Walka z bezrobociem w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia

advertisement
Walka z bezrobociem w ramach
Europejskiej Strategii
Zatrudnienia
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Andrzej Borowski
Średnia stopa bezrobocia z lat 1996-2006
(dane wg. eurostat)
9
8,31
8
7
6
5
4,47
4,85
4
3
2
1
0
Japonia
USA
UE
Podejmowane działania
• Rok 1977 zalecenie Komisji Europejskiej - postulat wprowadzenia
programów szkoleniowych dla młodych osób bezrobotnych lub zagrożonych
bezrobociem.
• Rok 1993 - Biała Księga Wspólnot Europejskich “Wzrost,
konkurencyjność, zatrudnienie” - ustalenie kierunków działań zwalczających
problem bezrobocia.
• Grudzień 1993 akceptacja przez Radę Europejską propozycji Komisji
Europejskiej - współpraca między państwami członkowskimi w dziedzinach edukacji,
szkoleń zawodowych, wypracowanie wspólnych standardów w dziedzinie prawa pracy,
zwiększenie mobilności pracowników oraz zapewnienie równych szans kobietom i
mężczyznom w dostępie do rynku pracy.
• Rok 1996 inicjatywa Komisji Wspólnot Europejskich tzw. pakt zaufania
(Action for Emloyment in Europe: a Confidence Pact) - zmobilizowanie,
do działań na rzecz wzrostu zatrudnienia, wszystkich stron (Wspólnoty,
podmiotów krajowych, lokalnych, partnerów społecznych) mających wpływ na
jego poziom.
• Rok 1997 (po podpisaniu Traktatu amsterdamskiego, ale przed jego
wejściem w życie) - szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu początek tzw. “procesu luksemburskiego”, czyli realizacji kompleksowej
strategii Wspólnoty w dziedzinie zatrudnienia (European Employment Strategy
– EES).
• Europejska strategia zatrudnienia opiera się na czterech filarach:
1. Zdolność do uzyskania zatrudnienia.
2. Przedsiębiorczość
3. Zdolność adaptacyjna
4. Równość szans
• Pierwszy filar - Zdolność do uzyskania zatrudnienia
– dotyczy bezrobocia długoterminowego,
występującego wśród młodzieży,
strukturalnego
oraz
bezrobocia
– “nowy start” dla wszystkich osób poszukującym pracy,
– przejście z “pasywnych” na “aktywne” formy zwalczania bezrobocia - większe
zaangażowanie w poszukiwanie pracy partnerów społecznych, instytucji rządowymi
– poprawa jakości systemów kształcenia - ułatwienie wejścia na rynek pracy oraz
dostosowanie edukacji do zmieniających się potrzeb rynku.
• Drugi filar – Przedsiębiorczość
– przedsiębiorczość jako najlepsza metoda zwalczania bezrobocia
– stworzenie odpowiednich warunków rozwoju - ulgi podatkowe, kredyty na rozwój
firm, upraszczanie procedur administracyjnych itp.
• Trzeci filar – Zdolność adaptacyjna
– przystosowanie do nowych warunków występujących na rynku pracy
– dostosowanie posiadanych umiejętności do aktualnych potrzeb rynku pracy
– “poziom równowagi” pomiędzy potrzebą uelastycznienia przepisów prawa pracy
a poczuciem bezpieczeństwa i stabilności wśród pracowników.
• Czwarty filar – Równość szans
– przejaw zasady niedyskryminacji na rynku pracy ze względu na płeć
potencjalnego pracownika,
– wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na znalezienie zatrudnienia - wspieranie
rozwoju sektora usług opieki nad dziećmi, rozwoju szkoleń ułatwiających aktywizację
zawodową kobiet, organizowanie programów ułatwiających kobietom powrót do pracy po
dłuższej przerwie w zatrudnieniu,
– integracja
społeczna
niepełnosprawnych.
i
zwiększenie
szans
na
zatrudnienie
dla
osób
Filary Europejskiej Strategii Zatrudnienia
EUROPEJSKA STRATEGIA
ZATRUDNIENIA
Równość szans
Zdolność adaptacyjna
Przedsiębiorczość
Zdolność do
uzyskania
zatrudnienia
Pozostałe działania
• Szczyt Unii Europejskiej w Cardiff (w czerwcu 1998 r.) oraz w Kolonii (w
czerwcu 1999 r.)
– rozwinięcie i skonsolidowanie wspólnej strategii zatrudnienia,
– połączenie strategii z reformami makroekonomicznymi
– europejski pakt na rzecz zatrudnienia (European Emloyment Pact).
• Szczyt Unii Europejskiej w Lizbonie (marzec 2000)
– analiza szans i zagrożeń postępu technologiczny, informatyczny i telekomunikacyjny, ich
wpływ na poziom zatrudnienia,
– cel strategiczny – wykorzystanie zachodzących zmian technologicznych na rzecz
uzyskania przez gospodarkę europejską maksymalnej konkurencyjności i szybkiego tempa
wzrostu w celu stworzenia dogodnych warunków do pełnego zatrudnienia i zwiększenia
stopnia regionalnej spójności w Unii Europejskiej,
• Spotkanie w Barcelonie (marzec 2002)
– Rada Europejska uznaje słuszność założeń Europejskiej Strategii Zatrudnienia,
– postulat wzmocnienia strategii, poprawy koordynacji, uwzględnienie wniosków z Lizbony.
• Komunikat Komisji z dnia 14 stycznia 2003 r.
– założenia strategii na następne lata kładące nacisk na realizację trzech podstawowych
celów:
1. pełnego zatrudnienia,
2. wysokiej jakości i wydajności pracy,
3.spójnego i otwartego rynku pracy.
– postulat poprawy koordynacji działań oraz monitorowania procesu realizacji Europejskiej
Strategii Zatrudnienia.
Wnioski i spostrzeżenia
– spadek bezrobocia na przestrzeni 10 lat,
– zmiana modelu wzrostu gospodarczego na prozatrudnieniowy
– rynek pracy bardziej elastyczny, szybciej dostosowujący się do
zmian technologicznych, ekonomicznych i społecznych,
– modyfikacja polityk zatrudnienia przez państwa członkowskie,
– bardziej aktywne i zapobiegawcze służby zwalczające bezrobocie,
– pozytywne zmiany w systemie edukacji.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards