program postępowania z odpadami niebezpiecznymi

advertisement
załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: 27/U/odpady niebezpieczne/2006
PROGRAM POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
WYTWARZANYMI W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU
IM. PROF. A. SOKOŁOWSKIEGO W SZCZECINIE
A W SZCZEGÓLNOŚCI Z ODPADAMI POMEDYCZNYMI Z GRUPY 18 01
Uwaga ogólna !!!
Gospodarkę odpadami prowadzi Dział Administracji.
W Dziale Administracji prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów
zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Po wystawieniu Kart Przekazania
Odpadów, odpady są przekazywane właściwym odbiorcom odpadów.
Grupa 09 01
09 01 01*– odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – wodne roztwory
wywoływaczy i aktywatorów.
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich powstawania, tzn. w Zakładzie
RTG. Do odpadów zaliczamy: aktywator, wywoływacz. Odpady gromadzone są w magazynie RTG,
z którego okresowo są wydawane właściwemu odbiorcy odpadów.
09 01 04*– odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – roztwory utrwalaczy
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich powstawania, tzn. w Zakładzie
RTG. Do odpadów zaliczamy roztwory utrwalaczy. Odpady gromadzone są w magazynie RTG,
z którego okresowo są wydawane właściwemu odbiorcy odpadów.
Grupa 13 02
13 02 04* – zużyte mineralne oleje silnikowe i smarowe
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania. Odpady te
powstają w niewielkiej ilości. Do odpadów tych zaliczamy: przepracowane oleje silnikowe i smary.
Odpady są gromadzone w wyodrębnionym pojemniku na terenie Kotłowni szpitalnej, po czym okresowo
przekazywane właściwym odbiorcom .
Grupa 15 01
15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone ( bardzo toksyczne i toksyczne )
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania Odpady
występują w niewielkiej ilości. Wyselekcjonowane, przechowywane są w magazynach komórek
organizacyjnych a następnie okresowo przekazywane właściwym odbiorcom do unieszkodliwienia.
Grupa 16 02
16 02 11*– zużyte opakowania zawierające freony, HCFC, HFC.
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania. Do odpadów
tych zaliczane są np.: opakowania po aerozolach, lodówki. Odpady powstają głównie w oddziałach
szpitalnych. Odbiór odpadów następuje dwukrotnie w dni robocze i raz w dni wolne od pracy w drodze
Strona 1 z 4
zorganizowanego transportu wewnętrznego. Wyselekcjonowane odpady są gromadzone w Głównym
Magazynie Odpadów, a następnie przekazywane właściwym odbiorcom odpadów.
Grupa 16 06
16 06 05* - baterie i akumulatory
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania. Do tych
odpadów zaliczamy np.: baterie różnego typu i akumulatory. Komórki organizacyjne przekazują odpad
z tej grupy bezpośrednio do Działu Administracji. Wyselekcjonowane odpady są gromadzone
w wyodrębnionych pojemnikach znajdujących się w Głównym Magazynie Odpadów, a następnie
przekazywane właściwym odbiorcom odpadów.
Grupa 18 01
Gospodarka odpadami medycznymi na terenie Szpitala Zdunowo prowadzona jest w oparciu o
przepisy ustawy z 27. 04. 2001 roku o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.).
Sposób postępowania z odpadami medycznymi określony został w „Kompleksowej Instrukcji
Dezynfekcji i Unieczynniania Materiału Biologicznego” – rozdział 7. Instrukcja wprowadzona została
jako uzupełnienie obowiązków służbowych pracowników Szpitala, Zarządzeniem wewnętrznym
nr 41 / 2005 oraz Zarządzeniem wewnętrznym 47 / 2004 Dyrektora Szpitala. Wymienione Zarządzenia
wewnętrzne szczegółowo ustalają miejsca zbiórki odpadów, godziny odbioru odpadów z komórek
organizacyjnych oraz sposób pakowania odpadów.
W roku 2004 wytworzono 46 [t] odpadów medycznych. Średnio ilość odpadów medycznych
powstająca w przeliczeniu na jednego pacjenta w ciągu doby wyniosła 3,55 [kg]. Odpady medyczne są
ważone na legalizowanej wadze w pomieszczeniu przyjmowania odpadów w budynku po byłej spalarni
odpadów. Ilości odpadów są na bieżąco ewidencjonowane w rozbiciu na poszczególne komórki
organizacyjne Szpitala ze wskazaniem rodzaju odpadu. Odpady medyczne są segregowane w miejscu ich
powstawania (w komórkach organizacyjnych szpitala) i składowane do pojedynczych opakowań
dostosowanych do cech fizycznych odpadu. Użytkowane są typowe pojemniki na odpady medyczne
niebezpieczne z tworzywa sztucznego. Pojedyncze opakowania są składowane w dużych 80 – 100 [ l ]
kubłach plastikowych, zamykanych pokrywami, opisanych „ do spalenia..., oddział..., data....”.
Szczegółowe zasady segregacji i zbiórki odpadów określa wyżej wspomniane Zarządzenie wewnętrzne
47 / 2004 Dyrektora szpitala. Odpady są odbierane z komórek organizacyjnych dwukrotnie w ciągu dnia
roboczego i jeden raz w dni wolne od pracy. Do transportu wewnątrzzakładowego odpadów użytkowany
jest wydzielony wózek akumulatorowy, który jest dezynfekowany i myty po każdorazowym użyciu.
Podobnie postępuje się z opakowaniami zbiorczymi do transportu odpadów z komórek organizacyjnych.
Do mycia i dezynfekcji kubłów oraz wózka akumulatorowego wydzielono odrębne stanowisko
w budynku po byłej spalarni odpadów. Ścieki z budynku po byłej spalarni odpadów kierowane są na
przyszpitalna oczyszczalnię ścieków, gdzie zachodzi proces ich oczyszczania i dezynfekcji.
Odbiór odpadów oraz utylizację zlecono firmie, którą wyłonioną w drodze postępowania
o zamówienie publiczne. Odpady wywożone są przez firmę trzy razy w tygodniu. Gromadzenie odpadów
do czasu wywozu odbywa się w specjalnych pojemnikach stacjonujących w budynku po byłej spalarni.
Umowa zawarta z firmą szczegółowo precyzuje obowiązki obu stron.
18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki.
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania w komórkach
organizacyjnych szpitala. Zdezynfekowane narzędzia i ich resztki po sporządzeniu protokółów
kasacyjnych są gromadzone w Głównym Magazynie Odpadów, a następnie sukcesywnie przekazywane
odbiorcom odpadów.
Strona 2 z 4
18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej
przechowywania.
Powstałe odpady w postaci szczątek ludzkich, gromadzone są w wydzielonym pojemniku w chłodni
Prosektury. W dniu odbioru odpadów, o ustalonej godzinie są przekazywane do spalenia. Opakowania po
krwi i konserwantach po obligatoryjnym okresie przechowywania opakowań w oddziale, przekazywane są
do punktu zbiorczego znajdującego się w chłodni Prosektury, a następnie przekazywane do
unieszkodliwienia odbiorcom odpadów.
18 01 03* – inne odpady, które zawierają drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne
formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których
istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt ( na.:
pieluchomajtki, podpaski, podkłady ).
Celem wyeliminowania przekłuć, przecięć, zakłuć oraz możliwości zakażenia materiały ostre tj. igły,
skalpele, noże, żyletki, powstające w komórkach organizacyjnych gromadzone są w sztywnych
pojemnikach plastikowych ( oznakowane i opisane po wypełnieniu do 2/3 objętości ) dodatkowo
umieszczane są w wyznaczonych pojemnikach na materiały skażone. Odpady tj.: strzykawki, szpatułki,
kubki na leki, odpady z diagnozowania gromadzone są w pojemnikach oznakowanych i opisanych jako
materiał skażony. Pozostałe odpady tj.: jednorazowy materiał opatrunkowy oraz środki ochrony osobistej
po każdym kontakcie z chorym gromadzone są w pojemnikach wyłożonych workami foliowymi jako
odpad skażony.
18 01 06* - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
Chemikalia zużyte w tym przeterminowane są przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych
pojemnikach, oznaczonych, opisanych, zamkniętych, odpornych na uszkodzenia i działanie kwasów.
Zgromadzone chemikalia przekazywane są do utylizacji.
18 01 08* – leki cytostatyczne i cytotoksyczne
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania. Odpad powstaje
głównie w oddziale Chemioterapii. Leki cytostatyczne i cytotoksyczne oraz ich opakowania gromadzone
są w oddzielnych pojemnikach wyłożonych workami foliowymi oznaczonych, opisanych i zamkniętych.
Wyselekcjonowane, przechowywane są w magazynkach komórek organizacyjnych a następnie okresowo
przekazywane właściwym odbiorcom do unieszkodliwienia.
18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania. Odpady
powstają w oddziałach szpitalnych i blokach operacyjnych. Do tej grupy zaliczamy głównie leki
przeterminowane ( inne niż cytostatyczne i cytotoksyczne ). Wszystkie przeterminowane leki jako
materiał niebezpieczny przechowywane są w zamykanych opisanych pojemnikach w magazynkach
komórek organizacyjnych i okresowo przekazywane odbiorcom odpadów do utylizacji.
18 01 82* – pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania. Zebrane
w oddziałach resztki z żywienia pacjentów są rozdrabniane młynkami koloidalnymi znajdującymi się
w kuchenkach oddziałowych i odprowadzane kanalizacją do bilogicznej Oczyszczalni Ścieków. Odpady,
które nie mogą być rozdrabniane ( np. kości ) są zabezpieczane w workach foliowych opisanych jako
materiał skażony, gromadzony w Magazynie „Spalarni” do czasu przekazania firmie odpadów do
unieszkodliwienia.
Grupa 19 08
19 08 07*- roztwory z regeneracji wymienników jonitowych.
Strona 3 z 4
Segregacja odpadów z tej grupy dokonywana jest na bieżąco w miejscu ich wytwarzania Roztwory
występują w niewielkiej ilości, wyselekcjonowane okresowo przekazywane są odbiorcom odpadów do
utylizacji.
Grupa 20 01
20 01 21 *- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
Odpady zawierające związki rtęci są składowane w pojemnikach oznaczonych i opisanych, szczelnie
zamykanych w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. Obecnie szpital posiada termometry oraz
aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, które sukcesywnie wycofuje z obrotu. Zgromadzone, przekazywane
są do utylizacji.
20 01 35 *- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, i ich części są gromadzone w Głównym Magazynie
Odpadów i przekazywane odbiorcom odpadów.
Strona 4 z 4
Download