej umowie regulować będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Wykonawca
Zleceniodawca
Download