Wstęp

advertisement
Wprowadzenie
Rozdział 1
Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów
1.1. Zjawiska i procesy oraz stosunki finansowe jako przedmiot nauki
finansów
Etymologia pojęcia "finanse"
Finanse w ujęciu "zdroworozsądkowym" i naukowym
Główne podejścia do analizy zjawisk (procesów) finansowych
Ryzyko i niepewność a współczesne finanse
Procesy globalizacji a współczesne i przyszłe finanse
1.2. Struktura współczesnej nauki finansów
Rozwój ekonomii a rozwój nauki finansów (proces wyodrębniania
się i usamodzielniania)
Specyfika i status finansów jako dyscypliny naukowej
Pozostałe subdyscypliny i nowe nurty nauki finansów - wybrane
przykłady
Finanse sfery nieformalnej ("mafijne")
E-finanse (e-finance)
Mikrofinanse
Finanse porównawcze (komparatystyka finansowa)
Otoczenie współczesnej nauki finansów
Metoda badawcza nauki finansów
Metodologia i metodyka nauki finansów
Abstrakcje naukowe stosowane w nauce finansów
1.5. Nauka finansów - funkcje, paradygmaty, perspektywy
Problemy badawcze nauki finansów
Główne paradygmaty ("wzorce myślenia") współczesnej
nauki finansów
Współczesne i przyszłe wyzwania wobec nauki finansów
(studia przypadków)
Rozdział 2
Geneza, ewolucja i teorie pieniądza
Stadia rozwoju pieniądza
Euro - wspólna waluta europejska
Rola pieniądza we współczesnej gospodarce
Wymienialność pieniądza i systemy kursów walutowych
Wymienialność waluty
Kurs walutowy. Systemy kursów walutowych
2.5. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza
Popyt na pieniądz
Pojęcie podaży pieniądza
Mechanizm kreacji pieniądza
2.6. Główne teorie pieniądza
Klasyczna ilościowa teoria pieniądza
Teoria preferencji płynności J.M. Keynesa
Monetarystyczna teoria pieniądza M. Friedmana
Neokeynesizm i neomonetaryzm
New View
2.7. Inflacja - pojęcie, rodzaje, skutki i metody przeciwdziałania
Pojęcie i rodzaje inflacji
Deflacja
Ekonomiczne i społeczne skutki inflacji
Metody przeciwdziałania inflacji
Rozdział 3
Architektura współczesnego systemu finansowego
3.1. Istota, funkcje i zasady działania systemu finansowego
Pojęcie i otoczenie systemu finansowego
Funkcje systemu finansowego
Zasady funkcjonowania systemu finansowego
3.2. Międzynarodowy system finansowy
3.3. System finansowy państwa (krajowy sektor finansowy)
Sektor finansowy a sektor niefinansowy
Podmioty nadwyżkowe i deficytowe
Struktura krajowego systemu finansowego
Konkurencja i kooperacja w sektorze finansowym
Konkurencyjność i inne atrybuty systemu finansowego
Procesy integracji bankowości i ubezpieczeń
3.4. Rozwój i internacjonalizacja systemu finansowego w Polsce na przełomie
XX i XXI wieku
Status własnościowy przedsiębiorstw finansowych
Wielkość instytucji finansowej
Pochodzenie kapitału instytucji finansowych
3.5. Strategia i polityka bezpieczeństwa na rynkach finansowych
Unii Europejskiej
Uwagi wstępne
Główne dylematy strategii i polityki rozwoju rynków finansowych
Unii Europejskiej
Rozdział 4
Banki i systemy bankowe
4.1. Początki rozwoju bankowości i banków
Geneza pojęcia "bank"
Stadia ewolucji bankowości
Współczesne określenia i definicje banku
Rodzaje banków
Rola banków w gospodarce
System bankowy - pojęcie, funkcje, modele
Systemy bankowe w wybranych krajach
System bankowy Stanów Zjednoczonych
System bankowy Niemiec
System bankowy Wielkiej Brytanii
System bankowy Japonii
4.6. System bankowy w Polsce - rys historyczny
Rozdział 5
Bankowość centralna i polityka pieniężna
5.1. Krótka historia bankowości centralnej
Bankowość centralna w Polsce
Bank Polski
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa
Bank Polski SA
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski po 1988 r.
Cel i funkcje NBP
Cel działania NBP
Bank emisyjny
Bank banków
Nadzór bankowy
Organizacja rozliczeń pieniężnych
Działalność dewizowa
Pozostałe obszary działalności
Bank państwa
5.4. Polityka pieniężna współczesnego banku centralnego
Cele polityki pieniężnej
Instrumenty polityki pieniężnej
Rezerwa obowiązkowa
Operacje otwartego rynku
Operacje kredytowo-depozytowe
Instrumenty administarcyjne
Polityka pieniężna w Polsce
5.5. Niezależność banku centralnego
Rozdział 6
Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Zasady działania przedsiębiorstwa bankowego
Konkurencyjność przedsiębiorstwa bankowego
Model współczesnego banku
Przeobrażenia struktury własnościowej i organizacyjnej banku
6.3. Nowe tendencje w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami
bankowymi
Specyfika zarządzania bankiem
Główne techniki wykorzystywane w zarządzaniu bankiem
6.4. Bankowość spółdzielcza w Europie
Bankowość centralna w Polsce
Bank Polski
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa
Bank Polski SA
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski po 1988 r.
Cel i funkcje NBP
Cel działania NBP
Bank emisyjny
Bank banków
Nadzór bankowy
Organizacja rozliczeń pieniężnych
Działalność dewizowa
Pozostałe obszary działalności
Bank państwa
5.4. Polityka pieniężna współczesnego banku centralnego
Cele polityki pieniężnej
Instrumenty polityki pieniężnej
Rezerwa obowiązkowa
Operacje otwartego rynku
Operacje kredytowo-depozytowe
Instrumenty administarcyjne
Polityka pieniężna w Polsce
5.5. Niezależność banku centralnego
Rozdział 6
Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Zasady działania przedsiębiorstwa bankowego
Konkurencyjność przedsiębiorstwa bankowego
Model współczesnego banku
Przeobrażenia struktury własnościowej i organizacyjnej
banku
6.3. Nowe tendencje w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami
bankowymi
Specyfika zarządzania bankiem
Główne techniki wykorzystywane w zarządzaniu bankiem
6.4. Bankowość spółdzielcza w Europie
Uwarunkowania rozwoju bankowości spółdzielczej w Europie. . .
Struktury organizacyjne banków spółdzielczych w Europie
Bankowość spółdzielcza w Polsce
6.5. Tendencje rozwojowe i zmiany strukturalne w bankowości komercyjnej
i spółdzielczej na świecie i w Polsce
Rozdział 7
Elementy bankowości elektronicznej
7.1. Istota bankowości elektronicznej - pojęcie, elementy, ewolucja
Pojęcie i elementy bankowości elektronicznej
Ewolucja systemów bankowości elektronicznej
Główne przyczyny rozwoju bankowości elektronicznej
Usługi bankowości elektronicznej
7.2. Bankowość internetowa i modemowa - pojęcie, ewolucja, klasyfikacja
Pojęcie i ewolucja bankowości internetowej
Klasyfikacja banków świadczących usługi poprzez Internet
Bankowość modemowa
Bankowość telefoniczna - pojęcie i formy
Bankowość terminalowa - bankomaty, terminale, kioski
Bankomaty - pojęcie i ewolucja
Klasyfikacja bankomatów
Elektroniczne terminale do akceptowania kart
Kioski multimedialne
7.5. Elektroniczne instrumenty płatnicze - pojęcia, klasyfikacja, podmioty,
umowa
Pojęcie i klasyfikacja elektronicznych instrumentów płatniczych .
Podmioty biorące udział w realizacji płatności z wykorzystaniem
elektronicznych instrumentów płatniczych
Wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych
Posiadacze elektronicznych instrumentów płatniczych
Agenci rozliczeniowi i akceptanci elektronicznych instrumentów
płatniczych
Systemy (organizacje) elektronicznych instrumentów
płatniczych
Umowa o elektroniczny instrument płatniczy
Rozdział 8
Usługi, operacje i czynności bankowe
8.1. Pojęcie, cechy i klasyfikacja usług, operacji i czynności bankowych
Pojęcie usług, operacji, czynności finansowych i bankowych . .
Cechy usług bankowych
Klasyfikacja usług bankowych
8.2. Kredytowe usługi, operacje, czynności bankowe. Pojęcie kredytu
Rodzaje kredytów
Elementy i cechy umowy kredytowej
Procedura kredytowa, ocena zdolności kredytowej
Główne formy zabezpieczenia kredytu
Depozytowe usługi, operacje, czynności bankowe
Rozliczeniowe usługi, operacje, czynności bankowe. Operacje gotówkowe.
Operacje kasowo-skarbcowe
Rozliczenia gotówkowe
Rozliczenia bezgotówkowe
Odbiorcy i oferenci usług, operacji, czynności bankowych
Formy sprzedaży usług, operacji, czynności bankowych
Rozdział 9
Elementy ubezpieczeń gospodarczych i społecznych
Pojęcie i zakres ryzyka
Istota, funkcje i zasady ubezpieczeń
Regulacja prawna działalności ubezpieczeniowej
9.3.1.Instytucje ubezpieczeniowe
Techniczna charakterystyka kontraktu ubezpieczeniowego
Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń
Upadłość zakładu ubezpieczeń
Metody oceny towarzystwa ubezpieczeniowego
9.6. Ubezpieczenia społeczne
Składka na ubezpieczenie społeczne
Otwarte fundusze emerytalne - zasady funkcjonowania
Rozdział 10
Elementy rynku kapitałowego
10.1. Otoczenie i podstawy teoretyczne rynku kapitałowego
Otoczenie rynku kapitałowego
Teoretyczne podstawy rynku kapitałowego Teoria efektywnych rynków kapitałowych
Prace H. Markowitza i J. Tobina
Główne modele rynku kapitałowego (W. Sharpa, CAPM, APT) . ,
Psychologia giełdy i idea finansów behawioralnych
Teoria chaosu i modele nieliniowe a rynek kapitałowy
10.2. Pojęcie i struktura krajowego rynku kapitałowego
Istota i definicje rynku kapitałowego
Podstawowe cechy i funkcje rynku kapitałowego
Elementy rynku kapitałowego
10.3. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Instrumenty rynku pieniężnego
i kapitałowego
Inwestycje rzeczowe i kapitałowe
Instrumenty rynku pieniężnego
Instrumenty rynku kapitałowego - główne kryteria podziału
Gospodarcze funkcje papierów wartościowych
Obligacje
Akcje
Hipoteczne i publiczne listy zastawne
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne
10.3.10. Podstawy podejmowania decyzji inwestycyjnych
10.4. Giełda Papierów Wartościowych
Istota, definicje i funkcje giełdy papierów wartościowych
Giełda papierów wartościowych w Polsce
Otoczenie giełdy, jej uczestnicy i instytucje rynku
kapitałowego
Główne rodzaje zleceń giełdowych
Ustalanie cen walorów, przyjmowanie zleceń i organizacja
sesji giełdowej
Kapitalizacja rynkowa spółki akcyjnej i kapitalizacja giełdy ....
Indeksy giełdowe i giełdy na świecie
10.5. Techniczna, fundamentalna i portfelowa analiza papierów
wartościowych
Cykle (fale) giełdowe, wskaźniki rynkowe
Analiza techniczna
Analiza fundamentalna
Analiza portfelowa
10.6. Strategie giełdowe (inwestycyjne)
Problemy podejmowania decyzji inwestycyjnych i strategie
giełdowe
Podstawowe rodzaje przestępstw na rynku kapitałowym
Rozdział 11
Elementy finansów przedsiębiorstw
11.1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw
Pojęcie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy
Cele finansów przedsiębiorstwa
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Specyfika finansów korporacji i MŚP
11.2. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Elementy analizy finansowej przedsiębiorstwa
Dźwignia finansowa i próg rentowności
11.3. Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa
Elementy składowe kapitałów firmy
Wybrane źródła pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa. .
11.4. Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa
Rozdział 12
Elementy finansów gospodarstw domowych
12.1. Pojęcie, cel i funkcje gospodarstw domowych
Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarujący
Gospodarstwo domowe jako zespół osób mieszkających razem
i wspólnie utrzymujących się
Gospodarstwo domowe jako jednostka konsumpcyjna
Gospodarstwa domowe jako homo oeconomicus
Gospodarstwa domowe - istotny podmiot systemu
finansowego
Cel działalności gospodarstwa domowego
Funkcje gospodarstw domowych
Klasyfikacja gospodarstw domowych
Pojęcie finansów gospodarstw domowych
Decyzje finansowe gospodarstw domowych
Obszary decyzji finansowych gospodarstw domowych
Konsumpcja jako obszar decyzji gospodarstw domowych
Oszczędzanie i inwestowanie jako obszar decyzyjny gospodarstw domowych
Oszczędzanie w teoriach ekonomicznych
12.4.5. Kredytowanie i bankructwa gospodarstw domowych
12.5. Racjonalność decyzji finansowych gospodarstw domowych
Racjonalność decyzji gospodarstw domowych
Racjonalność w świetle teorii
Podatki od osób fizycznych a zmiany w strukturze finansowania konsumpcji
Rozdział 13
Elementy finansów publicznych (rządowych i samorządowych)
13.1. Finanse publiczne - istota zjawiska
Struktura systemu finansów publicznych (ujęcie podmiotowe,
prawne, instytucjonalne, instrumentalne)
Budżet państwa w systemie finansów publicznych
Funkcje budżetu państwa i zasady budżetowe
Zasady budżetowe
Zasadnicze elementy procedury projektowania budżetu
państwa
13.2. Wydatki i dochody budżetowe
Istota wydatków publicznych
Rodzaje wydatków publicznych
Racjonalizacja wydatków publicznych
Rodzaje dochodów publicznych
13.3. Równowaga i nierównowaga budżetowa. Deficyt budżetowy.
Dług publiczny
Istota i czynniki równowagi budżetowej
Rodzaje sald budżetowych: nadwyżka budżetowa i deficyt
budżetowy
Dług publiczny
13.4. Podatki i polityka fiskalna
Definicja, rodzaje i funkcje podatków
Główne zasady podatkowe
Krzywa Arthura Laffera
Determinanty i kryteria oceny systemów podatkowych
Istota, cele i instrumenty polityki fiskalnej
13.5. Współczesny system podatkowy w Polsce
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Podatek akcyzowy
Podatek od towarów i usług
Podatek od gier losowych i zakładów wzajemnych
13.6. Finanse samorządowe (regionalne i lokalne)
Pozycja finansów samorządowych w systemie finansów
publicznych. Determinanty i granice decentralizacji
Finanse regionalne - determinanty konkurencyjności regionów
w Polsce
Finanse lokalne (komunalne) - czynniki oddziałujące na budżety
powiatów i gmin
Finanse samorządowe a instytucje bankowo-finansowe
Samorządy jako beneficjenci funduszy strukturalnych i funduszu
spójności Unii Europejskiej
Bibliografia
Download