Dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej

advertisement
Dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej.
1. Licencję wydaje się na czas :
a. nieokreślony
b. 2 lat
c. jednego roku
2. Czy przez "użycie broni palnej" rozumie się:
a. skierowanie broni w kierunku osoby, stwarzającej - w ocenie pracownika ochrony - zagrożenie
b. oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia
c. oddanie strzału ostrzegawczego
3. Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony zatrudnionych przez przedsiębiorcę powinny:
a. różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych
b. w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych
c. być podobne do identyfikatorów i odznak funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych
4. Szczegółowe warunki i sposób postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni
palnej reguluje:
a. rozporządzenie Rady Ministrów, będące aktem wykonawczym do ustawy o ochronie osób i mienia
b. wewnętrzny regulamin, opracowany przez kierownika chronionego obszaru lub obiektu
c. ustawa o ochronie osób i mienia
5. Wewnętrzne służby ochrony to:
a. specjalistyczne zespoły przeszkolonych osób z zakresu ochrony osób i mienia
b. uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do
ich ochrony
c. uzbrojone i umundurowane pododdziały firm zajmujących się ochroną osób i mienia w wytypowanych zakładach
pracy
6. Informacja niejawna to :
a. tajemnica służbowa, także w trakcie jej opracowywania
b. tajemnica państwowa lub służbowa, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich
opracowywania
c. tajemnica państwowa, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania
7. Podstawowe kwestie dotyczące fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia w szczególny
sposób reguluje:
a. Ustawa z dnia 12 września 1997 roku o uprawnieniach firm ochroniarskich
b. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad
uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania
broni i amunicjii
c. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia
8. Broni palnej nie wolno używać w stosunku do:
a. dzieci oraz kobiet w ciąży
b. kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o
widocznej niepełnosprawności
c. osób w podeszłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności umysłowej
9. Wewnętrzne służby ochrony mogą wykonywać usługi w zakresie ochrony osób i mienia na
rzecz innych podmiotów po uzyskaniu stosownej:
a. Licencji
b. Koncesji
c. Umowy
10. Użycie broni palnej powinno nastąpić:
a. w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, bez zamiaru
pozbawienia jej życia, a także bez narażania na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia innych osób
b. w sposób, który nie naraża na niebezpieczeństwo osób postronnych
c. bez zachowania żadnych szczególnych środków ostrożności,
11. Ochrona osób, to:
a. wykonywanie usługi zapewnienia bezpieczeństwa osoby przez pracowników ochrony
b. działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej
c. zapewnienie bezpieczeństwa życia i zdrowia osób z użyciem broni palnej i środków przymusu bezpośredniego
12. Pracownik ochrony, któremu inna osoba usiłuje bezprawnie i przemocą odebrać broń:
a. ma prawo do użycia wyłącznie środków przymusu bezpośredniego
b. nie powinien stawiać oporu, a o zaistniałym zdarzeniu natychmiast powiadomić bezpośredniego przełożonego
c. ma prawo do użycia broni palnej
13. Obszar podlegający obowiązkowej ochronie, to:
a. teren objęty uzbrojoną ochroną lub odpowiednim zabezpieczeniem technicznym, ze względu na jego charakter
b. obiekty i urządzenia objęte specjalną ochroną ze względu na ich strategiczny charakter dla interesów Państwa
c. obszar określony przez ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowiednio
oznakowany
14. Informacje niejawne, zakwalifikowane jako stanowiące tajemnicę państwową oznacza się
klauzulą:
a. ściśle tajne, tajne
b. ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżone
c. ściśle tajne
15. Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Komendant Wojewódzki Policji wydaje,
odmawia, zawiesza i cofa licencję w formie:
a. rozkazu,
b. polecenia
c. decyzji administracyjnej
16. Pracownik ochrony fizycznej ma prawo użycia broni palnej:
a. w sytuacjach określonych przez wewnętrzne regulaminy chronionych obiektów
b. w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie pracownika ochrony lub innej
osoby
c. w każdej sytuacji, kiedy na terenie chronionego obiektu lub obszaru przebywa osoba nieuprawniona
17. Przestępstwo to:
a. każde działanie zagrożone karą
b. czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia
c. działanie przestępcze zagrożone karą przez kodeks karny
18. Czyn może polegać na:
a. zaniechaniu,
b. działaniu,
c. obydwie odpowiedzi są prawidłowe
19. Prawa i obowiązki świadka reguluje :
a. kodeks karny wykonawczy
b. kodeks karny
c. kodeks postępowania karnego
20. Świadkiem nie może być :
a. osoba cierpiąca na wady wzroku
b. nieletni
c. oskarżony we własnej sprawie
21. Zdolność prawną posiada każdy człowiek od chwili:
a. ukończenia 21 roku życia
b. ukończenia 18 roku życia
c. narodzin
22. Umowę o pracę zawiera się:
a. na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy
b. na czas oznaczony, nie oznaczony lub na okres próbny
c. na czas wykonywania określonej pracy
23. Pracownikiem jest osoba:
a. zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
b. zaakceptowana przez pracodawcę
c. zatrudniona na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
24. Na treść spostrzeżeń wpływają:
a. wiedza, doświadczenie i zainteresowania osoby spostrzegającej
b. tylko uprzedzenia i stereotypy
c. tylko cechy osobowości osoby spostrzegającej
25. Etyka jest to:
a. nauka o sprawnym działaniu
b. nauka o moralności
c. postawa życiowa, polegająca na gotowości podporządkowania się wszelkim nakazom, nawet uznanym za
niesłuszne
26. Zamachy na osoby z motywów psychologicznych są dokonywane przez:
a. osoby, które chcą ściągnąć uwagę społeczeństwa na siebie i swoją grupę
b. osoby chore umysłowo, fanatyków lub niezrównoważonych emocjonalnie
c. sprawców motywowanych osiągnięciem celu zemstą zazdrością, szałem czy innymi często osobistymi chęciami
lub pobudkami
27. Metoda ataku na osobę: broń z bliska jest realizowana przez zamachowca za pomocą:
a. materiałów wybuchowych
b. noża lub pistoletu
c. broni długiej najczęściej snajperskiej wyposażonej w specjalistyczne urządzenia optyczne
28. Wczesne rozpoznanie ma na celu:
a. demaskowanie zespołów wywiadowczych w trakcie zbierania przez nich informacji o osobie chronionej i o
zadaniach pracowników ochrony
b. zbieranie informacji i określeniu czy zamachowcy pasują do jakiejś kategorii osób, które zagrażałyby osobie
chronionej
c. wziąć pod uwagę wszystkie, nawet błahe punkty, w których mógłby nastąpić atak na osobę
29. Szyki ochronne stosuje się:
a. przeciwko broniom z bliska i z odległości
b. w celu możliwie jak największego utrudnienia dostępu do osoby chronionej oraz w celu upewnienia się, że
osoby mające dostęp do osoby chronionej nie stanowią dla niej zagrożenia
c. aby szybko i bezpiecznie przemieścić osobę chronioną z jednego miejsca w drugie zapewniając
bezpieczeństwo w potencjalnych niebezpiecznych punktach na trasie
30. Szyki ochronne to:
a. ustalone rozmieszczenie pracowników ochrony w określonych odstępach i odległościach we wskazanych
obszarach w celu wykonania czynności ochronnych
b. zespól pracowników ochrony zajmujących się wykonywaniem zadań w zakresie ochrony mienia
c. zespól pracowników ochrony zajmujących się wykonywaniem zadań w zakresie ochrony osób
31. Dokument Wz potwierdza:
a. pobranie materiałów
b. przesunięcie magazynowe
c. wydanie materiałów na zewnątrz
32. System kontroli ruchu osobowo materiałowego wprowadzony jest:
a. Kodeksem Pracy
b. zarządzeniem szefa ochrony obiektu
c. zarządzeniem pracodawcy
33. Stan po spożyciu alkoholu zachodzi gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub
prowadzi do:
a. stężenie we krwi powyżej 1,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 2,5 mg
alkoholu w 1 dm sześciennym
b. stężenie we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg
do 0,25 mg alkoholu w 1 dm sześciennym
c. stężenie we krwi powyżej 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg
alkoholu w 1 dm sześciennym
34. W przypadku podejmowania interwencji wobec osoby nieprzytomnej, wobec której
istnieje podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu - znajdującej się na terenie
zakładu pracy należy:
a. należy skontrolować czynności życiowe
b. wezwać lekarza
c. przewieść do placówki służby zdrowia w celu stwierdzenia stanu zdrowia osoby nieprzytomnej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards