1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody źródlanej w butlach

advertisement
UMOWA …..
zawarta w dniu ……….. roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, (31-547) Kraków,
NIP: 676-10-69-043, Regon 000322695 - reprezentowanym przez:
Dyrektora Sądu Okręgowego – Bolesława Rauscha, zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………….., reprezentowaną przez:
, zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
Niniejszą umowę zawarto przy uwzględnieniu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. ,poz.907 ze zm.).
§2
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody źródlanej w butlach stanowiących własność
Wykonawcy oraz kubków plastikowych jednorazowych. Łącznie z dostawą wody
Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu urządzenia, które umożliwią korzystanie
z dostaw wody w ilości 54 dystrybutorów, z możliwością schładzania wody.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera kosztorys ofertowy, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych dokumentów stwierdzających
jakość wody zgodną z obowiązującymi normami.
§3
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od dnia 22 czerwca 2015 do dnia
30 września 2015 roku.
§4
1. Przedmiot zamówienia określony w § 2 będzie dostarczany i rozprowadzany na koszt
Wykonawcy i jego transportem, do Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 i 6,
oraz do innych budynków będących w dyspozycji Sądu zlokalizowanych: przy ul. Mogilskiej
17, przy ul. Mogilskiej 97, przy ul. Kościuszki 43, przy ul. Fabrycznej 20, w Sądzie
Rejonowym w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11,w Sądzie Rejonowym w Miechowie pl.
Kościuszki 3a, w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Słomnikach os. Świerczewskiego 4, zgodnie z wykazem stanowiącym
załącznik nr 2.
2. Dostawa wody odbywać się będzie sukcesywnie, co najmniej 2 razy w miesiącu, zgodnie
z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wodę w terminie do ….. dni
roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
§5
1. Zamawiający może ograniczyć przedmiot umowy, określony w załączniku nr 1
w zależności od rzeczywistych potrzeb. Ograniczenie to nie stanowi podstawy do
dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania przez Wykonawcę.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
- stwierdzenia niewłaściwej jakości wody,
- opóźnienia w dostawie wody przekraczającej 10 dni roboczych od daty zgłoszenia.
§6
1. Dystrybutory i butle pozostają przez cały czas trwania umowy własnością Wykonawcy.
2. Zamawiający nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo
wydzierżawić.
§7
1. Zamawiający jest zobowiązany używać dystrybutory i butle zgodnie z ich
przeznaczeniem i dostarczonymi przez Wykonawcę instrukcjami obsługi oraz utrzymywać
je w czystości.
2. Zamawiający zobowiązuje się używać do urządzeń wyłącznie wody dostarczonej przez
Wykonawcę.
3. Zamawiający nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian w dystrybutorach oraz
napełniał butli we własnym zakresie. Naprawa i serwis urządzeń należy do Wykonawcy.
4. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o każdym uszkodzeniu dystrybutora
lub butli.
§8
Instrukcje obsługi dystrybutorów stanowią integralną część umowy. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
spowodowane używaniem dystrybutorów lub butli niezgodnie z instrukcjami obsługi.
§9
Wykonawca zainstaluje dystrybutory u Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. Pierwszą partię wody Wykonawca dostarczy przy instalowaniu
dystrybutorów.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych napraw zainstalowanych dystrybutorów
wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw dystrybutorów wynikające z ich
używania niezgodnie z instrukcją obsługi, ponosi Zamawiający.
§ 11
1.Maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 2 ustala się
w wysokości ……… złotych netto + VAT 23%, tj………zł brutto (słownie: /100).
2.Wynagrodzenie za każdorazową dostawę wody zostanie ustalone w oparciu o ilość
dostarczonej wody i ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr.1.
3. Ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 obowiązywać będą przez cały okres
trwania umowy.
4.Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje również należność za dzierżawę
dystrybutorów schładzających wodę oraz kubki plastikowe jednorazowe.
§ 12
1. Należność za dostawę wody będzie regulowana za dostarczenie poszczególnych partii
wody (butli) przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną liczoną od wynagrodzenia brutto
określonego w § 11 ust.1 z tytułu:
- odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę,w wysokości 10%.
niedotrzymania terminu instalacji urządzeń i dostawy wody źródlanej określonego
w § 9 - w wysokości 10 %.
- za każdy dzień opóźnienia przy realizacji dostaw częściowych, w stosunku do
terminu określonego w § 4ust.2 w wysokości 0,5%.
2. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kwoty należnych kar
umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed
dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości
i podstawie naliczonych kar umownych.
3.Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego
przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. Kary umowne przysługują
Zamawiającemu niezależnie od stopnia zawinienia Wykonawcy i wysokości poniesionej
szkody.
-
§ 14
1.Zgodnie z art.208 Kodeksu Pracy strony zobowiązują się do współpracy w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.
2.Koordynatorem działającym w imieniu pracodawcy, na którego terenie będą prowadzone
prace/dostawy, o których mowa w niniejszej umowie jest Pani Anita Szczecina Inspektor
ds. BHP Sądu Okręgowego w Krakowie.
3.Zamawiający w formie protokołu przekaże Wykonawcy informacje, o których mowa w
art.207¹ Kodeksu Pracy.
§ 15
Do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących powstać na gruncie niniejszej umowy
właściwym będzie Sąd siedziby Zamawiającego.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 17
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:
Załączniki:
1- zestawienie kosztów
2- zestawienie lokalizacji
3- wzór zobowiązania
WYKONAWCA:
Download