Technikum Nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno

advertisement
Technikum Nr 6
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego"
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(kształcenie w zawodzie)
Zawód i symbol cyfrowy zawodu : kelner - 513101
Przedmiot : Rachunkowość w gastronomii
Klasa : III, IV
Dział programowy : Wiadomości wstępne
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
- definiuje pojęcia :
potrzeby, dobra, usługi
- wyjaśnia pojęcia dobra
substytucyjne i
komplementarne
- wyjaśnia pojęcie rynek
- wymienia elementy rynku
- definiuje pojęcia popyt,
podaż, cena równowagi
rynkowej
- omawia znaczenie potrzeb w
życiu człowieka
- podaje przykłady różnych dóbr
substytucyjnych i komplementarnych
-omawia rynek usług
gastronomicznych
- wymienia i charakteryzuje
pozacenowe czynniki
kształtujące popyt
- wymienia i charakteryzuje
pozacenowe czynniki
kształtujące podaż
- podaje różnice między
rynkiem producenta i
konsumenta
Ocena dobra
Uczeń :
- wskazuje zależność między
cenami dóbr komplementarnych
i substytucyjnych a wielkością
popytu
- analizuje na przykładzie
sprzedaży usług
gastronomicznych przebieg
krzywej podaży i popytu
- analizuje decyzje
konsumentów na podstawie
prawa Engla
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
- określa rodzaje rynków
występujących w najbliższym
otoczeniu
- wyjaśnia zjawiska nadwyżki i
niedoboru na rynku usług
gastronomicznych
- wyjaśnia i analizuje krzywe
popytu na usługi
gastronomiczne i podaż usług
gastronomicznych
- potrafi dobrać ofertę
przedsiębiorstwa
gastronomicznego do potrzeb
klienta
- wskazuje potrzebę konkurencji
na rynku usług
gastronomicznych
- wyjaśnia zjawisko
elastyczności cenowej popytu
Dział programowy : Majątek i kapitały jednostki gospodarczej
- definiuje pojęcia : majątek
- omawia majątek trwały i
trwały, majątek obrotowy,
obrotowy
środki trwałe, amortyzacja,
- wymienia środki trwałe i ich
umorzenie, kapitały własne i
charakterystyczne cechy
obce
- omawia rodzaje amortyzacji
- wymienia rodzaje
- dokonuje obliczeń umorzenia i
amortyzacji
amortyzacji środka trwałego
- definiuje pojęcie papiery
- dokonuje podziału kapitałów
wartościowe
własnych i obcych
- wymienia poznane papiery
wartościowe
Dział programowy : Dokumentacja księgowa.
- definiuje pojęcia dowody
- wymienia dowody księgowe,
księgowe, dokumenty kasowe, kasowe, kelnerskie oraz ich
dokumentacja kelnerska, bony, charakterystyczne cechy
bonowanie
- omawia bony i bonowanie za
- wymienia zadania
pomocą kasy fiskalnej
dokumentów księgowych
- omawia na czym polegają
- wymienia formy kontroli
zadania dokumentów
dokumentów
- omawia wybrane formy
- wymienia dokumenty służące kontroli dokumentacji
do kalkulacji
- omawia dokumenty służące do
kalkulacji
- wymienia informacje
wyszczególnione na paragonie
fiskalnym i fakturze VAT
- sporządza dokumenty kasowe
takie, jak KP, KW, RK itp.
- wymienia rodzaj dokumentów
potwierdzających płatność za
imprezy i usługi
gastronomiczne
- zna zasady wystawiania
dokumentów
Dział programowy : Zasady kalkulacji.
- definiuje pojęcia związane
- klasyfikuje poszczególne
z kosztami i kalkulacją np.
rodzaje kosztów
koszty, wydatki, przychody,
- odróżnia koszty od wydatków
- dokonuje klasyfikacji środków
gospodarczych w
przedsiębiorstwie
gastronomicznym
- wylicza amortyzację środka
trwałego metodą liniową
- omawia źródła pozyskiwania
kapitałów obcych
- omawia poznane papiery
wartościowe
- wylicza amortyzację środka
trwałego metodą liniowodegresywną
- dokonuje analizy wielkości
posiadania majątku trwałego i
obrotowego
- sporządza weksel własny i
obcy
- sporządza komputerowo
uproszczony bilans
- analizuje wady i zalety
różnych metod amortyzacji
- wskazuje optymalną wielkość
majątku trwałego i obrotowego
- sporządza bilans i analizuje go
poziomo i pionowo
- dokona klasyfikacji
dokumentów
- omawia wszystkie formy
kontroli dokumentacji
- omawia obieg dokumentacji
- omawia dokumenty
potwierdzające płatności za
wykonane usługi
- sporządza rachunek wstępny,
prostą fakturę VAT wg cen
brutto i netto dla sprzedaży w
ilościach detalicznych
- sporządza korektę faktury
VAT
- omawia zalety bonowania w
komputerowym systemie
rozliczeń
- stosuje poznane zasady
wystawiania dokumentów
- sporządza fakturę VAT wg
cen netto
i brutto dla zakupu
towarów i usług w ilościach
hurtowych
- sporządza korektę faktury
VAT
- uzupełnia fakturę VAT na
podstawie posiadanych danych
- zastosować programy
komputerowe do wypełniania
dokumentów księgowych
(np.wystawiania faktury VAT)
- sporządza fakturę VAT w
języku obcym
Uczeń :
- uzasadnia konieczność
prawidłowego przechowywania
dokumentów księgowych w
przedsiębiorstwie gastronomicznym
- wylicza wynik finansowy
- określa wpływ kosztów na
wynik finansowy przedsiębio-
- określa wpływ kosztów i
przychodów na wynik
finansowy przedsiębiorstwa
- optymalizować koszty i
przychody celem promocji
usług gastronomicznych
wynik finansowy, kalkulacja
itp.
- definiuje pojęcie koszty stałe,
zmienne
bezpośrednie i pośrednie
- definiuje pojęcia cena, cena
gastronomiczna, marża, upust,
rabat
- definiuje pojęcie sieć otwarta
i zamknięta
- obliczyć sumę kosztów
bezpośrednich usług
gastronomicznych
- dokona podziału kosztów na
stałe i zmienne, bezpośrednie i
pośrednie
- zna poszczególne składniki
kosztów i przy-chodów, strat i
zysków nadzwyczajnych
- wylicza poszczególne rodzaje
cen
- wylicza wysokość marży od
określonej potrawy lub napoju
- zna zasady kalkulacji cen
- przeprowadza prostą
kalkulację cen potraw i napojów
w sieci otwartej i zamkniętej
Dział programowy : Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe.
- definiuje podstawo-we pojęcia - odróżnia podstawo we formy
dot. rozliczeń gotówkowych i
płatności
bezgotówkowych np. dokumen- - charakteryzuje różne formy
ty kasowe, przelew, czek
płatności stosowane przy
gotówkowy i bezgotówkowy,
sprzedaży imprez i usług
weksel własny i obcy, karta
gastronomicznych
płatnicza, akredytywa itp.
- wystawia asygnaty kasowe,
- określa pojęcia : przedpłata,
raport kasowy, czeki
zaliczka, zadatek, rabat
gotówkowe i inne dokumenty
- definiuje pojęcie dokument
- wymienia elementy wyciągu
finansowy
bankowego
- wymienia formy płatności
- odczytuje wyciąg bankowy
stosowane przy sprzedaży usług - rozróżnia dokumenty
gastronomicznych
dotyczące rozliczeń imprez i
usług gastronomicznych
- potrafi określić i zastosować
różne formy płatności podczas
sprzedaży imprez i usług
gastronomicznych
rstwa gastronomicznego
- przeprowadza kalkulację
zamówienia podstawowych
usług dla indywidualnego
klienta
- przeprowadza kalkulację
zamówienia dodatkowych usług
dla indywidualnego klienta
- wylicza wysokość marży od
imprezy gastronomicznej i
wysokość podatku VAT od
marży
- sporządza dokumentację
dot.kalkulacji sprzedanych
usług gastronomicznych
- dokonać zestawienia
poniesionych kosztów i
wpływów uzyskanych ze
sprzedaży usług
gastronomicznego
- przeprowadza kalkulację
zamówienia podstawowych
usług dla grupy
- przeprowadza kalkulację
zamówienia dodatkowych usług
dla grupy
- przeprowadza kalkulację z
rabatem (upustem) dla
indywidualnego klienta i grupy
- potrafi ustalić optymalne
koszty i przychody
- sporządzić rozliczenie
kosztów usług
gastronomicznych
- zastosować programy
komputerowe do kalkulacji i
rozliczenia kosztów
organizowanych usług
- wystawia podstawo we
dokumenty kasowe i
przestrzega zasad rozliczania
gości
- odczytuje wyciągi bankowe z
różnych banków
- omawia formy płatności
stosowane w gastronomii
- sporządza dokumenty
potwierdzające płatność za
usługi gastronomiczne
- odróżnia weksel własny od
obcego
- określić zasady rozliczania
przedpłat zaliczek i zadatków
- sporządza rachunek wstępny
dla klienta
- zastosować elektroniczne
urządzenia rejestrujące i kasy
- sporządzić rachunek wstępny
dla grupy gości
- wystawia bezbłędnie
wszystkie dokumenty związane
z zorganizowaniem usług
gastronomicznych
- zarchiwizować dokumentację
związaną z rozliczeniem usług
gastronomicznych
- zastosować obowiązujące
zasady rachunkowości podczas
rozliczania usług kelnerskich
- dokonać rozliczeń kelnera
pracującego w różnych
systemach
- skompletować dokumenty
finansowe potwierdzające
realizację imprez i usług
gastronomicznych
- dokonuje analizy rozliczeń
gotówkowych i
bezgotówkowych
- dokonuje analizy dokumentów
finansowych potwierdzających
realizację imprez i usług
gastronomicznych
- określa rodzaj dokumentów
potwierdzających płatność za
imprezy i usługi
gastronomiczne
- zna zasady stosowane przy
rozliczaniu gotówkowym i
bezgotówkowym
kelnerskie
- omawia dokumenty i zasady
rozliczeń usług kelnerskich
- określa zasady
przechowywania dokumentów
finansowych
- omówić zasady przechowywania dokumentów finansowych
potwierdzających realizację
usług gastronomicznych
- zastosować programy
komputerowe do sprzedaży i
rozliczania usług
gastronomicznych
Download