spis treści

advertisement
SPIS TREŚCI
Wstęp .........................................................................................................................................4
Rozdział 1
Zarządzanie potencjałem społecznym w przedsiębiorstwie.....................…….....................6
1.1.
Zarządzanie personelem w organizacji ………………………………….………….....6
l. 1.1. Rola zarządzania personelem w organizacji ……………….………...…………………6
l. 1.2. Rozwój zarządzania personelem na świecie ………………….…..…….........................8
1.2.
Modele zarządzania zasobami ludzkimi ……………………………………….........10
1.3.
Proces kadrowy ………………………………………………………….…………...14
1.4.
Planowanie zatrudnienia w firmie …………………………………………………...16
1.5.
Rozwój pracownika ………………………………………………………..…………22
Rozdział 2
Zarządzanie kadrami w Ochotniczych Hufcach Pracy–wybrane zagadnienia…....…….30
2.1.
Misja i kierunki rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy ...............................................30
2.2.
Organizacja wewnętrzna Ochotniczych Hufców Pracy ……………….……..………34
2.3.
Struktura zatrudnienia w Ochotniczych Hufcach Pracy...………………...…......…...40
2.4.
Planowanie zatrudnienia i zarządzanie kadrą Ochotniczych Hufców Pracy ..………43
2.4.1. Specyfika planowania zatrudnienia w Ochotniczych Hufcach Pracy…………43
2.4.2.Realizacja planu zatrudnienia poprzez rekrutację i selekcję…...........................48
2.5.
Rozwój zawodowy pracowników Ochotniczych Hufców Pracy……………..............51
2.5.1. Diagnoza kompetencji pracowników poprzez okresową ocenę….………...….51
2.5.2. Szkolenia pracowników……………………………………………..…………53
2.6.
Mocne i słabe strony zarządzania kadrami w Ochotniczych Hufcach Pracy…............57
Rozdział 3
Postulowane zmiany w zakresie planowania i rozwoju pracowników w Ochotniczych
Hufcach Pracy……………………………………....…………………………………….…62
3.1.
Zarządzanie przez cele jako koncepcja zarządzania usprawniająca działania
Ochotniczych Hufców Pracy……………………………………………................................62
3.2.
Planowanie zatrudnienia w Ochotniczych Hufcach Pracy...……………….…………65
3.3.
Doskonalenie i rozwój pracowników …………………………………………..……68
3.1. Rozwój pracowników nowozatrudnionych………………………………………69
3.2. Rozwój zawodowy pracowników o dużym stażu ……………………………….72
3.4. Usprawnienia w zakresie zarządzania personelem Ochotniczych Hufców Pracy
wspierające postulowane zmiany w obszarze planowania i rozwoju .……………...........…..73
Zakończenie ....................................................................................................................75
Załączniki…………………………………………………………………………….…77
Bibliografia .....................................................................................................................93
WSTĘP
Przedmiotem niniejszej pracy jest problem planowania zatrudnienia oraz rozwoju
pracowników. Planowanie zatrudnienia powinno zaspokajać bieżące i przyszłe potrzeby
organizacji. To dzięki niemu firmy są w stanie ściśle odpowiadać zaplanowanym potrzebom
zbytu, produkcji i inwestowania. Odpowiednie podejście do rozwoju pracowników jest
kluczowym elementem przyczyniającym się do dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z bezcenności dobrego personelu.
W przygotowaniu pracy wspomogła Pani Kalina Kenczew – Pałasz, która to
udostępniła informacje, służyła pomocą i radą.
Celem pracy jest pokazanie zależności pomiędzy planowaniem zatrudnienia i
rozwojem pracowników. W pracy zostanie przedstawiony wpływ wyżej wymienionych
elementów zarządzania zasobami ludzkimi na prawidłowe działanie organizacji. Ukazane
zostanie jaki wpływ na organizacje i jej spójne działanie ma personel w nim zatrudniony, jak
odpowiedni dobór pracowników może nie tylko poprawić wydajność pracy, ale również
stosunki panujące w organizacji. A także jak ogromny wpływ na zatrudnionych ma dbanie o
ich rozwój, który oprócz podnoszenia kwalifikacji, może wywołać przywiązanie do
organizacji.
W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną wybrane elementy współczesnego procesu
kadrowego. Podjęta zostanie próba wykazania doniosłości roli jaką dla rozwoju firmy
odgrywa
właściwie
postrzegane
i
realizowane
zarządzanie
zasobami
ludzkimi,
a w szczególności planowanie zatrudnienia i rozwój pracowników.
Konstrukcja pracy umożliwi przejście od szerzej zaprezentowanych definicji
i funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności procesów planowania
zatrudnienia i rozwoju pracowników, które znajdą się w rozdziale pierwszym. W rozdziale
drugim znajdzie się odniesienie w zakresie tej problematyki do konkretnej instytucji, jaką są
Ochotnicze Hufce Pracy. Zostaną przedstawione wady i zalety wykorzystywanych procesów
w firmie, które będą punktem odniesienia do napisania kolejnego rozdziału.
W rozdziale trzecim – ostatnim przedstawiony zostanie postulowany model
planowania zatrudnienia i rozwoju personelu w Ochotniczych Hufcach Pracy, wykluczający
przypadek i uzależnienie od już zastanych warunków. Ostatni rozdział będzie również miał
walor praktyczny. Autorka wskaże w nim jak proponowane zmiany mogą wpłynąć na
wydajną i efektywną pracę. W jaki sposób można poprawić dobre samopoczucie
pracowników, które ma ogromny wpływ na ich wydajność w pracy.
Podsumowanie przedstawionej problematyki dokonane zostanie w
zakończeniu.
Zamieszczone w nim będą najistotniejsze wnioski wynikające z pracy.
Praca licencjacka zostanie napisana na podstawie modelu empirycznego. Zostanie w
niej zaproponowany projekt usprawnienia działań związanych z planowaniem zatrudnienia i
rozwojem pracowników w Ochotniczych Hufcach Pracy.
Źródła, które zostaną wykorzystane w pracy można podzielić na dwie kategorie. W
pierwszym rozdziale będzie to literatura przedmiotu, na którą składają się takie pozycje jak:
Harvard Business Essentials, Coaching, mentoring , Jak rozwijać największe talenty i osiągać
lepsze wyniki, Jurkowski Ryszard, Zarządzanie personelem proces kadrowy i jego aspekty czy
Kostera Monika, Zarządzanie personelem. Również wykorzystane będą artykuły z czasopism
takie jak na przykład „Służba Pracownicza” wydawnictwa IPiSS.
W drugim rozdziale
zostaną wykorzystane publikacje wydane przez Ochotnicze Hufce Pracy, akty prawne, a
także uzyskane od pracowników materiały wewnętrzne organizacji.
Download