I Ogólne informacje: Każdy może przesłać jedną ofertę

advertisement
I Ogólne informacje:
1. Każdy może przesłać jedną ofertę.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące oferty są przedstawione w dalszej części
niniejszego zapytania.
3. Oferta cenowa będzie podstawą do oszacowania wartości zamówienia.
4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.
5. Potencjalni składający nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi w związku z przygotowaniem
odpowiedzi na niniejsze zapytanie.
6. Treść dokumentu, wszelkie informacje, do których się odwołuje oraz prowadzona
korespondencja i rozmowy muszą zostać zachowane w tajemnicy. Przesyłający
ofertę jest zobowiązany do nie udostępniania osobom trzecim informacji
uzyskanych w związku z zapytaniem bez pisemnej zgodny i upoważnienia ze strony
ZUS.
II Termin i sposób złożenia odpowiedzi:
Odpowiedzi należy przesłać w terminie do 23.06.2017 r., na adres e-mail:
[email protected]
III Sposób przygotowania oferty cenowej
Oferta powinna zawierać:
1. informację o wykonawcy,
2. szacowana wartość całości zamówienia - brutto ............ PLN, w tym:
1
Stanowisko
2
Liczba
etatów
w
2018r
3
liczba
etatów
w
2019r
4
liczba
etatów
w
2020r
5
stawka netto
za
roboczogodzi
nę
6
stawka
brutto
za
roboczogodzi
nę
7
Razem
[kolumny
(2+3+4)*liczb
a
roboczogodzi
n w danym
roku
kalendarzow
ym
*
kolumna 6]
starszy
kierownik
projektu
kierownik
projektu
analityk
ryzyk
projektowych
analityk biura
projektu
analityk
portfela
projektów
ekspert
ds.
zarządzania
aktywami IT
ekspert
ds.
architektury
korporacyjnej
architekt
korporacyjny
analityk
systemowy
analityk
biznesowy
projektant
Java
programista
WebMethods
starszy tester
2
2
2
4
4
2
1
1
1
3
2
1
0,25
0,25
0,25
1
1
1
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
tester
2
2
2
administrator
serwerów
aplikacyjnych
operator IT
5
5
5
5
5
5
administrator 5
platformy
bazodanowej
administrator 5
w
obszarze
infrastruktur
y
5
5
5
5
Razem:
Na potrzeby poszczególnych lat przyjmuje się poniższą liczbę roboczogodzin:
1. 2018 rok – 2008 roboczogodzin,
2. 2019 rok – 2008 roboczogodzin,
3. 2020 rok – 2024 roboczogodziny.
IV Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia
zasobów ludzkich z branży IT, poprzez wynajem specjalistów spełniających określone
wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie. Zarządzanie
przebiegiem prac, zlecanie pracy oraz rozliczanie czasowe prac realizowane będzie przez
Zamawiającego.
Wymagania i kompetencje względem specjalistów zostały określone w załączniku nr
1.
Termin realizacji zamówienia: przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umów na
poszczególne Części zamówienia
Usługa świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego - Centrala ZUS, Warszawa,
Szamocka 3,5.
CZĘŚĆ A – WSPARCIE PROJEKTOWE:
1)
Starszy kierownik projektu (SPM – SENIOR PROJECT MANAGER);
2)
Kierownik projektu (PM – PROJECT MANAGER);
3)
Analityk Ryzyk Projektowych;
4)
Analityk Biura Projektu;
5)
Analityk Portfela Projektów
6)
Ekspert ds. zarządzania aktywami IT
CZĘŚĆ B – WSPARCIE ACHITEKTONICZNE I ANALITYCZNE
1)
Ekspert ds. Architektury Korporacyjnej / IT;
2)
Architekt Korporacyjny / IT;
3)
Analityk systemowy,
4)
Analityk biznesowy;
5)
Projektant Java;
6)
Programista WebMethods;
CZĘŚĆ C – WPARCIE W ZAKRESIE TESTOWANIA I KONTROLI JAKOŚCI
1)
Starszy Tester;
2)
Tester.
CZĘŚĆ D – WSPARCIE W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA I UTRZYMANIA
SYSTEMÓW
1)
Administrator serwerów aplikacyjnych;
2)
Operator IT;
3)
Administrator Platformy Bazodanowej;
4)
Administrator w obszarze infrastruktury;
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards