Pobierz DOCX

advertisement
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY
(pieczęć Wykonawcy)
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):
działając w imieniu i na rzecz:
Składam(y) niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:
Integracja systemu telefonii IP z systemem wideokonferencyjnym opartym
o rozwiązanie Cisco i Pexip wraz z usługami wsparcia i serwisu.
1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę:
ZADANIE NR 1
ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO:
………………………………………………………………… zł
ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO
SŁOWNIE:
………………………………………………………………… zł
Ceny jednostkowe oferty dla Zadania nr 1 należy wypełnić w Załączniku nr 1A do Formularza Oferty
ZADANIE NR 2
ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO:
………………………………………………………………… zł
ŁĄCZNA CENA OFERTY NETTO
SŁOWNIE:
………………………………………………………………… zł
Ceny jednostkowe oferty dla Zadania nr 2 należy wypełnić w Załączniku nr 1B do Formularza Oferty
2. Usługi wskazane w Rozdziale II Warunków zamówienia zobowiązujemy się zapewnić w okresie:
a) dla Zadania nr 1: 16 tygodni od dnia zawarcia umowy dla integracji systemu telefonii IP opartej
o rozwiązanie Cisco
Unified
Communications
Manager
(CUCM) z systemem
wideokonferencyjnym opartym o rozwiązanie VCS; od dnia podpisania umowy do 31 marca
2018 roku dla usług wsparcia i serwisu;
b) dla Zadania nr 2: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy dla zintegrowania systemu Pexip
z systemem Cisco Unified Communications Manager (CUCM) oraz dostosowania konfiguracji
systemu Pexip do nowej architektury; od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2017 roku
dla usługi wsparcia technicznego;
3. Oświadczam(y), że:
a) jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert, przy czym termin związania Ofertą każdorazowo dotyczy ostatniej złożonej Oferty
danego Wykonawcy
b) zamówienie wykonam(y):
samodzielnie /
z udziałem podwykonawców
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Strona 1 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
c) otrzymałem(liśmy) wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty,
d) wyrażamy zgodę na wprowadzenie skanu naszej oferty do Platformy Zakupowej
Zamawiającego,
e) akceptuję(emy) treść Warunków Zamówienia,
f)
w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(emy) się do podpisania Umowy zgodnie
z Projektem Umowy stanowiącej Załącznik nr 8 dla Zadania nr 1 i/lub Załącznik nr 9 dla
Zadania nr 2 do Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie określonym przez
Zamawiającego,
g) akceptuję(my) warunki płatności - 30 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby
Zamawiającego, zgodnie z zapisami w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 8 dla
Zadania nr 1 i/lub Załącznik nr 9 dla Zadania nr 2 do Warunków Zamówienia,
h) Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień Zamawiającemu w imieniu Wykonawcy jest:
Pan(i) ………………………. , tel.: ……………………….. e-mail: ………………………..
miejscowość i data
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
Strona 2 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
1.1.
ZAŁĄCZNIK NR 1A - SPECYFIKACJA CENOWA DLA ZADANIA 1
Wykonawca wypełnia ceny jednostkowe, ceny razem i sumy częściowe w poniższej tabeli.
Cena
jednostkowa
Ilość
Part Number
1
Migracja VCS do 600 Enh+ i odnowienie serwisów na 450 licencji Enh+ i 100 TP Room z poprzedniej migracji (SO#100088229)
R-UCL-UCM-UPG-K9
Top Level Sku For 11.X and Later User
--1
License - Migration
SWSS UPGRADES Top Level Sku For
CON-ECMU-RUUMUPGK
20
1
9.X and Later User Lic
Upg to UCM 11.x Enh Plus from 10.x
UPG-UCM1011-ENHP-A
--450
SWSS UPGRADES Upg to UCM 11.x
CON-ECMU-UPGUCMAP
20
450
Enh
Upg to UCM 11.x TP Room from 10.x
UPG-TP-10TO11-ROOM
--100
SWSS UPGRADES Telepresence
CON-ECMU-LICTP1RO
20
100
Room Ba
Mig - VCS to UCM Enh Plus - mig 2
MIG-VCS-UCM-ENHP
--600
video endpoints per user
SWSS UPGRADES Mig - VCS to UCM
CON-ECMU-MIGVCSUG
20
600
Enh
Version 10.x
UC-10.X
--1
UCM 9X/10X/11X PAK
UCM-PAK
--1
CUCM Software version 11.0
CUCM-VERS-11.0
--1
Telepresence Room Based Endpoint,
LIC-TP-11X-ROOM
--100
Single or Multi-Screen
UC Manager Enhanced Plus 11.x
LIC-CUCM-11X-ENHP
--1050
License
Migracja licencji CUWL Pro do nowych licencji PMP (SO#100088229)
CUWL-PMP-K9
Unified Workspace Licensing PMP
--1
Add-On
Quantity of CUWL Professional Users
CUWL-PRO-USR
--100
currently owned
Conductor clustering support
LIC-CNDTR-PMP-CL
--3
1 XC PMP User License
LIC-TP-PMP-USER
--100
Cisco TMS - Additional 25 Direct
LIC-TMS-25-PMP
--2
Managed Systems
Cisco TelePresence Conductor base
SW-CDTR-4.X-PMP-K9
--1
software image v4.x
PAK for virtual Conductor
LIC-VMCNDTR-PMP-PK
--1
Conductor License for Base Encrypted
LIC-CNDTR-PMP-K9
--3
Software Image
TMS Serial Number included with Base
LIC-TMS-APL-S80100
--1
Software
TMS Base Software Image Version
SW-TMS-15.X-K9
--1
15.X
TMS PAK for Configuration Use
LIC-TMS-PMP-PAK
--1
Conductor
2400
call
sessions
license
LIC-CNDR-PMP-C2400
--3
Microsoft Interoperability Option
LIC-EXP-MSFT-PMP
--2
Expressway Series, Expressway-E
LIC-EXPE-PMP-PAK
--1
PAK
RMS Licensing included with PMP &
LIC-EXP-RMS-PMP
--14
SMP
Conductor license, support up to 30
LIC-CNDTR-PMP-B30
--3
bridges
TMS Exchange integration for 25
LIC-TMS-EX25-PMP
--1
Systems
Upgrade from PMP Basic to PMP
BASIC-PMP-UWL
--1
Advanced
Migracja VCS E do licencji Expressway RMS (SO#12350821)
R-VCS2EXPWY-E-K9
Migration to Cisco Expressway-E,
--1
Virtual Edition Only
SWSS UPGRADES Migration to Cisco
CON-ECMU-RVCS2EXP
20
1
Expressway-E, Virtual
Mig-Expressway Rich Media Session
LIC-EXP-RMS-MIG
--60
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
3
3.1
3.2
3.3
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Opis
Długość
serwisu
(mc)
Lp
Strona 3 z 13
Cena razem
WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7
7.1
8
8.1
8.2
8.3
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
SWSS UPGRADES Expressway Rich
20
60
Media Session
Expressway Series, Expressway-E
LIC-EXP-E-PAK
--1
PAK
Mig-Video Communication Server - 10
MIG-LIC-VCSE-10
--1
Traversal Calls
Mig-Video Communication Server - 20
MIG-LIC-VCSE-20
--1
Traversal Calls
Migracja TCS do wersji wirtualnej i przedłużenie serwisów (SO#12350821)
R-VMTCS-MIG-K9=
Physical TCS to Virtual TCS Migration
--2
CON-ECMU-RVMTCSPN
SWSS UPGRADES Virtual TCS 5 Rec,
20
2
2 Live Port with Prem
Migracja mostków MCU 5320 do oprogramowania TP, migracja licencji do nowych SMP i przedłużenie serwisów
(SO#12350821)
TP-SMP-SL2SMP
TP Screen License or MCU trade-in for
--1
1 Shared Multiparty
Enter Qty of MCU PL Licenses
LIC-MCU-2PL-2-SMP
--60
Covered by Support Contract(s)
PAK for virtual Conductor
LIC-VMCNDTR-PMP-PK
--1
One SMP License on Conductor per
LIC-TP-SMP-SL2SMP
--15
Concurrent Meeting
CON-ECMU-LICTPSMP
SWSS UPGRADES Shared Multiparty
19
15
License for 1 Concurre
CON-ECDN-LIC5304P
ESS WITH 8X5XNBD 1 Full HD/2
1
30
HD/4 SD ports on MCU5300
CON-ECDN-CTI5320M
ESS WITH 8X5XNBD Telepresence
1
3
MCU 5320 up to 40 SD ports
Migracja 25 licencji PMP Advanced do nowych licencji PMP i przedłużenie wsparcia na PMP, 25 licencji TMS/EXCH i
conductor (SO#100171045)
CUWL-PMP-K9
Unified Workspace Licensing PMP
--1
Add-On
Quantity of CUWL Professional Users
CUWL-PRO-USR
--25
currently owned
PMP Advanced Version Upgrade
ADVANCED-PMP-UWL
--1
Conductor clustering support
LIC-CNDTR-PMP-CL
--2
1
XC
PMP
User
License
LIC-TP-PMP-USER
--25
Cisco TMS - Additional 25 Direct
LIC-TMS-25-PMP
--1
Managed Systems
Cisco TelePresence Conductor base
SW-CDTR-4.X-PMP-K9
--1
software image v4.x
PAK for virtual Conductor
LIC-VMCNDTR-PMP-PK
--1
Conductor License for Base Encrypted
LIC-CNDTR-PMP-K9
--2
Software Image
TMS PAK for Configuration Use
LIC-TMS-PMP-PAK
--1
Conductor
2400
call
sessions
license
LIC-CNDR-PMP-C2400
--2
Microsoft Interoperability Option
LIC-EXP-MSFT-PMP
--1
Expressway Series, Expressway-E
LIC-EXPE-PMP-PAK
--1
PAK
RMS Licensing included with PMP &
LIC-EXP-RMS-PMP
--2
SMP
Conductor license, support up to 30
LIC-CNDTR-PMP-B30
--2
bridges
TMS Exchange integration for 25
LIC-TMS-EX25-PMP
--1
Systems
CON-ECMU-LICPVVTS
SWSS UPGRADES Personal
20
25
Multiparty
Piloty TRC6 - zakup
CTS-RMT-TRC6=
Remote Control TRC 6 spare
--54
Odnowienie serwisu na 1 TMS z 75 licencjami i integracją Exch (SO#12350821)
CON-ECMU-CTITMSSW
SWSS UPGRADES TMS Mgmt Suite
20
1
Svr Lic-Incl 10 Syss
CON-ECMU-LICTMS25
SWSS UPGRADES TMS Management
20
3
Suite - Addl 25 Systems
CON-ECMU-LTMSEX25
SWSS UPGRADES TMS MS Exchg
20
2
Integration Pkg-Per25SysReg
CON-ECMU-LICEXPRM
Suma częściowa (suma od lp. 1.1 do lp. 8.3)
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Strona 4 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
CON-SNT-BE7KK9IP
CON-SNT-BE7KK9IP
CON-SNT-SPC2M4P2
CON-SNT-SPC2M4P2
CON-SNT-VTSLSVR3
Support Serwery
SNTC-8X5XNBD Cisco BE7000 UCS
C240M3 TRC2 Srv,RST
SNTC-8X5XNBD Cisco BE7000 UCS
C240M3 TRC2 Srv,RST
SNTC-8X5XNBD,C220 M4 SPR
Server
SNTC-8X5XNBD,C220 M4 SPR
Server
SNTC-8X5XNBD Cisco Multiparty
Media 400v TelePresence
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
Suma częściowa (suma od lp. 9.1 do lp. 9.5)
10
10.1
10.2
10.3
10.4
CON-ECDN-CTS-EX90
CON-ECDN-CTSMX300
CON-ECDN-CTSSX10
CON-ECDN-SX2PHD12
10.5 CON-SNT-CPDX80KG
CON-SNT-CPDX70WK
10.6
Support Terminale Wideokonfernecyjne (EX90, SX10, SX20, MX300, D70, DX80)
ESS WITH 8X5XNBD EX90 base
20
12
system including NPP option
ESS WITH 8X5XNBD Cisco TelePres
20
3
MX300 55 Gen2 PHD 1080p
ESS WITH 8X5XNBD SX10 HD w int
20
5
5x Cam and mic
ESS WITH 8X5XNBD SX20 Qk Set
20
54
HD, NPP, 12xPHDCam,1 mic,RC
SNTC-8X5XNBD Cisco DX80
20
3
SNTC-8X5XNBD Cisco Desktop
Collaboration
20
1
Experience D
Suma częściowa (suma od lp. 10.1 do lp. 10.6)
11
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Wsparcie (roboczogodziny)
20
200
Strona 5 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 1B SPECYFIKACJA CENOWA DLA ZADANIA NR 2
1.2.
Wykonawca wypełnia ceny jednostkowe, ceny razem i sumy częściowe w poniższej tabeli.
Długość
serwisu
(mc)
Lp. Part Number
Opis
12
12.1
12.2
Integracja Pexip z systemem telefonii IP, wsparcie
-----
Cena
jednostkowa
Integracja z CUCM
--Wsparcie techniczne
16*
Suma częściowa (suma od lp. 12.1 do lp. 12.2)
Ilość
1
1
*- DO 30 LISTOPADA 2017
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Strona 6 z 13
Cena razem
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Niniejszym oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot:
1. Posiada uprawnienia niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, jeżeli nakładają one obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3.
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.
Nie posiada powiązań z Zamawiającym, które prowadzą lub mogłyby prowadzić do Konfliktu Interesów w związku z realizacją przez
reprezentowany przeze mnie (przez nas) podmiot Przedmiotu zamówienia.
5.
Nie podlega wykluczeniu z postępowania.
miejscowość i data
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy
Strona 7 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 3 – UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WYKONAWCĘ
(pieczęć Wykonawcy)
Upoważnienie udzielone przez Wykonawcę do podpisania oferty i załączników oraz składania i przyjmowania
innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu
W imieniu ………………………………………………………………….………………………….………………………..
upoważniam
Pana/Panią
……………………………….......................…………………………..
urodzonego/ą
dnia
……………………………… w ……………………………………………. legitymującego się dowodem osobistym numer:
……………………. seria: ………………………………, PESEL: …………………………….. do podpisania zarówno oferty, jak
i załączników nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 do Warunków Zamówienia dla przedmiotowego postępowania oraz składania i przyjmowania
innych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
miejscowość i data
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy
Strona 8 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
(pieczęć Wykonawcy)
Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności
Niniejszym oświadczam(-y) że, zobowiązuję (-emy) się wszelkie informacje handlowe, przekazane lub udostępnione przez
ENEA Centrum Sp. z o.o. w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wykorzystywać jedynie do
celów uczestniczenia w niniejszym postępowaniu, nie udostępniać osobom trzecim, nie publikować w jakiejkolwiek formie
w całości ani w części, lecz je zabezpieczać i chronić przed ujawnieniem. Ponadto zobowiązujemy się je zniszczyć, wraz
z koniecznością trwałego usunięcia z systemów informatycznych, natychmiast po zakończeniu niniejszego
postępowania, chyba, że nasza oferta zostanie wybrana i Zamawiający pisemnie zwolni nas z tego obowiązku.
Obowiązki te mają charakter bezterminowy.
miejscowość i data
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy
Strona 9 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ PODWYKONAWCÓW
(pieczęć Wykonawcy)
Niniejszym oświadczam(y), że:
1. Zrealizuję(emy) zamówienie samodzielnie w zakresie*:
Zrealizuję(emy) zamówienie przy pomocy podwykonawców w zakresie*:
2.
Lp.
Nazwa i adres podwykonawcy
Powierzony zakres zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.
* pola niezapisane należy przekreślić
3.
Jednocześnie oświadczam(y), iż za działania i zaniechania wyżej wymienionych podwykonawców ponoszę(simy)
pełną odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego.
miejscowość i data
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
Strona 10 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYKAZ ZADAŃ RÓWNOWAŻNYCH
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz wykonywanych lub wykonanych zadań równoważnych dla Zadania nr 1
Cena
L.p.
Przedmiot wdrożenia
Odbiorca zamówienia
nazwa (firma), adres (siedziba) Odbiorcy
Data
realizacji
Netto*
1.
2.
3.
4.
5.
* Wartość należy podać w złotych – przeliczoną (jeśli potrzeba) wg kursu z daty realizacji zamówienia. Pola niezapisane należy przekreślić
W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że ww. umowy zostały wykonane należycie.
miejscowość i data
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy
Strona 11 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
(pieczęć Wykonawcy)
Wykaz wykonywanych lub wykonanych zadań równoważnych dla Zadania nr 2
Cena
L.p.
Przedmiot wdrożenia
Odbiorca zamówienia
nazwa (firma), adres (siedziba) Odbiorcy
Data
realizacji
Netto*
1.
2.
3.
4.
5.
* Wartość należy podać w złotych – przeliczoną (jeśli potrzeba) wg kursu z daty realizacji zamówienia. Pola niezapisane należy przekreślić
W załączeniu przedkładam dokumenty potwierdzające, że ww. umowy zostały wykonane należycie.
miejscowość i data
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i)
Wykonawcy
Strona 12 z 13
oznaczenie sprawy:
1400/DW00/ZT/KZ/2016/0000071503
WARUNKI ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK NR 7 – ARKUSZ Z PYTANIAMI WYKONAWCY
(pieczęć wykonawcy)
Treść pytania
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
* pola niezapisane należy przekreślić
miejscowość i data
ENEA Centrum Sp. z o.o.
Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela(i) Wykonawcy
Strona 13 z 13
Download