W SKRÓCIE I FARMAKOLOGIA OGÓLNA 1

advertisement
W SKRÓCIE
I
Krążenie jelitowo-wątrobowe (A)
40
Reakcje sprzęgania (B)
40
Nerka jako narząd wydalający
42
Eliminacja przedukładowa
44
IX
Stężenie leku w organizmie w zależności od
czasu - funkcja eksponencjalna
46
FARMAKOLOGIA OGÓLNA
1
Przebieg zmian stężenia leku w osoczu jako
funkcja czasu
48
Historia farmakologii
2
Przedmowa do piątego wydania niemieckiego V
Przedmowa do pierwszego wydania
niemieckiego
Przedmowa do wydania polskiego
VI
VII
Wykaz najczęściej stosowanych skrótów
Początki idei
2
Przełom
2
Początki farmakologii doświadczalnej
3
Farmakologia jako dyscyplina nauki
3
Podwaliny niemieckiej farmakologii
3
Stan obecny
3
Leki i substancje czynne
4
Cele izolowania aktywnych składników
4
Rośliny domowe jako źródło substancji
leczniczych
6
Powstawanie leku
8
Substancje analogowe i różnorodność nazw...10
Postacie leku do podawania doustnego
12
Podawanie leków drogą wziewną
14
Leki dermatologiczne
16
Postacie leków dermatologicznych o działaniu
ochronnym
16
Środki dermatologiczne jako podłoże dla substancji
czynnej (B)
16
Zależność stężenia leku w osoczu od czasu przy
jego regularnym podawaniu (A)
50
Zależność stężenia leku w osoczu od czasu przy
jego nieregularnym przyjmowaniu (B)
50
Kumulacja: dawka, odstęp między podaniami
i oscylacje stężeń w osoczu (A)
52
Zmiana charakterystyki eliminacji podczas
stosowania leku (B)
52
Zależność dawka-efekt
54
Zależność stężenie-efekt (A)
56
Krzywa stężenie-efekt (B)
56
Krzywe stężenie-wiązanie
58
Rodzaje sił wiążących lek z receptorem
60
Wiązanie kowalencyjne
60
Wiązanie niekowalencyjne
60
Agoniści - antagoniści
62
Model molekularnego mechanizmu działania
agonisty/antagonisty (A)
62
Inne formy antagonizmu
62
Od podania do dystrybucji leku w organizmie 18
Wybiórczość enancjomerów w działaniu leku .64
Potencjalne miejsca działania leków
20
Rodzaje receptorów
Bariery zewnętrzne organizmu
22
Bariery krew-tkanki
24
Mechanizm działania receptorów sprzężonych
z białkiem G
68
Przenikanie przez błony
26
66
Zmiany stężnia leku w osoczu w zależności od
czasu a wpływ na jego działanie
70
Możliwości rozmieszczenia leku
28
Wiązanie leków z białkami osocza
30
Działania niepożądane leków, działania
uboczne
72
Wątroba jako narząd eliminujący
32
Uczulenie na leki
74
Biotransformacja leków
34
Reakcje skórne
76
Metabolizm leków przez enzymy cytochromu
P450
38
http://d-nb.info/1015020887
Toksyczność leków w okresie ciąży i karmienia
piersią
78
Farmakogenetyka
80
Placebo
82
FARMAKOLOGIA SZCZEGÓŁOWA
85
Układ nerwowy współczulny
86
Działanie elektrofizjologiczne leków
przeciwarytmicznych o typie blokujących
kanały Na+
140
Leki stosowane w leczeniu niedokrwistości...142
Witamina B I2 (B)
142
Kwas foliowy (B)
142
Budowa współczulnego układu nerwowego ...88
Związki żelaza
144
Synapsa adrenergiczna
Zapobieganie i leczenie zakrzepicy
146
88
Podtypy receptorów adrenergicznych i działanie
amin katecholowych
90
Możliwości interakcji (B)
148
Działanie na mięśnie gładkie
90
Heparyna (A)
150
Działanie na serce
90
Hirudyna i jej pochodne (B)
150
Wpływ katecholamin na metabolizm (C)
90
Leki fibrynolityczne (A)
152
Powstawanie skrzepu w naczyniach (A)
154
Zależność między budową a działaniem leków
sympatykomimetycznych
92
Substancje o pośrednim działaniu
sympatykomimetycznym
94
Leki a-sympatykomimetyczne
i o-sympatykolityczne
96
Leki [3-adrenolityczne (fl-blokery)
98
Antagoniści witaminy K oraz witamina K (A) .148
Powstawanie, aktywacja i agregacja płytek
krwi (B)
154
Hamowanie agregacji płytek krwi (A)
156
Przedukładowe działanie kwasu
acetylosalicylowego (B)
156
Preparaty krwiozastępcze
158
100
Leki stosowane w leczeniu hiperłipidemii
160
Leki sympatykolityczne
102
Leki moczopędne - przegląd
164
Układ nerwowy przy współczulny
104
Wchłanianie zwrotne NaCI w nerce (A)
166
Synapsa cholinergiczna
106
Zróżnicowanie leków fi-adrenolitycznych
Leki parasympatykomimetyczne
....108
Leki parasympatykolityczne
110
Działania nikotyny
114
Lokalizacja receptorów nikotynowych
114
Wpływ nikotyny na czynności organizmu
114
Leczenie uzależnienia od nikotyny
114
Następstwa palenia tytoniu
116
Dopamina
118
Akwaporyna (AQP)
766
Osmotyczne leki moczopędne (B)
166
Leki moczopędne posiadające grupę
sulfonamidową
168
Leki moczopędne oszczędzające potas (A) ....170
Hormon antydiuretyczny (ADH) i jego
pochodne (B)
170
Leki stosowane w chorobie wrzodowej
żołądka i dwunastnicy
172
I. Leki zmniejszające stężenie kwasu
I72
II. Leki działające ochronnie.
I74
III. Eradykacja Helicobacter pylori (C)
174
Histamina i możliwości farmakologicznego
wpływu na jej działanie
120
Środki przeczyszczające
176
Serotonina
122
Leki stosowane w leczeniu biegunek
182
Leki rozszerzające naczynia - przegląd
124
Azotany organiczne
126
Substancje wpływające na układ
motoryczny
184
Antagoniści kanału wapniowego
128
Środki zwiotczające mięśnie
186
130
Niedepolaryzujące środki zwiotczające
186
Depolaryzujące środki zwiotczające
188
Leki stosowane w chorobie Parkinsona
190
192
Inhibitory ACE
Leki stosowane w celu zmiany napięcia mięśni
gładkich narządów
132
Leki wpływające na czynność serca
134
Leki przeciwpadaczkowe
Glikozydy nasercowe
136
Powstawanie bólui drogi jego przewodzenia196
Leki przeciwarytmiczne
138
Eikozanoidy
198
Leki hamujące syntezę ściany komórkowej ...272
Leki przeciwbólowe o działaniu
przeciwgorączkowym
200
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
200
Leki hamujące syntezę kwasu
tetrahydrofoliowego
276
Środki znieczulające miejscowo
204
Leki hamujące funkcję DNA
278
Leki przeciwbólowe o typie morfiny, opioidy210
Inhibitory syntezy białek
280
Znieczulenie ogólne i stosowane leki
216
Leki stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych
prątkami kwasoopornymi/mykobakteriami..284
Wziewne środki znieczulające ogólnie
218
Dożylne środki znieczulające ogólnie
220
Leki nasenne
222
Pochodne benzodwuazepiny
224
Leki stosowane w zakażeniach grzybiczych ..286
224
Leki przeciwwirusowe
288
Leki stosowane w AIDS
292
Antagonista pochodnych benzodwuazepiny
Farmakokinetyka pochodnych
benzodwuazepiny
226
I. Farmakoterapia stanów depresyjnych
228
II. Farmakologia stanów maniakalnych
232
Farmakoterapia schizofrenii
Neuroleptyki
234
234
Środki psychostymulujące,
psychozomimetyczne, odurzające (psychodeliki,
halucynogeny)
238
Leki stosowane w leczeniu gruźlicy
(tuberkulostatyki) (!)
284
Leki przeciwtrądowe (2)
284
I. Leki hamujące odwrotną transkryptazę - inhibitory
nukleozydowe
292
Inhibitory nienukleozydowe
292
II. Inhibitory proteazy HIV
292
III. Inhibitory fuzji wirusa z komórką
292
Leki stosowane w zakażeniach pasożytami
wewnętrznymi i zewnętrznymi
294
Leki przeciwmalaryczne
296
298
Hormony podwzgórza i przysadki
240
Inne choroby tropikalne
Leczenie hormonami tarczycy
242
Chemioterapia nowotworów złośliwych
300
Zasady chemioterapii celowanej (A)
304
Nadczynność tarczycy i leki tyreostatyczne
(przeciwtarczycowe)
244
Mechanizmy oporności na cytostatyki (B)
304
Terapia glikokortykosteroidami
Hamowanie reakcji immunologicznych
306
Inhibitory kalcyneuryny, sirolimus (A)
308
Środki stosowane w zatruciach, antidota/
odtrutki
310
/. Leczenie substytucyjne
246
246
II. Farmakodynamika w terapii
glikokortytkosteroidami (A)
Androgeny, anaboliki, antyandrogeny
Zasady hamowania
246
250
250
Dojrzewanie komórki jajowej i owulacja.
Wytwarzanie estrogenów i gestagenów
252
Doustne środki antykoncepcyjne
254
Zasady działania antyestrogenów
i antygestagenów
256
Inhibitory aromatazy
258
Preparaty insuliny
260
TERAPIA WYBRANYCH JEDNOSTEK
CHOROBOWYCH
315
Nadciśnienie tętnicze
316
Dławica piersiowa {angina pectoris)
318
Leki stosowane w chorobie niedokrwiennej
serca
320
Ostry zespół wieńcowy - zawał serca
322
324
Różnorodność form gotowych preparatów
260
Przewlekła niewydolność serca
Różnorodność sekwencji aminokwasowej.
260
262
Rodzaje hipotonii i jej farmakologiczne
leczenie
326
328
Leczenie cukrzycy insulinozależnej
262
Dna moczanowa i jej leczenie
Cukrzyca typu 2
264
Otyłość - jej następstwa i próby leczenia
330
Doustne leki przeciwcukrzycowe
266
Osteoporoza
332
Leki stosowane w utrzymaniu homeostazy
wapnia
268
Reumatoidalne zapalenie stawów i jego
leczenie
334
Farmakoterapia zakażeń bakteryjnych
270
Migrena i jej leczenie
336
Działania niepożądane
Środki stosowane w przeziębieniu
338
Atopia i leczenie przeciwalergiczne
340
Astma oskrzelowa
342
Wymioty i leki przeciwwymiotne
Alkoholizm
Miejscowa terapia jaskry
PIŚMIENNICTWO
Piśmiennictwo uzupełniające
344
...346
348
351
352
Źródła pochodzenia wykorzystanych zdjęć
352
SPISY LEKÓW PODSTAWOWYCH
I NAZW HANDLOWYCH
PREPARATÓW
353
Spis nazw leków podstawowych i ich
preparatów - uwzględniono leki i preparaty
dostępne w Polsce* (Nazwa międzynarodowa/
Nazwa handlowa)
355
Spis nazw handlowych preparatów i leków
podstawowych - uwzględniono preparaty i leki
dostępne w Polsce* (Nazwa handlowa/Nazwa
międzynarodowa)
361
SKOROWIDZ RZECZOWY
369
Download