Schizofrenia Zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz

advertisement
Schizofrenia
Zaburzenie psychiczne zaliczane do grupy psychoz endogennych( czyli takich,
którym nie można przypisać jasno określonych przyczyn).
Zaburzenie psychiczne jest definiowane w psychiatrii jako stan umysłu,
w którym doznaje się silnych zakłóceń w percepcji rzeczywistości. Osoby,
które doznają stanu psychozy doświadczają, zaburzeń świadomości,
spostrzegania albo myślenia. Schizofrenia objawia się upośledzeniem
postrzegania lub wyrażania rzeczywistości, najczęściej pod postacią omamów
słuchowych, paranoidalnych lub dziwacznych urojeń, a także zaburzeniami
mowy i myślenia, co powoduje znaczącą dysfunkcję społeczną lub zawodową.
Poglądy Historyczne
Eugen Bleuler uważał, że schizofrenia stanowi część biologicznego
ustroju jednostki. Był przekonany, że jej przyczyna jest choroba
mózgu i przy każdej okazji omawiania jej symptomów odwoływał się
do tej hipotezy. Twierdził, że podstawą schizofrenii są zaburzenia
biologiczne i, że jej wyleczenie nastąpi za sprawa działań
biomedycznych.
Eugen Bleuler (1857-1939)
Emil Kraepelin (1856-1926)
Emil Kraepelin uważał ,
że schizofrenia to wczesne
lub przedwczesne otępienie (dementia
praecox). Do oznak behawioralnych
zaliczał niewłaściwe zachowanie
emocjonalne np. śmiech podczas
pogrzebu,lub płacz po usłyszeniu
dowcipu czy twierdzenie, że jest się
pewna postacią historyczną
np. Napoleonem.
Zupełnie inne podejście do schizofrenii
zaproponował współczesny
Kraepelinowii i Bleulerowi,
Adolf Meyer ( 1866-1950). Był
patologiem mózgu później stał się
dziekanem amerykańskiej psychiatrii.
Uważał, że
u podstaw schizofrenii leży
nieodpowiednie przystosowanie
jednostki, a nie nieprawidłowości
w funkcjonowaniu na poziomie
biologicznym.Dziś wiemy już jednak ,
że to podatność biologiczna stanowi
podwaliny tego zaburzenia.
Adolf Meyer (1866-1950)
Przyczyny Schizofrenii
Przyczyny schizofrenii wciąż pozostają nieznane.
Wiedza
o potencjalnych przyczynach, oraz łańcuchach zależności
patogenetycznych jest dziś bogatsza niż przedtem, jednak tworzy na
razie tylko mozaikę nie zawsze spójnych wyników badań,
tymczasowych hipotez i spekulacji.
Genetyka
Istnieje zależność pomiędzy ryzykiem zachorowania
na schizofrenię, a stopniem pokrewieństwa z osobą chorą.
Badania rodzin, bliźniąt i adopcyjne dostarczają dowodów
na rolę czynników genetycznych w etiologii schizofrenii.
Można sądzić, że dziedziczona jest predyspozycja do
schizofrenii, która daje efekt w postaci choroby dopiero
w połączeniu ze środowiskowymi czynnikami ryzyka.
Czynniki cywilizacyjne
Badania wskazują, że zachorowalność na schizofrenię wśród
ludów pierwotnych jest znacznie niższa niż w społeczeństwach
cywilizowanych. Obraz psychoz jest nieco odmienny, przeważają
formy ostre – zbliżone do katatonii. Wraz ze zbliżaniem się do
kręgu cywilizacji zachodniej, liczba przypadków wzrasta, a obraz
chorobowy upodabnia się do spotykanego w naszej kulturze.
Katatonia
To podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się zaburzoną
motoryką (naprzemienne stany pobudzenia i znieruchomienia,
stupor).
Po wyjściu ze stuporu pacjenci często opowiadają o przeżywanych
urojeniach i halucynacjach, zwykle wiążących się z motywami
śmierci i destrukcji. Charakterystyczny jest także negatywizm opór przed wykonaniem wszelkich poleceń i prób poruszenia.
Obecnie ten podtyp schizofrenii jest stosunkowo rzadko
obserwowany.
Stupor (osłupienie) - zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym
zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce
zewnętrzne.
Czynniki prenatalne
Uważa się, że czynniki sprawcze mogą działać we
wczesnych etapach rozwoju układu nerwowego, także
w ciąży, zwiększając ryzyko późniejszego
zachorowania na schizofrenię. Obecnie istnieją dowody
na to, że prenatalna ekspozycja na infekcje zwiększa
ryzyko zachorowania na schizofrenię w późniejszym
życiu, dostarczając dodatkowe dowody na powiązanie
ryzyka wystąpienia choroby z patologią rozwoju
płodowego.
Czynniki społeczne i ekonomiczne
Mieszkanie w zurbanizowanym otoczeniu zostało
wykazane w badaniach jako czynnik ryzyka schizofrenii.
Niekorzystne aspekty socjologiczne również stanowią
czynniki ryzyka; należy do nich ubóstwo, migracje związane
z niepowodzeniami, dyskryminacja rasowa, dysfunkcja
rodzin, bezrobocie lub trudne warunki mieszkaniowe.
Doświadczenie w dzieciństwie nadużycia lub traumy też
stanowi czynnik ryzyka. Rodzicielstwu nie przypisuje się
odpowiedzialności za schizofrenię, ale dysfunkcjonalne
relacje w połączeniu z brakiem wsparcia mogą się
przyczyniać do zwiększenia ryzyka.
Jedna z teorii wysunięta przez
psychiatrów E. Fullera Torreya
i R.H. Yolkena zakłada, że zakażenie
pasożytem Toxoplasma gondii
(gatunek chorobotwórczego
pierwotniaka wywołującego u ludzi
toksoplazmozę. Występuje u wielu
gatunków ptaków i ssaków,
ale żywicielem ostatecznym są koty.
Prowadzi do pewnych (być może
nawet licznych) przypadków
schizofrenii. To stwierdzenie wspiera
fakt, że u pacjentów ze schizofrenią
wykryto znacząco wyższy poziom
przeciwciał przeciw toksoplazmie niż
u osób zdrowych.
Zakażenia
Toxoplasma gondii
Amfetamina i jej pochodne
Uważa się, że nadmierna aktywność dopaminowa jest odpowiedzialna za wiele
objawów schizofrenii i dlatego amfetamina i jej pochodne mogą pogarszać objawy
schizofrenii, gdyż powodują uwolnienie dopaminy(jest odpowiedzialna za napęd
ruchowy, koordynację oraz napięcie mięśni. W chorobie Parkinsona występuje
niedobór dopaminy.
Odpowiada także za procesy emocjonalne, wyższe czynności psychiczne oraz w
znacznie mniejszym stopniu procesy ruchowe
Dopamina jest także stosowana jako lek, w postaci kroplówek, w zapobieganiu
ostrej niewydolności nerek (zwiększa perfuzję nerkową),
Nazywana jest również "hormonem szczęścia” objawia się poczuciem euforii.
Marihuana
Istnieją dowody na wpływ marihuany
na powstawanie schizofrenii. Zgodnie
z niektórymi badaniami, marihuana nie jest
niezbędnym, ani wystarczającym czynnikiem
w powstaniu schizofrenii,
lecz może znacząco zwiększyć ryzyko
zachorowania na schizofrenię i może być
jednym z ważnych czynników sprawczych.
W niedawnym przeglądzie badań
dotyczącym tego zagadnienia wykazano,
że marihuana zwiększa ryzyko
zachorowania na schizofrenię
2 razy,odpowiada za 8% przypadków
zachorowań.
W 1987opublikowano jedno z dłużej
prowadzonych badań, z którego wynikało,
że ryzyko wystąpienia schizofrenii u
Szwedów przyjmujących marihuanę
w dużych ilościach (więcej niż 50 razy)
jest zwiększone 6 razy.
Czynniki psychologiczne
Liczne mechanizmy psychologiczne wpływają na zachorowanie oraz
przebieg schizofrenii. Błędy poznawcze( to ogólne określenie
nieracjonalnego sposobu postrzegania rzeczywistości, obejmujące błędy
w ocenianiu prawdopodobieństwa, błędy atrybucji czyli to
jak ludzie wyjaśniają przyczyny swojego bądź cudzego zachowania),
stereotypy i selektywność ludzkiej pamięci, są jednymi z czynników
ryzyka, zwłaszcza przy obciążeniu stresem lub niewłaściwie
rozumianymi sytuacjami, w tym nadmiernej uwagi do potencjalnych
zagrożeń, wyciąganie pochopnych wniosków , trudności z wczesnym
przetwarzaniem wzrokowym i utrzymaniem koncentracji.
Epidemiologia
Szacuje się, że schizofrenia pojawia się u około 1% ludności.Pierwszy
epizod schizofrenii pojawia się zazwyczaj pod koniec okresu
dojrzewania lub na początku dorosłości. Bez wątpienia ryzyko
wystąpienia pierwszych oznak schizofrenii jest silnie związane
ze zmianami rozwojowymi.
Kobiety chore na schizofrenie trafiają do szpitala rzadziej i na krócej
niż mężczyźni, prawdopodobnie dlatego, że zachowują one więcej
umiejętności społecznych. Dzieje się tak ponieważ żeński hormon
estrogen osłabia natężenie tej choroby. Schizofrenia występuje częściej
w ubogich warstwach społecznych niż w warstwach zamożniejszych.
Częstość występowania schizofrenii jest wyższa wśród osób stanu
wolnego.
Objawy i rozpoznanie
Rozpoznanie opiera się na wywiadzie zebranym od pacjenta, a także
nieprawidłowościach w zachowaniu dostrzeżonych przez członków rodziny,
przyjaciół lub współpracowników oraz objawach spostrzeżonych przez
psychiatrę, pracownika socjalnego lub psychologa klinicznego. Do rozpoznania
schizofrenii muszą być spełnione określone kryteria, w których uwzględnia się
obecność i długości trwania konkretnych objawów.
Kryteria DSM-IV ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
jest to system diagnozy nozologicznej Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Stanowi narzędzie dla lekarzy rodzinnych, psychiatrów,
psychologów i psychoterapeutów.
Dla rozpoznania schizofrenii niezbędne jest
spełnienie wszystkich wymienionych kryteriów:
1.obecność co najmniej dwóch z poniższych objawów czynnej fazy zaburzeń
przez większość czasu w okresie jednego miesiąca przy prawidłowym leczeniu :
a) urojenia (zaburzenia treści myślenia polegające na fałszywych przekonaniach,
błędnych sądach, odpornych na wszelką argumentację i podtrzymywane ich mimo
obecności dowodów wskazujących na ich nieprawdziwość
b) nasilone omamy (zaburzenia spostrzegania definiowane jako fałszywe
doświadczenia zmysłowe, patologiczne postrzeganie przedmiotów, które
w rzeczywistości nie znajdują się w polu percepcji jednostki lub w ogóle nie
istnieją, któremu towarzyszy silne przekonanie o realności doznań i rzutowanie,
projekcja ich na zewnątrz).
c) niespójność lub znaczne rozluźnienie skojarzeń
d) zachowanie katatoniczne ( które charakteryzują się
zaburzoną motoryką (naprzemienne stany pobudzenia i
znieruchomienia, stupor ). Po wyjściu ze stuporu pacjenci
często opowiadają o przeżywanych urojeniach i
halucynacjach, zwykle wiążących się z motywami śmierci
i destrukcji. Charakterystyczny jest także negatywizm opór przed wykonaniem wszelkich poleceń i prób
poruszenia. Obecnie ten podtyp schizofrenii jest
stosunkowo rzadko obserwowany.
e) płytki lub wyraźnie niedostosowany afekt (stępienie
uczuć, alogia czyli niezdolność mówienia, awolicja czyli
nie zdolność do podejmowania decyzji).
f) dziwaczne urojenia
g) nasilone omamy w postaci głosów komentujących lub
dyskutujących
2.obniżenie poziomu funkcjonowania społecznego poniżej poziomu
wyjściowego
3. ciągłe oznaki zaburzeń przez co najmniej pół roku. Okres ten
musi zawierać fazę czynną (minimum jeden miesiąc lub krócej przy
prawidłowym leczeniu).
4. nieobecność zespołu depresyjnego lub maniakalnego
5. brak uchwytnych czynników organicznych inicjujących lub
podtrzymujących zaburzenia np. narkotyki.
6. jeśli w wywiadzie są zaburzenia autystyczne to rozpoznanie
wymaga stwierdzenia nasilonych urojeń lub omamów
Wyróżnia się w tej klasyfikacji kilka rodzajów
schizofrenii:
Rezydualna ( dawniej schizofrenia prosta, schizofrenia I typu powodowana jest
prawdopodobnie atrofią tkanki mózgowej, powiększanie komór. Objawia się
przede wszystkim negatywnie, tzn. izolacją społeczną (wycofanie, zakłócenia
w pełnieniu ról społecznych, zaniedbanie)
Paranoidalna ( to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się rozbudowanym
i złożonym systemem urojeń najczęściej prześladowczych, wielkościowych, urojeń
odsłonięcia i oddziaływania zewnętrznego, urojeń nasyłania
i wykradania myśli, czasem także urojeń zdrady i pochodzenia
hipochondrycznego, oraz niekiedy nasilonymi halucynacjami, najczęściej
słuchowymi, praktycznie nigdy wzrokowymi. Często urojenia przybierają tak
skomplikowaną formę, iż stają się zrozumiałe tylko i wyłącznie dla chorego).
Zdezorganizowana ( to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się przede
wszystkim niespójnością, absurdalnością zachowania oraz nieadekwatnością
reakcji emocjonalnych lub ich całkowitym brakiem; ponadto obserwuje się
wzmożoną wrażliwość na bodźce wewnętrzne, przy jednoczesnym osłabieniu
wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Mogą występować halucynacje oraz
urojenia, ale nigdy nie tworzą one usystematyzowanej całości. Charakterystyczne
dla chorych jest także zaniedbanie higieny osobistej).
Katatoniczna
Schizofrenia niezróżnicowana ( Schizofrenia niezróżnicowana - podtyp
schizofrenii, której objawy nie wskazują jednoznacznie na przynależność do
żadnego z innych wymienianych podtypów: schizofrenii paranoidalnej,
zdezorganizowanej, katatonicznej lub rezydualnej, mimo obecności anomalii
behawioralnych, emocjonalnych oraz zaburzeń myślenia).
Schizofrenia z uwagi na bogactwo przeżyć chorego bywa
określana mianem "choroby królewskiej".
Rodzaje schizofrenii wg Timothy'ego Crowa
Przedstawił on koncepcję typologiczną schizofrenii, uważaną
za jedną z ważniejszych i potwierdzoną przez innych badaczy:
Schizofrenia typu I: przeważają w niej objawy wytwórcze,
tzw. pozytywne (urojenia, omamy, zaburzenia w treści myślenia np.
myślenie magiczne) w ośrodkowym układzie nerwowym nie obserwuje
się zmian anatomicznych – prawdopodobnie podłożem tych objawów
jest nieprawidłowe przekaźnictwo synaptyczne neuronów.
Schizofrenia typu II: przeważają w niej objawy negatywne
(np. zaburzenia ruchowe, mutyzm czyli zanik mowy, alogia –
niezdolność mówienia itp.) obserwuje się zmiany w ośrodkowym
układzie nerwowym np. poszerzenie komór bocznych mózgu.
Jeżeli chodzi o rokowania to zdecydowanie lepsze są w przypadku
schizofrenii typu I – pacjenci reagują dobrze na leczenie
farmakologiczne itd. W przypadku typu II występują znaczne
upośledzenia w funkcjonowaniu jednostki i prognozy lecznicze są
gorsze.
Leczenie
Leczenie schizofrenii opiera się głównie na
stosowaniu leków przeciwpsychotycznych.
Nowsze atypowe leki przeciwpsychotyczne są
wprawdzie drogie, ale preferuje się je w leczeniu
pierwszego rzutu choroby. Są lepiej tolerowane
od neuroleptyków klasycznych i wiąże się z nimi
niższe ryzyko dyskinez późnych, chociaż częściej
wywołują zespół metaboliczny, przyrost masy ciała
i choroby związane z otyłością. Uważa się, że obie
klasy leków w równym stopniu działają na objawy
pozytywne. Niektórzy badacze sugerują, że leki
atypowe dostarczają dodatkowe korzyści ze strony
objawów negatywnych i deficytów poznawczych
związanych ze schizofrenią, chociaż do tej pory nie
wykazano kliniczne takiej skuteczności.
Niedawne przeglądy prac naukowych obaliły twierdzenia
o mniejszych poza piramidowych działaniach atypowych
neuroleptyków względem typowych, zwłaszcza gdy te
drugie stosuje się w mniejszych dawkach lub wybiera się
leki o mniejszym potencjale przeciw psychotycznym.
Odpowiedź na leczenie jest różnorodna. "Lekooporna
schizofrenia" jest określeniem stosowanym na określenie
sytuacji, w której dochodzi do niepowodzenia w osiąganiu
zadowalających wyników leczenia przy zastosowaniu co
najmniej dwóch różnych neuroleptyków. Pacjentom z tej
kategorii można zapisać klozapinę. Jest to leczenie o
wysokiej skuteczności, ale wiąże się z kilkoma potencjalnie
śmiertelnymi działaniami niepożądanymi, jak
agranulocytoza i zapalenie mięśnia sercowego.
Umieralność
W badaniu przeprowadzonym na ponad 168000 obywateli
Szwecji poddawanych leczeniu psychiatrycznemu okazało
się, że średnia oczekiwana długość życia osób chorujących
na schizofrenię stanowi w przybliżeniu 80–85% średniej
populacyjnej. Kobiety ze schizofrenią mają nieco lepszą
oczekiwaną długość życia niż mężczyźni.
Ze schizofrenią wiąże się wysokie ryzyko popełnienia
samobójstwa; jedno z niedawnych badań wykazało, że 30%
pacjentów
z rozpoznaną schizofrenią dokonuje próby samobójczej
przynajmniej raz w życiu. Inne badanie wykazało, że 10%
osób chorych dokonuje skutecznej próby samobójcze. Inne
czynniki ryzyka to palenie tytoniu, niewłaściwa dieta, mała
aktywność fizyczna oraz skutki uboczne leków
psychiatrycznych.
Download