Okresy rozwojowe Najczęściej występujące objawy chorób u dzieci

advertisement
Ogólne zasady postępowania z chorym
dzieckiem.
Interpretacja podstawowych badań
dodatkowych.
Najczęściej występujące schorzenia w
poszczególnych okresach rozwojowych.
dr n. med. Jolanta Meller
Okresy rozwojowe
‹ płód
i noworodek
‹ okres niemowlęcy
‹ małe dziecko
‹ okres dojrzewania
Najczęściej występujące
objawy chorób u dzieci
‹ wymioty
‹ sinica
‹ żółtaczka
‹ napady
drgawkowe
‹ obrzęki
1
Badanie kliniczne
obserwacja
odrębności
pediatrycznego
badania klinicznego
wywiad
rodzice i dziecko
jako uczestnicy
badania
badanie fizykalne wpływ stopnia
rozwoju na ocenę
stanu dziecka
Badanie dziecka zdrowego
‹ rozwój
‹ odżywienie
i dieta
‹ zapobieganie wypadkom
‹ wzrastanie
‹ warunki rodzinne i socjalne
‹ przewidywania
Badanie dziecka chorego
(ocena stanu ogólnego
dziecka)
Czy choroba jest ciężka czy lekka?
obserwacja
-jakość płaczu
-reakcja na zachowanie rodziców
-stan świadomości
-kolor skóry
badanie fizykalne
-stan nawodnienia skóry
-inne objawy dodatkowe
badania dodatkowe
2
Interpretacja podstawowych
badań dodatkowych
Zmiany leukocytów we krwi
obwodowej w zależności od
wieku
Glukoza
Norma dla krwi żylnej:
‹ u noworodków 50 – 115 mg/dl
‹ u dzieci 70 – 105 mg/dl
‹ u dorosłych 70 – 115 mg/dl
3
Badanie moczu
‹ ciężar
właściwy 1,016 – 1,022 kg/l
‹ przejrzystość
‹ odczyn
‹ składniki chemiczne: białko, cukier, ciała
ketonowe
‹ osad: wałeczki, erytrocyty
‹ bakterie
Równowaga
kwasowo zasadowa
Saturacja
% wysycenia hemoglobiny tlenem we krwi krążącej
4
Postępowanie z ciężko
chorym dzieckiem
‹ monitorowanie
‹ nawadnianie
(gospodarka wodna i
elektrolitowa)
‹ leczenie objawowe (uzupełnianie
płynów, zwalczanie gorączki, kontrola
ciśnienia krwi)
‹ tlenoterapia
Problemy okresu
noworodkowego
‹ dojrzałość
noworodka
‹ wczesne
i późne następstwa
wcześniactwa
Odrębności
fizjopatologiczne okresu
niemowlęcego
niedostateczny rozwój systemów obronnych
‹ skłonność do uogólniania procesów
patologicznych, zwłaszcza zapalnych
‹ chwiejność przemiany materii, łatwe
powstawanie powikłań metabolicznych
‹ chwiejność gospodarki wodno-elektrolitowej,
skłonność do odwodnienia i przewodnienia
‹ anatomia ciała
‹
5
Woda w organizmie
człowieka
Zapotrzebowanie wodne
‹3
miesięczne niemowlę
‹ 9 miesięczne
‹ 6 lat
‹ dorosły
140-160 ml/kg/dobę
125-145
90-100
20-40
‹ Utrata
wody przez skórę i nerki –
niedojrzałość czynnościowa
Najczęstsze schorzenia wieku niemowlęcego
Ostry nieżyt błony śluzowej nosa
‹ przyczyny:
wirusy
od obrzęku błony śluzowej do
uogólnionych
‹ leczenie: objawowe
‹ zapobieganie
‹ objawy:
6
Najczęstsze schorzenia wieku
niemowlęcego.
Ostre zapalenie ucha środkowego
sprzyja ułożenie na plecach oraz krótka i
szeroka trąbka słuchowa
‹ objawy: ból, brak łaknienia, nagłe pojawienie
się choroby, niekiedy biegunka
‹ leczenie
‹ zapobieganie
‹
Zapalenie płuc
‹ cechy
anatomiczno – czynnościowe
‹ odporność
‹ objawy
Zespoły biegunkowe
‹ Biegunka
– znamienne zwiększenie
liczby wypróżnień w ciągu doby w
porównaniu do poprzedniego okresu
lub/i zmiana konsystencji stolca na
płynną lub półpłynną oraz stolec
zawierający krew, śluz lub ropę
7
Biegunka
‹ ostra
– do 10 dni
‹ przewlekła
– utrzymuje się dłużej niż 10-
14 dni
Przyczyny biegunki
‹ wirusy:
Rota-, adeno-, Norwolk
‹ bakterie: Salmonella, Shigella, Yersinia,
E.coli, Campylobacter
‹ pasożyty: Gardia lamblia i inne
‹ egzotoksyny bakterii: Staphylococcus
aureus
Wskazania do diagnostyki
mikrobiologicznej
‹ biegunka
krwista
cholery, biegunka o bardzo
ciężkim przebiegu
‹ biegunka przewlekająca się
‹ dochodzenie epidemiczne
‹ podejrzenie
8
Leczenie biegunki
‹ nawadnianie
‹ realimentacja
‹ postępowanie
w przypadku wymiotów
‹ leki przeciwbiegunkowe,
przeciwdrobnoustrojowe
Nawadnianie doustne
‹ uzupełnienie
niedoboru wody i
elektrolitów (pierwsze 3-4 godziny) 50100 ml/kg/4h DPN (Gastrolit, Saltoral)
‹ leczenie podtrzymujące: kontynuacji
DPN 5-10 ml/kg po stolcu biegunkowym
lub po wymiotach
Kliniczna ocena stopnia odwodnienia
9
Wskazania do nawadniania
dożylnego
‹ biegunka
przebiegająca z ciężkim
odwodnieniem (>10%)
‹ wstrząs
‹ chory nieprzytomny
‹ niedrożność przewodu pokarmowego
‹ uporczywe wymioty pomimo
odpowiedniego nawadniania doustnego
‹ niepowodzenia nawadniania doustnego
Realimentacja
Obecnie zaleca się wczesny powrót do diety
stosowanej przed wystąpieniem biegunki
‹ Nie ma wskazań do stosowania mieszanek
ubogolaktozowych u dzieci chorych na ostrą
biegunkę (wskazaniem do stosowania tych
preparatów jest jedynie istotne nasilenie
biegunki po wprowadzeniu pokarmów
mlecznych i równocześnie potwierdzenie
nietolerancji laktozy – obecność substancji
redukujących w kale powyżej 0,5% pH stolca
< 5,5)
‹
Postępowanie w przypadku
wymiotów
‹ nawadnianie
małymi porcjami (ok. 5ml)
co 1-2 min.
‹ płyn powinien być chłodny
‹ zgłębnik żołądkowy
10
Leki przeciwbiegunkowe i
leczenie
przeciwdrobnoustrojowe
‹ nieuzasadnione
jest stosowanie w ostrej
biegunce u dzieci
‹ w większości przypadków ostra biegunka
zakaźna ma samoograniczający się
przebieg i nie wymaga stosowania leków
przeciwdrobnoustrojowych
Przewlekłe zburzenia w
odżywianiu
‹
Marasmus
‹
Kwashirkor
‹
Hipotrepsja
„
„
„
„
‹
stan niedożywienia energetyczno-białkowego
izolowany niedobór białek
I stopnia – niedobór masy ciała 10-20%
II stopnia – 20-40%
Atrepsja
„
niedobór masy ciała powyżej 40%
Szczególne problemy
zdrowotne okresu dojrzewania
‹
‹
‹
Wypadki
Problemy psychospołeczne
„ depresja
„ samobójstwo
„ nadużywanie substancji odurzających
„ zaburzenia snu
„ jadłowstręt psychiczny i bulimia
Problemy związane z dojrzewaniem seksualnym
„ ciąża
„ antykoncepcja
„ choroby przenoszone drogą płciową
„ zaburzenia miesiączkowania
„ schorzenia dermatologiczne
„
choroby ortopedyczne
11
Download