document Wzor umowy statki

advertisement
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr OR.272.3.4.2016.NM
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ……………………..2016 r. w Elblągu pomiędzy Powiatem Elbląskim
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Elblągu w imieniu, którego działają:
1. Maciej Romanowski – Starosta Elbląski
2. Zbigniew Lichuszewski – Wicestarosta Elbląski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Edwardy Mazurkiewicz
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
NIP ……..-………-……-……, REGON ………………………, KRS ………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
o następującej treści:
Umowa zawarta zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Powiat
Elbląski o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro
§ 1.
Zlecający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące czynności:
1. Usuwanie, w przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r. Nr 208,
poz. 1240 ) z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Elbląskiego niżej
wymienionych statków wodnych i obiektów pływających:
 rower wodny
 skuter wodny
 poduszkowiec
 statek wodny o długości kadłuba do 10m
2. Prowadzenie parkingu strzeżonego dla ww. statków wodnych i obiektów pływających
usuniętych w przypadkach określonych w ustawie.
3. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do czynności określonych ust. 1 niezwłocznie od
chwili powiadomienia przez uprawnioną jednostkę.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji powyższego w porze dziennej tzn. od wschodu
do zachodu słońca.
Strona 1 z 4
§ 2.
Usuwanie statków wodnych i obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na
terenie Powiatu Elbląskiego odbywać się może na podstawie dyspozycji wydanej przez
uprawnione do tego jednostki, zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 roku w sprawie usuwania
pojazdów (Dz. U. Nr 191, poz. 1377).
§ 3.
Jednostkami uprawnionymi w zakresie zlecenia wykonania usługi zawartej w niniejszej
umowie są:
1. Starosta Elbląski
2. Komenda Miejska Policji w Elblągu
§ 4.
Wykonawca, w przypadku zlecenia przez Komendę Miejską Policji w Elblągu wykonania
usługi ujętej w §1 ust. 1 niniejszej umowy każdorazowo powiadamia Zleceniodawcę o
konieczności podjęcia tych działań podając lokalizację usuwanego statku wodnego lub
obiektu pływającego oraz dane umożliwiające identyfikację jego właściciela i użytkownika.
§ 5.
W zakresie o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się
usunąć statek wodny lub inny obiekt pływający i przemieścić go w rejon prowadzonego przez
Wykonawcę parkingu strzeżonego usytuowanego na terenie przystani …………......................
§ 6.
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilnoprawną za uszkodzenie lub utratę obiektu
pływającego i przewożonego towaru przejętego do usunięcia / przemieszczenia.
§ 7.
Wykonawca za wykonaną usługę obciąża Zleceniodawcę wystawiając fakturę VAT
Dane Zleceniodawcy:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
82-300 Elbląg
Ul. Saperów 14A
NIP: 5782524428
Strona 2 z 4
§ 8.
Wysokość opłat nie może być wyższa niż:
1. Za usunięcie obiektu pływającego, o którym mowa w §1 pkt 1 - ………………….zł
2. Za każdą dobę przechowywania:
 rower wodny -……………….zł
 skuter wodny - ……………..zł
 poduszkowiec - ………………zł
 statek wodny o długości kadłuba do 10m - …………………
§ 9.
W przypadkach określonych w §1 umowy Zleceniodawca we własnym imieniu będzie
wystawiał rachunek obciążający właściciela statku wodnego lub obiektu pływającego oraz
dochodził zapłaty za usunięcie, przemieszczenie lub przechowywanie go na parkingu
strzeżonym.
§ 10.
Wykonawca, po wykonaniu usługi wyda pojazd z parkingu osobie wskazanej w zezwoleniu,
zgodnym ze wzorem zawartym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw
wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów
(Dz. U. Nr 191, poz. 1377) wystawionym przez Zleceniodawcę.
§ 11.
Strony ustalają że:
1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za nienależyte wykonanie umowy w
wysokości:
a) za każdorazową odmowę wykonania dyspozycji o której mowa w § 1 – 500,00 PLN.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5000,00 PLN.
2. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zleceniodawcy kwotę w wysokości – 5000,00 PLN.
§ 12.
Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za uszkodzenie lub utratę
pojazdu, o którym mowa § 1.
§ 13.
Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia Zleceniodawcy o wszystkich
zmianach faktycznych dotyczących niniejszej umowy.
Strona 3 z 4
§ 14.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie ………… roku do
dnia …………….roku.
3. Każda ze stron umowy może wypowiedzieć ją z zachowaniem 1 miesięcznego terminu
wypowiedzenia.
4. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.
§ 16.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały odpowiednie zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r - o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych / Dz. U. Nr 208, poz. 1240 /.
§ 17.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
.............................
WYKONAWCA
.............................
Strona 4 z 4
Download