klasa III i IV

advertisement
Technikum Nr 6
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara "Rudego"
Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
(kształcenie w zawodzie)
Zawód i symbol cyfrowy zawodu : technik obsługi turystycznej - 422103
Przedmiot : Rachunkowość w turystyce
Klasa : III, IV
Dział programowy : Wiadomości wstępne
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
- definiuje pojęcia :
potrzeby, usługi, dobra
- wyjaśnia pojęcia dobra
substytucyjne i komplementarne
- wyjaśnia pojęcie rynek
- wymienia elementy rynku
- definiuje pojęcia popyt,
podaż, cena równowagi
rynkowe
- omawia znaczenie potrzeb w
życiu człowieka
- podaje przykłady różnych dóbr
substytucyjnych i
komplementarnych
- omawia rynek usług
turystycznych
- wymienia i charakteryzuje
pozacenowe czynniki
kształtujące popyt
- wymienia i charakteryzuje
pozacenowe czynniki
kształtujące podaż
- podaje różnice między
rynkiem producenta i
konsumenta
Ocena dobra
Uczeń :
- wskazuje zależność między
cenami dóbr komplementarnych
i substytucyjnych a wielkością
popytu
- analizuje na przykładzie
sprzedaży usług turystycznych
przebieg krzywej podaży i
popytu
- analizuje decyzje konsumentów na podstawie prawa Engla
Ocena bardzo dobra
Ocena celująca
- określa rodzaje rynków
występujących w najbliższym
otoczeniu
- wyjaśnia zjawiska nadwyżki i
niedoboru na rynku usług
turystycznych
- wyjaśnia i analizuje krzywe
popytu na usługi turystyczne i
podaż usług turystycznych
- potrafi dobrać ofertę biura
turystycznego do potrzeb
klienta
- wskazuje potrzebę konkurencji
na rynku usług turystycznych
- wyjaśnia zjawisko
elastyczności cenowej popytu
Dział programowy : Majątek i kapitały przedsiębiorstwa turystycznego.
- definiuje pojęcia : majątek
- omawia majątek trwały i
- dokonuje klasyfikacji środków
trwały, majątek obrotowy,
obrotowy
gospodarczych w firmie
środki trwałe, amortyzacja,
- wymienia środki trwałe i ich
turystycznej
umorzenie, kapitały własne i
charakterystyczne cechy
- wylicza amortyzację środka
obce
- omawia rodzaje amortyzacji
trwałego metodą liniową
- wymienia rodzaje
- dokonuje obliczeń umorzenia i - omawia źródła pozyskiwania
amortyzacji
amortyzacji środka trwałego
kapitałów obcych
- dokonuje podziału kapitałów
własnych i obcych
Dział programowy : Dokumentacja księgowa.
- definiuje pojęcia dowody
- wymienia dowody księgowe
księgowe, dokumenty kasowe, i kasowe oraz ich
- wymienia zadania
charakterystyczne cechy
dokumentów księgowych
- omawia na czym polegają
- wymienia formy kontroli
zadania dokumentów
dokumentów
- omawia wybrane formy
kontroli dokumentacji
- wymienia rodzaj dokumentów
potwierdzających płatność za
imprezy i usługi turystyczne
- zna zasady wystawiania
dokumentów
Dział programowy : Koszty i kalkulacja kosztów.
- definiuje pojęcia związane
- klasyfikuje poszczególne
z kosztami i kalkulacją np.
rodzaje kosztów
koszty, wydatki, przychody,
- odróżnia koszty od wydatków
wynik finansowy, kalkulacja
- obliczyć sumę kosztów
itp.
bezpośrednich imprezy
- definiuje pojęcie koszty stałe, turystycznej
zmienne,
- dokona podziału kosztów na
bezpośrednie i pośrednie
stałe i zmienne, bezpośrednie i
- definiuje pojęcie rentowność
pośrednie
- wylicza amortyzację środka
trwałego metodą liniowodegresywną
- dokonuje analizy wielkości
posiadania majątku trwałego i
obrotowego
- sporządza bilans i analizuje go
poziomo i pionowo
- analizuje wady i zalety
różnych metod amortyzacji
- analizuje wielkość majątku
trwałego i obrotowego
- sporządza komputerowo
uproszczony bilans
- dokona klasyfikacji
dokumentów
- omawia wszystkie formy
kontroli dokumentacji
- omawia dokumenty
potwierdzające płatności za
wykonane usługi
- sporządza rachunek wstępny,
prostą fakturę VAT wg cen
brutto i netto dla zakupu
towarów lub w ilościach
detalicznych
- sporządza korektę faktury
VAT
- stosuje poznane zasady
wystawiania dokumentów
- sporządza fakturę VAT wg
cen netto i brutto dla zakupu
towarów i usług w ilościach
hurtowych
- sporządza korektę faktury
VAT
- uzupełnia fakturę VAT na
podstawie posiadanych danych
- zastosować programy
komputerowe do wypełniania
dokumentów księgowych
- sporządza dokumentację w
języku polskim i obcym
- uzasadnia konieczność
prawidłowego przechowywania
dokumentów księgowych w
firmie
- wylicza wynik finansowy
- określa wpływ kosztów na
wynik finansowy
przedsiębiorstwa tury-stycznego
- przeprowadza kalkulację
zamówienia podstawowych
usług dla indywidualnego
klienta
- przeprowadza kalkulację
- określa wpływ kosztów i
przychodów na wynik
finansowy przedsiębiorstwa
turystycznego
- przeprowadza kalkulację
zamówienia podstawowych
usług dla grupy
- przeprowadza kalkulację
zamówienia dodatkowych usług
- optymalizować koszty i
przychody celem promocji
usług turystycznych
- dokonać analizy progu
rentowności
przedsiębiorstwa
- zna poszczególne składniki
kosztów i przychodów
- zna zasady kalkulacji cen
- przeprowadza prostą
kalkulację cen
Dział programowy : Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe.
- definiuje podstawowe pojęcia
- odróżnia podstawowe formy
dot. rozliczeń gotówkowych
płatności
i bezgotówkowych np.
- charakteryzuje różne formy
dokumenty kasowe, przelew,
płatności stosowane przy
czek gotówkowy i bezgotówko- sprzedaży imprez i usług
wy, karta płatnicza,
turystycznych
akredytywa itp.
- wystawia asygnaty kasowe,
- określa pojęcia przedpłata,
raport kasowy, czeki
zaliczka, zadatek, rabat
gotówkowe i inne dokumenty
- definiuje pojęcie dokument
- wymienia elementy wyciągu
finansowy
bankowego
- wymienia formy płatności
- odczytuje wyciąg bankowy
stosowane przy sprzedaży usług - rozróżnia dokumenty
turystycznych
dotyczące rozliczeń imprez
i usług turystycznych
- potrafi określić i zastosować
różne formy płatności podczas
sprzedaży imprez i usług
turystycznych
- określa rodzaj dokumentów
potwierdzających płatność za
imprezy i usługi turystyczne
- zna zasady stosowane przy
zamówienia dodatkowych usług
dla indywidualnego klienta
- wylicza wysokość marży od
imprezy turystycznej i
wysokość podatku VAT od
marży
- sporządza dokumentację
dot.kalkulacji sprzedanych
usług i imprez turystycznych
- dokonać zestawienia
poniesionych kosztów i
wpływów uzyskanych ze
sprzedaży usług
- wystawia podstawowe
dokumenty kasowe i przestrzega zasad rozliczania gości
- odczytuje wyciągi bankowe z
różnych banków
- omawia formy płatności
stosowane w usługach
turystycznych
- sporządza dokumenty
potwierdzające płatność za
imprezy i usługi turystyczne
- odróżnia weksel własny od
obcego
- określić zasady rozliczania
przedpłat zaliczek i zadatków
- sporządza rachunek wstępny
dla klienta biura turystycznego
- określa zasady przechowywania dokumentów finansowych
dla grupy
- przeprowadza kalkulację z
rabatem (upustem) dla
indywidualnego klienta i grupy
- potrafi ustalić optymalne
koszty i przychody
- stosuje programy komputerowe do kalkulacji i rozliczenia
kosztów organizowanych usług
- sporządzić rozliczenie
kosztów usług turystycznych
- zastosować programy
komputerowe do kalkulacji i
rozliczenia kosztów
organizowanych usług
- sporządzić rachunek wstępny
dla grupy gości
- wystawia bezbłędnie
wszystkie dokumenty związane
z zorganizowaniem imprez i
usług turystycznych
- zarchiwizować dokumentację
związaną z rozliczeniem usług
turystycznych
- zastosować obowiązujące
zasady rachunkowości podczas
rozliczania
- skompletować dokumenty
finansowe potwierdzające
realizację imprez i usług
turystycznych
- omówić zasady przechowywania dokumentów finansowych
potwierdzających realizację
imprez i usług turystycznych
- zastosować programy
komputerowe do sprzedaży i
rozliczania usług turystycznych
- dokonuje analizy rozliczeń
gotówkowych i bezgotówkowych
- dokonuje analizy dokumentów
finansowych potwierdzających
realizację imprez i usług
turystycznych
rozliczaniu gotówkowym i
bezgotówkowym
Dział programowy : Ewidencja księgowa majątku i kapitałów.
- definiuje pojęcia operacja
- wymienia typy operacji
gospodarcza i zdarzenie
gospodarczych
gospodarcze, inwentaryzacja,
- wymienia cechy operacji
konto księgowe, równanie
gospodarczych
bilansowe, storno, bilans,
- określa składniki majątku
zestawienie sald i obrotów
przedsiębiorstwa turystycznego
- wymienia dokumenty
- wymienia rodzaje
księgowe stosowane w
inwentaryzacji
usługach turystycznych
- zna zasady funkcjonowania
kont bilansowych
- omawia zasady równania
bilansowego
- zna zasady poprawiania
błędów księgowych
- wymienia formy ewidencji
księgowej w biurach podróży
- wymienia rodzaje operacji
gospodarczych w działalności
turystycznej
- wymienia dokumenty
księgowe stosowane w biurach
podróży
- dokonuje zaliczenia operacji
gospodarczych do jednego z
typów
- omawia rodzaje
inwentaryzacji
- omawia składniki majątku
przedsiębiorstwa turystycznego
- umie zastosować zasady
funkcjonowania kont w
prostych zadaniach
- potrafi na podstawie równania
bilansowego wyliczyć składnik
majątku lub kapitałów
- potrafi zastosować zasady
poprawiania błędów
księgowych
- sporządza bilans majątkowy
- omawia formy ewidencji
księgowej w biurach podróży
- omawia rodzaje operacji
gospodarczych w działalności
turystycznej
- omawia dokumenty księgowe
stosowane w biurach podróży
- przeprowadza inwentaryzację
zgodnie z zasadami
rachunkowości
- przeprowadza ewidencję
operacji gospodarczych
- potrafi dostosować rodzaj
storna do rodzaju błędu
- analizuje wpływ operacji
gospodarczych na bilans
- rozróżnia formy ewidencji
księgowej w biurach podróży
- rozróżnia rodzaje operacji
gospodarczych w działalności
turystycznej
- rozróżnia dokumenty
księgowe występujące w
biurach podróży
- zastosować programy
komputerowe do ewidencji
usług turystycznych
- rozwiązuje zadanie z
ewidencji operacji
gospodarczych od bilansu
początkowego do bilansu
końcowego
Download