Dramat polski XX wieku - Wydział

advertisement
DRAMAT POLSKI XX WIEKU
Lp. Elementy składowe sylabusu
Opis
Dramat polski XX wieku
l.
Nazwa przedmiotu
Wydział Polonistyki UJ, Katedra Teatru
Nazwa jednostki prowadzącej
2.
przedmiot
3.
Kod przedmiotu
4.
Język przedmiotu
5.
WF.IP.wt/2/5 (II rok)
WF.IP.wt/3/4 (III rok)
polski
Grupa treści kształcenia,
•
grupa treści podstawowych
w ramach której przedmiot
jest
•
realizowany
•
obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów
6.
Typ przedmiotu
•
II rok (2. semestr)
III rok (1. semestr)
7.
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób)
Dr Dorota Jarząbek (konw. dla II roku + egzamin końcowy)
Mgr Marcin Kościelniak (konw. dla III roku + zaliczenie)
8.
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
9.
udzielającej
zaliczenia w przypadku, gdy
nie
jest nim osoba prowadząca
dany
przedmiot
10. Formuła przedmiotu
11.
Wymagania wstępne
12.
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
13.
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi
14.
Czy podstawa obliczenia
średniej ważonej?
15.
Założenia i cele przedmiotu
konwersatorium
Kurs „Dramat polski XX wieku” jest naturalną kontynuacją Historii dramatu
polskiego (ćwiczenia proponowane w programie I i II roku WOT).
60 godzin konwersatorium
2 punkty ECTS (II rok) + 4 ECTS (III rok) – łącznie 6 ECTS
tak
II rok (D. Jarząbek): Celem konwersatorium jest wprowadzenie w dorobek
polskiego dramatu okresu międzywojnia i po wojnie, ze szczególnym
naciskiem na wybitne indywidualności artystyczne (Stanisława Ignacego
Witkiewicza i twórców przedwojennej awangardy, Tadeusza Różewicza,
Sławomira Mrożka, poetów-dramatopisarzy)
III rok (M. Kościelniak): Studenci po ukończeniu tej części kursu
powinni samodzielnie analizować literaturę dramatyczną, widzianą w
kontekście przemian kultury XX wieku. Obowiązuje ich znajomość
dramatów z listy lektur, świadomość roli jaką forma dramatyczna
pełni w obrębie twórczości danego autora. Wiedza o ważniejszych
inscenizacjach związanych w określonymi tekstami.
16.
17.
Metody dydaktyczne
Konwersatorium oparte na analizie wybranych tekstów dramatycznych i
teoretyczno-literackich
Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest systematyczna lektura dramatów zadanych
przedmiotu, w tym zasady
na kolejne spotkania oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia z przedmiotu, a
także formę i warunki
zaliczenia poszczególnych
form zajęć wchodzących w
zakres danego przedmiotu
18.
Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji
II rok, 2. sem. (Dorota Jarząbek):
Przedmiotem zajęć będzie analiza mniej znanych lub zapomnianych
dramatów z okresu międzywojennego i okupacyjnego:
S.I. Witkiewicz, Sonata Belzebuba
W. Wandurski, Śmierć na gruszy
B. Jasieński, Bal manekinów
S. Przybyszewska, Sprawa Dantona
A. Trzebiński, Aby podnieść różę
III rok, 1. sem. (M. Kościelniak):
Podczas zajęć omawiane będą następujące teksty dramatyczne:
A. Świrszczyńska, Orfeusz, W. Gombrowicz, Ślub, M. Białoszewski,
Osmędeusze, S. Mrożek, Policja, Krawiec T. Różewicz, Grupa Laokoona, Białe
małżeństwo S. Grochowiak, Chłopcy, H. Kajzar, Villa dei misteri T.
Słobodzianek, Prorok Ilia J. Głowacki, Czwarta siostra, M. Walczak, Podróż
do wnętrza pokoju, A. Stasiuk, Noc. Dramaty będą analizowane w kontekście
polskiej tradycji literackiej, w nawiązaniach do romantyzmu i modernizmu.
Ważnym elementem lektury tekstów sztuk będzie przyjrzenie się różnym
interpretacjom krytycznym (m.in. J. Błońskiego, J. Jarzębskiego, M. Sugiery,
G. Niziołka, J. Kopcińskiego), a także refleksja nad wybranymi inscenizacjami,
która pozwoli zbadać nośność formy teatralnej. Istotnym kontekstem stanie
się także refleksja nad przemianami formy dramatycznej we współczesnym
teatrze.
Dramat polski XX wieku – spis lektur do egzaminu końcowego
Teksty dramatyczne:
Obowiązkowe:
S. Żeromski, Uciekła mi przepióreczka
S. I. Witkiewicz, Matka, Nowe Wyzwolenie, Mątwa, Szewcy (wyd. BN),
Sonata Belzebuba, Pragmatyści, W małym dworku
J. Szaniawski, Adwokat i róże, Dwa teatry
K.H. Roztworowski, Niespodzianka
Z. Nałkowska, Dom kobiet
M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Baba Dziwo; dodatkowo jedna z wybranych
komedii zebranych w dwutomowej edycji Dramatów
Antoni Cwojdziński, Freuda teoria snów
B. Jasieński, Bal manekinów
T. Peiper, Szósta! Szósta! Lub Skoro go nie ma
J. Czechowicz, wybrana jednoaktówka
S. Przybyszewska, Sprawa Dantona
W. Gombrowicz, Iwona, księżniczka Burgunda, Ślub, Operetka
B. Leśmian, Dziejba leśna, Zdziczenie obyczajów pośmiertnych
T. Gajcy, Homer i Orchidea
A. Świrszczyńska, Orfeusz
T. Różewicz, Teatr, t. 1 i 2.
S. Mrożek, Policja, Męczeństwo Piotra O’Heya, Indyk, Karol, Streap-tease,
Zabawa, Tango, Emigranci, Garbus, Krawiec, Miłość na Krymie, Piękny
widok i Wielebni
M. Białoszewski, Teatr osobny
Z. Herbert, Dramaty (Jaskinia filozofów, Lalek i inne)
S. Grochowiak, Chłopcy, Szachy, Partita na instrument drewniany
I. Iredyński, Żegnaj Judaszu
H. Kajzar, Paternoster i do wyboru dwa inne dramaty z istniejących wydań
J. Głowacki, Kopciuch, Fortynbras się upił, Polowanie na karaluchy,
Antygona w Nowym Jorku, Czwarta siostra
T. Słobodzianek, Car Mikołaj, Obywatel Pekosiewicz, Prorok Ilja
J. Łukosz, Tomasz Mann
I. Villquist, Beztlenowce, Bez tytułu
Pokolenie porno i inne niesmaczne sztuki teatralne oraz Made in Poland,
wybór i wstęp R. Pawłowski
Teksty dramatyczne uzupełniające:
J. Szaniawski, Murzyn, Fortepian, Lekkoduch lub inne teksty zamieszczone
w Dramatach
H. Morstin, Obrona Ksantypy
S. Grochowiak, Dialogi; Rzeczy na głosy
T. Karpowicz, Dramaty
J. Pilch, Narty Ojca Świętego
A. Stasiuk, Noc
D. Masłowska, Między nami dobrze jest
Sztuki współczesne drukowane w „Dialogu” autorstwa Janusza
Krasińskiego, Lidii Amejko, Jerzego Łukosza, Macieja Wojtyszko, Jerzego
Żurka
Opracowania i monografie:
Słownik literatury polskiej XX wieku (hasła związane z dramatem)
Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego, red. J. Popiel, Wrocław
1992
J. Popiel, Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego, Kraków
1995
A. Krajewska, Komedia polska dwudziestolecia międzywojennego:
tradycjonaliści i nowatorzy, Wrocław 1989
M. Rawiński, Między misterium a farsą. Polska dramaturgia międzywojenna
w kontekście europejskim, Lublin 1988
E. Rzewuska, Polski dramat ekspresjonistyczny wobec konwencji
gatunkowych, Lublin 1988
M. Czanerle, Wycieczki w dwudziestolecie. O dramacie międzywojennym,
Warszawa 1970
Myśl teatralna polskiej awangardy 1918 – 1939. Antologia, wybór i wstęp S.
Marczak-Oborski, Warszawa 1973
Dramat i teatr po roku 1945, red. J. Popiel, Wrocław 1994
J. Kelera, Panorama dramatu, Wrocław 1989
M. Fik, Trzydzieści pięć sezonów, Warszawa 1981(rozdział Dramaturgia
współczesna)
A. Krajewska, Dramat i teatr absurdu w Polsce, Poznań 1996
A. Burzyńska, Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej
dramaturgii awangardowej, Kraków 2005
Wokół współczesnego dramatu i teatru religijnego w Polsce, red. I.
Sławińska, Wrocław 1993
M. Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy, Warszawa 1973
K. Puzyna, „Szkoła dramaturgów” i inne szkice, oprac. M. Szpakowska,
Wrocław 1993
E. Morawiec, Seans pamięci. Szkice o dramacie i teatrze, Kraków 1996
S. Bardijewska, Własna przestrzeń. Szkice o polskiej dramaturgii
współczesnej, Warszawa 1987
Dramat polski. Interpretacje. Część 2: po roku 1918, red. J. Ciechowicz i Z.
Majchrowski
Polecane monografie: J. Błońskiego o Witkacym i Mrożku, M. Sugiery o
Mrożku, G. Niziołka o Różewiczu, J. Kopcińskiego o Białoszewskim
Download